Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? Hjørdis M. Sandborg Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd SAS Radisson Blue Gardermoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? Hjørdis M. Sandborg Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd SAS Radisson Blue Gardermoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? Hjørdis M. Sandborg Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd SAS Radisson Blue Gardermoen

2 Nasjonalt samarbeid Ulike mål og roller Helsepolitiske mål (HOD) Forskning og innovasjon Forskningspolitiske mål (KD) Innovasjonspolitikk (NHD) Anvendt helse- og omsorgsforskning og innovasjon Helse og helsetjenester Velferd Forskningsbasert prof.utøvelse 10-årig satsing Virkemiddel Mål Tilgjengelighet Kvalitet Kostnadseffektivitet

3 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi 3 HOD har hatt en langsiktig satsing på forskning Helse og helsetjenester prioritert NFR(Omsorgsforskningssentre, rus), RHF (2002), AFE, Regionale odontologiske kompetansesentre Langsiktig satsing på innovasjon Felles satsing RHF (2007) Hagen-utvalget (omsorg) Halvveisevaluering av avtalen mellom HOD og NHD

4 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger viTittel på presentasjon 4 Gir økt behov for styringsdata Synliggjøring Kvalitet Relevans

5 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi 5 Health Research Classification System 2- dimensjonal klassifisering (i) Health categories (sykdom/fag) (ii) Research activity codes (forskningsart) f. eks Helse- og sosialtjenesteforskning - Organisering og levering av tjenestser - Helse- og velferdsøkonomi Status 2011 Oversatt til norsk januar 2011 (Cristin) RHF e-rapport fra 2009 NFR – pilot i 2010/2011 Felles database over kliniske studier (RFH oppdrag) Måling av aktivitet - NVI Frivillige organisasjoner (Kreftforeningen)

6 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 6 Målsettinger fremover Høy kvalitet -Effektiv nasjonal ressursutnyttelse - samarbeid Sikre relevans - Bedre prioritering - Implementering av ny kunnskap i tjenesten

7 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 7 Samarbeid/nettverk Nordisk samarbeid Kliniske studier Høyspesialisert behandling Innovasjon Helsetjenesteforskning? EU og øvrig internasjonalt forskningssamarbeid 7 rammeprogram (health), Joint programming (Alzheimer …), Infrastruktur – ECRIN,

8 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 8 Virkemidler - relevans Bedre prioritering mot sektorens behov Målesystemer (HRCS) + prioriterte områder Økt brukermedvirkning – spør vi de riktige spørsmålene? Implementering av ny kunnskap Vurdere innovasjonspotensialet i forskningsprosjekter (e-rapport) Behov for en helhetlig gap-analyse og strategi for helseforskning ”HelseOmsorg 2020”?

9 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 9 Virkemidler – Kvalitet Effektivt forsknings/innovasjonssystem Ledelsesforankring, forskerutdanning og karriere, infrastruktur/utnytte nasjonale fortrinn (kvalitetsregistre, biobanker), nasjonale målesystemer, regulering, forskningsetikk, GCP, database for kliniske studier, finansiering, virkemiddelapparat for innovasjon Samarbeid/nettverk Lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, mellom sektorer og fagfelt, mellom forskningsfinansiører, mellom offentlig og privat sektor, innovasjonsklynger

10 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringene fremover Levealderen øker Sykdomsbildet endrer seg Brudd og svikt i tilbudet Personell Forventningsgapet øker Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi 10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens hovedmål Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester Å sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren. Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi?

12 Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging: Felles høring om lover og plan Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 12 Fristen var 18. januar 2011

13 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 13 Hvorfor finansiering gjennom Norges forskningsråd? Sikre vitenskapelig kvalitet gjennom nasjonal konkurransearena Sikre tilstrekkelig distanse for å ivareta kravet om fri og uavhengig forskning Ser ulike forskningsområder i sammenheng Forskningsrådets kompetanse

14 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger 14 Helse- og omsorgstjenesteprogram HOD deltok i arbeidsgruppen som utformet revidert program ”Programmets overordnede mål er å identifisere de mest effektive måtene å organisere, lede, finansiere og levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, redusere feil og gi bedre sikkerhet for den enkelte bruker og pasient”

15 Helse- og omsorgsdepartementet Forskningen skal ha betydning for framtidig utvikling og planlegging Bedre kunnskapsgrunnlag innenfor alle deler av helse- og omsorgstjenesten, både på systemnivå, brukernivå og fag- og kompetansenivå Kunnskap både på nasjonalt og kommunalt nivå Forskning både på de store linjene og utviklingstrekkene i denne sektoren og praksisnære og mindre prosjekter Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 15

16 Helse- og omsorgsdepartementet Tittel på presentasjon16 Prioritering, de store linjene Vi trenger forskning som vektlegger de store linjene: Utviklingen i sektoren over flere tiår (hovedutviklingstrekk) Beskrive og analysere status i dagens helse- og omsorgstjenester Framtidige endringer i brukergruppenes behov og ressurser Samfunnets muligheter til å møte dagens og framtidas utfordringer Temaene innen helse- og omsorgstjenesten: Systemet Brukerne Faget

17 Helse- og omsorgsdepartementet Tittel på presentasjon17 Prioritet : Samhandling Samhandlingsforskning Forskning der en skal etablere ny kunnskap om hvordan faglige, organisatoriske, kulturelle, økonomiske og teknologiske forhold i tjenestene bidrar til å identifisere barrierer eller understøtter reformens målsettinger Følgeforskning/evaluering av samhandlingstiltak Effekter av tiltak Følgeevaluering av reformen Innovasjon

18 Helse- og omsorgsdepartementet Prioritet : Samhandling Behov for mer forskning og omkring; Pasientforløp Henvisningspraksis Tilbudet til pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester Effekten av forebygging og behandlingstiltak i helse- og omsorgstjenesten Mer forskning om, i og for den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 18

19 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 19 Prioritet : Samhandling Styrke praksisnær forskning Utvikle praksisnære forskningsnettverk som kan gi økt kunnskap om dagens praksis, drive forskningsformidling og styrke fag- og metodeutvikling i utdanningene Understøtte aktiviteten i de nye sentrene for omsorgsforskning, de allmennmedisinske forskningsenhetene og andre ressurs- og kompetansesenter Forskningsnettverkene skal tegne det nye bildet av helse- og omsorgstjenestene

20 Helse- og omsorgsdepartementet Prioritet : Samhandling Innovasjon i helse- og omsorgstjenesten på Velferdsteknologi Satsingen på behovsdrevet innovasjon utvides til omsorgssektoren og til forskningsdrevet innovasjon, evt andre områder enn IKT og medisinsk-teknisk utstyr – evalueres våren 2011 Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? 20

21 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi?21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Helse- og omsorgstjenester hva slags forskning trenger vi? Hjørdis M. Sandborg Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd SAS Radisson Blue Gardermoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google