Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulovlige direkte anskaffelser Fagdag i offentlige anskaffelser Bergen 28. januar 2010 Rådgiver Bente Therese Brekken Sekretariatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulovlige direkte anskaffelser Fagdag i offentlige anskaffelser Bergen 28. januar 2010 Rådgiver Bente Therese Brekken Sekretariatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulovlige direkte anskaffelser Fagdag i offentlige anskaffelser Bergen 28. januar 2010 Rådgiver Bente Therese Brekken Sekretariatet

2 Presentasjon av foredraget 1.Innledning/bakgrunn 2.Nærmere om lovhjemmelen 3.Status 4.Gebyrsaker – et utvalg 5.Oppsummering

3 1. Innledning/bakgrunn ”Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskrifter gitt i medhold av loven.” Regulert i loven § 7b (fra 01.01.2007), jf forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 1. Er det mest alvorlige bruddet på regelverket fordi det forhindrer konkurranse om oppdraget.

4 1. Innledning/bakgrunn forts. Hovedbegrunnelsen er preventive hensyn, St.meld nr 15 (04/05): ”Bevisste og overlagte brudd på et regelverk som er overkommelig å forstå og praktisere, kan ikke tillates. Regjeringen vil innføre egnede sanksjoner mot dette i det reviderte regelverket. Dette vil ha en klar preventiv virkning som sikrer større etterlevelse.”

5 1. Innledning/bakgrunn forts. I Ot. prp. nr. 62 (2005-2006) er det nærmere redegjort for skyldkravet: ” Skyldkravet gjelder både det faktiske og rettslige grunnlaget for overtredelsen. Det understrekes i denne forbindelse at offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha god oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser og at det derfor ikke vil være noen høy terskel for å anse rettsuvitenhet som grovt uaktsom. Ved vurderingen bør det tas hensyn til om regelverket eller den konkrete subsumsjonen fremstår som uklar og hvilke tiltak som er truffet for å sikre god regelkunnskap – og innsikt.”

6 2. Nærmere om lovhjemmelen Skyldkravet er ”forsettlig eller grovt uaktsomt. Bestemmelsen er en ”kan”-regel. Retningslinjene ved utmåling av gebyret størrelse fremgår av loven § 7b (2), hvor det fremgår at det ”særlig” skal legges vekt på fire momenter.

7 2. Om lovhjemmelen forts. Overtredelsens grovhet Størrelsen på den ulovlige direkte anskaffelsen. Om oppdragsgiver har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser. Overtredelsesgebyrets preventive virkning.

8 2. Om lovhjemmelen forts. Listen over momenter er ikke uttømmende Konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Momentene er de samme som de som skal vektlegges ved spørsmålet om gebyr skal ilegges. Tak på 15 % av anskaffelsens verdi.

9 3. Status 11 gebyr er ilagt siden 1. januar 2007. 3 forhåndsvarsler pt. om mulig ileggelse av gebyr. Det er varslet om flere saker fra Grimstad i forbindelse med avdekking i Riksrevisjonens rapport om mulige ulovlige direkte anskaffelser.

10

11 4. Gebyrsaker - et utvalg 2007/19 Statens vegvesen 1 MNOK (0,7%) 2008/5 Storfjord kommune 950´(7,8 %) 2008/56 Kriminaloms.region ø. 1,5 MNOK(7,4%) 2008/205 Sykehuset Innlandet H 450´(8,5%) 2009/1 Askøy kommune 1,175 MNOK (7,8 %) 2009/131 Statens Innkr.s 680´ (ca 8 %) Forhåndsvarsler på ca 12 % og ca 13,1 %.

12 Sak 2007/19 Tele Trading AS - Statens vegvesen Kort om faktum: ● Rammeavtaler om produksjon av bilnummerplater, rammeavtalene ble automatisk forlenget. ● Siden januar 2007 hadde anskaffelsene av platene ikke hatt hjemmel i rammeavtalene fra 2001.

13 Sak 2007/19 forts. Klagenemndas vurdering: ● Langvarige rammeavtaler må settes tilside med hjemmel i krav om konkurranse i LOA § 5. ● Skyldkrav: ● ”i det minste grovt uaktsomt”. Kontraktssum 120-125 MNOK per år. Gebyrets størrelse: ● 1 MNOK (0,7 % av kontraktens verdi).

