Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figur 1-1 Regnskap, et eksempel Figur 1-2 Rapportering av økonomisk informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figur 1-1 Regnskap, et eksempel Figur 1-2 Rapportering av økonomisk informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Figur 1-1 Regnskap, et eksempel

3 Figur 1-2 Rapportering av økonomisk informasjon

4 Figur 1-3 Oversikt over boka

5 Figur 2-1 Bedriftens målsetting og hovedaktiviteter

6 Figur 2-2 Regnskapet som et informasjonssystem

7 Figur 2-3 Regnskapsavleggelsen

8 Figur 2-4 Byggesteiner i finansregnskapet

9 Figur 2-5 Brukerne av regnskapet

10 Figur 3-1 Evas Klær: Oppsummering av transaksjonene

11 Figur 4-1 Endring av egenkapitalen

12 Figur 4-2 Illustrasjon av T-kontoen

13 Figur 4-3 Utvidet balanseligning

14 Figur 4-4 Anvendelse og anskaffelse av kapital

15 Figur 4-5 Bokføringsprinsipper

16 Figur 4-6 Normal saldo på regnskapsposter

17 Figur 4-7 Bokføring av transaksjoner

18 Figur 4-8 Roar Kvam, bokføring for januar 20x1

19 Figur 4-9 Resultatdisponering

20 Figur 4-10 Roar Kvam, tabellarisk avslutning

21 Figur 5-1 Regnskapsoppgaver

22 Figur 5-2 Journalføring og kontoføring

23 Figur 5-3 Roar Kvam, bokføring i hovedbok

24 Figur 5-4 Saldering av konto

25 Figur 5-5 Avslutning av hovedbokskontoer

26 Figur 5-6 Avslutning av resultatkontoen og eiers kapitalkonto i hovedbok

27 Figur 5-7 Edel Gran Møbelhuset, bokføring i januar 20x1

28 Figur 6-1

29 Figur 6-2 Sammenhengen mellom resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrømoppstilling

30 Figur 6-3 Edel Gran Møbelhuset, sammenheng mellom ulike regnskapsoppstillinger

31 Figur 7-1 Fra aktivitet til inntekter og kostnader

32 Figur 7-2 Periodens resultat og netto kontantstrøm

33 Figur 7-3 Periodisering i finansregnskapet

34 Figur 8-1 Salg og innbetaling

35 Figur 8-2 Kredittsalg

36 Figur 8-3 Opptjent, ikke bokført inntekt

37 Figur 8-4 Forskudd fra kunde

38 Figur 8-5 Spesifikasjon av kundefordringene

39 Figur 9-1 Inndeling av bedriftens kostnader

40 Figur 9-2 Kjøp og utbetaling

41 Figur 9-3 Utgift og kostnad

42 Figur 9-4 Periodisering av varekostnaden

43 Figur 10-1 Periodisering av forskuddsbetalt utgift og påløpt kostnad

44 Figur 10-2 Forskuddsbetalte utgifter

45 Figur 10-3 Bokføring av forskuddsbetalt utgift

46 Figur 10-4 Påløpne kostnader

47 Figur 10-5 Bokføring av påløpt, ikke betalt kostnad

48 Figur 11-1 Bokføring av renter og avdrag på lån

49 Figur 12-1 Avskrivning av varige driftsmidler

50 Figur 13-1 Bokføringsloven

51 Figur 13-2 IT-baserte regnskapssystem

52 Figur 13-3 Standard kontoplan, NS 4102:2005

53 Figur 13-4 Kontoplaninndeling

54 Figur 13-5 NS 4102 Balansen (kontokodeklasse 1 og 2)

55 Figur 13-6 NS 4102 Resultatregnskapet (kontokodeklasse 3 til 8)

56 Figur 13-7 Salgsdokument

57 Figur 14-1 Feriepenger

58 Figur 14-2 Bokføring av lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger

59 Figur 14-3 Lønnsavregning Kari Debet

60 Figur 14-4 Lønnsjournal for Gode Råd AS

61 Figur 14-5 Bokføringsgrunnlag lønn for februar 20x1

62 Figur 14-6 Feriepengeliste

63 Figur 15-1 Merverdiprinsippet

64 Figur 15-2 Fritak og unntak fra loven

65 Figur 15-3 Avgiftsoppgjør

66 Figur 15-4 Finansregnskap for Peder Ås Handel

67 Figur 16-1 Ansvarlig selskap

68 Figur 16-2 Aksjeselskap – organisasjon

69 Figur 16-3 Inndeling av regnskapspliktige

70 Figur 16-4 Årsregnskap og skatteregnskap

