Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla deg fram til ønsket bilde Mette Rye Økonomisjef Rauma kommune

2 Økonomisk styringssystem Fokus på kostnadsstyring og fordeling – liten grad påvirkbare inntekter Årshjul Erfaringstilbakeføring og prosess Kommunestyret som bestiller Tertial, kvartal, eller månedlig Både tjenester og økonomi

3 Dagens verdikjede er for enkel Penger Tjenestekvalitet i helse og oppvekst og andre tjenester.

4 Verdikjede –styringsmodell Penger Ansatte TjenesterSamfunn Rammer Kompetanse Ledelse Medarbeidermålinger Motivasjon Osv. Resultater Brukermålinger Kvalitet Innovasjon Osv. Befolkningsvekst Næringsutvikling Miljø Lokaldemokrati Osv.

5 Ulike administrativ organisering – gir noe ulike styringsutfordringer Etatsjefmodell: Ansvar hos etatsjef – administrativ styrke – enkle linjer – men skarpere skiller, samhandling og omstilling mellom sektorer og utvikling? Mini-etatsmodell – med store enheter: Kontrollspenn stab- leder er kort og greit, men kontrollspenn leder – tjeneste? Ren 2-nivåmodell: Ansvar er delegert til enhetsleder, økonomisjef gir råd – mer krevende, men nærmere tjenestene Ulike utfordringer i ulike tjenester Kommunalsjefmodell: Sikkerhetsnett men ansvar delt og hvordan defineres det?

6 2. Tertial: mai-aug Langsiktig prioritering 3.tertial: sept-des. Konsekvens for neste år STYRINGSHJUL 1.tertial: jan-apr. Gjøre opp status - se fremover

7 15. jan. Klargjøre budsjett Adm. Regnskapsavslutning 9. jan. frist for anvisning på fjoråret 16. februar: Regnskap ferdigstilt Rapportere KOSTRA 16. mars: Regnskap med noter til revisor Januar Mai Oktober Årshjul 2015 Rauma kommune 1. tertialrapportering 19. mai: Frist rapportering 16.juni: Kommunestyrebehandling Budsjettendring Evt. sak om budsjettkorrigeringer Oppstart budsjett for neste år Enhetsledermøte Kommuneproposisjonen mai Rådmannens budsjettrundskriv Dialog møte Budsjettendringer Evt. sak om budsjettkorrigeringer Budsjettarbeid Statsbudsjettet primo oktober Rådmannens forslag: end okt. Arbeide med mål og premisser 2. Tertialrapportering 15. sept.: Rapporteringsfrist 17. nov: Kommunestyre Budsjett og økonomiplan 15.des. kommunestyret Offentlig ettersyn primo desember 1. des. formannskap August Gjennomføring av ledersamtale Gjennomgå fjorårets resultat. Inngåelse av ny avtale. Enhetsleder vurderer egne resultatmål. Vurdere oppnådd resultat ut fra vedtatte målsettinger 30.mai: Enheter: Innmelding av investeringsbehov Sørge for ajourhold av lønnsregister Dialogmøte med kommunestyret 12. mai Politisk behandling av regnskap og Årsrapport Behandling kontrollutvalg 21. april: Behandling formannskap 12. mai: Kommunestyrebehandling Årsrapport: 1. mars – Frist enhetsledere 16. mars – første utkast 31. mars – avgivelse av årsrapport.

