Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for kommunen sine inntekter og utgifter i ein periode Årsbudsjett - Drift - Investeringsbudsjett (kapitalbudsj.) Økonomiplan B udsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for kommunen sine inntekter og utgifter i ein periode Årsbudsjett - Drift - Investeringsbudsjett (kapitalbudsj.) Økonomiplan B udsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for kommunen sine inntekter og utgifter i ein periode Årsbudsjett - Drift - Investeringsbudsjett (kapitalbudsj.) Økonomiplan B udsjett

2 L ov K ommunelova kap. 8 E igne budsjett- og rekneskapsforskrifter

3 Budsjett Formannskapet som formelt er ansvarleg for budsjettframlegget, og tilråding til vedtak overfor kommunestyret Administrasjonssjefen som i praksis utarbeider forslag til budsjett Ynskjer ein det kan formannskapet lage heile budsjettet sjølv

4 K rav til budsjett Bindande Fullstendig Realistisk Oversiktleg oppstilling I balanse

5 I nvesteringsbudsjett Alle investeringar i eit år Oppdaterte og realistiske kostnadsoverslag Driftskonsekvensar Ikkje - små investeringar - driftsutgifter, - vedlikehald

6 Ø konomiplan Minst 4 år Rullerast ein gang i året Oversikt over kommunens økonomi Ikkje bindande

7 Ø konomiplan Tidspunkt Varierer frå kommune til kommune - vår - tidleg haust - i desember i lag med årsbudsjett Vi har prøvd alle delar

8 Vår/tidleg haust Konsentrere seg om økonomiplanen Langsiktige prioriteringar/ prinsippielle vurderingar Får ein politisk diskusjon Rammer til årsbudsjett

9 I lag med årsbudsjett Får sjå både kortsiktig og langsiktig planlegging i lag Men erfaringane er at økonomiplan ikkje vert prioritert – kun årsbudsjett - økonomiplan vert berre justert slik at den er i balanse

10 Litt generelt

11 K ven får vi inntektene frå Statlege overføringar, direkte 75 % Andre statlege tilskott 10 % Eigeninntekter 15 %

12

13 K var brukar vi pengane Pleie- og omsorg/helse 53,6 % Undervisning 18,0 % Barnehage 9,1 % Barne- og ungdomst, 6,6 % Desse bruker 87 % av nto. budsjett

14

15 K va bruker vi pengane til 75 % av brutto utg. går til løn- og sosiale utgifter Grunnskulen 86 % Barnehagar 90 % PU – einingane nær 100 %

16 S paretiltak Kvifor berre innanfor skule og pleie- og omsorg, - og alltid snakk om reduksjon av stillingar - kan vi ikkje ta noko anna enn

17 K va koster tenestene Grunnskule - Barnetrinnet 500.000,- pr. klasse - Mellomtrinnet 750.000,- pr. klasse - Ungdomstrinnet 1.000.000,- pr. klasse Rammetime kr 25.000,-

18 K ostnad pr. elev SnittLærartimar Kostnad elevar pr. elev Fiksdal39,53,2111 063 Tomrefjord258,52,278 739 Helland377,62,271 425 Tresfjord81,53,0113 288 Sum757,12,380 497

19 P leie- og omsorg Kostnad pr. institusjonsplass - Vestnes sjukeheimen 770.000,- - Tresfjord trygdeheim 535.000,- - Mariebo/Oppigarden 900.000,-

20 B arnehage Pr. plass kr 91 400,- Private barnehagar skal ha same tilskott frå kommunen som plassane i dei kommunale barnehagane kostar

21 Netto driftsresultat

22 Budsjett 2012 Kort presentasjon

23 B udsjett i balanse Rekneskap Budsjett Budsjett Prognose 201020112012 Driftsinntekter350 431390 850417 900 Finansinntekter23 54317 70014 500 Sum eksterne inntekter373 974408 550432 400 Driftutgifter,netto333 001374 432380 950 Samhandlingsreforma 8 700 Arbeid med eigedomsskatt 1 0002 000 Inndekking av underskott6 5004 0003 000 Løns- og prisauke 8 200 Renter og avdrag28 20529 10029 500 Sum utgifter367 706408 532432 350 Resultat før tiltak6 2681850

24 I nntekter

25 I nntektene Inntektene er for det aller meste bestemt sentralt (statsbudsjett) Lite kommunestyre kan gjere av endringer einaste ein har reell på virkning på er - utbytte VEAS - eigedomsskatt, seinare år

26 S amla inntekter 2012 Budsjett 20112012 Endring Driftsinntekter eksterne Skatt/rammeoverføring275 000293 00018 000 Vertskommunetilskott97 35099 2001 850 Ressurskr. brukarar13 00011 500-1 500 Eigedomsskatt 8 300 Komp eldreutb/skule m.m.5 5005 900400 Driftsinntekter390 850417 90027 050 Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet"8 7006 000-2 700 Utbytte VEAS6 5005 500-1 000 Renteinntekter m. m.2 5003 000500 Finansinntekter17 70014 500-3 200 Sum eksterne inntekter408 550432 40023 850

