Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF

2 Informasjon i fem deler: Bakgrunn for ny utlysning Formålet Generell informasjon Konkurransereglene Spørsmål og svar

3 Bakgrunn

4 Pasienten er helseforetakets kunde Rekvisisjon = medisinske årsaker Trygghet Service Kvalitet Ivareta verdighet Taushetsplikt

5 Det forventes storkundefordeler God leveranse – til oss og våre kunder God service – overfor oss og våre kunder God pris Vi vil ikke ha «dårlige leverandører» Vi vil ikke ha leverandører som jukser Helseforetaket er storkunde hos leverandøren

6 Formålet: Samlet verdi på avtalen i 2011 var på 62,5 mill. pr. år - effektiv konkurranse om disse midlene Få mer igjen for pengene Kvalitet Innhold Pris Bred deltakelse Også små og mellomstore transportører med drosje- og/eller turvognløyver

7 Formålet (forts.): Bedre avtaleverk Bedre kontroll Betale for det som blir levert, ikke noe annet

8 Bedre avtaleverk? Grundig forarbeid Undersøkt flere alternativer Betryggende anskaffelsesprosess, også i forberedelsene

9 Fylkeskommunen Konkurransetilsynet Leverandører i samarbeidsmøter Kommuner – andre storkunder Taxiforbundet Ansatte hos pasientreiser Brukergrupper Ambulansetjenesten Rekvirenter Andre helseforetak Lyttet til aktørene

10 Bedre kontroll? Nye maler for fakturagrunnlag Verktøy for elektronisk oppgjørskontroll Nye krav til dokumentasjon går ikke utover pliktig dokumentasjon i henhold til lov og forskrift om bokføring Bedre avviksdefinisjoner

11 -Pasientreisekontoret vil foreta elektronisk oppgjørskontroll. -Fakturalinjer i fakturagrunnlaget som inneholder feil returneres uoppgjort til leverandør for korreksjon. -Returmeldingen vil synliggjøre avdekkede feil. -Differansen mellom totalt fakturert beløp og feil i grunnlaget, krediteres Pasientreiser Helse Stavanger. Elektronisk oppgjørskontroll

12 Konsekvensene av avvik For sen/ikke møtt til behandling Behandler påføres kostnader, disse faktureres Pasientreiser Personlige konsekvenser – manglende behandling Sykehuskø Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved unødig lang sykemelding Listen er lang Det er en viktig leveranse Hvert eneste avvik er uønsket

13 Dagmulkt Erstatning Erstatningskjøp Prikkbelastning Prisavslag Nedsatt prioritet/Heving Oppsigelse Utestenging av sjåfør og løyvehaver Leverandøren har leveringsplikt- Avvik vil bli fulgt opp Misligholdsbeføyelsene

14 Ved forståelsen og tolkning av avtalen vil hensynet til pasientene veie tungt

15

16 Rapport: Pasienttransport og transporttilbud i distriktene, 2008 Helse- og omsorgsdept. og Samferdselsdept. Bedre kostnadskontroll Pålegg om å legge transporten ut på anbud Turvognløyvehavere ble spesielt nevnt som mulige konkurrenter til drosjene. Pasienttransport tradisjonelt en bærebjelke for drosjenæringen i distriktene, enkelte steder har over 90 % av omsetningen kommet fra pasienttransport. Konkurransetilsynets anbefaling: Anbudsgrunnlag som ikke hindrer virksom konkurranse - ikke konkurranse på størrelse/antall.

17 Forhold som bidrar til økt pasienttransport: Økt funksjonsfordeling mellom sykehus Kortere liggetid – overgang til dagbehandling med flere reiser til og fra undersøkelse/oppfølging Samhandlingsreformen Sentralisering av legevakter Overgang fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester Alderssammensetning – flere eldre

18 Forhold som reduserer behovet: Fokus på kostnadseffektivitet Nedgang i folketall utenfor større befolkningssentra Større grad av bruk av egen bil

19 Bedre kostnadseffektivitet Kontinuerlig arbeid! Samordning Bedre utnyttelse av biler som står «på vent» NISSY – for koordinering av pasienttransport Koordinering med avdelingene på SUS Soneinnkalling/Pasientens timebok Faste utskrivingstidspunkt Transportambulanse/Mini helseekspress/Egenregi KID-prosjektet i Dalane-regionen Faste ruter kan bli opprettet Må påregnes fortsatt fokus på kostnadseffektivitet!

