Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nittedal kommune Konkurranseeksponering drift og vedlikehold vei 1.10.10 – 30.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nittedal kommune Konkurranseeksponering drift og vedlikehold vei 1.10.10 – 30.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nittedal kommune Konkurranseeksponering drift og vedlikehold vei 1.10.10 – 30.09.15

2 Bakgrunn - politiske vedtak Verbalforslag nr 31 i desember 2007 ”Flere tjenester bør kunne utføres av andre enn kommunen selv, hvis tjenesten dermed blir bedre. Kvaliteten på tjenestene skal styre beslutningen om hvem som skal utføre dem. Dette skal kontinuerlig vurderes av rådmannen” Tilleggsvedtak i sak 77/08 1.09.08 ”Kommunens veivedlikehold sommer og vinter konkurranseutsettes. Det lyses ut en anbudskonkurranse. Kommunens avdeling for kommunalteknikkk legger også inn anbud, slik at vi får en reell vurdering av hvilken driftsform som er rimeligst og mest hensiktsmessig for bygdas innbyggere og kommunen. Når saken legges frem til politisk behandling skal rådmannen også vurdere om organisering i kommunalt foretak evt vil være en fornuftig vei å gå. Ved eventuelt forslag om at alt vedlikehold skal kjøpes eksternt, skal forhold til de ansatte ivaretas på en god måte, slik det foreskrives i lov og regelverk. Rådmannen skal redegjøre for dette og foreslå de vedtak som må fattes i denne sammenheng”.

3 Oppdragets omfang 93,9 km kommunal vei inkl gang- og sykkelvei i egen trase 13,5 km gang- og sykkelvei parallelt med kommunal vei Vinterdrift 27,1 km privat vei Opsjon maskinell rydding/håndmåking frem til og/eller foran dører på 12 kommunale eiendommer på helger, helligdager og kveld/natt (kl 16 – 08)

4 Oppdragets omfang Drift og vedlikehold med funksjonsansvar av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier og plasser med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Vinterdrift av spesifiserte private veier. Enkelte drift- og vedlikeholdsoppgaver honoreres etter medgått mengde og tid. Opsjon maskinell rydding/håndmåking frem til og/eller foran dører på 12 kommunale eiendommer på helger, helligdager og kveld/natt (kl 16 – 08). Mengdebaserte oppgaver Timebaserte oppgaver

5 Oppdragets omfang Følgende drifts- og vedlikeholdsoppgaver inngår ikke i kontrakten: Drift og vedlikehold av gatelys og elektriske installasjoner. Asfaltering (lapping inntil 50 m2 inngår i kontrakten) Arbeider som medfører masseutskifting i veikroppen (kan bestilles mengde/tid) Veimerking Vedlikehold av konstruksjoner

6 Oppdragets omfang Funksjonsspesifiserte oppgaver Helhetlig ansvar 24/7/365 for: Mottak av henvendelse fra innbyggere og brukere Beslutning Planlegging Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring Oppfølging Dokumentasjon som er nødvendig for å overholde kontraktens krav samt dokumentasjon av resulterende tilstand og funksjon Oppgjør skjer som hovedregel etter avtalt pris per år.

7 Oppdragets omfang Funksjonsspesifiserte oppgaver Løpende tilsyn Avviksregistrering og –behandling Sikring av skadested/arbeidssted Opprydding Asfaltdekker Grusdekker Heller og brostein Kantstein

8 Oppdragets omfang Funksjonsspesifiserte oppgaver Veirekkverk og støtputer Gjerder Skilt Lehus Bommer Bruer Murer Støyskjermer Stabilitetssikring Underganger

9 Oppdragets omfang Funksjonsspesifiserte oppgaver Vegetasjon (-fjerning) Renhold av veibane og veiområde Vinterdrift Sluk, sandfang og kummer Oppgavene skal prises med en fastsum for perioden 1.10.10 – 30.09.15

10 Oppdragets omfang Befaring Det foreligger ingen detaljert beskrivelse av veinettet, veiutstyr o.l (ligger noe i vedlegg i konkurransegrunnlaget) Det forutsettes derfor at tilbyderen selv setter seg inn i alle forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte driftsoppgavene tenkes gjennomført på. Tilbyder kan ikke senere gjøre gjeldende forhold denne burde blitt oppmerksom på. Anbefaling: Befaring av det veinett (og eiendommer) som kontrakten omfatter

11 Oppdragets omfang Andre rammebetingelser Virksomhetsoverdragelse Arbeidsmiljølovens kapittel 16 Arbeidernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse dersom ekstern tilbyder overtar drift og vedlikehold av det veinettet som fremkommer av denne konkurransen. Virksomhetsoverdragelsen antas å omfatte inntil tre -3- personer. Vedtak Kommunestyret 25.10.10 Punkt 2:Konkurransegrunnlaget har som forutsetning at reglene om virksomhetsoverdragelse vil kunne tre i kraft dersom andre enn kommunen vinner anbudet. Arbeidsmiljølovens §16.2 vil da ivareta de ansattes plikter og rettigheter mht lønns- og arbeidsvilkår.