27 Finansinntekter

28 K raftfond Vestnes kommune solgte i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS - 142 mill. kr. Plassert i kapitalmarkedet, aksjar, obligasjonar og pengemarkedsfond 3 forvaltarar

29 A vkastning 2006 - 2010

30 S amanlikna mot bankplassering

31 F inansinntekter Gjort børsuavhengig 4 % avkastning, mot 6 % i 2011. Utbytte frå VEAS i trå med signal frå firmaet - 5,5 mill. kr

32 S tatsbudsjett  Vestnes trekt fram som ein av dei kommunane som får stor reell reduksjon i overføringane.  Årsak, statistisk vert vi ein rimelegare kommune å drive

33 I nnbyggjartal 6 – 15 år

34 2004 1 019 I dag 827 2016 ca 700 Påverkar rammeoverføring Skulestruktur

35 R ammeoverføring Innbyggjartilskott 136 326 20 887 pr innbyggjar Utgiftsutjamning 1 391 Anna 7 696 Inntektsutjamning. 7 605 sum 153 013 Budsjettert med 3,0 mill. kr mei enn dette

36 U tgiftsutjamning Kommunar med utgiftsnivå over gj. snitt får ekstra overføringar - 2011 1,0301 - 2012 1,0050 Nedgangen skuldast redusert barnetal

37 U tgiftsutjamning Med same faktor som 2011 ville vi fått8 687 000 vi fekk med ny faktor1 391 000 Reduksjon grunna endring i faktor7 296 000 For å kompensere denne nedgangen får vi INGAR tilskott med følgjande summar 2012 5 507 000,- 2013 3 700 000 2014 1 100 000,-

38 V ertskommunetilskott Vi får 99,0 mill kr i 2012 Tilskottet dekker alle kostnadane kommunen har Nedtrappingsordninga er i dag god - vi får redusert 2,0 mill. kr pr. år

39 Ansvarsreforma

40 V art buande i Vestnes 110 psykisk utviklingshemma - heimebuande i andre kommunar vart buande i Vestnes 300 årsverk (500 tilsette) årsverk overført frå fylkeskommunen

41 O ppbygging av tilbud Bygde opp eit tenestenivå i løpet av kort tid - tilbud i bolig - institusjon - dagtilbud Overtok goder/problem frå fylkeskommunen

42 H usvære 77 kommunale husvære - 26 ombygdt på inst. Området 12 sjukeheimsplassar Resten private hus og burettslag

43 U tfordring Nedbyggjing av tilbudet Mange årsverk (spesielt kvinnearbeidsplassar) vert vekk i åra som kjem

44 Klarer vi nedbyggjinga med naturleg avgang, utan å sei opp tilsette Truleg ja, ved naturleg avgang på personale - ved evt. reduksjon må yngre ut Ikkje nyrekruttering - har ikkje arbeidsplassar å tilby yngre som vil flytte til kommunen - ikkje nye fagpersonale ”Forgubbing” av arbeidsstokken

45 P ensjonsutfordring Betaler pensjonspremie mens dei er i arbeid - ok Men vi vert også ansvarleg for å betale pensjonsregulering etter at dei vert pensjonistar - helt fram til dei dør - evt. enkepensjon enno lenger

46 P ensjonsutfordring (2) Dette er ei tikkande bombe for kommunen Og kan bli ein stor ekstra kostnad i kommande år - også lenge etter at ansvarsreform perioden er over og tilskott slutta. Må arbeidast med

47 R essurskrevjande brukarar Får dekka 80 % av kostnaden over kr 900.000,- Auka mykje siste åra. Må sjå i lag med auka utgifter på dei sektorane som har ressurskrevjande brukarar

48 E igedomsskatt 8,3 mill. kr - anslaget noko usikker 2 promille, allereie bestemt Ingen botnfrådrag, lite fritak - må ha mest mogeleg inntekter døme: botnfrådrag på 0,3 mill. kr vil gje 3,2 mill. kr mindre i inntekt

49 U tgifter

50 D riftsutgifter Budsjett Andel Formål20112012 i % Sentraladministrasjon12 01812 7803,4 Fellesutgifter/servicektr./pol. styringr16 61016 0204,2 Grunnskule m/SFO65 23468 10017,9 Barnehage35 87134 7309,1 barne og ungdomstenestene24 01525 2506,6 Pleie- og omsorg/helse202 088204 29053,6 Kultur/kulturskule/kyrkjelege føremål10 11410 3552,7 NAV - kommune5 1395 9001,5 Tekniske tenester/eigedomsdrift3 2563 5250,9 Sum374 345380 950100

51 Renter og avdrag Lånegjeld

52 Renter og avdrag I kommunalt rekneskap vert det ikkje ført avskriving på annleggsverdier slik som i private rekneskap Renter og avdrag vert istaden bokført

53 L ånegjeld

54 R enter og avdrag

55 29,5 mill. kr Samme som i 2011

56 S paretiltak

57 G enerelle tiltak 1 % reduksjon på fast løn på alle sektorar utanom skule Redusert enkeltposter på dei fleste områder Auka gebyr