8 Budsjettprosess K.prp. KOSTRA og KS modell Konsekvensjustering Top – down Eller bottom – up? Rammestyring Netto eller brutto? Detaljbudsjett? Involvering og forankring

9 Beregnede demografikostnader for perioden 2016-2019 9 Beregnede mer-/mindreutgifter 2016-2019. Rauma kommune. Akkumulert. Faste 1000-2015 kr. Kilde: SSB/TBU

10 Videre prosess: Økonomiplan 2016-2019 Når/ fristAktivitetRådmannØkonomiEnhets- lederne Tillits-valgt e AnsatteBrukereFolke- valgte 9. septKonsekvensjustert budsjett 2016-2019 - endringsbehov X 10. og 11. septLedersamlingXxxx 21. Sept til 8. oktber Infomøter alle enheterXxx 2. oktoberBalansert mål og kutt-/omstillingslister på virksomhetsområdenivå 2016-2019 x X 7. oktoberStatsbudsjettet X 8. okt – 20. okt- Arbeid i enhetene med forslag til omstilling XX 23. oktoberBalansert mål og kutt/omstillingslister på enhetsnivå 2016-2019 Xxx 30. oktoberFørste utkast til handlingsplan og økonomiplan 2016-2019 Xx 6. novFørste gjennomgang med nytt kommunestyre X x 13. novStatusmøte enhetsleder og HTVXxxx 20. novFerdigstilling rådmannens forslagXx 23. novPresentasjon av forslaget internt og eksternt X x xxxxx 24. novHeldags arbeidsmøte formannskapetxx X 28. novOffentlig ettersyn x x xX 1.desHeldagsmøte innstilling formannskapet, AMU/ADM xxX 15. desFrist offentlig ettersynxx x xX 15. desKommunestyremøtex X

11 Rapportering Tertialrapporten skal i følge økonomireglementet inneholde: 1.Måloppnåelse 2.Økonomi, drift og investering 3.Sykefravær 4.Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd 5.HMS 6.Finansforvaltning 7.Andre vesentlige avvik I tillegg rapporteres på internkontroll

12 Målrapportering – enkel og forståelig

13

14 Finansrapport Klargjøre risiko Oppfølging av finansreglement Enkelt hvis du bare har gjeld å rapportere Fins god hjelp og gode verktøy

15 Økonomirapportering Hovedoversikter Endrede rammebetingelser Avvik Prognoser og økonomiforståelse Periodisering Opplæring Verktøy Analyser Behov for justeringer

16 Når prognosene sprekker Lederavtaler – Ramme er forstått og akseptert? Konsekvenser – mer og mindreforbruk? Formidle omstillingsbehov – ledelse og ansatte

17 Gjenvinne kontroll Oversikt over innsparingsbehov Forklare årsak Skape forståelse og aksept for tiltak Invitere enheter og ansatte til å bidra i omstillingsprosessen Ta med tillitsvalgte, verneombud i prosessen Lage en god plan for inndekning /tiltak Ny buffer

18 Arbeid i enhetene Nye muligheter Andre måter å organisere seg på Fjerne tidstyver Se på inntekter Tiltak som reduserer behov for bemanning Utgiftsreduserende tiltak Hva er godt nok? Hvilke forventninger skaper vi? Mål for enheten i den kommende perioden

19 Hva skal tålesHva skal ikke tåles? At du få nytt arbeidssted og endra arbeidsoppgaver At du ikke blir informert og ikke får mulighet til å bidra i prosessen At ledere tar beslutninger som du er uenig iAt du og mange med deg opplever uryddige og mangelfulle prosesser At du blir frustrert og vil stå i uavklarte situasjoner Brudd på god folkeskikk og personangrep Beslutninger blir tatt uten at vi vet altAt du tar med deg andre roller inn i jobben enn ansattrollen At det stilles kritiske spørsmål underveis i prosessen Brudd på lov- og avtaleverk mellom partene i arbeidslivet Tidsplaner holdes -uansettAt du som ansatt melder deg ut av prosessen eller snakker ned prosessen At kvalitet drøftes og settes til «godt nok»Illojalitet til og motarbeidelse av beslutninger Spilleregler i omstillingsarbeidet

20 Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla deg fram til ønsket bilde Thank you


Laste ned ppt "Hvordan sette inn bakgrunnsbilde: 1.Høyreklikk på siden og velg «Formater bakgrunn» 2.Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 3.Trykk «Sett inn fra Fil» 4.Bla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google