Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Telemark Kommunereform - kommuner for fremtiden Kari Nordheim-Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Telemark Kommunereform - kommuner for fremtiden Kari Nordheim-Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Telemark Kommunereform - kommuner for fremtiden Kari Nordheim-Larsen

2 Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden». (Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF og V) Overordnede mål: Bedre tjenester – innbyggerne i fokus Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner Handler om struktur og oppgaver

3 Fylkesmannen i Telemark Dagens situasjon 428 generalistkommuner Mer enn halvparten av kommunene har mindre enn 5000 innbyggere De 100 største kommunene har 75 % av befolkningen Folketallet har økt med 1.2 mill. fra 1970. Tendens: små blir mindre, større blir enda større. Alderssammensetningen i små kommuner blir ofte skjev.

4 Fylkesmannen i Telemark Befolkningsutvikling 1985-2013 etter kommunestørrelse

5 Fylkesmannen i Telemark Oppgaver for kommunene i dag En voldsom utvikling i kommunale oppgaver Pleie og omsorg 20 000 årsverk i 1971 – nesten 130 000 årsverk i 2011 Handlingsplaner for eldreomsorg (1998–2007, 2008–2015) + Samhandlingsreformen 2012 Flere boformer og flere brukere under 67 år Sykere brukere/pasienter Grunnskolen Reform 97 – utvidelse av grunnskolens varighet + Kunnskapsløftet 2006–2007 Økt oppmerksomhet om kvalitet (TIMSS, PISA) Større krav til skoleeier Planlegging Tiltakende krav til arealplanleggingen (lovendringer PBL 2009) og til hensyn som skal ivaretas Folkehelselov Utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning (2012)

6 Fylkesmannen i Telemark Interkommunale løsninger Kommunevise kartlegginger av interkommunalt samarbeid i fire fylker og 128 kommuner, 2012–2014 (NIVI Analyse AS) : Antall ordninger varierer fra rundt 20 til over 50 Flest ordninger er registrert for Namsos (56), Molde (55), Overhalla (53), Rissa (53), Fosnes (52), Namdalseid (51), Fræna (50), Tjeldsund (50) og Evenes (50) Behov for samarbeid om ulike oppgaver i store og små kommuner

7 Fylkesmannen i Telemark Et svekket lokaldemokrati Lokal fragmentering – stort omfang av interkommunalt samarbeid Utfordringer for demokratisk styring og kontroll Mange styringslinjer – komplekse ansvarsforhold In Små kommuner begrenset ressurser til å styre og håndtere samarbeid Utfordringer for samordning av ulik kompetanse rundt brukerne Hindrer «prioriteringseffektivitet» Aktiv stat – stort omfang av statlig styring Uthuling av lokaldemokratiet Uklar ansvarsdeling – komplekse ansvarsforhold Inn Hindrer «prioriteringseffektivitet»

8 Fylkesmannen i Telemark Et svekket lokaldemokrati Økt statlig styring Større omfang og detaljeringsgrad Herunder tilsyn, internkontroll og rapportering Kompensatoriske tiltak – økt statlig involvering Forutsetninger om interkommunalt samarbeid – for eksempel barnevern, endringer i PBL 2009, folkehelselov 2012 Over-kommunal involvering i arealplanleggingen Innsigelser fra statlige sektormyndigheter og statlige planer Fylkeskommunen kan vedta regionale planbestemmelser (2009

9 Fylkesmannen i Telemark Byer med voksesmerter Tiltakende utfordringer for planlegging av areal- og transportløsninger – næringsområder, boligområder, infrastruktur Byer med «voksesmerter» Stor befolkningsvekst i sentrale strøk Økende regional integrasjon og utvidelse av tettsteder på tvers av kommunegrenser Økende pendling Økende gap mellom bo- og arbeidsmarkedsregioner og kommunegrensene

10 Fylkesmannen i Telemark Byer med voksesmerter

11 Fylkesmannen i Telemark Kommunikasjon i dag og på 1960-tallet Større mobilitet – økt pendling Forbedringer i fysisk transportmuligheter, økt biltetthet Teknologisk utvikling – internett – mindre behov for fysisk kontakt med kommunen

12 Fylkesmannen i Telemark Kriterier

13 Fylkesmannen i Telemark Fremdriftsplan og redskap, to løp Fase 1: Ekspertutvalget legger fram utredning om mulige nye oppgaver våren 2015. Kommuner som vedtar sammenslåing i løpet av høsten 2015/tidlig 2016 kan behandles i Kongelig res. 2016. Ekstraordinært kommunevalg naturlig samtidig med Stortingsvalget 2017. Vilkår i tråd med reformens mål. Fase 2: Fylkesvis oppsummering av lokale prosesser høsten 2016. Samlet proposisjon om kommunestruktur om eventuelle nye oppgaver til Stortinget våren 2017. Valg til de nye kommunene høsten 2019. Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020.

14 Fylkesmannen i Telemark Organisering og verktøy  Regionale prosesser 2014 - årsskiftet 2015/16  Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting, nødvendig kunnskap og informasjon sammen med KS. Samarbeid med KS er innledet i Telemark.  Kommunene har ansvar for framdriften av sine prosesser og informasjon til ansatte og innbyggene undervis i prosessen. Fylkesmannen kan bistå.  Forslag til nye kommuner skal sendes via Fylkesmannen, som skal gi Regjeringen råd på selvstendig grunnlag  KMD vil utarbeide faktaoppsett som erstatter tradisjonelle utredninger - klart høsten 2014  KMD skal også utarbeide spørreundersøkelser til innbyggerne - klar høsten 2014.

15 Fylkesmannen i Telemark Økonomiske virkemidler Tre incentiver: Dekning av engangskostnader side 53 Prop 95S Reformstøtte, fast beløp avhengig av størrelsen på den nye kommunen side 53, tab. 4.3 Inndelingstilskuddet: Får beholde inndelingstilskuddet fra opprinnelig kommune i 15 år, nedtrapping over 20 år.

16 Fylkesmannen i Telemark Økonomiske virkemidler

17 Fylkesmannen i Telemark Behandlingen i Stortinget av Meldingsdel, Prop 95S, juni 14 Reformen som helhet vedtatt med flertallet fra Regjeringserklæringen Noen ting å merke seg: Arbeiderpartiet støttet målet med reformen, men ga ikke full støtte til regjeringens opplegg, i hovedsak med argumentet at de reserverte seg mot tvang. De ble etablert et annet flertall bestående av Arbeiderpartiet, SP, SV og Venstre som ønsket at arbeidet med et regionalt politisk nivå måtte pågå parallelt med kommunereformen. Dette flertallet ba om en melding til Stortinget om dette våren 2015. For øvrig var det flere ulike mindretallsgrupperinger som var betenkt på ulike sider ved regjeringens opplegg.

18 Fylkesmannen i Telemark Tilhørighet/stedsidentitet Mange vil hevde at følelser og tilhørighet alltid blir en viktig del. Hva består min/vår tilhørighet av? Hvor mye er landet og fylket, hvor mye betyr stedet i kommunen? For eksempel: Langesund/Bamble, Heddal/Notodden), - andre steder hvor vi har bodd lenge, steder vi har hytter og feriesteder? Stedsidentitet er både mangefasettert og også i bevegelse. Rauland, Skåtøy eller Gulset eller Hovenga vil være der fortsatt.


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Telemark Kommunereform - kommuner for fremtiden Kari Nordheim-Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google