Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 Forsvarsbygg omdømme- og leietakerundersøkelse 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 Forsvarsbygg omdømme- og leietakerundersøkelse 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 Forsvarsbygg omdømme- og leietakerundersøkelse 2013

2 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 OMDØMME Bakgrunnsteppe:  Ny metodikk, scala fra 1 – 5.  Respondentene svarer både på viktighet og dyktighet. Korrelasjonen mellom disse og påvirkning på omdømme, danner grunnlaget for tiltaksmatriser.  I tillegg en poengscala fra – 64 til 136 (200 poengscala).  Over 70 poeng:Usedvanlig sterkt omdømme  50-70 poeng:Sterkt omdømme  30-49 poeng:Sårbart omdømme  Under 30 poeng:Dårlig omdømme  Alt over 50 indekspoeng ansees som veldig bra.  Uvanlig å ha score over 70.  Utvalg på 7000 hvorav 1976 besvarte = 17,5% 44% fra Forsvaret

3 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M INDEKS Forsvarsbyggs omd ø mme blant interessenter i ulike forretningsområder (FO) SEGMENT: Forretningsomr å denes interessenter - WAVE: 2013 BASE: 1976 SOURCE: 10305070 D å rlig omd ø mme Godt omd ø mme -14 n=1167 Forsvarsbygg andre 29 n=17 Eiendom 45 n=24 Kampfly 46 n=58 Utvikling 52 n=71 NFV 64 n=12 Futura Over 70 poeng:Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng:Sterkt omdømme 30-49 poeng:Sårbart omdømme Under 30 poeng:Dårlig omdømme 3 -3 n=1976 total

4 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M INDEKS Forsvarsbyggs omd ø mme i ulike segmenter SEGMENT: Segment - WAVE: 2013 30507090 D å rlig omd ø mme Godt omd ø mme 16 n=24 Sm å, medium, store kunder -18 n=1075 Forsvaret -32 n=13 Forsvars- organisasjoner 35 n=14 FD 52 n=112 Organisasjoner og samarbeids- partenere innen eiendom, bygg o.l. 71 n=24 Offentlig sentraladm Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng:Sterkt omdømme 30-49 poeng:Sårbart omdømme Under 30 poeng: Dårlig omdømme 14 n=68 Media 16 n=234 Studenter 48 n=23 Andre organisasjoner og samarbeids- partnere 50 n=20 (Fylkes)- kommune 50 n=17 Offentlig n æ rings- virksomhet 7 n=346 Befolkning

5 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M INDEKS Forsvarsbyggs omdømme i Forsvaret SEGMENT: Bransje - WAVE: 2013 BASE: 1976 SOURCE: 30507090 D å rlig omd ø mme Godt omd ø mme -10 n=90 Cyber -12 n=54 Felles -16 n=284 FLO -27 n=9 FOHK -30 n=5 Forsvar annet 35 n=15 FD Over 70 poeng:Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng:Sterkt omdømme 30-49 poeng:Sårbart omdømme Under 30 poeng:Dårlig omdømme -18 n=175 H æ ren -20 n=52 Heimevernet -29 n=175 Luftforsvaret -29 n=60 Sj ø forsvaret 5 n=18 Forsvarsstaben

6 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M INDEKS Forsvarsbyggs omdømme sammenlignet med andre offentlige virksomheter (befolkningsutvalg) BASE: 1976 SOURCE: 10305070 D å rlig omd ø mme Godt omd ø mme -3 n=1976 total 14 n=68 Rammesettere 17 n=25 Bedriftsmarkedet -18 n=1043 Forsvar 44 n=152 Interessenter 58 n=63 Offentlig Over 70 poeng:Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng:Sterkt omdømme 30-49 poeng:Sårbart omdømme Under 30 poeng:Dårlig omdømme 6

7 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M INDEKS Respondentene har klart best inntrykk av NFV Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av…?  TRI*M-spørsmålet om inntrykk ble også stilt om NFV og Skifte Eiendom, blant de som hadde kjennskap til disse organisasjonene.  Respondentene har klart best inntrykk av NFV. 52 prosent har et ganske godt inntrykk, og 28 prosent har et meget eller svært godt inntrykk av NFV.  58 prosent har et dårlig, eller ikke spesielt godt, inntrykk av Forsvarsbygg. 7

