Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har vi et kjønnsperspektiv i barnehagen? Tønsberg 2007 Innspill til den nye rammeplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Høyskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har vi et kjønnsperspektiv i barnehagen? Tønsberg 2007 Innspill til den nye rammeplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Høyskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Har vi et kjønnsperspektiv i barnehagen? Tønsberg 2007 Innspill til den nye rammeplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Høyskolen i Vestfold.

2 Likestillingspause? Norge det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. jenter velger fremdeles tradisjonelt Gutter taper i utdanningssystemet Har vi bare et forsøksvist likestilt samfunn?

3 Kjønn og klasse: Velferdsstaten = kvinnenes venn eller fiende? Lønnsvekst for menn er 7% større enn kvinnenes. Middelklassemannen den mest endringsvillig? Er det de vi møter i utdanningen?

4 Handlingsplanen for Likestilling handler det bare om å få menn inn i barnehagen eller? ”Kvalitet i barnehagen handler også om at barnehagen oppdrar barna til å møte et langt mer likestilt samfunn enn før.” ”En moderne kjønns sosialisering bør bygge på likestilling og likeverd.” ”Det er viktig at barnhagen selv framstår som et likestilt samfunn.”

5 ” Vi behandler hvert barn individuelt,vi tenker ikke så mye på kjønn”.

6 Barnehageloven § 2 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

7 ” Det er først nå når det står i rammeplanen at også kvinnene i barnehagen blir opptatt av kjønn. Vi gutta er det i grunn hele tiden…vi er jo som regel i mindretall.”

8 1.3 Barnehagens verdigrunnlag Arbeid med kjønn i barnehagen kan det også dreie seg om demokrati og medvirkning? Forestillingen om likhet i et samfunn forutsetter at vi har like verdier og kulturelt ståsted. Likestilling handler om verdier og motiver for handlinger.

9 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles gjennom banehagens pedagogikk Personalets holdninger til likestilling må synliggjøres og reflekteres over Samfunnets forventninger til likestilling bør tydeliggjøres for barnehage personalet. ”

10 Likestilling i barnehagen handler kanskje også om læring og sosial kompetanse ? Rettigheter og demokrati - likestilling Makt og avmakt - likeverd Kan Kjønn fungere som et ”frigjørende blikk” ved bla å få nye perspektiver på læring? (Nina Rossholdt 2006)

11 Kjønn som den første ”ulikheten”? ”Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen ”. (Rammeplanen : 10)

12 Ulike forståelser av kjønn Noe vi er tildelt (biologisk/ naturlig) og derved får sosiale konsekvenser.( hjerne og hormoner) Noe vi gjør (praktiserer), og at vi gjør kjønn ulikt i ulike sammenhenger og kontekster. (myk sosialkonstuksjonisme) Noe vi konstruerer (skaper og fornyer) og former nye betydninger av.( kjønn som habitus og kjønn som performativitet). Kjønnet identitet. Refleksivitet og vekt på språket. Forholder seg til et samlet subjekt som formes gjennom diskursene.

13 Koret som metafor for kjønn:

14 Hva en kvinne eller mann er bestemmes av; Historisk tid Geografi Religion Hver ny generasjon ”avkoder” og ”nykoder” og bryter grenser for kjønn. J.Kampmann

15 Å være, gjøre eller lage kjønn Det finnes ingen sannheter om hvordan jenter og gutter skal være - er. Det er mange sannheter og skiftende sannheter. Det er derfor fruktbart å bruke begrepet å bli kjønnet. (doing gender) og at vi gjør kjønn hele tiden.

16 Sosialkonstuktivistisk teori Verden konstrueres gjennom språket og diskurser: pågående metasamtaler. Eksperimentering med kjønn og symboler i forhold til disse metasamtalene skaper identiteter som er beveglige. Kjønn kan konstrueres flere ganger

17 Heteroseksualitet som norm Hva er normalt ved heteroseksualiteten? Eks; Kjæresteri i barnehagen. Heteronormativitet – usynlig, underforståtte og samfunnsorganiserende. Brudd= queering ”roter det til”

18 Variasjoner over to tema;

19 Kjønn i bevegelse (he he..) Rekonstruksjon og dekonstruksjon av kjønn. Raske og trege kulturelle felt Vi skaper hverandres identiteter, verdier og subjektposisjoner i relasjon til hverandre.

20 Mannsforskning. Synliggjøre at menn begynner å ligne mer på kvinner, og at det er positivt. Tradisjonelle maskuline strukturer er også destruktive for menn. Mandig og umandig som begreper – når er en mann ikke mann nok? (eksempel fra hvordan menn blir behandlet som mindretall i klassene)

21 Menn som fedre Skillet mellom produksjon og reproduksjon fjerner mannen som omsorgsperson. Biologisering av omsorg- symbolsk vold? Konsekvenser av fraværende fedre (speider bevegelsen eks) Mannsrollen i forandring eller revers? - Blir likestilte menn latterliggjort, tidd i hjel og disiplinert av mer tradisjonelle menn?

22 Menn i utdanningen En egen omsorgsdiskurs? -Maskulin omsorg er det likt eller noe helt annet? To ulike posisjoner -Vi har ikke menn i barnehagen vi.. -Menn for en hver pris? -Avdeling med kun menn kan det gå an da?

23 Menn i barnehagen Menn er marginalisert noe som fører til vurdering på bakgrunn av kjønn og ikke kvalifikasjon. Mer kjønnsstereotypt med menn enn uten menn? Turkamerat og klatrestativ Hvilke kvinner og hvilke menn?

24 Kjennskap gir vennskap I relasjoner mellom kjønnene er det de voksne som skaper grensene for kjønn og ikke barna.

25 Barn som kjønnede aktører: Egne forestillinger om kjønn styrer hvordan vi fortolker verden rundt oss. Har barnehagen en egen kjønnskultur? Menn og kvinner skapes i møtene. Hvilke møter skaper vi?

26 Litteratur: Dencik,Lars(1999):Fremtidens Børn. I: Børn og foreldre i det postmoderne samfunn Reizler forlag. Bourdieu,Pierre(2000): Den maskuline dominans. Pax Forlag Bredesen,Ole(2004):Nye gutter og jenter. En ny pedagogikk? Cappelen akademiske Friis,Pia(2006): Temahefte om menn i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. Gullestad,Marianne(2002):Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget Isdal,Per(2000); Meningen med volden. Fagbokforlaget Kolnar.Knut(2004):Kreativ vold. I: Kultur og kjønn. Høgskoleforlaget. Larsen og Slåtten (2006): En bok om oppvekst. Fagbokforlaget Lorentzen,Jørgen(2004):Maskulinitet.*spartacus. Lorentzen og Mülheisen(2006): Kjønnsforskning. Universitetsforlaget Marklund,Liza og Snickare,Lotta(2005):Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre.pirat Midtsand, Monstad og Søbstad(2004): Tiltak mot mobbing starter i barnehagen. Dronning Mauds minne. Rossholt, Nina (2006): Temahefte om likestilling.Kunnskapsdepartemenetet Satøen, Svein Ole(2004): Guteliv. Gyldendal Widerberg(2001): Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt.Universitetsforlaget Handlingsplanen for likestilling i barnehagen(2004 -2007) Barnehageloven(2006) Rammeplanen(2006)


Laste ned ppt "Har vi et kjønnsperspektiv i barnehagen? Tønsberg 2007 Innspill til den nye rammeplanen ved Rønnaug Sørensen. Sosiolog og høgskolelektor ved Høyskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google