Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen (rådgiver) Liv-Kirsti Mong (undervisningsinspektør) Språklærere Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen (rådgiver) Liv-Kirsti Mong (undervisningsinspektør) Språklærere Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen (rådgiver) Liv-Kirsti Mong (undervisningsinspektør) Språklærere Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon om målformer på ungdomstrinnet. Informasjon om prinsippene for klassesammensetning. Informasjon om vurdering/karakterer. Informasjon om tilvalgsfag (tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning, arbeidslivsfag). Informasjon om valgfag

2 Skolen vår Skolen har et noenlunde stabilt elevtall som ligger rundt 300. Elevene er fordelt på 12 klasser.( pluss en 7.klasse dette året) Riskahallen, misjonsmarka, trivselsledere, kantine, frokost, Skoledagen begynner kl.8.15, og avslutter kl.14.00 tirsdag, torsdag og fredag. Mandag går vi til 15.05 og onsdag er vi ferdige kl 12.05 Dagen består av tre, fire eller fem 70 minutters timer. 3 elevfrie dager Kontaktlærere/faglærere

3 Etter endt skolegang ved Riska ungdomsskole…

4 Målform Kommunen gir forskrifter om kva målform som skal vere hovudmål i dei enkelte skolane. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv kva skriftleg hovudmålform dei vil bruke. I den munnlege opplæringa avgjer elevane og undervisningspersonalet sjølve kva for talemål dei vil bruke. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv målform i lærebøkene. I norskopplæringa skal elevane ha lærebøker på hovudmålet. (Opplæringsloven § 2-5) Det gis opplæring i begge målformene alle tre årene

5 Klassesammensetning Barneskolene lager forslag til gruppesammensetninger (hvem er venner med hvem – hvem jobber godt sammen – hvem jobber ikke godt sammen… etc…) De viktigste faktorene når det gjelder sammensetning; pedagogiske og spesialpedagogiske forhold Offentliggjøres juni I samme periode kommer elevene hit på besøk – får møte sine nye lærere, og omvisning på skolen.

6 Språk/tilvalgsfag Fransk Spansk Tysk Engelsk fordypning Arbeidslivsfag

7 Samfunnet vårt har behov for folk med språkferdigheter, ikke bare realfag. Språkferdigheter er viktig for internasjonal handel, tverrkulturell forståelse og verdiskaping i samfunnet. NORGE TRENGER FOLK SOM KAN SPRÅK

8 Felles for alle fremmedspråk Tellende til inntak til Vgs. Samme vekting som andre fag. Begrensninger hvis du ikke velger språk. Muntlig eksamen i 10. klasse.

9 Fransk i verden

10 Fransk Fransk er gøy Ca. 200 millioner i verden. Praktisk fag Grammatikken (en del pugging) Krevende Språket må kunne brukes

11 Tysk i verden

12 Tysk Tysk er gøy. Ca 100 millioner i verden. Praktisk fag. Grammatikken (en del pugging). Krevende. Språket må kunne brukes.

13 Spansk i verden

14 Spansk Spansk er gøy! Ca. 500 millioner i verden. Praktisk fag Grammatikken (en del pugging) Krevende Språket må kunne brukes

15 Læreplan for fremmedspråk 3 hovedområder -Språklæring - hvordan lære språk -Kommunikasjon – formidling av mening gjennom fremmedspråket -Språk, kultur og samfunn – øke kulturforståelse Grunnleggende ferdigheter; Lesing, skriving, regning, bruke digitale verktøy.

16 Fordypning i engelsk Legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i engelsk, et språk som på verdensbasis er førstespråk for mange og andrespråk for stadig flere. Faget skal bidra til større motivasjon og selvtillit for aktiv språkbruk. Det vil bli arbeidet med grunnleggende ferdigheter i engelsk og emner som støtter opp om det ordinære engelskfaget. Fordypning eller forenkling av engelsk? Standpunktkarakter/muntlig eksamen.

17 Arbeidslivsfaget Alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning Bakgrunnen for faget var et ønske om å tilby elever som av ulike årsaker ikke ønsker å følge undervisningen i et nytt språk, et praktisk orientert alternativ (St. meld. nr. 44 2008–2009) Dette faget er tenkt som et fag hvor elevene får innblikk i de ulike yrkesfagene de kan velge på vidaregående.

18 Arbeidslivsfaget Innhold: Aktivitet med innslag fra ulike yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Feks: - restaurant og matfag (kantine) - bygg og anlegg (oppussing av skolebygg, snekring av benker) - helse og sosialfag (utplassering i barnehage, besøk fra ambulanse m.m) Organisering: Grupper på maks 15 elever Samtidig som når det er fremmedspråk, evt sammenslåing av timer.

