Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealregnskap som oppfølging av fylkesplanen  En metode for å fordele den regionale arealpotten i fylkesplanen mellom kommunen i regionen  En metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealregnskap som oppfølging av fylkesplanen  En metode for å fordele den regionale arealpotten i fylkesplanen mellom kommunen i regionen  En metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealregnskap som oppfølging av fylkesplanen  En metode for å fordele den regionale arealpotten i fylkesplanen mellom kommunen i regionen  En metode og et verktøy for å føre et løpende arealregnskap for arealutviklingen

2 Hvordan?  Metode som kan brukes i alle regionene.  Eksempelområde; Nedre Glomma. Kommuneplan for Hvaler først ut på høring Søknad om skjønnsmidler fra NG  Samkjøre metoden med Mosseregionen  Koble Halden og Indre Østfold på arbeidet.

3 Konsulent oppdrag  Del 1: Prinsipper og kriterier for fordeling av arealer innad i regionen Status på arealene.  Del 2: Fordeling og plassering av faktiske arealer innenfor hver kommune.  Tett samråd med kommunene  Forankring også politisk

4 Hva må drøftes? Avgrense prosjektet i forhold til?  Hvilke arealer skal regnes inn? (LNF ikke med)  Kriterier for fordeling av arealer / uttak av arealer  Utvikling av GIS-modell?  Andel arealreserver i hver kommune  Forhold til gjeldende planer  Status og evaluering av fremtidige arealer i fylkesplanen  Transformasjonspotensialet  Fortettingspotensialet  Skille- bolig- og næringsarealer

5 Ev. utvide til  Løpende kartlegging av avgang verdifull dyrket mark.  Reelt arealforbruk pr innbygger i kommunene

6 Når? PeriodeBeskrivelse Des/jan -09/-10 Innledende møter Uke 4Info. til alle kommunene Uke 5Utsendelse av tilbudsunderlag Uke 9Kontraktsinngåelse og oppstart av kontrakt Mars/ april Statusarbeid. April/ juni Metodikk med Nedre Glomma som eksempel Sommer 2010 Gjennomføring av metodikk i Nedre Glomma Sept -10Avslutte arbeid

7 Status Nedre Glomma Tot fremtidig areal på kartet Tot pott i fylkesplanens retningslinjer Allerede vedtatte fremtidige som skal inngå i det 15,6 kvkm Arealer til fordeling 18,3 kvkm 15,6 kvkm12,6 kvkm Fred: ca 10 Sarp: ca 3 Hvaler: 3,0 kvkm

8 Status Mosseregionen Tot fremtidig areal på kartet Tot pott i fylkesplanens retningslinjer Allerede vedtatte fremtidige som skal inngå i det 8,0 kvkm Arealer til fordeling 8,4 kvkm8,0 kvkm5,8 kvkm Kommune- vis fordeling? 2,2 kvkm

9 Status Indre Østfold Tot fremtidig areal på kartet Tot pott i fylkesplanens retningslinjer Allerede vedtatte fremtidige som skal inngå i det 6,7 kvkm Arealer til fordeling 15,8 kvkm 6,7 kvkm9,3 kvkm Kommune- vis fordeling? -2,6 kvkm

10 Status Halden Tot fremtidig areal på kartet Tot pott i fylkesplanens retningslinjer Allerede vedtatte fremtidige som skal inngå i det 3,0 kvkm Arealer til fordeling 5,5 kvkm3,0 kvkm3,9 kvkm-0,9 kvkm

11 Eksempel NG

12 Eksempel Mosseregionen

13 SSBs definisjon av tettsted:  En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).  Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

14 Arealbehov  1% vekst  Ca 100 000 nye innbyggere i et 40 års perspektiv  Utvikling de 10 siste år ligger til grunn  Reduksjon i arealbehov: 2,5 daa/innb/år= forsiktig fortettingsstrategi

15 Hvorfor?  Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”  Arealøkonomisering  Tak for hvor store de totale arealene som tas i bruk  Kommunene skal fordele arealene i tre kommuneplanperioder  Det skal lages et arealregnskap i første kommuneplanrullering  Fylkeskommunen kan følge utviklingen  Grunnlag for vurdering av arealforbruket  Samarbeide om arealbruken på tvers av grensene i regionen  Lojalitet til omforent løsning i regionene  Virkemiddel/arena for å sette arealer som en knapp ressurs på dagsorden

16 Hva?  Et barometer for om fylkesplanens arealstrategier virker ihht intensjonen – mao underlag for statistikk  Et virkemiddel for å sikre at arealstrategiene / retningslinjene blir fulgt opp i kommunene / regionene på lik måte og på likt nivå  Sammenlikningsgrunnlag for vurdering ift andre regioner/kommuner  Vurderingsunderlag for behandling av kommuneplaner / kommunedelplaner og reguleringsplaner i en regional sammenheng  Underlag for kommunenes ønsker om utveksling av arealer fra gjeldende planer til fremtidige områder

17 Hva?  En metode for å fordele den regionale arealpotten i fylkesplanen mellom kommunene i regionene  En metode og verktøy for å føre et løpende arealregnskap for arealutviklingen


Laste ned ppt "Arealregnskap som oppfølging av fylkesplanen  En metode for å fordele den regionale arealpotten i fylkesplanen mellom kommunen i regionen  En metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google