14 Sak 2007/19 forts. Formidlende omstendigheter: Innklagede uttrykte i 2005 ønske om å si opp rammeavtalen og legge oppdraget ut på anbud. Samferdselsdepartementet ønsket imidlertid nærmere utredning om forholdet pga leverandørene var arbeidsmarkedsbedrifter. Regelverket for ulovlige direkte anskaffelser var nytt (ikrafttreden 1. januar 2007).

15 Sak 2007/19 forts. Skjerpende omstendigheter: Omfattende, løpende og gjentatte anskaffelser siden 1. januar 2007. Gebyret har preventiv virkning.

16 Sak 2008/5 – Storfjord Arbeiderparti og Felleslista – Storfjord kommune Kort om faktum: Forenklet kunngjøring 23. okt 2007 for diverse bygge- og anleggsarbeider til Storfjord helsesenter. Rådmannen innstilte på kontraktstildeling til J. Nysted Byggevarer AS, med forbehold om endelig godkjenning av finansiering fra kommunestyret for hele byggeprosjektet. Kommunestyret doblet bevillingen til 20 MNOK, deretter ble relokalisering av tilbygg. Tilbyderne meddelt at ingen av anbudene var akseptert.

17 Sak 2008/5 forts. Erstatningskrav på positiv kontraktsinteresse fra valgt tilbyder. Flertallet i kommunestyret snudde: antok valgte leverandørs opprinnelige tilbud og hans alternative tilbud som kom inn i ettertid. Inngikk kontrakt og endringskontrakt. Samlet fratrekkpris ca 2 MNOK.

18 Sak 2008/5 forts. Klagenemndas vurdering: To brudd: Innklagede inngikk kontrakt etter totalforkastelse av tilbudene. Innklagede endret kontrakten etter kontraktsinngåelse på en slik måte at det måtte anses som en ny anskaffelse som skulle vært kunngjort for konkurranse.

19 Sak 2008/5 forts. Skyldkravet: ” i alle fall må anses grov uaktsomt”. Kontraktssum: ca 12, 3 MNOK eks. mva. Gebyrets størrelse: 950 000 KR (7,8 % av kontraktssum).

20 Sak 2008/5 forts. Formidlende omstendigheter: Konkurransen var opprinnelig kunngjort. Engangstilfelle Oppdragsgivers handlemåte var, i alle fall delvis, motivert av frykten for å miste plassen i NAV- køen og dermed miste muligheten for statlige fjernarbeidsplasser.

21 Sak 2008/5 forts. Skjerpende omstendigheter: Sterke preventive hensyn: Innklagedes valg om å tildele kontrakt uten forutgående kunngjøring fremstår som et forsøk på å omgå regelverket. Ikke vanskelig regelverk/vurderinger. Gebyrregelen forutsettes kjent. Ikke vanskelig for innklagede å gjennomføre ny konkurranse så snart det var avklart at tilbudene i den første konkurransen måtte totalforkastes. Innklagende ble advart mot tildelingen, men valgte likevel å gå videre.

22 Sak 2009/1- Askøy kommune Klagenemndas vurdering: Skyldkrav: Grovt uaktsomt Kontraktssum: 22,408 MNOK Gebyrets størrelse: 1,175 MNOK (7,8 % av kontraktssum) Fratrekk fra tomtens verdi på 950 000 NOK

23 Sak 2009/1 forts. Formidlende omstendigheter: Det at oppdragsgiver foretar en prisvurdering før avtale inngås er formodentlig normaltilfellet og bør ikke tillegges vekt i formidlende retning.

24 Sak 2009/1 forts. Skjerpende omstendigheter: Foreliggende anskaffelse var foretatt uten at innklagede synes å ha foretatt en reell vurdering av hvorvidt regelverket kommer til anvendelse Preventive hensyn taler for høyt gebyr Anskaffelsen har helt vært unntatt fra konkurranse Selv om innklagede hadde sammenlignet tilbudet fra valgte leverandør med tilbudet fra Anjo Eiendom AS, er disse tilbudene etter klagenemndas vurdering ikke sammenlignbare.