20 Sentralt poeng: Mest mulig av midlene som overføres til helseforetakene skal benyttes til aktiv pasientbehandling Stort fokus på dette også fremover

21 Sentralt poeng: Mest mulig av midlene som overføres til helseforetakene skal benyttes til aktiv pasientbehandling Stort fokus på dette også fremover

22 Rammebetingelser HELFO Fylkeskommunens rammebetingelser Konkurransetilsynet Teknologi Taksameter/SUTI/NISSY Alternativ: Elektronisk bestillingsapp under utarbeidelse, epost som mellomløsning for bestillingsmottak Geografi; ferger, avstander, fjell og daler Etterspørsel vs. Tilbud – er det aktører i markedet? Trafikale forhold – rushtrafikk Begrensninger i løyvene 24 – timers beredskap

23 Konkurranseregler, del I REGLER FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del III Ikke akutt pasienttransport for levering til Helse Stavanger HF Saksnr. 2012/4134

24 Tallgrunnlaget Basert på tall fra 2011 Det legges opp til vesentlige endringer Jfr. kostnadskontroll Biler på fast pris – se delleveransene Samkjøring Soneinnkalling Transportambulanse/Mini-helseekspress

25 Mulighet for å legge inn tilbud på en eller flere delleveranser Pass på at kapasiteten strekker til – gjelder i forhold til totalen i tilbudet og også i forhold til andre oppdrag. Kan føre til avvisning! Delleveransene

26 Behovet delt i regioner: Sentrums-regionen: Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg Jær-regionen: Hå, Klepp og Time Dalane-regionen: Sokndal, Eigersund, Lund og Bjerkreim Start og slutt er angitt innenfor en region, men bilene kan i disponeres i hele området for Helse Stavanger. To delleveranser for hver region: Vanlig bil for maks 8 passasjerer Bil tilrettelagt for rullestol Biler på fast oppdrag, pris pr. dag, 07.00 – 17.00

27 Anbudet delt inn i områder hvor èn kommune utgjør ett område, med følgende unntak: -Kommunene Klepp og Time er slått sammen til ett område -Austre Åmøy er trukket fra leveransen i Stavanger kommune, og lagt til Rennesøy kommune Kilometerpris A-B-A -Kommunale og interkommunale reiser -Helse Stavanger kan benytte returen Delleveranse med pris pr. kilometer

28 «…om Pasientreiser kan fungere som formidlingssentral mellom pasient og drosje og/eller pasient og turbil: Samferdselsdepartementet har i annen forbindelse uttalt følgende til ovennevnte problemstilling: Formidling av transporttjenester krever som hovedregel ikke konsesjon etter samferdselsloven. Formidling av løyvepliktig persontransport med personbil forutsettes imidlertid drevet via drosjesentraler undergitt offentlig kontroll, bl.a. gjennom krav til godkjenning av vedtekter om sentralens organisasjon og virksomhet (min understrekning – for øvrig er samferdselsloven erstattet av yrkestransportloven, men lovforståelsen er den samme). I dette ligger at Pasientreiser ikke kan formidle direkte turer til drosjer som er tilknyttet drosjesentral. Tilsvarende begrensning gjelder imidlertid ikke for turvognløyvene ». Fylkeskommunens uttalelse vedr. formidlingssentraler:

29 «…om Pasientreiser kan inngå avtale med “bostedsløyvehaver” om kjøring i sentrale områder: “Bostedsløyve” eller mer korrekt løyve hvor det er knyttet vilkår om geografisk stasjoneringssted, skal skje med utgangspunkt i fastsatt stasjoneringssted. Formålet med bestemmelsen om stasjoneringssted er at drosjetjenesten på denne måten er spredd slik at hele distriktet er rimelig godt dekket. For publikums del skal det ikke medføre altfor store omkostninger å bestille drosje, og det skal ikke ta urimelig land tid før drosjen kommer. Ettersom hele fylket nå utgjør drosjenes løyvedistrikt, vil det bli godtatt at en drosjesjåfør påtar seg oppdrag til andre steder og kommuner. Det må videre godtas at det påtas oppdrag til ytterligere steder. Når drosjen derimot står uten oppdrag, oppstår det en plikt til å returnere til stasjoneringsstedet, om så uten passasjer, for å utføre oppdrag derfra. Samferdselssjefen frykter således at dagens prinsipp om behovsvurdering av drosjenæringen og vilkår om stasjoneringssted vil bli undergravd dersom Pasientreiser inngår avtale med innehaver av “bostedsløyve” om kjøring i sentrale områder. I tillegg kommer at en drosjeeier som neglisjerer stasjoneringsstedet sitt opptrer i strid med de forutsetningene som lå til grunn da løyvet ble gitt, noe som kan få konsekvenser for løyvehaveren. Samferdselssjefen anser det derimot som positivt om Pasientreiser inngår avtaler med innehavere av “bostedsløyve” om kjøring av pasienter som ikke vil være i konflikt med ansvaret som tilligger “bostedsløyvehavere” om primært å betjene stasjoneringsstedet». Fylkeskommunens uttalelse vedr. bostedsløyver

30 Pasientreiser kan være formidler av tur til turbiler Bostedsløyvehaver kan inngå avtaler om kjøring av pasienttransport, men løyvehaver må passe på at avtalen ikke kommer i konflikt med vilkårene for løyvet Konkret vurdering av helheten: Konkurransetilsynets anbefalinger Samfunnsansvar; pasienter og drosjenæring i distriktet Marked som ikke fungerer i bynære strøk Våre konklusjoner

31 Avrop skjer etter kaskademodellen – oppgitt prioriteringsrekkefølge Avrop skjer ved elektronisk bestilling – går videre til neste leverandør først når oppgitt kapasitet hos Tilbyder med bedre prioritet er benyttet fullt ut Leveringsplikt Parallelle rammeavtaler

32 Varighet 1 år – opsjon på 1+1+1 år, totalt 4 år Kan bestille flere biler på fast oppdrag – Vær oppmerksomme på betydningen av bruken av disse Hvis vi ikke får tilbud på bil på kilometer i ett område, vil det bli satt inn biler på fast pris til å betjene dette Oppfordring: Vurder om dere bør delta i konkurransen på fast pris Det foreligger vesentlige endringer i forhold til tidligere avtaler på pasienttransport – les avtalen System for fakturahåndtering og utbetaling vil bli vesentlig endret Litt av hvert

33 62,5 mill/år = over EØS terskelverdi = FOA del I og del III Forhandlingsforbud – begrenset adgang til tilleggsopplysninger, lever inn opplysninger av betydning Les oppdragsgivers forbehold Tilbyders forbehold skal prisettes, dersom dette ikke er mulig, og forbeholdet er vesentlig = plikt til avvisning Forbehold er risikosport… Les forskriftens §§ 20-12 og 20-13 om avvisning Når det er sagt: Fyll ut en god besvarelse i kravspesifikasjonen, det er deres mulighet for input Konkurranseregler

34 SØRG FOR Å HA ORDEN PÅ DETTE - avvisningsplikt Struktur – fyll ut alle dokumenter Kravspesifikasjonen – Fyll ut i felt for tilbyder. Vedlegg må ha saklig sammenheng og merkes tydelig. Lukket forsendelse I hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen, tilbyder har ansvar for tredjemann, f.eks. bud/posten Korrekt merket Underskrevet av rette vedkommende Offentlighet – lever inn et sladdet tilbud i tillegg Formkravene