12 Virksomhetsoverdragelse § 16-2. Lønns- og arbeidsvilkår (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver. (2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere. (3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

13 Kvalifikasjoner Attester for betalt skatt og trygdeavgift (RF-1244) Attest for betalt merverdiavgift (RF-1244) HMS-egenerklæring Firmaattest Egenerklæring om etiske retningslinjer og miljø Tilbyders soliditet/sikkerhetsstillelse Sentral eller lokal godkjenning tiltaksklasse 2 Referanser og erfaring knyttet til drift- og vedlikeholdsarbeider på/langs offentlig vei Kvalitets- og miljøsystem CV til prosjektleder og anleggsleder Norskkunnskaper

14 Funksjonsspesifiserte oppgaver Eksempel: Grusdekker Utgangspunkt beskrivelse Vegforum for byer og tettsteder sin drift- og vedlikeholdsstandard (vedlagt) med presesiseringer gitt i Kapittel E i konkurransegrunnlaget

15 Funksjonsspesifiserte oppgaver Eksempel: Brøyting Oppstart seinest ved snødybde 5 cm, ferdig utbrøytet innen maksimal snødybde 10 cm. Kravene gjelder også for parkeringsplasser, bussholdeplasser og trapper. Lehus skal være ryddet seinest 4 timer etter ferdig gjennombrøyting. I tilbudet settes krav om dokumentasjon av dette gjennom en kapasitetsberegning. Nytt vedlegg: ”Vinterindeks” i Nittedal

16 Funksjonsspesifiserte oppgaver Eksempel: Sluk, sandfang og kummer Rensk av slukrister Tining av sluk Registrering og tømming av inntil 400 sluk per år inkl 25 nødtømminger etter Nittedal kommunes ansvisning

17 Funksjonsspesifiserte oppgaver – prising 1.10.10 – 30.09.15 ProsessKommunal veiG/s-veiPlasserPrivat veiSum 1.1 Løpende tilsyn 1.3 Avviksregistrering og –behandling 1.4 Sikring av arbeidssted 1.5 Opprydding 2.1 Asfaltdekker 2.2 Grus dekker 2.3 Heller og brostein 2.4 Kantstein 7 Vinterdrift 8 Drenering Sum funksjon alle hovedprosesser – Hele kontraktsperioden SUM

18 Vinterdrift (opsjon) Omhandler maskinell rydding og/eller håndmåking i tilknytning til 12 kommunale eiendommer Pris per år vedlegges på i eget signert tilbudsbrev ! Pris tillagt sum

19 Funksjonsspesifiserte oppgaver - prising Pris for de enkelte kontraktsårene som overføres til G6 – Tilbudsskjema 01.10 – 31.12.20105 % av sum alle hovedprosesser for hele kontraktsperioden kr______________ 01.01 – 31.12.201120 % av sum alle hovedprosesser for helekontraktsperioden kr______________ 01.01 – 31.12.201220 % av sum alle hovedprosesser for hele kontraktsperioden kr_____________ 01.01 – 31.12.201320 % av sum alle hovedprosesser for hele kontraktsperioden kr_____________ 01.01 – 31.12.201420 % av sum alle hovedprosesser for hele kontraktsperioden kr______________ 01.01 – 30.09.201515 % av sum alle hovedprosesser for hele kontraktsperiode kr_______________

20 G5 Prisskjema timepriser for mannskap og maskiner Regningsarbeider gjøres opp etter medgått tid for mannskap og maskiner. Mengdene som er angitt i konkurransegrunnlaget er ikke bindende for Nittedal kommune, men angir volum som vil bli lagt til grunn ved utregning av tilbudssum.

21 Status veinettet Nittedal kommune Rapport vedlagt (høsten 2009) Vedlikeholdsetterslep ca 70 mill (59 – 93) Tilsvarer ca kr 750/lm Veikropp og –dekke: 36 mill (inkl g/s-vei) Drenering: 7,4 mill Skilt og oppmerking: 1,7 mill Rekkverk, bommer og trafikkdelere: 2,4

22 Tips www.kostra.no Velg detaljerte nøkkeltall Nittedal kommune = 0233

23 Tilbudsevaluering Pris: 50% Vinterplan: 30% Ressursplan eks vinterdrift: 9% Beredskaps- og inspeksjonsplan: 9% Tilknytning til offentlig godkjente lærlingeordning: 2%

24 Tidsfrister Skriftelige spørsmål besvares inntil 12.mai kl 15. Innleveringsfrist 19.mai kl 13.00. Tilbudsåpning 19.mai kl 13. Vedståelsesfrist 1.oktober kl 12.00. Foreløpig tildeling 8.juni (Formannskapsmøte 7.juni) Endelig tildeling 21.juni etter behandling i Kommunestyret


Laste ned ppt "Nittedal kommune Konkurranseeksponering drift og vedlikehold vei 1.10.10 – 30.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google