25 Sak 2009/40- forhåndsvarsel NHO- Helsedirektoratet Kort om faktum Anførsel om 6 direkte kjøp hvor anskaffelsen oversteg 500 000 NOK (basert på Riksrevisjons rapport). Angjeldende anskaffelse gjelder anskaffelse av konsulentbistand. Arbeidets periode vedrørende mulig overtredelsesgebyr var 3. mars 2007 til 31. desember 2007.

26 Sak 2009/40 forts. Klagenemndas vurdering: Forhåndsvarselet datert 15. desember 2009. En samlet anskaffelse, da bistand er utført av samme leverandør til den samme oppdragsgiver. Bistanden utgjør en ulovlig direkte anskaffelse.

27 Sak 2009/40- forhåndsvarsel Gebyrets størrelse: Innklagede ikke på noe tidspunkt foretok en reell vurdering av om anskaffelsen skulle vært kunngjort. Anskaffelsen bærer preg av at innklagede må ha forstått at den skulle vært kunngjort. Var klar over at virksomheten sannsynligvis fortok en ulovlig direkte anskaffelse ved hver forlengelse. Preventive hensyn (Ikke rettslig tvil). Fortsatte anskaffelsen ut 2008 (ca 1,2 MNOK).

28 Sak 2009/40- forhåndsvarsel Skyldkrav: ”i det minste grov uaktsomhet”. Kontraktssum: Kontraktstum: ca 741 075 eks. mva. Gebyrets størrelse: 90 000 NOK ( i overkant av 12 %).

29 Sak 2009/229 – Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Privat klage av anskaffelse foretatt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vedrørende levering av revisortjenester. Avtale fra 1. januar 2002 til 1. januar 2004, som kunne forlenges dersom partene var enige om det. Partene forlenget samarbeidet ved tre anledninger.

30 Sak 2009/229 forts. Klagenemndas vurdering Ettersom klagefristen for avtalene om revisortjenester som ble inngått i 2002, 2003 og 2005 er oversittet, blir spørsmålet om avtalen som ble undertegnet 24. januar 2008 er en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsens verdi var på ca 1,8 MNOK i 2008 og ca 1,4 MNOK i 2009, og skulle vært kunngjort.

31 Sak 2009/229 forts. Gebyrets størrelse: Innklagede har utvist uriktig rettsanvendelse ved å ikke å være klar over at virksomheten var et ”offentligrettslig organ”. Innklagede må anses som en høyt kvalifisert og profesjonell part til å foreta slike juridiske vurderinger. Sentral bestemmelse i forskriften. Gjentatte ulovlige direkte anskaffelser. Helt uten konkurranse. Kontraktens verdi også skjerpende. Preventive hensyn

32 Sak 2009/229 forts. Skyldkrav: ”grovt uaktsomt”. Kontraktssum: Kontraktstum: ca 3 MNOK. Gebyrets størrelse: 430 000 NOK ( ca 13,1%).

33 5. Oppsummering Gebyrets størrelse blir utpreget konkret og skjønnsmessig. Noen momenter går igjen: Gebyrets preventive effekt. Hensynet til konkurranse. Hvorvidt oppdragsgiver har tatt en bevisst risiko ved kontraktsinngåelsen, eller har forsøkt å omgå regelverket. Hvorvidt oppdragsgiver har forsøkt å avklare om anskaffelsen var kunngjøringspliktig. Hvorvidt det forelå en vurdering el. som tilsa at anskaffelsen var kunngjøringspliktig. Tilslutt foretas det en sammenligning/justering ift. gebyrets størrelse i tidligere saker. Gebyrets størrelse har, bortsett fra den første saken, lagt mellom 4,8 % og 8,5 % av anskaffelsens verdi. Det laveste gebyret som er ilagt er på kr. 30 000 og det høyeste er på kr 1 750 000. Retning går muligens mot økning av gebyrets størrelse.

34 For mer info om KOFA www.kofa.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ulovlige direkte anskaffelser Fagdag i offentlige anskaffelser Bergen 28. januar 2010 Rådgiver Bente Therese Brekken Sekretariatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google