Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Biblioteksjefmøtet 2011 Levanger, 8. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Biblioteksjefmøtet 2011 Levanger, 8. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Biblioteksjefmøtet 2011 Levanger, 8. juni

2 Tema i dag Hvorfor bibliotekplan? Arbeidsprosessen – innad og utad Overordna perspektiver Strategier Fokusområder og tiltak Hva har prosessen gitt oss?

3 Hvorfor plan? Fylkestingssak 14/07 Fylkesplan for Troms 2010-2013 Stortingsmelding nr. 23 (2008-2009) Fylkesbibliotekets styrings- og arbeidsverktøy for de neste fire årene, men samtidig en bibliotekplan for hele fylket Krever samarbeid og involvering på tvers av både kommunegrenser og forvaltningsområder

4 Oppstarten Seminar 17. og 18. februar 2010 – Fylkesbiblioteket og biblioteksjefer fra kommunene i Troms Planlegge arbeidsprosessen i samarbeid med biblioteksjefene – forankre prosessen hos de viktigste samarbeidspartene

5 Planprosessen utad – en ambisiøs tidsplan Oppstartsmøte 5. mai – bred deltakelse Vedtak i fylkesrådet om oppstart 29. juni 2010 4 regionale møter i august og september 4 arbeidsgrupper jobbet i september og oktober – avspark 9. og 10. september 25. oktober – arbeidsgruppene legger fram Planen ut til 6 ukers høring 29.11 – frist 15. januar 2011 Fylkestinget 15. mars 2011

6 Planprosessen innad: Hva slags type plan? Samtaler med planavdelinga i april var veldig nyttig for å finne retning, diskusjon rundt den nye plan- og bygningsloven og nye krav/rutiner til regionale planer Bestemte oss for å gå for en ”forenkla” løsning (uten å sende ut planprogram til høring i forkant )begrunnet i: Strategiene er allerede forankra i fylkesplanen God forankring hos samarbeidspartene i forkant Ingen vits å gjøre det mer komplisert enn nødvendig Stor grad av medvirkning og utveksling av informasjon og kompetanse i prosessen Høringsrunde

7 Valg av perspektiv/organisering Bibliotekenes samfunnsrolle Være-, gjøre- og lærested Kultur-, videns-, informasjons- og sosialsenter Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena (i ei digital tid). (fra St meld. nr 23) Møteplass, læringsarena og –ressurs, litteratur- og kulturformidler, kulturelt mangfold (Bibliotekreform 2014) Den danske rapporten ”Folkebibliotekerne i videnssamfundet”, Styrelsen for Bibliotek & Medier, 2010

8 En ny modell Oppleve Oppdage Delta Skape Berikende Inspirerende Inkluderende Skapende

9 Mål for Bibliotekplan for Troms bidra til at alle innbyggerne i fylket har tilgang til bibliotektilbud av god kvalitet bidra til en bedre utnyttelse av fylkets samlede bibliotekressurser legge et godt grunnlag for bibliotekutvikling og samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket legge til rette for at det utløses statlige utviklingsmidler til bibliotek i fylket

10 5 Overordna perspektiver Planperspektiv – forankring i planer viktig for å drive fram utvikling og samarbeidsløsninger Kvalitetsperspektiv – fokus på kompetanse, erfaringsutveksling og kvalitet på tilbudet Tilgjengelighet for alle - åpenhet både fysisk, digitalt og mentalt Samisk perspektiv Prosjektutviklingsperspektiv – utløse midler og opparbeide kompetanse

11 5 Strategier Organisering – fylkesbibliotekets rolle som drivkraft og koordinator Infrastruktur – litteraturforsyning - statistikk Innhold og tjenester – formidling – kvalitet, allsidighet og aktualitet Kompetanse - formell og uformell Bibliotekrommet – utvikle biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible og fungerer hensiktsmessig i forhold til samfunnsrollen

12 4 fokusområder med hovedmål og delmål  Berikende Biblioteket som kunnskapssentrum  Inspirerende Biblioteket som kultur- og litteratursentrum  Inkluderende Biblioteket som møtested og sosialt sentrum  Skapende Biblioteket som aktivitetssentrum

13 Berikende Biblioteket som kunnskapssentrum Hovedmål Biblioteket som kunnskapssentrum skal støtte opp om læring gjennom hele utdanningsløpet

14 Hovedpunkter Berikende Det attenårige skoleløpet og voksnes læring Samarbeid Kompetanse – formell og uformell

15 Inkluderende Biblioteket som møtested og sosialt sentrum Hovedmål Bibliotekene skal være attraktive, aktuelle og uforpliktende møteplasser for alle

16 Hovedpunkter Inkluderende Åpenhet – fysisk, mentalt og digitalt Biblioteket i lokalsamfunnet Bokbusser Møteplassfunksjonen Flerkulturelt

17 Inspirerende Biblioteket som kultursentrum Hovedmål Bibliotekene i Troms skal være en inspirerende arena for ulike kultur- og litteraturuttrykk

18 Hovedpunkter Inspirerende Tilrettelagt litteratur – ”Bok til alle” Epleavdelinger Barn og unges psykiske helse -prosjekt Nordområdespråk Dataspill og e-bøker Formidling DKS Festivalbibliotek

19 Skapende Biblioteket som aktivitetssentrum Hovedmål Bibliotekene skal utvikle sin rolle som en arena for skapende virksomhet i lokalsamfunnet

20 Hovedpunkter Skapende Biblioteket som ”gjørested” Lokaler, utstyr og medier - tilgjengeliggjøring Brukernes egne kunstneriske utrykk – digitalt og fysisk

21 Andre tiltak Styrke regionale biblioteksamarbeid Felles aktivitetsplan Vurdere ny modell for litteraturforsyning i fylket Felles markedsføring Strategi for bruk av statistikk Årlige møter og seminarer Diverse samarbeidsavtaler Bokbuss i Midt-Troms?

22 Hva har planprosessen gitt oss? Positiv synliggjøring av bibliotekene og mer opplyste politikere Kompetanseheving Godt grunnlag for utvikling, samarbeid og samhandling mellom fylket og kommunene Samhold, engasjement og felles retning for arbeidet videre Fylkesbiblioteket som team er styrket Vi kan kjøre prosesser! Vi har en plan!

23 Biblioteket på Senter for nordlige folk i Manndalen Takk for meg og lykke til med arbeidet! Marit A.Somby Tlf. 77788024 marit.andersen.somby@tromsfylke.no


Laste ned ppt "Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Biblioteksjefmøtet 2011 Levanger, 8. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google