8 Oppsummering av styrker og svakheter –

9 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker SEGMENT: Konsern - WAVE: 2013 H ø yeste niv å Ingen Medium niv å E07. Behandler henvendelser profesjonelt E08. God evne til å formidle temaer/budskap E11. At de ansatte har kunnskap og innsikt om egen virksomhet I03. At offentlig avklaring og forkj ø psrettigheter forvaltes ryddig og transparent G01. Har kompetanse til å forvalte festningene G02. Medvirker til en positiv utvikling av festningene G04. Bidrar til å formidle festningenes historie H02. At NFVs ansatte er profesjonelle og serviceinnstilte F03. At festninger er å pne og tilgjengelige for publikum Laveste niv å I05. S ø rger for at eiendomssalg alltid foreg å r i tr å d med regelverket I01. Er en akt ø r med solid kompetanse p å avhending av offentlig eiendom I08. Har ansatte med h ø y eiendomsfaglig kompetanse H03. At NFVs ansatte fremst å r samordnet og opptrer helhetlig I07. Legger til rette for positiv etterbruk av tidligere forsvarseiendommer BASE: 1167 SOURCE: -14 TRI*M Index 9

10 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker SEGMENT: Konsern - WAVE: 2013 Laveste niv å G08. At NFV synliggj ø r festningene H01. At du f å r rask respons n å r du tar kontakt med NFV G06. S ø rger for at aktiviteter p å festningene er innenfor verdige rammer F01. At festninger i Norge tas vare p å F04. At kulturlandskapet rundt festningene er tilrettelagt for rekreasjon BASE: 1167 SOURCE: -14 TRI*M Index 10

11 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter SEGMENT: Konsern - WAVE: 2013 H ø yeste niv å E02. Formidler p å litelig og troverdig informasjon A03. Vedlikeholder og moderniserer bygningsmassen Medium niv å B08. At de har dyktige ledere B06. Fremst å r som å pne og samarbeidsvillige D01. At du f å r rask respons n å r du tar kontakt med Forsvarsbygg E06. Uttrykker seg med et klart og tydelig spr å k D03. At Forsvarsbyggs ansatte fremst å r samordnet og opptrer helhetlig E09. Å penhet om kritiske eller problematisk saker A01. Utvikler og tilbyr moderne, fleksible og smarte bygg, slik at Forsvaret kan ø ve og trene best mulig B02. Skaper inntekter til Forsvarets opperative virksomhet C02. Kjent og anerkjent som leverand ø r av smarte, sikre og gr ø nne arenaer C03. Er en godt kjent merkevar A15. Tilbyr bygg og lokaler med godt inneklima E01. Har en synlig toppledelse C01. Kjent for å forvalte Norges mest aktive kvadratmetere E04. At Forsvarsbygg er tilgjengelig p å sosiale medier BASE: 1167 SOURCE: -14 TRI*M Index 11

12 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter SEGMENT: Konsern - WAVE: 2013 Laveste niv å E10. At du f å r svar p å dine sp ø rsm å l D06. At m ø ter med Forsvarsbygg har verdi / gir utbytte B07. At de har dyktige medarbeidere med h ø y kompetanse D02. At Forsvarsbyggs ansatte er profesjonelle og serviceinnstilte B04. F ø lger lover og regler B03. Tar samfunnsansvar A08. Velstelte og ryddige uteomr å der D04. Å pningstider / tilgjengelighet p å telefon og e-post D05. Å kunne forholde seg til faste kontaktpersoner hos Forsvarsbygg A02. Utvikler og tilbyr uteomr å der med gode l ø sninger slik at Forsvaret kan l æ re, trene og ø ve best mulig B05. Styres i henhold til forretningsmessige prinsipper A05. P å driver for innovasjon innen eiendoms-, bygg- og anleggsbransjen (EBA bransjen) E05. Har markedsmateriell med gjennomg å ende h ø y kvalitet, b å de med hensyn til grafisk profil og faktainnhold A09. At omr å dene er tilrettelagt for milj ø vennlige transportl ø sninger (ladestasjoner for elbiler, sykkelstativ, tilgjengelige sykler etc) BASE: 1167 SOURCE: -14 TRI*M Index 12

