Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.09.2016fagakademiet.no1// v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren Samhandlingsreform og kompetansebehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.09.2016fagakademiet.no1// v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren Samhandlingsreform og kompetansebehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.09.2016fagakademiet.no1// v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren johan.peter.oren@fagakademiet.no Samhandlingsreform og kompetansebehov

2 23.09.2016fagakademiet.no2// Samhandlingsreformen vil føre til at både kapasiteten og kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må styrkes. Det er viktig at myndighetenes rammebetingelser bidrar til at helse- og sosialpersonell i større grad enn nå blir kanalisert til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Med unntak av det allerede iverksatte tiltaket Omsorgsplan 2015, ser det ikke ut som om regjeringen tar tak i kapasitetsutfordringene som kommunesektoren står overfor på dette feltet. Kompetanseløftet tar heller ikke høyde for de bemannings- og kompetansemessige utfordringene som ligger i samhandlingsreformen

3 23.09.2016fagakademiet.no3// Helsemyndighetene har også oppmerksomhet på ulike tiltak som kan redusere avgangen fra yrket og styrke helsepersonellets yrkesdeltakelse. Et godt arbeidsmiljø (redusert sykefravær), gode arbeidsbetingelser (redusert bruk av ufrivillig deltid), god ledelse, god organisering av arbeidet, muligheter for kompetanseutvikling er blant viktige tiltak som bidrar til jobbtilfredshet, og god bruk av de tilgjengelige helsepersonellressursene. s. 131 Samhandlingsreform St.meld 47

4 23.09.2016fagakademiet.no4// Samfunnet og brukerne vil kreve større grad av tverrfaglighet og både bredde- og spiss-kompetanse. Dette vil medføre økende krav til brukerforståelse, kommunikasjon, forståelse for kompleksitet, roller og funksjon i tjenestene. I Pleie og Omsorg vil det bli et konstant underskudd på personale, og i dag er det ca 35 % uten formell kompetanse og ca 35 % med videregående utdanning som yter tjenester i denne sektoren, resten er høgskole/universitetsutdannet. Nyrekruttering skjer i hovedsak gjennom personer uten formell kompetanse og i liten grad gjennom de formelle utdanningsveiene. Det vil bli et økende behov for desentraliserte ”lederskoler” Stm : Utdanning for velferdstjenestene

5 23.09.2016fagakademiet.no5// Utdanningspolitiske grep er ikke omtalt i forslagene til ny helse- og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov, men det vises til den nye stortingsmeldingen om velferdsutdanningene som er under arbeid. Stortingsmeldingen legges fram noen måneder før samhandlingsreformen trer i kraft. Fordi utdanningspolitikk «virker langsomt», er det stor usikkerhet knyttet til dimensjonering, organisering og innhold i helse- og sosialfaglig utdanning som skal dekke framtidige behov i kommunesektoren.

6 23.09.2016fagakademiet.no6// Aktuelle områder Høgskoler: Reformene vil medføre behov for å få til fleksible ordninger for at høgskolene skal kunne kjøre sine studier ute i kommunene. Endringer i ansvar og funksjoner mellom profesjonene kan medføre at det blir behov for at høgskolene/fagskolene tilbyr spisset opplæring til grupper med videregående utdanning.

7 23.09.2016fagakademiet.no7// Desentraliserte ”Lederskoler”i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og RO. –Faglig innhold i lederopplæringspakken: –Strategisk kompetanseplanlegging og kompetansestyring –Økonomistyring, administrasjon, drift og personalledelse –Ledelse av myndiggjorte medarbeidere –Kompetanseutvikling hos medarbeidere –Kvalitetsutvikling i virksomheten –Utvikling av personlige lederferdigheter –Hvordan fremme samarbeidsløsninger mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten

8 23.09.2016fagakademiet.no8// PROSJEKT FOR UTVIKLING OG GJENNOMFØRING AV KOMPETANSETILTAK (TEMAKURS) KNYTTET TIL SAMHANDLINGSREFORMEN - Temakurs om samhandlingsreformen ½ dag - Psykisk helse/rus over 2 kursdagerPsykisk helse/rus over 2 kursdager - Sykehjemsbeboere/demens over 2 kursdagerSykehjemsbeboere/demens over 2 kursdager - Diabetes over 2 kursdagerDiabetes over 2 kursdager - Kols over 1 kursdagerKols over 1 kursdager - Lindrende pleie - kreft over 1 kursdagerLindrende pleie - kreft over 1 kursdager godkjent som tellende i Fagforbundets program for klinisk fagstige

9 23.09.2016fagakademiet.no9// Nye tema? Slag Riktig legemiddelbruk Eldre med sammensatte problemer og lidelser Rehabilitering Sjeldne sykdommer og funksjonshemminger Multifunksjonshemmede barn Personer med utviklingshemninger Forebygging/frisklivssentraler?

10 23.09.2016fagakademiet.no10// For alle de uten formell kompetanse er det et stort opplæringsbehov og dette vil bli større i tiden som kommer. Her har vi erfaring med ulike tiltak og disse bør vi vurdere om tiden er inne til å gjennopplive/oppdatere noe av det vi har gjort for denne gruppa tidligere. Motivasjonskurs over 2 dager -> realkompetansevurdering -> helsefagarbeiderutdanning


Laste ned ppt "23.09.2016fagakademiet.no1// v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren Samhandlingsreform og kompetansebehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google