71 Figur 16-5 Revisjonsplikt

72 Figur 16-6 Tidsfrister for aksjeselskap

73 Figur 16-7 Forutsetninger, krav og prinsipper i årsregnskapet

74 Figur 16-8 Kongruensprinsippet – hovedregler og unntak

75 Figur 16-9 Forholdet mellom lov, god regnskapsskikk og praksis

76 Figur 17-1 Oppstillingsplan for resultatregnskap etter art

77 Figur 17-2 Eksempel på presentasjon av resultatregnskap etter art og funksjon

78 Figur 17-3 Arbeidskapitalen

79 Figur 17-4 Varekretsløpet i en produksjonsbedrift

80 Figur 17-5 Oppstillingsplan for balansen

81 Figur 18-1 Periodisering og vurdering

82 Figur 18-2 Nedskrivning og reversering av tidligere foretatt nedskrivning

83 Figur 18-3 Laveste verdis prinsipp

84 Figur 18-4 Markedsverdiprinsippet

85 Figur 19-1 Immaterielle verdier

86 Figur 19-2 Eksempler på immaterielle eiendeler

87 Figur 19-3 Verdsettelse – illustrasjon

88 Figur 20-1 Varige driftsmidler – regnskapsmessig behandling

89 Figur 20-2 Saldoavskrivninger

90 Figur 20-3 Lineære avskrivninger

91 Figur 20-4 Nedskrivning og reversering

92 Figur 21-1 Varelager og resultatmåling

93 Figur 21-2 Varelager – periodisering og vurdering

94 Figur 21-3 Varelager, periodisering og vurdering

95 Figur 21-4 Resultatberegning etter selvkostmetoden.

96 Figur 22-1 Løpende avregningsmetode

97 Figur 23-1 Kundefordringer, vareretur og tap

98 Figur 23-2 Kundefordringer, laveste verdis prinsipp

99 Figur 24-1 Valg av vurderingsprinsipp for kortsiktige aksjeinvesteringer

100 Figur 24-2 Laveste verdis prinsipp

101 Figur 24-3 Markedsverdiprinsippet

102 Figur 27-1 Utsatt skatt-modellen

103 Figur 27-2 Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

104 Figur 28-1 Egenkapital

105 Figur 28-2 Endring av egenkapitalen

106 Figur 28-3 Egenkapitalen i aksjeselskap

107 Figur 28-4 Resultatdisponering i aksjeselskap

108 Figur 28-5 Krav ved utbytteutdeling

109 Figur 28-6 Økning av egenkapitalen i aksjeselskap

110 Figur 29-1 Konsern

111 Figur 29-2 Årsregnskap og konsernregnskap

112 Figur 29-3 Minoritetsinteresser

113 Figur 30-1 Endringsbalansen – anvendelse og anskaffelse av kapital

114 Figur 30-2 Klassifikasjon av poster i en kontantstrømoppstilling

115 Figur 30-3 Innbetaling fra kunder

116 Figur 30-4 Utbetaling til varekreditorer

117 Figur 30-5 Kjøp og salg av bygninger

118 Figur 30-6 Opptak og nedbetaling på langsiktig lån

119 Figur 31-1 Forholdstall og brukergrupper

120 Figur 31-2 Metoder i regnskapsanalyse

121 Figur 32-1 Avkastning på kapital

122 Figur 32-2 Samspill mellom avkastning, lånerente og gjeldsgrad

123 Figur 32-3 Finansieringsgrader

124 Figur 32-4 Fastlands Norge. Finansielle nøkkeltall for aksjeselskaper 2010–2014.

125 Figur 33-1 DuPont-modellen (Solsiden Handel AS for 20x3)

126 Figur 33-2 Totalkapitalrentabiliteten

127 Figur 33-3 Totalrentabilitet – eksempler fra praksis

128 Figur 33-4 Faste kostnader

129 Figur 33-5 Sprangvise faste kostnader

130 Figur 33-6 Variable kostnader

131 Figur 33-7 Bedriftens totale kostnader

132 Figur 33-8 Bedriftens totale enhetskostnader

133 Figur 33-9 Nullpunktdiagram (Elise Hansen AS)

134 Figur 34-1 Enkelte kjennetegn ved beslutningsnyttig informasjon

135 Figur 34-2 Overvurderte regnskaper

136 Figur 34-3 Undervurderte regnskaper

137 Figur 34-4 Skjulte reserver i balansen

138 Figur 34-5 Konkurs


Laste ned ppt "Figur 1-1 Regnskap, et eksempel Figur 1-2 Rapportering av økonomisk informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google