Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende Liv Høyere innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Utflating av vekst i bankens utlån Fortsatt god kostnadsutvikling Økning i urealisert tap på bankens verdipapirporteføljer som følge av uroen i finansmarkedet

3 Hovedtrekk regnskap 3. kvartal 2008 (konsern) 30.09.0830.09.07 Driftsresultat før skatt161 mill184 mill Nettorente2,21 %2,31 % Kostnader1,33 %1,53 % Resultat per grunnfondsbevisKr. 13,6Kr. 19,9 Egenkapitalavkastning10,9 %14,0 % 12 mnd. vekst innskudd6,1 %10,4 % 12 mnd. vekst utlån12,1 %12,3 %

4 Regionale utviklingstrekk på Helgeland

5 Finanskrisens effekt på utviklingen på Helgeland Boligmarkedet / Næringseiendommer – lavere prisvekst historisk gir lavere prisfall – gjelder både leiepriser og omsetningspriser Landbruksnæringen – fortsatt gode utsikter Prosessindustrien Mo / Mosjøen – fortsatt god inntjening – nettopp gjennomført betydelige tunge investeringer Oppdrettsnæringen – ikke fall i laksepriser så langt – fortsatt god inntjening Byggebransjen – brukbart aktivitetsnivå

6 REGNSKAP 3. KVARTAL 2008

7 Resultat akkumulert 3. kvartal 2008 (konsern) 3. Kvartal 2008 - Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift

8 Resultatutvikling - netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern)

9 Resultatutvikling Resultatutvikling – endring i resultat (konsern)

10 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern)

11 Kvartalsvis resultat (i % av gjennomsnittlig forvaltning) (Konsern) Stabil god nettorente over tid Fallende driftskostnader i % av forvaltningskapital: 1,33 % (1,53 %) Kostnader i % av inntekter: 47,0 % (50,3 %) Redusert vekst netto provisjonsinntekter

12 Balansetall (Konsern) 3. kvartal 2008: - Noe lavere utlånsvekst - Stabil andel utlån til PM kunder - Stabilt innskuddsvolum siste kvartal

13 MARKEDSSTRATEGI

14 Overordnet Markedsstrategi Personkunder –Opprettholde markedsandelen samlet –Breddesalg på eksisterende kunder –Gode kundeprogrammer for opprettholdelse av lojalitet – Ta nye markedsandeler der markedsandelen er lav – Følge gode kunder som er flyttet ut av Helgeland Bedriftskunder –Pleie eksisterende kunder –Økning av breddesalg – Nye bedriftskunder forutsatt lav risiko – midlertidig suspendert

15 Tiltak som følge av finanskrisen Arbeider med å tilpasse oss de instrumenter Norges Bank stiller til disposisjon Utlån – Følge eksisterende kunder – både PM og BM – Knoppsskyting egne kunder? – Ikke offensiv i forhold til nye kunder verken PM eller BM Innskudd –Konkurransedyktig prising av innskudd –Aktivt arbeid for å opprettholde innskuddsdekningen –Tett dialog og pleie av store innskuddskunder –Andel innskudd i PM har økt fra 62 % på samme tid i fjor til 64 % per utgangen av 3. kvartal

16 KUNDETILFREDSHET

17 Kundetilfredshetsundersøkelse 2008 Banken har nylig gjennomført en kundeundersøkelse blant ca. 2000 av bankens personkunder. Undersøkelsen viser at vi har fremgang på 10 av 13 serviceområder. På de resterende 3 er situasjonen uendret. Resultatene viser: Økende tilfredshet og lojalitet Banken oppleves som engasjert og nær Banken oppleves som en bank som bryr seg om lokalsamfunnet Banken oppleves å ta vare på og stille opp for sine kunder

18 KREDITTOMRÅDET

19 Kredittpolicy Styringsmål : Fordeling BM/PM Største enkeltengasjement Geografisk område Andel høyrisikoengasjement Generelt: Sentralisert kredittbehandling av alle BM engasjement – uendret siden fusjon 01.04.05 Fortsatt høy fokus på arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement - uendret

20 Brutto utlån per 30.09.08 Pr. 3. Kvartal 2008: - 8,9 mrd. (7,8 mrd i 2007) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån - 886 mill. (796 mill i 2007) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment)

21 Netto misligholdte - og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån Redusert mislighold og tapsutsatte engasjement: Både netto- misligholdte og tapsutsatte engasjement er redusert i kvartalet.

