Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019 Rådmannens forslag 4. nov 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019 Rådmannens forslag 4. nov 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019 Rådmannens forslag 4. nov 2015

2

3 Disposisjon Innledende bemerkninger Statsbudsjettet 2015 Litt om flyktningesituasjonen Kommunale utfordringer Forslag til driftsreduksjoner Endringer årsverk – kommentarer Likviditet / gjeld Tjenesteproduksjon Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Konklusjon/spørsmål

4 Litt bakover i tid

5 De store linjer 1.Inkrementelt budsjett 2.Hestekur som gir resultater 3.Forebygging og tidlig innsats 4.Flyktningesituasjonen – den største x-faktoren 5.Kommunereform 6.Oljepris / arbeidsledighet

6 Lokale utfordringer Eldrebølge Reisetid og gode kommunikasjonsløsninger (dobbeltspor, ny kryssing til Eigerøy, E39) Fremtidig byutvikling (Eie inkl stasjonsområdet, boliger i tilknytning til jernbane) Konjunkturutsatt næringsliv Relativt få kompetansearbeidsplasser med krav til høgere utdanning, men Eigersund kommune tilbyr dette Mangler høgskoletilbud, men har studiesenteret

7 7 Forslag Statsbudsjett 2016 - kommunene Samlede inntekter i 2016 – 463 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 2,7% i 2016 Vertskommunetilskudd Ressurskrevende tjenester, 67 årsregelen Midler til vedlikehold av KO/HO bygg. Egen post. Øyeblikkelig hjelp – fra øremerkede midler til ramme Økt antall asylsøkere (+ 85 mrd kr)

8 8 Forslag Statsbudsjett 2016 - kommunene Realveksten i kommunesektorens inntekter er: –Økte inntekter: 7,3 milliarder kroner. –Veksten er på 4,2 milliarder kroner i frie inntekter. –Det ligger innen føringer av midler i rammen. 400 mill kr til økt satsing innenfor rus 200 mill kr til helsestasjon/skolehelsetjenesten 400 mill kr til barnehagedrift 900 mill kr til økte pensjonsutgifter 2.100 mill kr til demografiske endringer Endringer i rammetilskuddet

9 9 Forslag til Statsbudsjett 2016 - oss Vi får en økning på 31,1 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik: –24 mill kr til økt lønn. –Økte finansutgifter – 4,5 mill kr –Redusert budsjettert utbytte Dalane energi – 2 mill kr –Ca 6,4 mill går til nye oppgaver som er pålagt. –Økt tilskudd til private barnehager – 4,6 millioner kroner. –Barnevernet + ressurskrevende tilbud i HO – 2,6 mill kr –Bare dette gir en underbalanse i tilførte midler fra statsbudsjettet.

10

11 Regnskaps/budsjettmessig driftsresultat

12 Økonomiske nøkkeltall Samlede investeringer i: –2016 – 136.315.000 kroner –2017 – 143.415.000 kroner –2018 – 170.015.000 kroner –2019 – 121.600.000 kroner –Samlede investeringer for 2016 – 2019 er på 571.345.000 kroner. Samlede driftsinntekter – 1.276.018.000 kr Netto driftsresultat -10.535.000 kr Finansieres ved bruk av fond. Overskudd budsjettert til 5.000 kr.

13 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 13 Sparegrisen i Eigersund

14 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 14 Hvorfor stramme økonomiske rammer? Driftsutgiftene er høyere enn inntektene - utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader Ressurskrevende tjenester – økt antall og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Økende arbeidsledighet Forventninger om økt tjenesteproduksjon

15 Forslag til driftsreduksjoner Sentraladministrasjon –Tilskuddet til Magma Geopark – 100.000 kr –Tilskuddet til IPark Dalane utgår - 150.000 kr –Driftsreduksjoner – 100.000 kr Teknisk avdeling –Driftsreduksjoner - 1.000.000 kr –Fyringsolje – 200.000 kr –Energiutgifter – 500.000 kr

16 Forslag til driftsreduksjoner Helse- og omsorgsavdelingen (HO) –Driftsreduksjon – 2,0 mill kr. –Årlig red. i vertskommune-ordningen – 1,0 mill kr – Midlertidig stenging av en avdeling ved Lundeåne – 2,8 mill kr (videreføres fra B2015). Skole- og oppvekstavdeling (KO) –Driftsreduksjon – 2,0 mill kr

