Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal Møter med Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal Møter med Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal Møter med Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF

2 Agenda 1.Gjennomgang av handlingsplan IKT Helse Midt-Norge 2.Gjennomgang av forslag til innhold og konkretisering av utprøvning Helse Midt-Norge Formål med utprøvning Innhold i utprøving Alternative scenarioer for utprøving 3.Diskusjon og innspill 2

3 Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å planlegge utprøving av “Én innbygger – én journal” i Midt-Norge 3 Helse Midt-Norge er en egnet region for regional utprøvning Helse Midt-Norge skal i samarbeide med Helsedirektoratet, Norsk Helsenett SF og de andre regionale helseforetakene utarbeide forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal innen 1. juli 2013 Arbeidet skal skje i samarbeid med KS, kommuner og primærhelsetjenesten i regionen Det skal legges til rette for at arbeidet kan følges av forskningsaktivitet og innovasjon Den regionale utprøvingen skal ses i sammenheng med det nasjonale arbeidet for utredning av én journal

4 Status i HMN Ambisjoner og føringer fra HMN styrevedtatte IKT – strategi knyttet til pasientbehandling, samhandling og kliniske støttefunksjoner Standardiserte pasientforløp på tvers av nivåene Strukturert journal med aktiv beslutningsstøtte på tvers av nivåene Deling av informasjon gjennom hele pasientforløpet I løpet av juni forventes vedtatt en handlingsplan som betyr skifte av bl.a. PAS / EPJ Sterk forankring og forventning både internt og i kommunesektoren Gjennomføring av en standardiserings- og samhandlingsprosess på tvers av nivåene

5 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge IKT samordning i fylkeskommuner Før foretaks-modellen Gjennomføringsevne og klinisk dokumentasjon -20022002-2007 Regional IKT-enhet Felles EPJ Felles PACS/RIS Felles Lab ROS Nytt sykehus St Olavs Hospital Stabilisering og utvikling 2008-2012 Stabil drift og endringshåndtering Standardiserte pasientforløp Talegjenkjenning Utvikle kurve, medisinering, forordning (eKurve) Digital samhandling Neste generasjon 2013-2018 Nytt EPJ/PAS Nytt Lab.system Nytt logistikk- og økonomisystem eKurve og klinisk arbeidsflate Standardiserte arbeidsprosesser Pasientmedvirkning IKT-organisering med økt gjennomføringsevne Nytt sykehus i Møre og Romsdal

6 Utprøving i Midt-Norge Utprøving i henhold til HMN sitt målbilde, dette samsvarer svært godt med Meld. St. 9 (2012-2013) Samhandling på tvers av nivåer i helsetjenesten Standardisering Gjennomføringsmetodikk Evaluering og forskning Redusere risiko i forhold til videre gjennomføring

7 Formålet med utprøving av én journal Prøve ut samarbeidsformer for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp sammen med kommuner og primærleger Prøve ut standardiserte pasientforløp på tvers av nivåene kombinert med nye IKT-løsninger, spesielt strukturert journal med beslutningsstøtte Prøve ut økt pasientmedvirkning Prøve ut modell for håndtering av kostnader på tvers av nivåer, vurdere effekter i forhold til dagens finansieringsmodell Prøve ut gevinstrealisering (kvalitativt og kvantitativt) på tvers av nivåer Prøve ut felles drift og forvaltning av felles IKT-løsninger på tvers av nivåene

8 Omfang og innhold i en utprøving Omfang og innhold i en utprøving utformes slik at den gir reell læringsverdi og dermed bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet, redusert tid til realisering og redusert risiko. Utprøving planlegges å omfatte flere av punktene under: Etablere felles målbilde på tvers av nivåer i regionen, etablere hensiktsmessig styrings- og organisasjonsstruktur på tvers av nivåer Prioritere utvalg av standardiserte pasientforløp for utprøving Implementere IKT-støtte for (utvalgte) standardiserte pasientforløp på tvers av nivå, både pasientlogistikk og beslutningsstøtte Definere og etablere drift og forvaltningsmodell Gjennomføre evaluering og forskning (fokus på kvalitet og pasientsikkerhet) i samarbeid med universitet og høyskoler Utprøving gjennomføres i en avgrenset del av regionen. Omfang fastsettes i samarbeid mellom helseregion og kommuner/KS.

