Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3. Kvartal 2010, Oslo, 12. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3. Kvartal 2010, Oslo, 12. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3. Kvartal 2010, Oslo, 12. november 2010

2 Generell informasjon

3 SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte Representert i Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Larvik, Horten, Tønsberg, Stavern og Hvittingfoss.

4 Sparebank 1 Buskerud-Vestfold - Organisasjonskart

5 Finansiell informasjon

6 6 Hovedtrekk - Konsern Merk: Tall i Tusen. Fortsatt solid resultatfremgang sammenlignet med 2009 (167 mill mot 93 mill) Økende nettorente kronemessig, stabil i forhold til GFK 11 % vekst på prov. og andre inntekter iforhold til 2009 Netto avkastning på finansielle inv i 2010 er sterkt påvirket av Nordito/PBS transaksjonen (28 mill) Kostnadene er 10 mill lavere enn i fjor, inntektsføring av AFP utgjør 11 mill Tapsprosent i år 0,12 %, mot 0,35 % ved utgangen av 3.kvartal 09. Egenkapitalavkastning for 2010 14,7 %, mot 9,5 % i 2009 Resultat per EKB kr 14,62, mot kr 8,46 i 2009 Innskuddsvekst 12,3 % og en utlånsvekst inkl overf. til Boligkreditt 0,2 %

7 Nøkkeltall - konsern

8 Kvartalsvis utvikling – Netto renteinntekter og rentenetto - morbank Rentenetto : Nettorenteinntekter / gjennomsnittlig forvaltningskapital

9 Andre inntekter – Morbanken totalt (utvikl. Pr kvartal) Merk: Tall i Tusen.

10 10 Driftskostnader ( morbank pr. kvartal ) Akkumulert morbank 30.09.201030.09.200931.12.2009 Cost/Income 145,2 %52,2 %52,3 % Cost/Income 252,2 %59,8 %59,7 %

11 11 Netto tap på utlån og garantier Merk: Tall i hele tusen Akkumulert30.09.201030.09.200931.12.2009 Tap på utlån kr21.73462.24069.637 Tapsprosent utlån %0,120,350,39

12 Hovedtrekk balansen

13 13 Innskuddsdekning Merk: Innskudd i prosent av bruttoutlån, ekskl volum overflyttet til Boligkreditt

14 14 Utvikling Innskudd, glidende 12 mnd

15 15 Utvikling Utlån inkl. Boligkreditt, glidende 12 mnd

16 16 Volum overflyttet BoligKreditt Merk: tall i hele mill

17 17 Utlånsfordeling PM/BM (på egen balanse) Merk: tall i hele mill PM69,7 % BM30,3 %

18 Utlånsfordeling – BM total volum 5.393.114'

19 19 Brutto misligholdte engasjement og tapsutsatte engasjement Mislighold over 90 dager

20 Risikoprofil i SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Konklusjon: Stabil situasjon

21 Likviditet/ funding

22 Obligasjons- og sertifikatportefølje pr 30.09.2010 30.09.201030.09.200931.12.2009 Obligasjoner/ sertifikater2.272.6751.974.9142.022.484 Endring fra årsskifte skyldes i hovedtrekk: Oppgjør for overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS Økende likviditetsbuffer til å dekke refinansieringsbehovet de neste 12 mnd Annet: Porteføljen har en konservativ kredittsammensetning Rentedurasjon (renterisiko) målt i mnd/år er 4,7, mot 2,3 ved årsskifte Gjennomsnittlig gjenværende løpetid i porteføljen er 3,35 år

23 Funding og likviditetsstyring  Positiv likviditetsbuffer de neste 18 mnd  Lån som er prekvalifiserte til overføring til SpareBank 1 Boligkreditt utgjør 1,1 mrd  Netto refinansieringsbehov neste 12 mnd utgjør 2,1 mrd  Banken vil videreføre sin aktive likviditetspolitikk og gjøre sine tilpasninger til nytt rammeverk for likviditetsstyring i banksektoren

24 Lovpålagte rammer/parameter Kapitaldekningskrav (beregningsgrunnlag morbank): kr 12.657.443 * 8 % = 1.012.595 Ansvarlig kap. 30.09.2010 = 1.942.125

25 Egenkapitalbevis m.v.

26 Kursutvikling for SBVG, siste 12 mnd

27 Egenkapitalbevis - SBVG

28 Egenkapitalbevis – UTBYTTEPOLITIKK SBVG «SpareBank 1 Buskerud – Vestfold har som målsetning å oppnå en avkastning på egenkapitalen som er konkurransedyktig i forhold til bankens risikoprofil. Banken vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne. Utbytte og avsetning til utjevningsfondet vil avhenge av årsoverskuddet. Kontant utbytte og avsetning til utjevningsfondet skal tilsvare eierandelskapitalens andel av egenkapitalen. Banken vil prioritere kontantutbytte, men den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utjevningsfondet vil kunne variere når hensynet til bankens egenkapital spesielt må vektlegges.» Styret besluttet den 1. febr. 2010 å videreføre eksisterende utbyttepolitikk, hensyntatt de betingelsene som ligger i avtaleverket med Statens Finansfond. Styret har videre besluttet å bruke 2010 til å utrede de forskjellige alternativene som endringene i Lov om Finansieringsvirksomhet gir adgang til, herunder hvilke konsekvenser dette vil medføre for bankens fremtidige utbytte-/utdelingspolitikk.

29 Utsiktene fremover

30 Hovedlinjer Status –Etablert en god bedriftskultur i en krevende periode –Godt organisert, med ytterligere ressurser på bl.a. forretningsutvikling –Fortsatt fokus på kvalitetsforbedring – kredittområdet BM spesielt –God vekst på innskudd, noe svakere på kreditt (BM) –Fortsatt fokus på kostnader –Sterkere fokus på inntektsbildet fremover –Godt kapitalisert Hovedtrekk kredittstrategi: –BM - kontrollert vekst, dvs tilnærmet 0-vekst neste 12 mnd –PM – Opprettholde minimum dagens markedsandeler i primærområdene –Økt marginpress Usikkerheter –Internasjonal økonomi og dennes påvirking i vårt område –Regulatoriske rammebetingelser (kreditt/ likviditet) –Fremtidige investormarked for instrumentet "Egenkapitalbevis"


Laste ned ppt "SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 3. Kvartal 2010, Oslo, 12. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google