35 -Gjennomgang av ny avtale og forventninger til leveranse. -Innlevering av signerte taushetserklæringer og serviceerklæringer -Gjennomgang av standardisert mal for fakturagrunnlag -Eksempel på feilmelding fra elektronisk oppgjørskontroll Kontraktsmøter før oppstart

36 Spørsmål: Til punkt 4.1: Vil det være nok å bekrefte at tilbyder samt evt. underleverandør innehar løyvebevis samt gyldig trafikk og ansvarsforsikring? Svar: De etterspurte dokumenter skal legges ved i kopi. All etterspurt dokumentasjon skal vedlegges. Store begrensninger i adgangen til å etterspørre dette i ettertid. Kan medføre plikt til avvisning. Spørsmål og svar Kvalifikasjonskrav

37 Spørsmål: Til punkt 4.2: Det spørres her etter årsregnskap og årsberetning. Årsberetning forekommer stort sett bare hos aksjeselskap. Vil det være nok å levere årsregnskapene for oss som ikke er aksjeselskap? Svar: JA, evt. kredittvurdering Kvalifikasjonskrav

38 Spørsmål: Skal denne kun signeres av tilbyder, eller av samtlige sjåfører? Svar: Samtlige sjåfører og tilbyder – leveres inn ved kontraktsinngåelsen. Serviceerklæringen

39 Punktene 2, 16, 17, 21 og 25 er omformulert. Vi beklager tidligere formulering i punkt 17. Serviceerklæringen

40 Spørsmål: Skal kjernemål være utfylt ved innlevering av tilbud? Svar: Svar godt og utfyllende i kravspesifikasjonen, sørg for at punktene i dokumentet «Kvalitetssikring» er dekket, herunder beskrivelser som angår «Kjernemål». Score vil bli utfylt av Helse Stavanger ut fra besvarelsen i Kravspesifikasjonen, og gjennomgått med leverandør på kontraktsmøte. Kvalitetssikring

41 Spørsmål: Er det slik å forstå at man kan risikere å kjøre mange mil og kun få betalt 60,- for oppmøte ved bomtur, selv om «feilen» ligger hos pasienten eller hos Pasientreiser? Svar: Ny formulering tilføyes til avtaletekst, se endret punkt 6.3.1 i Del 2 Utkast til kontrakt. Innhold: Det innføres to ulike bomturkodesystemer. Turer hvor tilkjøringen er over 10 kilometer kan etter nærmere avtale med Pasientreiser godtgjøres med en sats tilsvarende egenandelen, fra 1/1-13 er denne kr. 133,- Bomtur

42 Spørsmål: Dere reduserer bomtur godtgjørelse som Pasientreiser innrømmer fra kr. 130,- ned til kr. 60,-? Svar: Ja, korrekt. Dette må ses i sammenheng med at det tilkjennes oppmøte for hver pasient på hentested A pr tur, og kilometer løper derfor fra minimum påbegynte 60,- på alle turer. I kroner og øre går endringen klart i favør av leverandørene. For øvrig har vi støttet oss på maksimalprisforskriften ved vurderingen av de enkelte priselementene. Unntak for bomturer over 10 kilometer. Dette er korrigert i avtaleteksten. Reduksjon av bomturpris

43 Spørsmål: Er det statistikker på bomturer som Pasientreiser har innrømmet i den enkelte kommune? Svar: Statistikk kommunevis er pr. dags dato ikke utarbeidet. Hele Helse Stavanger HF: 2.109 godkjente bomturer januar – november 2012 Statistikk bomtur

44 Spørsmål: Hva er grunnen til at Helse Stavanger HF mener at drosjenæringen skal kjøre på samme minstepris og ventetid år ut og år inn? Svar: Vi har støttet oss på maksimalprisforskriften, og forventer rabatt i forhold til denne. Det er liten hensikt med avtaler dersom vi ikke oppnår rabatt. Verdien på avtalene i 2011 var 62,5 mill, dette taler i grunnen for seg selv. Vi forventer storkundefordel. Takstøkning?

45

46


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google