22 Eksponering per risikoklasse PM God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 84 % til 90 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 14 % til 9 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 2 % til 1 % av porteføljen

23 Eksponering per risikoklasse BM God bedring i porteføljen fra 2005 frem til i dag: - Andel lavrisikoengasjement er økt fra 59 % til 64 % av porteføljen - Andel engasjement med middels risiko er redusert fra 24 % til 22 % av porteføljen - Andel engasjement med høy risiko er redusert fra 17 % til 14 % av porteføljen

24 FINANSIERING

25 Innskudd fra kunder per 30.09.08

26 Utvikling kundeinnskudd - god utvikling gjennom finanskrisen

27 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (inkl. kortsiktige plasseringer i banker) er MNOK 1.775 og utgjør ca. 11,0% av forvaltningskapitalen pr 3. kvartal (MNOK 1.215 / 8,5 % per 2. Kvartal 2008) Hovedsakelig 3 mnd. FRNs Durasjon ca. 2,3

28 Rentebærende verdipapirportefølje Endring av forskrift –Finansdepartementet fastsatte 16. oktober en forskrift som gjennomførte endringer i regnskapsstandardene IAS 39 og IFRS 7 fastsatt av IASB og vedtatt i EU. Endringene gir blant annet adgang til reklassifisering av porteføljer som har vært klassifisert som handelsporteføljer, til hold-til-forfall kategorien. Reklassifiseringen innebærer at porteføljen regnskapsføres til såkalt amortisert kost (mot tidligere vurdert til virkelig verdi). –Helgeland Sparebank har valgt å ikke reklassifisere porteføljen. Porteføljen holdes tilgjengelig for salg og regnskapsføres til virkelig verdi over resultat, dersom verdien er lavere enn kostpris. –Hittil i år har banken utgiftsført urealisert kurstap på 30 mill. kr., herav 23 mill.kr. i inneværende kvartal.

29 Finansiering Bankens kredittspread har økt markant gjennom 3. kvartal 2008 –Majoriteten av bankens lange innlån er fortsatt ikke refinansiert til ”nye” kredittspreader Bankens likviditetsbuffere er imidlertid økt og likviditetssituasjonen anses som god Økt durasjon på innlån Andel lang finansiering (>12 mnd.) per 3. kvartal 2008 er 86% Ubenyttede trekkfasiliteter –Ca. MNOK 500 - forfall Januar 2011 (syndikat) –MNOK 130 - forfall April 2009 (DnB NOR) Innskuddsdekning i overkant av 60%

30 Finansiering - forfallsstruktur

31 Finansiering – anvendelse av "Krisepakken" Banken har pt ikke eierskap i boligkredittforetak Banken har dialog med Norges Bank vedrørende krisepakken Slik krisepakken foreligger er det kun F-lån som er aktuelt F-lån pakken har begrensninger som gjør at banken pt. ikke kan utnytte rammen på 1 mrd Bankens F-låns kapasitet er ca. MNOK 500

32 EGENKAPITAL - SOLIDITET

33 Kapitaldekning (konsern) Kapitaldekning per 30.09.08 etter Basel II Kapitaldekning per 30.09.07 og 31.12.07 etter Basel I

34 De 20 største grunnfondsbeviseierne Endringer etter 3. kvartal: - Bank 1 Oslo AS er ny eier av grunnfondsbevisene til Romern AS

35 HELG sammenlignet med andre banker HELG ROGG MING NONG

36 Utsikter fremover - generelt Dempet aktivitet i næringslivet på Helgeland som følge av uroen i finansmarkedet og et høyere rentenivå –Byggeaktiviteten forventes å avta –Prosessindustrien i regionen forventes fortsatt å være sterk, men vil i ulik grad bli påvirket av internasjonale konjunktursvingninger –Utsiktene innenfor oppdrettsnæringen er fortsatt gode –Fortsatt gode utsikter for landbruksnæringen Antatt redusert lønnsomhet i bedriftene Noe høyere arbeidsledighet Lavere prisfallsrisiko på boliger enn i sentrale strøk

37 Utsikter fremover - banken Uroen i finansmarkedene har strammet seg til og vi forventer fortsatt høye innlånskostnader og treghet i pengemarkedet inn i 2009 Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle investeringer forventes å gjenspeile bankens forsiktige verdipapirstrategi Reduserte netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende Liv Frende Holding AS og Norne Securities AS forventes på sikt å gi eieravkastning og positiv effekt på netto provisjonsinntekter Fortsatt sterkt fokus på tapsutsatte og misligholdte engasjement Lavere utlånsvekst og moderat innskuddsvekst Tap forventes å ligge på nivå med øvrige sparebanker

38 kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf 75 12 83 21, mobil 415 56271, e-post arnt.krane@hsb.noarnt.krane@hsb.no Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.nolisbeth.flageng@hsb.no Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.noinger-lise.strom@hsb.no Internett:Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank:www.hsb.no Helgeland Sparebankwww.hsb.no Grunnfondsbevis generelt: www.grunnfondsbevis.noPostboks 68www.grunnfondsbevis.no 8601 Mo i Rana


Laste ned ppt "Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google