Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Chatrick Østlie prosjektleder Jo mer tilrettelagt, desto færre TT-tildelinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Chatrick Østlie prosjektleder Jo mer tilrettelagt, desto færre TT-tildelinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Chatrick Østlie prosjektleder Jo mer tilrettelagt, desto færre TT-tildelinger

2 Kundeorientert og samfunnsnyttig Jo mer UU, desto mindre TT Utvikling av Fleksi-transporter – (Bestilling, anrop, KID,….) Bruk av ny teknologi til bestilling, planlegging, brukerkontakt, styring og avregning Endrede avtaler med mer fleksibel tilrettelegging og materiell Samordning av offentlig betalte transporter (helse, skole, rute, velferd..) Samhandling mellom offentlige og private tjenestetilbud

3 c 12/11 3 Forslag til:FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK (i medhold av Stortingsbehandling 10. april 1986 og privat autonomi.) 1. FORMÅL Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud. Hedmark fylkeskommune legger til grunn at intensjonen med ordningen er at personer som skal leve hele eller store deler av sitt liv med betydelig forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud.

4 c 12/11 4 2. DEFINISJON Begrepet ”forflytningshemming” kan i denne sammenheng kategoriseres som: Bevegelseshemmede – eksempelvis personer med fysiske handikap, samt hjerte- og lungesyke. Orienteringshemmede – eksempelvis syns- og hørselshemmede, utviklingshemmede. Miljøhemmede – eksempelvis astmatikere og allergikere. Med ”varig” forstås forflytningshemming, som etter leges vurdering høyst sannsynlig vil vare i 2 år eller mer, jamfør legeerklæring/søknadsskjema. En forflytningshemming kan være varig, selv om den bare gjelder deler av året.

5 c 12/11 5 3. KRITERIER FOR BUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda. Følgende grunnkriterier må være oppfylt for å omfattes av TT-ordningen: 1. Søkeren må være registrert bosatt i fylket og 2. Søkeren må, på grunn av varig forflytningshemming, av fysisk eller psykisk årsak, ha vesentlig vanskeligheter med å bruke ordinære kollektivtilbud. Dokumentasjon på varig forflytningshemming, ved legeerklæring, er ikke tilstrekkelig grunnlag for å bli godkjent som bruker. I tillegg kreves at forflytningshemmingen er av en slik art at vedkommende ikke uten vesentlige vanskeligheter kan benytte ordinære kollektivtilbud.

6 c 12/11 6 3. KRITERIER FOR BRUKERGODKJENNING (fortsatt fra forrige side) De som er varig forflytningshemmet, men kun i perioder har vesentlig vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet, omfattes likevel av ordningen, men tilkjennes redusert beløp. Dette vil gjerne gjelde hjerte- og lungesyke, allergikere, astmatikere, og revmatikere. Funksjonshemmede, som mottar annen offentlig støtte til transport, faller utenfor TT-ordningen. Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder. Retten til TT-transport opphører når en bruker flytter ut av fylket, eller av andre årsaker ikke lenger har behov for, eller rett til transport, etter denne forskriften. Administrator for ordningen skal varsles, av bruker, ved flytting og andre endringer i forutsetninger for godkjenning som TT-bruker. Vesentlige endringer i kollektivtilbudet i kommunen, herunder spesiell tilrettelegging av utvidede tilbud med anropstyrt transport, med dør til dør- tilbud, gir grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter.

7 c 12/11 7 4. ORGANISERING AV TT-TJENESTEN 4.1 TT-NEMND Fylkesrådet oppnevner TT-nemnda, som skal bestå av personer som er faglig kvalifisert for oppgaven. Nemnda skal ha fire representanter; to fra brukerne, en fra den organisasjon som skal administrere ordningen og en lege eller annen helseperson. Representanten fra den organisasjon som skal administrere ordningen er nemndas leder og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av representantene fra brukergruppene oppnevnes etter forslag fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede og en oppnevnes etter forslag fra Eldrerådet. 4.2 SØKNAD Legeerklæring, på fastsatt skjema, anses som søknad om TT-kort. Søknad, med eventuell påskrift fra primærhelsetjenesten i hjemkommunen, sendes fra hjemkommunen til den fylkeskommunale TT-nemnda. Servicekontoret i kommunen skal sørge for tilgang til- og informasjon om TT- søknad og regler for TT-ordningen i Hedmark.

