Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Verdiskapingsforum Østfold. Bakgrunn Avtale mellom KS og IN: ”videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling” Kommunens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Verdiskapingsforum Østfold. Bakgrunn Avtale mellom KS og IN: ”videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling” Kommunens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Verdiskapingsforum Østfold

2 Bakgrunn Avtale mellom KS og IN: ”videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling” Kommunens rolle: –Tilrettelegger og utviklingsaktør for entreprenørskap og næringsutvikling –Bygge opp relevant kompetanse og gjøre bruk av ekspertise i andre deler av virkemiddelapparatet Det regionale partnerskapets rolle: –Bistå kommunene –Bidra med kompetanse, koordinering, samordning

3 Formål og innhold  Verdiskapingsforum Østfold -formål og innhold 211008 Johnsen.doc Verdiskapingsforum Østfold -formål og innhold 211008 Johnsen.doc

4 Dagsorden: 0900 – 0910 Velkommen v/næringssjef Håkon Johnsen 0910 – 1100 Faglig del KS v/spesialrådgiver Hans Clement Innovasjon Norge v/seniorrådgiver Lars Rosvoll, IN Møre og Romsdal Kommunene: Vidar Østenby, Marker kommune og Tore Hansen, Sarpsborg kommune Østfold Fylkeskommune v/næringssjef Håkon Johnsen Fylkesmannen i Østfold v/landbruksdirektør Thor Bjønnes 1100 – 1115 Pause 1115 – 1200 Drøfting av bl.a. følgende spørsmål: Dekker dette forumet et behov? Innhold? Arbeidsform? Sammensetningen av forumet? Møtehyppighet? Andre spørsmål? 1200 – 1230 Konstituering Valg av leder, programkomité, sekretariat Møteplan + Hvor møtene skal avholdes Eventuelle andre saker (evt. Aktuelle tema)

5 Kreativitet er å skape noe nytt, innovasjon er å gjøre noe med det. Konkurransedyktighet skapes gjennom innovasjon: Ny kunnskap og eksisterende kunnskap brukt på nye måter Utvikling av nye produkter og nye markeder Omstilling av virksomheter og produksjonsprosesser Mål for næringsutvikling i Østfold fylke: Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked med et fremtidsrettet næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling.

6 Delmål: Næringsutvikling Østfold skal ha et internasjonalt konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv som kjennetegnes av robuste og framtidsrettede virksomheter, med fokus på FoU, entreprenørskap og regional og interregional samhandling.

7 Delmål: Kompetanseutvikling Østfolds virksomheter skal være sikret tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Fylket skal tiltrekke seg kompetanse, parallelt med at innbyggernes eget kompetansenivå økes i et samspill mellom næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og myndigheter, med særlig fokus på FoU.

8 Delmål: Levende bygder Østfold skal ha attraktive bygdesamfunn gjennom en balansert vekst og utvikling i hele fylket, der utnyttelse av bygdenes samlede ressurser bidrar til å sikre et framtidsrettet og bærekraftig næringsgrunnlag.

9 Delmål: Infrastruktur Østfolds attraktivitet skal styrkes gjennom fortsatt utbygging og utnyttelse av de muligheter en effektiv, økonomisk og sikker infrastruktur gir, sammen med tilstrekkelige næringsarealer og gode boområder.

10 Nasjonale og regionale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering

11 Regionalpolitisk styring  Fylkesplan Verdiskaping Arealdisponering  Regional utviklingsplan Programmer og prosjekter iverksatt for å sikre utvikling i tråd med fylkesplanen  Utviklingsavtaler mellom fylkeskommunen og regionrådene/kommunene

12 Mer om fylkesplanen:  Er under rullering – Utarbeides ut fra en partnerskapstenkning (Triple Helix) = viktig samarbeidsarena med kommuner/regioner og næringsselskap  Noen fokusområder: Kompetanseutvikling – hele kjeden Næringsutvikling –innovasjon (vri/arena/nce/forskning…) –Omstilling (vri/skattefunn/ mv) –Internasjonalisering (bygge nettverk/utnytte ulike muligheter..) Infrastruktur