9 Alternative scenarier 1. Gjennomføre utprøvning i Midt-Norge etter vedtatt handlingsplan Ønsket funksjonalitet knyttet til kjente behov og IKT-strategi vedtatt i HMN Standardisering og samhandling med kommuner og øvrig helsetjeneste, samt internt Meld. St. 9 (2012-2013) Basert på ny IKT-løsning Mulig gjennomføring 2013-18

10 Alternative scenarier 2. Pilot når anbefaling nasjonalt konsept foreligger Sammen med kommuner og øvrig helsetjeneste o KVU prosess I mellomtiden: o Viderefører eksisterende PAS og EPJ løsninger o Samhandling basert på eksisterende samhandlingsløsninger o Tilpasning i forhold til løpende myndighetskrav Antatt gjennomføring (KVU prosess) 2013-

11 Involvering / samarbeid før 1.juli -Møter med RHF, NHN, Kommuner / KS / K10 -Prosess for utprøvning -Overordnede rammer for ny løsning -Avstemning mellom Helsedirektoratet og HMN -Prosjektplan HMN sitt arbeid og Helsedirektoratet sitt arbeid -Styringsmodell for det videre arbeidet i HMN

12 Utprøvning scenario 1 Plan for gjennomføring sammen med kommuner 12 OrganiseringAnskaffelseRealiseringUtprøving Prosjektorganisering Styringsstruktur Mandat og målbilde Prosjektplan inkl. budsjett Gevinstplan Plan evaluering og forskning Plan drift og forvaltning Samhandlingsavtaler Anskaffelsesstrategi Kravutarbeidelse Kvalifisering leverandører Konkurranse Kontrakt Detaljdesign Konfigurering Grensesnitt Felles forvaltning og drift Plan for gevinstrealisering Plan for utprøving Utrulling Prøve ut pasientforløp og samhandling Prøve ut pasientmedvirkning Prøve ut gevinstrealisering Prøve ut modell for kostnadshåndtering Prøve ut felles drift og forvaltning Gjennomgående aktiviteter: Standardisering pasientforløp, evaluering og forskning, kvalitetssikring/risikostyring

13 Utprøvning scenario 2 Plan for gjennomføring sammen med kommuner 13 Konsept vurdering og KS1 Forprosjekt og KS2 AnskaffelseKonstruksjonPilot Konseptvalg- utredning iht. plan for KVU prosess utarbeidet av Helsedir. Kvalitetssikring Regjerings- behandling Forprosjekt iht. plan for KVU prosess Kvalitetssikring Stortings- behandling Kravutarbeidelse Kvalifisering leverandører Konkurranse Kontrakt Detaljdesign Konfigurering Grensesnitt Plan for utprøving Plan for gevinst- realisering Felles forvaltning og drift Pilotering av nasjonalt konsept Gjennomgående aktiviteter: Standardisering pasientforløp, evaluering og forskning

14 Leveranser før 1.juli 2013 Grov beskrivelse av løsning Vurdering av 2 utprøvningsscenarier med innstilling Beskrives i følgende dimensjoner Tid Innhold Teknologi Prosess Personell (organisasjon, kultur) Gjennomføring Hvordan anskaffe Vurdering i forhold til HMN sin IKT – strategi Vurdering av hvordan videre arbeid / aktivitet kan håndteres sett opp mot KVU – metodikk Risikovurdering for det videre arbeidet Styringsmodell for det videre arbeidet Beskrivelse av mulig forsknings og innovasjonsaktivitet Plan for fase 2

15 Tidslinje 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alternativ 1 - Pilot når anbefaling nasjonalt konsept foreligger Alternativ 2 - Gjennomføre utprøvning i Midt-Norge umiddelbart Konsept vurdering og KS1 Forprosjekt og KS2 Stor ting s beh. Gjennomføring Organi sering Anskaffelse Konstru ksjon Utprøving


Laste ned ppt "Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving av én journal Møter med Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google