8 c 12/11 8 4.3 BEHANDLING En fylkeskommunal nemnd behandler og fatter vedtak i søknader om TT- transport. Nemnda skal behandle søknader fortløpende og avholder møter minst annenhver måned. Den fylkeskommunale nemnda avgjør om brukeren skal godkjennes for en bestemt periode (minst 2 år) eller om godkjenningen skal gjelde inntil videre. 5. UTFYLLENDE RETNINGSLINJER Administrator for TT-ordningen skal utarbeide eventuelle retningslinjer for den fylkeskommunale TT-nemnda. Retningslinjene skal sikre at bare de som reelt har behov for tilbudet skal bli tilgodesett av ordningen. I retningslinjene fastsettes detaljer og presiseringer for TT–ordningen, ut over det som er beskrevet i forskriften.

9 c 12/11 9 6. ØVRIGE BESTEMMELSER 6.1 DEFINISJONER TT-tildeling baseres på tildeling av et beløp som er definert som T. 1.0 T tilsvarer en ordinær, samlet årlig tildeling til TT-transport. Summen av antall T= årlig tildeling av TT-transport i Hedmark. Den årlige TT-rammen bestemmes av fylkestinget. Verdien på 1.0 T settes til summen av årlig tildeling, dividert på det som er tildelt av T i Hedmark ved inngangen til et nytt år. 6.2 TT-TILDELING Brukere med mindre enn 10 kilometer til kommunesenteret har rett på tilrettelagt transport tilsvarende 0.5 T. (Med kommunesenteret regnes rådhus/kommunehus). Brukere med mer enn 10 og mindre enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 0.75 T. Brukere med mer enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 1 T. Tildeling skjer ved starten på året og gjelder i et kalenderår. Nye tildelinger som skjer i løpet av kalenderåret, beregnes forholdsvis, fra starten på tildelingsmåned.

10 c 12/11 10 6.3 UTVIDET STØNAD Varig rullestolsbrukere, som må transporteres i rullestol, tilstås et årlig tillegg tilsvarende 0.2 T. Rullestolsbrukere som kan gå/sjøl sete seg i drosjen/transportmiddelet, tildeles ikke rullestoltillegg. 6.4 INSTITUSJONSBEBOERE Beboere på institusjoner omfattes av ordningen. 6.5 REISEFORMÅL Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren sjøl ønsker. TT-kortet kan benyttes innen hele Hedmark fylke samt til reiser over fylkesgrensen når reisens ene endepunkt er innenfor Hedmark fylke. 6.6 BESTILLING OG BETALING TT-brukeren bestiller selv sine reiser hos godkjent transportør. Avregning skjer via transportørens taxameter eller billettsystem. Det gjøres nedtrekk i vedkommendes TT-konto, ved hver avsluttet tur, tilsvarende turens kostende. Det beregnes ikke egenandel.

11 c 12/11 11 6.7 UNNTAKSBESTEMMELSE I kommuner med godt tilrettelagt anropstyrt transport, universelt utformet ordinært kollektivtilbud - dør til dør, kan TT-rettighet helt eller delvis bortfalle. Bestemmelse om dette gjøres av den fylkeskommunale TT-nemnd og gjelder så lenge tilbudet opprettholdes. 7. MISBRUK Brukerretten er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre tap av TT-godkjenningen. Transporten for øvrig skjer i henhold til Befordringsvedtektene.

12 c 12/11 12 8. KLAGE OG KLAGENEMND Vedtak om TT er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd for TT-saker. Klage fremsettes overfor fylkeskommunens klagenemnd, innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Den fylkeskommunale klagenemnd for TT-saker består av: - to representanter fra brukerne -en representant fra det organ som av fylkestinget er satt til å administrere ordningen (klagenemndas sekretær og leder). Denne har dobbeltstemme ved stemmelikhet. -lege. Klagenemnda oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra det organ som av fylkestinget er satt til å administrere ordningen, Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF) og eldrerådet i Hedmark. Klagenemnda møtes etter behov. Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til TT-nemnd og klagenemndas medlemmer utbetales av fylkeskommunen etter fylkeskommunens reglement.

13 c 12/11 13 9. OVERGANGSREGLER OG IKRAFTTREDEN Kriteriene for brukergodkjennelse gjøres gjeldende umiddelbart for nye søkere til ordningen. Alle som er tildelt TT-kort må søke på nytt, etter nye forskrifter, innen utgangen av juni 2012. Ikrafttreden for ny forskrift og retningslinjer, skjer fra og med 1.1.2013. REVISJON PER 7. desember 2011

14 På brukernes premisser 1)Fylkestinget vedtar innføring av forslag av 25.8.2011 til ny forskrift for Transportordningen for forflytningshemmede (TT- ordningen). 2) Ny fylkeskommunal nemnd som godkjenner TT-søknader og administerer TT-ordningen skal etableres. 3) Etablering av overgangsregler som ivaretar avtaler med transportører delegeres til Hedmark Trafikk FKF.


Laste ned ppt "Kåre Chatrick Østlie prosjektleder Jo mer tilrettelagt, desto færre TT-tildelinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google