13 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 Informasjonsbehov blant forsvarsansatte som ikke har deltatt i møter med Forsvarsbygg i 2012  Blant forsvarsansatte som ikke har deltatt i møter med Forsvarsbygg i 2012, er det størst behov for gjennomgang av vedlikeholds- og fornyelsesplaner, herunder prioriteringer. Hele 2 av 3 svarer at dette ville vært et meget eller svært viktig tema.  Det minst viktige temaområdet ved et eventuelt møte ville vært informasjon om husleiemodellen og ansvarsmatrisen. Q15. Dersom Forsvarsbygg hadde tilrettelagt for møter, hvor viktig eller uviktig ville følgende temaer vært for deg? 13

14 Oppsummering omdømme

15 Oppsummering av funn omdømme(i) Omdømmet til Forsvarsbygg er svært varierende etter hvilke målgrupper man spør.  Blant ansatte i offentlig sektor er omdømmet til Forsvarsbygg godt.  I befolkningen har Forsvarsbygg et relativt svakt omdømme.  Blant studenter i alderen 20-30 år er omdømmet til Forsvarsbygg noe sterkere enn i befolkningen som helhet.  Blant ansatte i Forsvaret er imidlertid omdømmet til Forsvarsbygg svært dårlig. Innenfor de store forsvarsgrenene gjelder dette særlig i Luft- og Sjøforsvaret.  Blant utvalgte forretningsområder (særlig Futura og NFV) er omdømmet til Forsvarsbygg godt.

16 Oppsummering omdømme (ii) Forsvarsbyggs viktigste styrker er:  Medarbeidere med høy kompetanse  Festningsforvaltning  Eiendomssalg/avhending av offentlig eiendom. Mrk: «Festningsforvaltning og eiendomssalg/avhending av offentlig eiendom har imidlertid begrenset effekt på Forsvarsbyggs overordnede omdømme blant interessenter med svak relasjon til- eller kunnskap om Forsvarsbygg. Å synliggjøre for omverdenen at disse forretningsområdene er sentrale deler av Forsvarsbyggs virksomhet, kan derfor styrke Forsvarsbyggs omdømme totalt sett.»

17 Oppsummering omdømme (iii)  Forsvarsbyggs viktigste forbedringsområder  Bygningenes standard  Det er lav tilfredshet med bygningers standard, inneklima og uteområder, og dette er faktorer som er viktige for Forsvarsbyggs omdømme.  Det viktigste enkeltområdet er forbedret vedlikehold og modernisering av bygningsmassen.  Verdiskaping for Forsvaret  Respondentene opplever ikke at Forsvarsbygg skaper inntekter til Forsvarets virksomhet. Dette driver omdømmet i negativ retning.  Økt synliggjøring av verdiskaping vil derfor kunne bli en positiv driver.  Kommunikasjon (åpenhet, troverdighet, enhetlighet).  Ifølge respondentene formidler ikke Forsvarsbygg pålitelig og troverdig informasjon og de er lite åpne og samarbeidsvillige/ ikke åpne om kritiske eller problematiske saker mv.  Synlig ledelse  Ifølge de ansatte i Forsvaret, som er de mest kritiske, fremstår også ledelsen i Forsvarsbygg som lite synlig og dyktig.

18 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 Forsvarsbygg Leietakerundersøkelse 2013

19 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 Leietakerundersøkelsen Bakgrunnsteppe:  Ny metodikk, scala fra 1 – 5.  Respondentene svarer både på viktighet og dyktighet. Korrelasjonen mellom disse og påvirkning på tilfredshet, danner grunnlaget for tiltaksmatriser.  I tillegg en poengscala fra – 64 til 136 (200 poengscala).  Over 70 poeng:Usedvanlig sterkt omdømme  50-70 poeng:Sterkt omdømme  30-49 poeng:Sårbart omdømme  Under 30 poeng:Dårlig omdømme  Alt over 50 indekspoeng ansees som veldig bra.  Uvanlig å ha score over 70.  Utvalg på 7000 hvorav 1976 besvarte = 17,5% 44% fra Forsvaret

20 Resultater Utleie og NFV

21 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet – Utleie vs. NFV  Leietakerne til NFV uttrykker klart høyere tilfredshet enn leietakerne til Utleie 10305070 Lav brukertilfredshet H ø y brukertilfredshet 1 n=161 Utleie 49 n=36 NFV 21 Over 70 poeng:Usedvanlig høy tilfredshet 50-70 poeng:Høy tilfredshet 30-49 poeng:Middels tilfredshet Under 30 poeng:Lav tilfredshet