13 Regionalpolitisk styring  Satsinger Programmene –Kompetanseoffensiven –Opplevelsesnæringer Eksisterende næringsliv –Lobbyvirksomhet, –infrastruktur, –Kompetanseoffensiven –Interreg/internasjonalt

14 Regionalpolitisk styring  Regionalt partnerskapsarbeid Programmene –Fylkeskommunen: viktig koordinatorrolle: bidra til å få ulike aktører til å trekke i samme retning –Kommuner/regionråd/næringsselskaper: Lokalkunnskap, mobilisere aktører, bindeledd mot næringene  Medfinansiering Utløser ressurser fra andre –Interreg, –Programmene, –Nasjonale innovasjonsaktørene –Utviklingsprosjekter

15 Samarbeidsarenaer  Østlandssamarbeidet Egen gruppe for verdiskaping/kompetanse  Osloregionen Verdiskaping Internasjonal profilering Klynger  Diverse prosjekter Offentlig service  Interregionalt/internasjonalt samarbeid

16 Sverige og Norge er gode naboer: 1 milliard til vekst og det gode liv Det nye Interreg-programmet Interreg Sverige-Norge 2008-2013 er nå godkjent og søker etter gode prosjektideer. Hvem kan søke? Private og offentlige organisasjoner, foreninger og institusjoner. Alle prosjektene må minimum ha én svensk og én norsk partner. Hvilke områder? Prosjektene må være innenfor områdene grensehinder, infrastruktur, kompetanseutvikling og FoU, næringslivsutvikling, naturressurser, kultur, by- og bygdeutvikling og folkehelse. Når? Søknadsperioden er fra 8. januar til 29. februar 2008. Vi gir råd om utforming av søknad. Informasjonsmøte 17. januar på Tanumstrand. Påmelding innen 15. januar til Trine Moe Stokstad, e-post: interreg@ostfold-f.kommune.no Vil du vite mer så ring 69 11 74 95 eller gå inn på nettsidene http://www.interreg-sverige- norge.com/http://www.interreg-sverige- norge.com/

17 Kompetanseoffensiven 2015 Bidra til et robust og bærekraftig næringsliv i regionen gjennom å tilføre kompetent arbeidskraft og legge til rette for nyskaping og innovasjon  Mål Østfold skal innen år 2015 bli ledende i Norge på nyskaping og innovasjon!  Dette skjer gjennom Kompetanseheving (i en virksomhet, eller personer som virksomheten rekrutterer) Kompetansedeling (mellom virksomheter) Kompetansestøtte (til virksomheter)  Innsatsområder: Utvikling av opplærings- og utdanningstilbud i hele utdanningskjeden Bidra til et helhetlig fokus i utdanningskjeden innenfor entreprenørskap og realfag. Nettverk og klynger for utvikling av nyskaping og innovasjon Østfold kjennetegnes av et inkluderende næringsliv som baserer vekst på utvikling av tverrsektorielle nettverk og klynger. Regional FoU kompetanse I Østfold skal man kjenne til og bruke FoU miljøene aktivt i utviklingen av nye næringsrettede prosjekter og aktiviteter.

18 VRI Østfold  Øke antall bedrifter som deltar i FoU-prosjekter i Østfold  Øke antall bedrifter i Østfold som er deltagere i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter  Utvikle inntil 3 klynger/nettverk i næringslivet i Østfold som samarbeider aktivt og målrettet med sikte på innovasjon og kompetanseutvikling  Øke antall samarbeidsprosjekter mellom de regionale FoU-miljøene og næringsliv og offentlig sektor i Østfold  Prosjekteier Østfold Fylkeskommune, Kompetanseoffensiven i Østfold er styringsgruppe  Samlet budsjett ca. 17 mill. kroner 2007-2009, hvorav 50% fra Forskningsrådet og 25% fra ØFK (Kompetanseoffensiven).


Laste ned ppt "Velkommen til Verdiskapingsforum Østfold. Bakgrunn Avtale mellom KS og IN: ”videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling” Kommunens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google