Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank1 Nøtterøy - Tønsberg 12. august 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer AKTUELLE UTFORDRINGER I NÆRINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank1 Nøtterøy - Tønsberg 12. august 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer AKTUELLE UTFORDRINGER I NÆRINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank1 Nøtterøy - Tønsberg 12. august 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer AKTUELLE UTFORDRINGER I NÆRINGEN

2 Finansnæringen i Norge Mer enn 2000 bedrifter, 60.000 ansatte 5.300 mrd i forvaltning Effektiv og produktiv – 2% av sysselsettingen, 7% av verdiskapningen Spredt og allsidig struktur Men, ikke stor Kilde: Statistisk sentralbyrå 2 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå

3 3 En viktig næring Kompetanseintensive og produktive arbeidsplasser Betydelig skatteyter Ivaretar nødvendige samfunnsfunksjoner Gjør andre næringer mer produktive Kilde: SSB Utliknet skatt for utvalgte næringer (sum 2007-2012). Mill. kroner Norsk velferds- og lønnsnivå krever høy produktivitet

4 Finansnæringen – En produktiv næring med ubenyttet potensial Vekst i produktivitet og sysselsetting norske fastlandsnæringer, 1990–2010 (avvik fra gjennomsnittet for næringene) 4 Sysselsettingsvekst Produktivitetsvekst Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Varehandel mm. Kilde: Victor Norman, NHH

5 5 Drivere for endring EN FINANSNÆRING I ENDRING

6 Finansnæringen tok tidlig i bruk IT i egen produksjon i samhandling mellom banker i kundedialog Høy produktivitetsvekst Lang erfaring med digitalisering og samordning i Norge 6 Teknologi i finans Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land:0,96 % Sverige:0,68 % Danmark:1,00 % Norge:0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank

7 Kundene forventer at tjenestene er –hensiktsmessige, tidsriktige og trygge Lojalitet forutsetter –tillit og reale vilkår/priser 7 Kundeadferd Kilde: TNS Gallup februar 2014 Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv, 5. august 2014 72 %: ”Er fornøyd med den banken jeg har”

8 Internasjonalt Skjør vekst og stor usikkerhet Høy arbeidsledighet Meget ekspansiv pengepolitikk 8 Makroøkonomi Norge Mild lavkonjunktur Lav arbeidsledighet Nedjusterte utsikter Sentralbankenes signalrenter

9 Internasjonal kapitalkravreform (”Basel III”) –kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv. Nye EU-regler på hele finansområdet 9 Rammebetingelser Vil gi kontraktive effekter - Varsomhet internasjonalt Norske myndigheter vil ha rask og streng innføring Utfordringer med nye EU- tilsynsorganer og grunnloven

10 10 En næring for fremtiden Miljø Økonomi Samfunn Bærekraftig verdiskaping

11 11 Betalingsformidling Norge langt fremme Samordning praktisk for kundene Kostnadseffektiv for samfunnet Rask teknologisk utvikling Nye kanaler Nye aktører ” Noregs Bank vurderer betalingsformidlinga i Noreg som effektiv samanlikna med andre land ”

12 Reduksjon på over 4000 mrd. euro Bankbasert – I Norge som i Kontinental-europa Hvordan sikre finansiering av nødvendig vekst? 12 Lån til næringslivet **Som følge av nye sektorgrupperinger i Statistisk sentralbyrås statistikk, er det et brudd i tidsserien for kreditt til ikke-finansielle foretak i mars 2012. Tall for beholdningen er justert ved at endringen i mars 2012 er satt lik endringen måneden før. Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet balanse for banker i eurosonen. Milliarder euro Deleveraging i Europa Kilde: ECB

13 13 Finansiering av infrastruktur Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep Utbyggingsbehov Offentlig eierskap Politisk følsomt Begrensninger i virksomhetsreglene for forsikring Pensjonsmidler Trenger investeringsmuligheter Stabil inntjening – også under finansiell uro A good match Langsiktige investorer Suksesskriterier Politiske valg Strukturering av prosjekter

14 Næringen –Historisk rolle –Renommé –Tjenester og produkter Nye aktører –Teknologiske muligheter –Forretningsmuligheter –Offentlig regulering 14 Privatpersoners kanal til finanssystemet Finansavisen 4. august 2014

15 Prioriterte prosesser og aktiviteter 15 Sikre konkurransedyktige rammebetingelser Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten Ivareta næringsinitiativ og verdiskapende næringssamarbeid En modig og troverdig samfunnsaktør ” I 2017 skal finansnæringen i Norge ha likeverdige og konkurransedyktige rammevilkår på sentrale områder nasjonalt og internasjonalt. Regelverks- prosesser skal være faktabaserte, forutberegnelige, transparente og sikre medvirkning for næringen.” ” I 2017 skal finansnæringen i Norge være en viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. ” ” I 2017 skal finansnæringen i Norge være den mest effektive finansnæringen i Europa med god tilgang til fremtidsrettet kompetanse og gode rammer for forskning og utvikling. ” 15

16 Sikre konkurransedyktige rammebetingelser for banker Et bærekraftig pensjonssystem Håndtere samfunnsrisiko som følge av klimaendringer 16 Næringspolitiske hovedprioriteringer 2014

17 Norsk finansnæring er både viktig og produktiv Endringer i teknologi, kundeadferd, makroøkonomi og regulatoriske rammebetingelser Næringen må kunne bidra til å dekke fremtidens samfunnsbehov og møte nye konkurrenter Næringen har konkretisert de viktigste felles innsatsområdene for Finans Norge 17 Oppsummering

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "SpareBank1 Nøtterøy - Tønsberg 12. august 2014 Adm. direktør Idar Kreutzer AKTUELLE UTFORDRINGER I NÆRINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google