22 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M INDEKS Tilfredshet med Forsvarsbygg rolle SEGMENT: total // Rolle - WAVE: Utleie FO1000 SOURCE: 10305070 Lav brukertilfredshet H ø y brukertilfredshet 1 n=161 Utleie total 19 n=12 Beslutnings- takere 2 n=40 Brukeransvarlig 25 n=13 Leietaker -5 n=95 Bestiller Over 70 poeng:Usedvanlig høy tilfredshet 50-70 poeng:Høy tilfredshet 30-49 poeng:Middels tilfredshet Under 30 poeng:Lav tilfredshet 49 n=36 NFV total 51 n=33 Leietaker NFV

23 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M INDEKS Tilfredshet med Forsvarsbygg etter kontakt SEGMENT: total // Har du i l ø pet av 2012 hatt m ø te med din kontaktperson? - WAVE: Utleie FO1000 SOURCE: 10305070 Lav brukertilfredshet H ø y brukertilfredshet 1 n=161 Utleie total -25 n=13 Vet ikke 6 n=114 Ja -8 n=34 Nei Over 70 poeng:Usedvanlig høy tilfredshet 50-70 poeng:Høy tilfredshet 30-49 poeng:Middels tilfredshet Under 30 poeng:Lav tilfredshet 49 n=36 NFV total 41 n=5 Nei 51 n=28 Ja

24 Utleie – Oppsummering av styrker og svakheter

25 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker SEGMENT: total - WAVE: Utleie FO1000 H ø yeste niv å B03. At ansatte er serviceinnstilte og profesjonelle C11. Im ø tekommenhet, effektivitet og serviceinnstilling fra driftsteknikere Medium niv å B06. At kontaktpersoner er fleksible og l ø sningsorienterte B04. At kontaktpersoner evner å behandle kritiske sp ø rsm å l profesjonelt B05. At kontaktpersoner forst å r og oppfatter dine behov B02. Å f å rask respons n å r du tar kontakt H02. At m ø ter med din kontaktperson har verdi / gir utbytte H03. At din kontaktperson har n ø dvendig kompetanse innen eiendomsfaget og evner å v æ re en god r å dgiver B01. Å kunne forholde seg til faste kontaktpersoner G02. Hvordan servicesenterets ansatte forst å r og oppfatter dine behov G01. Serviceinnstilling fra de ansatte ved servicesenteret Laveste niv å G03. Oppf ø lging og tilbakemelding fra ansatte ved servicesenteret underveis F04. Å f å rask respons n å r du tar kontakt C02. Kvaliteten p å renholdsleveransene i forhold til det som er avtalt C03. Kvaliteten p å renholdsleveransene i forhold hva bygget brukes til BASE: 161 SOURCE: 1 TRI*M Index 25

26 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker SEGMENT: total - WAVE: Utleie FO1000 Laveste niv å C06. Im ø tekommenhet, effektivitet og serviceinnstilling fra renholdspersonell F01. At Servicesenteret er tilgjengelige p å e-post F02. At Servicesenteret er tilgjengelige p å telefon G04. At servicesenteret er å pent utover normal kontortid BASE: 161 SOURCE: 1 TRI*M Index 26

27 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter SEGMENT: total - WAVE: Utleie FO1000 H ø yeste niv å A04. Vedlikeholdet av bygningene C20. Er en profesjonell og konkurransedyktig innkj ø per A16. Leiekostnadene til bygget st å r i forhold til funksjonalitet og standard C10. At Forsvarsbygg selv oppdager og effektivt utbedrer sm å feil og mangler C13. At prisen p å vertskaps-/tilleggsleveransene er konkurransedyktig sammenlignet med andre leverand ø rer Medium niv å B08. At avtaler f ø lges opp og at tidsfrister overholdes A17. Involvering av leietakere og brukere i planlegging av prosjekter (investering- og vedlikeholdsprosjekter) B07. At kontaktpersoner har n ø dvendige fullmakter til å ivareta ditt behov B09. At kontaktpersoner er tydelige p å hva som er forventet leveringstid H10. Informasjon om vedlikeholds- og fornyelsesplaner, herunder prioriteringer. E02. At husleiemodellen bidrar til å redusere Forvarets kostnader forbundet med EBA H12. Informasjon om lokale saker og fremdrift i relevante prosjekter A18. Kommunikasjon knyttet til eiers (FDs) valg og beslutninger i forbindelse med investeringsprosjekter A02. Bygningen(es) generelle standard E01. At husleiemodellen bidrar til å synliggj ø re Forvarets kostnader forbundet med EBA C26. Kvaliteten p å fakturaer og vedlegg BASE: 161 SOURCE: 1 TRI*M Index 27