17 Brutto driftsutgifter for EK (hele tusen kr)

18 Økonomisk fordeling av budsjettmidler

19 Økonomisk utvikling for EK

20 Gjeldsutvikling

21

22

23 Utviklingstrekk – antall årsverk

24

25 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 25 Noen endringer ved HO

26 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 26 Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –Arbeidstøy –Skolehelsetjenesten –Økt bemanning ved avlastningsbolig –Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) –Øyeblikkelig hjelp –Opptrapping innenfor rusomsorg/-feltet –Egenandel i boligsosialt velferdsprogram Husbanken –Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang

27 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 27 Noen endringer ved HO Investeringsmessige forhold –Nødnett –Utskifting av transportmidler –Oppvaskmaskin kjøkkenet –Ombygging på 3 ABC –AMS-målere – krav fra NVE –Digitale trygghetsalarmer –Brannsikring- –Nytt bo- og servicesenter på Lagård (140 mill kr)

28 28 Flyktningesituasjonen 2015 Mottak av flyktninger 2015 –Vedtak: 35 personer + familieinnvandring –Mottatt pr. d.d – 34 personer + 10 på familieinnvandring –Dette fører til økt inntekt, men også økte utgifter og en krevende situasjon på bemanningssiden –Ligger inne forhold i B2016 –Utfordring i år 6 –Må forvente nye forespørsler

29 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 29 Noen endringer ved KO

30 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 30 Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –En 100%-st Voksenopplæringssenteret –En 100%-st morsmålundervisning –En 50%-st miljøterapeut – flyktningebarn –En 100%-st NAV/arbeidsplikt –Time i naturfag –Barnehage – finansiering av økt tilskudd –Foreldrebetaling – nasjonale bestemmelser –Økte utgifter til barnevernet

31 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 31 Noen endringer ved KO Investeringsmessige forhold –Midler til renovering av skoler –Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) –«Nye Eigerøy skole» –Nytt bygg Lagård ungdomsskole –Hellvik skole – nytt skolekjøkken –Midler til kartlegging ventilasjonsanlegg –Rundevoll barnehage - vurdering renovering

32 32 Endringer i tjenesteproduksjon Høyere grunnbemanning ved skolene Spesialundervisningen på vei ned – for landet er denne på vei opp (Fortsatt høyere enn landsgj.snittet) Omrokeringer for å gi robuste, fleksible og rasjonelt drevne barnehager. Faglært personell Forebygging og tidlig innsats

33 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 33 Noen endringer ved Teknisk avdeling

34 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 34 Noen endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige forhold –Flytte midler fra konsulentkjøp til fast ansettelse. –Energieffektivisering –Nødnett –Ekstra vedlikeholdsmidler fra staten Investeringsmessige forhold –I hovedsak fellesposter fremfor konkrete prosjekt –Midler til renovering av bygg –Renovering av gater – inkl. belysning –Opprustning lekeplasser –Nærmiljøtiltak – bredt spekter –VA-prosjekt

35 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 35 Noen endringer ved Sentraladministrasjon Driftsmessige forhold –Bemanningsmessige forhold - plankontoret –Områdeplan Kaupanes –Områdeplan Eie –Revidering kommuneplan –Heltidsprosjektet - fast –Digitaliseringsprosjekt (3 årig) Investeringsmessige forhold –IKT – for hele organisasjonen –Datasikkerhet –Egenkapitaltilskudd til KLP

36 Eiendomsskatt Promillebasert

37 Endring i kommunale gebyr Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr – +10% Renovasjonsgebyr reduksjon Eiendomsskatt – ingen endring

38 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 38 Endringer investeringer Investeringer i perioden 2016 – 2019, totalt 651 millioner kroner –Startlån (80 mill kr) –Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). –HO-bygg Lagård - prosjektering –VA-prosjekter –Gravlund –Renovering veger inkl lys –Egenkapitalinnskudd KLP

39 Konklusjon Tidlig innsats og forebygging gir effekt Økonomiske grep og driftsmessige tilpasninger har gitt resultater Ledere, ansatte og tillitsvalgte har gjort en meget god jobb og bidratt sterkt til å korrigere kursen Politikere som har vist ansvar Høy lånegjeld – men håndterlig Driftsutgifter i overkant av hva som er bærekraftig over tid Noen usikkerhetsmomenter 2016 blir «business as usual»

40 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 24.09.2016side 40 Spørsmål?


Laste ned ppt "Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019 Rådmannens forslag 4. nov 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google