19 Standpunktkarakter Muntlig eksamen Lenker: www.fremmedspraksenteret.no www.minskole.no/riska www.vilbli.no Vurdering i fremmedspråk/fordypning

20 Fremmedspråk – elevenes valgmuligheter: Konsekvenser: o Har betydning for hva de kan velge på VGS (studieforberedende) o Noen skoler med studiespesialisering (allmenn) har ikke fremmedspråk nivå 1 (for eksempel. Sandnes VG) o Ingen konsekvenser i forhold til yrkesfaglig utdanningsprogram ( helse og oppvekstfag, bygg og anlegg, medeier og kom, osv.) – ingen fremmedspråk Fremmedspråk nivå 1 (spansk, tysk, fransk,) Fremmedspråk nivå 1 (spansk, tysk, fransk,) Fordypning/arbeidslivsfag (engelsk eller arbeidslivsfag) Fordypning/arbeidslivsfag (engelsk eller arbeidslivsfag)

21 Utdanningsprogram VGS StudieforbredendeYrkesfaglige Studiespesialisering (allmenn)Medier og kommunikasjon Musikk/dans/dramaRestaurant og matfag IdrettsfagTIP Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Service og samferdsel Naturbruk Design og håndverk Helse og oppvekstfag

22 Studieforbredende utd. prog og fremmedspråk o Man får ekstrapoeng for å ta fremmedspråk på nivå 3 ved opptak til universitet og høyskole. Alternativ 1: Uten fremmedspråk på ungdomsskolen – tar elevene fremmedspråk nivå 1 og 2 over 3 år på VGS. Dette begrenser elevenes muligheter til å velge programfag på VG3 (for eksempel toppidrett). Alternativ 1: Uten fremmedspråk på ungdomsskolen – tar elevene fremmedspråk nivå 1 og 2 over 3 år på VGS. Dette begrenser elevenes muligheter til å velge programfag på VG3 (for eksempel toppidrett). Alternativ 2: Med fremmedspråk på ungdoms- skolen kan elevene enten - fortsette med samme språk på nivå 2 over 2 år - eller begynne på et nytt fremmed- språk på nivå 1, også over 2 år Alternativ 2: Med fremmedspråk på ungdoms- skolen kan elevene enten - fortsette med samme språk på nivå 2 over 2 år - eller begynne på et nytt fremmed- språk på nivå 1, også over 2 år

23 Fremmedspråk o Språk er krevende, vi ser at noen detter av i 9. og 10. klasse. o Anledning til å gjøre omvalg før jul på 8. trinn i samråd med skolen. o Når man skal velge tilvalgsfag må man se noen år frem i tid...

24 Valgfag Fra høsten -12 ble det innført valgfag på ungdomsskolene for 8.trinn Er nå innført på alle trinn En mer praktisk tilnærming i skolehverdagen i litt over 1 t/u Fagene består av en stor del praktisk rettet undervisning, og en liten del teoretisk undervisning

25 Elevene kan velge nytt valgfag hvert skoleår –Det vil si at hver elev kan være innom 1 – 3 fag i løpet av ungdomsskolen. Faget følger kompetansemål fra Kunnskapsløftet Når elevene avslutter valgfaget vil de få en avsluttende karakter/vurdering i faget – Standpunktkarakter, som er tellende i opptak til VGS.

26 Valgfag det tilbys 2016-2017 Fysisk aktivitet og helse – med vekt på idrett Fysisk aktivitet og helse - med vekt på friluftsliv Design og redesign –K&H Teknologi i praksis –K&H/naturfag/matte Internasjonale kontakter - kommunikasjon via nettet med ungdommer i andre land

27 Fysisk aktivitet og helse –Valgfaget skal være praktisk innrettet, og ulik fysisk aktivitet står sentralt. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på mestring, bevegelsesglede, nysgjerrighet og samarbeid og derved inspirere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. Utfordringer som tilpasses elevenes forutsetninger, og som involverer elevene i planleggingen, skal bidra til å styrke dette formålet. Opplæringen skal også legge til rette for at elevene får kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner.

28 Design og redesign –Valgfaget design og redesign legger til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og ivaretaking av håndverk og kulturarv. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter sentralt, og som også medvirker til å utvikle elevenes evne til å vurdere kvaliteten på eget arbeid, og slik bidra til egenutvikling og faglig forståelse.

29 Teknologi i praksis –Valgfaget handler om å planlegge, konstruere og framstille gjenstander og produkter med varierte materialer og teknologiske løsninger. Kunnskap om teknologiske produkter som brukes i dagliglivet gir et godt grunnlag for å forbedre produkter og utvikle nye produkter.

30 Internasjonale kontakter –Valgfaget internasjonale kontakter åpner en arena for språklæring gjennom kontakt med ungdom i andre land. Valgfaget skal bidra til å fremme kunnskap om egen og andres kultur, og til å øke forståelsen for et mangfoldig samfunn, nasjonalt og globalt. I dette språklige og kulturelle mangfoldet kan elevene utvikle språkkompetanse som er knyttet til temaer som opptar ungdom. Elevene skal utvikle sine språkferdigheter og forståelse for betydningen av å beherske flere språk.


Laste ned ppt "Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen (rådgiver) Liv-Kirsti Mong (undervisningsinspektør) Språklærere Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google