28 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter SEGMENT: total - WAVE: Utleie FO1000 Laveste niv å C01. En helhetlig leveranse av alle de EBA-relaterte tjenestene dere betaler for C09. Driftsoppgavene ivaretas p å en god og dekkende m å te B10. At ansatte fremst å r samordnet og opptrer helhetlig H06. At m ø tene å pner opp for din involvering i viktige saker og prosesser C12. Kvaliteten p å vertskaps-/tilleggsleveransene i forhold til det som er avtalt C07. Driftsoppgavene leveres i henhold til avtalt tid C08. Driftsoppgaver leveres i henhold til avtalt kvalitet H05. At Forsvarsbygg tar initiativ til å f å p å plass nye gunstige avtaler H07. At m ø tene bidrar til å avklare hva vi leverer og hva vi kan bidra med A05. Inneklimaet i lokalene/byggene du bruker H08. Gjennomgang av eiendomsportef ø ljen som du er bruker av I03. At du gis l ø pende oppf ø lging og oppdatering p å hva som skjer med din klage/ditt avvik BASE: 161 SOURCE: 1 TRI*M Index 28

29 NFV – Oppsummering av styrker og svakheter

30 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING NFV: Oppsummering av styrker SEGMENT: total - WAVE: NFV FO 4000 H ø yeste niv å D05. Ivaretakelse av bygningers historiske verdiC D02. At NFV medvirker til en positiv utvikling av festningene H02. At m ø ter med din kontaktperson har verdi / gir utbytte B03. At ansatte er serviceinnstilte og profesjonelle Medium niv å B06. At kontaktpersoner er fleksible og l ø sningsorienterte D01. At NFV har Kompetanse til å forvalte nasjonale festningsverk B05. At kontaktpersoner forst å r og oppfatter dine behov H03. At din kontaktperson har n ø dvendig kompetanse innen eiendomsfaget og evner å v æ re en god r å dgiver B04. At kontaktpersoner evner å behandle kritiske sp ø rsm å l profesjonelt G01. Serviceinnstilling fra de ansatte ved servicesenteret Laveste niv å H07. At m ø tene bidrar til å avklare hva vi leverer og hva vi kan bidra med D06. At det å leie et festningslokale gir en merverdi A19. Standard p å leieobjektets elektriske anlegg B02. Å f å rask respons n å r du tar kontakt G02. Hvordan servicesenterets ansatte forst å r og oppfatter dine behov SOURCE: 49 TRI*M Index 30

31 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING NFV: Oppsummering av svakheter SEGMENT: total - WAVE: NFV FO 4000 H ø yeste niv å Ingen Medium niv å B07. At kontaktpersoner har n ø dvendige fullmakter til å ivareta ditt behov C22. NFV leverer i henhold til avtalt tid A04. Vedlikeholdet av bygningene I01. At klager/avvik h å ndteres raskt I02. At klager/avvik h å ndteres profesjonelt I03. At du gis l ø pende oppf ø lging og oppdatering p å hva som skjer med din klage/ditt avvik Laveste niv å B09. At kontaktpersoner er tydelige p å hva som er forventet leveringstid B08. At avtaler f ø lges opp og at tidsfrister overholdes C24. Driftsoppgavene ivaretas p å en god og dekkende m å te C23. NFV leverer i henhold til avtalt kvalitet B10. At ansatte fremst å r samordnet og opptrer helhetlig H01. F å referat fra disse m ø tene som stadfester tiltak og oppf ø lgingspunkter H11. Informasjon om husleiemodellen og ansvarsmatrisen C25. Gjennomgang av driftsplaner inkludert prioriteringer SOURCE: 49 TRI*M Index 31

32 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 TRI*M GRID OPPSUMMERING NFV: Oppsummering av svakheter SEGMENT: total - WAVE: NFV FO 4000 Laveste niv å D07. Husleieniv å et i forhold til det alminnelige markedsleieniv å et i omr å det A05. Inneklimaet i lokalene/byggene du bruker A16. Leiekostnadene til bygget st å r i forhold til funksjonalitet og standard A20. Standard p å leieobjektets vann, varme og sanit æ ranlegg SOURCE: 49 TRI*M Index 32