58 U ndervisning (1) Total red. på ca 6- 7 stillingar neste år Redusere med 1,5 mill. kr, ca 60 rammetimar (totalt alle skular) Nedlegging Tresfjord ungd.skule Her må merkast at fellesutgifter grunnskule aukar med 1,6 mill. kr

59 K ulturskule Auka refusjon frå kor og korps - kr 200.000,- Foreldrebetalinga her er så høg at vi ikkje foreslår auke. Alternativet til auka refusjon frå kor og korps er redusert tilbud i kulturskulen

60 Pleie- og omsorg Redusere med 3 årsverk fordelt på følgjande Gjev ei innsparing på 1,3 mill. kr på årsbasis Reduksjon Eining årsverk Bu- og habiliteringstenestene (PU)1,5 Heimetenestene0,5 Vestnes sjukeheim0,4 Tresfjord trygdeheim0,3 Hellandtunet0,4 3,1

61 T ekniske tenester Stort etterslep på vedlikehald både bygningar og veg - ikkje greidd avsatt meir midlar til dette Forventa redusert pris på el. energi Tør vi budsjettere med mild og snøfattig vinter? parkanlegg

62 T ekniske tenester (2) Administrasjonssjefen vil i investeringsbudsjettet føreslå at inntekter frå sal av kommunale bygningar skal gå direkte til opprusting av bygningar

63 U nderskott 2008

64 Verditap kraftfondet (aksje) 17,0 mill. kr Ikkje avkastning kraftfondet 11,0 mill. kr VEAS, < utbytte enn budsjettert. 1,6 mill. kr Finanstap 29,6 mill.kr Meirforbruk drifta 14,0 mill. kr Renter og avdrag > budsjettert. 5,0 mill. kr Samla underskott. 48,6 mill.kr

65 I nndekking av underskott ÅrTiltakInndekking Sum Rest saldo 2008Underskott 48 642 768,44 2009Bruk av fond13 243 313,- Bruk momsrefusjon5 000 000,- Overskott 20091 823 659,-20 066 972,-28 575 795,81 2010Budsjettert inndekking6 500 000,- Overskott 20106 268 319,-12 768 319,-15 807 476,78

66 I nndekkingsplan Budsjettert med 3,0 mill. kr i nedbetaling av underskott i 2012 År Sum 20114 000 000 20123 000 000 20133 000 000 20145 808 000

67 U nderskott 2011? Evt. underskott i 2011 må også dekkast inn i åra 2012 – 2016 Har sett vekk frå dette no, må komme tilbake til det våren 2012

68 L ønsoppgjer 2012 Avsatt 8,2 mill. kr til å dekke - lokale forhandlingar haust 2011 - lønsoppgjer våren 2012 Avsatt sum kan dekke eit tillegg på 3,5 % frå 01.05.12 - i minste laget

69 P ensjon 13,0 % statens pensjonskasse 14,4 % KLP KLP 30,0 mill.kr Statens pensjonskasse 5,0 mill.kr

70 A rbeidsgjevaravgift 43,0 mill. kr - som vi betaler tilbake til staten

71 Oppsummering Budsjettframlegget er svært stramt Budsjettframlegget er svært stramt Inntektene strekt opp Inntektene strekt opp Det er innarbeidd mange sparetiltak for å få budsjett i balanse Det er innarbeidd mange sparetiltak for å få budsjett i balanse På grensa til det vi kan kalle realistisk budsjett På grensa til det vi kan kalle realistisk budsjett

72 S amhandlingsreforma Nye lovverk. Intensjon: meir behandling i kommunane. Spesialisthelsetenesta blir meir spesialisert. Auka fokus på førebygging og folkehelse Samarbeidsavtalar mellom kommune og helseføretak Vil krevje tiltak og mykje planlegging for kommunane for å følgje opp denne reforma Rask iverksetting. Frå 01.01.12 Ingen utsetting innvilga

73 S amhandlingsreforma Dette vil vi merke først: Raskare utskriving til kommunal helse- og omsorgsteneste. Utskrivingsklare pasientar kostar kommunen 4.000,- pr. døgn Kommunal medfinansiering (20 %) av alle somatiske pasientar, gjeld medisinsk beh. Og alle aldersgrupper Tak på 30.000,- for enkeltopphald Etterkvart auka ansvar for øyeblikkeleg hjelp

74 S amhandlingsreforma (2) Ordinært tilskott7 862 Kompensasjon847 Sum8 709 Forventa kostnad Sum Medfinansiering8 264 Liggedøg 284 a 4.000,-1 136 Sum9 400

75 Situasjon pr idag Prosjektgrupper folkehelse og samhandling Vi har ikkje midlar til nye tiltak slik vi vurderer situasjonen i dag Må likevel vurdere å opne rehab.avdeling for å møte situasjonen frå nyttår Må auke tilsynslegefunksjonen Eigne politiske saker (økonomi og samarbeidsavtale)


Laste ned ppt "Plan for kommunen sine inntekter og utgifter i ein periode Årsbudsjett - Drift - Investeringsbudsjett (kapitalbudsj.) Økonomiplan B udsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google