Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen

2 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 2 Disposisjon To tenkte kommuner – Harvik og Narstad, med to tenkte helter Samhandlingsreformen, med vekt på folkehelseloven Forventninger til kommuner og fylkeskommuner Statens bidrag

3 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 3 Situasjonen i Narstad kommune Sosiale problemer, rusproblemer blant ungdom Psykiske problemer – angst og depresjon Arbeidsledighet blant ungdom Mange unge får sosialstøtte og etter hvert midlertidig uføretrygd Frafall i videregående skole

4 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 4 Situasjonen i Harvik kommune Mye ungdommer samlet i sentrum natt til lørdag og søndag, og omfattende ordensproblemer Mange uttrykker at de føler seg utrygge i byen på kvelden, og naboer får ødelagt nattesøvn Politiet fortviler over manglende ressurser

5 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 5 Ruskonsulentene kommer! Gjennomgår nasjonal statistikk og sammenligner egen kommune med andre kommuner Drøfter saken internt for å fange opp inntrykk i tjenesten Bidrar på et folkemøte, i regi av Blå kors

6 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 6

7 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 7

8 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 8 Analysen Ruskonsulentene lager en faglig vurdering: Antall voldsskader nattestid er uakseptabelt høyt Frafallet i videregående skole må reduseres Men – hva kan kommunen gjøre med det?

9 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 9 Harvik Narstad Etablere en fritidsklubb for ungdom Mer politi i gatene Natteravn og utekontakt Redusere maksimaltiden for skjenking av alkohol Bedre rådgivning i videregående skole Styrket grunnskole – flere lærere Bedre foreldrestøtte Bedre oppvekstvilkår for barn og unge Ny næringspolitikk Mulige tiltak

10 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 10 Kommunestyret kommer! Lokal debatt i media. Mange er bekymrede. Ordfører skjærer igjennom – her må det gjøres noe grunnleggende! Ruskonsulentenes bidrag danner grunnlag for kommunens planstrategi som er under utarbeidelse Rusmiddelpolitisk handlingsplan revideres Økonomiplanen for kommende år inneholder kraftfulle tiltak

11 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 11 Samhandlingsreformen Ny helse- og omsorgstjenestelov Ny folkehelselov

12 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 12 Bakgrunn for folkehelseloven Samhandlingsreformen - behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig fremtid Nye folkehelseutfordringer: Økning i sosiale helseforskjeller, flere eldre, endring i livsstil 12

13 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 13 Lovverket før og etter 2012 13 Lov om sosiale tjenester Lov om kommunehelsetjenester Lov om fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet Helse- og omsorgstjenestelov Folkehelselov

14 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 14 Perspektiver i samhandlingsreformen Helsetjenesten: Vri innsats mot forebygging og tidlig innsats mot risikofaktorer på individ- og gruppenivå SykdomHelse Folkehelsearbeidet: Innsats mot faktorer som påvirker risiko for hyppighet i befolkningen FolkehelseperspektivetTjenesteperspektivet FolkehelselovenHelse- og omsorgstjenesteloven Forebyggende helsetjenester Forebygging i tjenestene Lovpålagt avtalesystem mellom sykehus og kommuner Tilbud om ØH -Det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet

15 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 15 Forebygging etter helse- og omsorgstjenesteloven Helse- og omsorgstjenestene har 3 roller: Kommunen skal sørge for egne helsefremmende og forebyggende tjenester Forebyggende innsats skal være en del av alle kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Forebygging er en del av forsvarlige helse- og omsorgstjenester Tittel på presentasjon15

16 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 16 Formålet med folkehelseloven Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller Sikre at folkehelse prioriteres Langsiktig kunnskapsbasert og systematisk arbeid Bedre samordning 16

17 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 17 Det systematiske folkehelsearbeidet Oversikt §5 Planstrategi § 6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 17

18 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 18 Oversikt over lokale utfordringene er utgangspunkt for lokalt arbeid Data fra folkehelseinstituttet er et utgangspunkt Kommunen/FK må innarbeide informasjon ut fra lokal kontekst: Fra tjenestene (§ 5b) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn (§5 c) Krav til analyse: vurdering av konsekvenser og årsaker 18 Oversikt Plan strategi Mål i Plan Tiltak Evaluering

19 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 19 Planstrategi - § 6 (1) Oversikten over helseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi (§5 annet ledd). En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien (jf. plan og bygningsloven § 10-1) 19 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

20 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 20 Mål og planlegging - § 6 (2) Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 20 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

21 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 21 Tiltak - § 7 Kommunen må forholde seg aktivt til utfordringene og iverksette nødvendige tiltak. Kravene til tiltak tar utgangspunkt i en forsvarlighetsvurdering: Sikre mest mulig helse innenfor kommunens virkemidler og ressurser Prioritering av tiltak over tid Kunnskapsbaserte tiltak Tittel på presentasjon21 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

22 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 22 ”Helse i alt vi gjør” - §§ 4 og 20 Kommunen og fylkeskommunen skal bruke alle sine virkemidler og sektorer til å fremme folkehelse eier av virksomheter og eiendommer arbeidsgiver myndighet (tilsyn mv.) planmyndighet og regulering av arealer mv. lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) tjenesteyter (helse, skole, teknisk) Tittel på presentasjon22

23 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 23 Men hva skal staten bidra med…?

24 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 24 Oversikt over folkehelseutfordringene Folkehelseinstituttet skal gjøre data tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner ”Friskvik” Kommunehelsa - statistikkbank Fylkeskommunene skal bistå kommunene med data og med veiledning Forskrift under utarbeidelse for å konkretisere innholdet i loven Under utarbeidelse veiledning til hvordan lage et utfordringsdokument 24

25 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 25 Tittel på presentasjon25

26 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 26 Støtte til kommunal planlegging Plan- og bygningsloven og veiledere til denne Erfaringer fra Helse i planprosjektet Kommunetorget.no

27 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 27 Støtte til effektive tiltak Revidert veileder til rusmiddelpolitisk handlingsplan kommer snart Veiledning til tiltaksplikten vil komme Korus Nord Forebygging.no Ingeborg Rossow & Thor Norström: The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

28 12.10.2011| Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 28 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google