Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 10 Likviditetsbudsjetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 10 Likviditetsbudsjetter."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 10 Likviditetsbudsjetter

2 © Cappelen Akademisk Forlag 2 Innledning Hensikt med likviditetsbudsjett er: 1) Påse at øvrige budsjetter lar seg realisere 2) Sikre gunstig (billig) kapital 3) Sikre gunstig avkastning på ledig kapital Likviditetsbudsjett: Normalsituasjon --> underordnet andre budsjetter Krisesituasjon --> overordnet andre budsjetter

3 © Cappelen Akademisk Forlag 3 Innledning 1.Utarbeidelse av likviditetsbudsjett på månedsbasis 2.Utarbeidelse av langtidslikviditetsbudsjett 3.Oppfølging av likviditetsbudsjetter 4.Tidshorisont i budsjetteringsarbeidet Hovedpunkter i kapitlet er:

4 © Cappelen Akademisk Forlag 4 1. Budsjettering på månedsbasis Grunnlag for likviditetsbudsjett: Kostnads- og inntektsbudsjett Salgsinnbetalinger: –budsjettert varesalg, avslag, rabatter, tap på krav, kredittider, merverdiavgift mv. Utbetalinger til leverandører –budsjettert vareforbruk, varelager, kredittider, merverdiavgift mv Øvrige utbetalinger –Lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, øvrige variable og faste betalbare kostnader i perioden (ikke avskrivninger)

5 © Cappelen Akademisk Forlag 5 1. Budsjettering på månedsbasis

6 © Cappelen Akademisk Forlag 6 Eksempel 1 (s. 315-321) Eksempelet viser hvordan likviditetsbudsjettet bygger på de bakenforliggende budsjettene Eksempelet finnes i EXCEL-fila tilhørende kapittel 10 I kolonne A-E finnes opplysninger og forutsetninger i eksempelet. Endres disse, oppdateres øvrige budsjetter automatisk På bakgrunn av opplysningene i kolonne A-E utarbeides resultat, inn- og utbetalingsbudsjett i kolonne G-L Sist følger likviditetsbudsjettet i kolonne N-S

7 © Cappelen Akademisk Forlag 7 Eksempel 1 (s. 315-321)

8 © Cappelen Akademisk Forlag 8 Eksempel 1 (s. 315-321)

9 © Cappelen Akademisk Forlag 9 Eksempel 1 (s. 315-321)

10 © Cappelen Akademisk Forlag 10 Eksempel 1 (s. 315-321)

11 © Cappelen Akademisk Forlag 11 Eksempel 1 (s. 315-321)

12 © Cappelen Akademisk Forlag 12 2. Langtidslikviditetsmodell Årlig periode –Budsjetterer kontantoverskudd til egenkapitalen Hvordan disponeres kontantoverskudd: –Nedbetaling av lån. Underskudd dekkes ved opplåning –Overskudd utdeles til eiere (utbytte e.l.), underskudd dekkes ved innbetaling fra eiere (emisjon e.l.) Gitt vi ønsker å bruke overskuddslikviditet til å nedbetale lån: Hvor mye kan vi avdra gjeld, gitt langtidslikviditetsbudsjettet?

13 © Cappelen Akademisk Forlag 13 2. Langtidslikviditetsmodell

14 © Cappelen Akademisk Forlag 14 2. Langtidslikviditetsmodell Rentekostnaden kan beregnes slik: Maksimalt avdrag kan beregnes slik:

15 © Cappelen Akademisk Forlag 15 3. Oppfølging av likviditetsbudsjett Indirekte likviditetsoppfølging: Oppfølging av likviditetssituasjonen via inntekts- og kostnadsbudsjettene Budsjettrevisjon: Aktuelt ved betydelige avvik Budsjettprognoser: Utarbeides et stykke ut i budsjettperioden. Tar hensyn til faktiske og forventede endringer Oppfølging av budsjettet kan foretas i en likviditetsrapport

16 © Cappelen Akademisk Forlag 16 3.Oppfølging av likviditetsbudsjett

17 © Cappelen Akademisk Forlag 17 3. Oppfølging av likviditetsbudsjett Mulige oppfølgingstiltak: –Revurdere investeringsplaner, kapitalbinding i omløpsmidler –Revurdere planer for kapitaltilførsel eller plassering av overskuddslikviditet

18 © Cappelen Akademisk Forlag 18 4. Tidshorisont i likviditetsplanleggingen Kortsiktige prognoser –Rullerende budsjett som omfatter noen få uker –Bygger på utsendte og innkomne regninger Årsbudsjett –Integrert i de øvrige budsjetter –Typisk månedlige/kvartalsvise underbudsjetter Langtidsplaner –3-5 års periode –Årlige underbudsjetter, årlig rullering


Laste ned ppt "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 10 Likviditetsbudsjetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google