33 Oppsummering– Utleie vs. NFV

34 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 Oppsummering av hovedfunn (i) 34 Overordnet leietakertilfredshet  Leietakerne til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) uttrykker klart høyere tilfredshet enn leietakerne til Forsvarsbygg Utleie.  Tilfredsheten med Utleie er alt i alt lav, men samtidig er det relativt stor variasjon i ulike målgrupper. Tilfredsheten er klart lavest i MO Trøndelag og i bransjene Heimevernet og Felles. På den annen side er tilfredsheten klart høyere (middels score) i MO Hålogaland og bransjen Cyber.  Tilfredsheten med NFV er alt i alt middels til høy. Tilfredsheten er høyest i Sønnenfjelske distrikt, innen bransjene offentlig og reiseliv, og innen segmentet små/medium kunde. Tilfredsheten er noe lavere innen bransjen friluft, natur og kulturorganisasjoner.  I både Utleie og NFV ser vi en tendens til at tilfredsheten er høyere blant leietakere som har hatt kontakt med sin kontaktperson i løpet av 2012 enn blant de som ikke har hatt kontakt.  En utfordring for Forsvarsbygg er at mange av leietakerne som uttrykker tilfredshet med enten Utleie eller NFV, samtidig vurderer organisasjonene komparativt svakt. Leietakere med en slik relasjon omtales som opportunister; de vil kunne argumentere for en annen organisering av Forsvarsbyggs oppgaver.

35 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 Oppsummering av hovedfunn (ii) 35  Utleies viktigste styrke er de ansatte. Dette gjelder særlig oppfatningen av at ansatte er serviceinnstilte og profesjonelle og at driftsteknikere er imøtekommende, effektive og serviceinnstilte. Videre oppfattes kontaktpersoner som fleksible og løsningsorienterte, de behandler kritiske spørsmål profesjonelt, forstår og oppfatter behov, og ikke minst oppleves møter med kontaktpersoner som verdifulle / gir utbytte.  NFVs viktigste styrker er knyttet til festningsforvaltning og de ansatte.  NFV scorer godt på evnen til å ivareta bygningers historiske verdi, festningsutvikling og kompetanse til å forvalte nasjonale festningsverk.  Videre oppfattes NFVs ansatte som serviceinnstilte og profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte og med god kompetanse innen eiendomsfaget. Leietakerne mener også at møter med kontaktpersoner har verdi / gir utbytte.  Utleies viktigste forbedringsområder er knyttet til vedlikehold av bygninger og innkjøpskompetanse.  Utleie scorer svakt på vedlikehold av bygninger og evne til selv å oppdage og effektivt utbedre små feil og mangler. Disse faktorene er svært viktige for den overordnede brukertilfredsheten.  Videre opplever leietakerne at Utleie ikke er en profesjonell og konkurransedyktig innkjøper, noe som trekker den overordnede tilfredsheten sterkt ned.

36 Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Leietaker 2013 Oppsummering av hovedfunn (ii) 36  Andre viktige forbedringsområder er knyttet til samarbeid og tydelighet i kommunikasjonen med leietakere, og at husleiemodellen ikke oppfattes positivt.  Samarbeid og tydelighet i kommunikasjonen med leietakere handler om oppfølging av avtaler, overholdelse av tidsfrister, involvering av leietakere i - og informasjon om prosjekter, planer og lokale saker. Det vektlegges også at kontaktpersoner ikke alltid har har tilstrekkelige fullmakter.  Når det gjelder husleiemodellen opplever ikke leietakerne at denne bidrar til å redusere eller synliggjøre Forsvarets kostnader forbundet med EBA.  NFVs viktigste forbedringsområder er knyttet dels til vedlikehold av bygninger og dels til utvalgte serviceområder.  NFV scorer svakt på vedlikeholdet av bygningene og også dels svakt på ivaretakelse av driftsoppgaver. Disse faktorene trekker den overordnede tilfredsheten ned.  Når det gjelder serviceområder, opplever ikke leietakerne at kontaktpersoner har nødvendige fullmakter eller at NFV alltid leverer i henhold til avtalt tid. Videre kommer faktorer knyttet til klagebehandling svakt ut: effektivitet, profesjonalitet og oppfølging underveis.


Laste ned ppt "Politikk & samfunn © TNS Mai 2013 Omdømme 2013 Forsvarsbygg omdømme- og leietakerundersøkelse 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google