Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Kommunal tjenesteproduksjon - Hvordan få med hele bildet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Kommunal tjenesteproduksjon - Hvordan få med hele bildet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Kommunal tjenesteproduksjon - Hvordan få med hele bildet?

2 2 Bakgrunn for arbeidet/prosjektene KOSTRA i dag: –Kommunen som tjenesteprodusent –Nøkkeltall fra produsentperspektivet Flere aktører / mangfold i organisering –Hvordan forholder vi oss til disse problemstillingene? –Hvordan er sammenhengen mellom regnskap, tjenester og personelldata i nøkkeltallene? –Hva omfattes i KOSTRA i dag og hva mangler? KOSTRA skal gi styringsinformasjon uavhengig av organisering –Utfordringer for statistikkene våre!!

3 3 Organisering og aktører Tjenester produsert av kommunen selv –Kommunekassa (430 kommuner og 19 fylkeskommuner) –KF/FKF og IKS = Produsentperspektiv/egenproduksjon Tjenestene produseres av enheter i andre kommuner –Direkte kjøp/salg av plasser –Avtalte samarbeid (vertskommunesamarbeid) = Tjenester produsert innenfor kommunal sektor Tjenestene kjøpes fra private enheter –AS’er (også kommunalt eide), stiftelser m.v = Sørge-for perspektiv

4 4 Rammebetingelsene for organisering Stor organiseringsfrihet –Effektiv tjenesteproduksjon –Økonomisk balanse Mindre grad av retningslinjer for rapportering til KOSTRA –Regnskap  Konsern er en KOSTRA-konstruksjon  Særregnskap eller inkludert i vertskommunens regnskap  Vanskelig populasjonsforvaltning –§27-samarbeider er ikke registreringspliktige = ingen oversikt over antallet –Tjenester? –Personell?

5 5 5 Styringsinformasjon i KOSTRA Tjenesteproduksjon Indikatorer for omfang og brukere Behov Befolkning, målgrupper, sosiale forhold osv Produktivitet/ enhetskostnader Prioritering Dekningsgrader Ressursbruk Regnskap/personell

6 6 Delprosjekt 1 Notater 2009/51 ”Kommunal tjenesteproduksjon – hvordan få med hele bildet?” Kartlagt hva som rapporteres og publiseres på de forskjellige områdene av –Regnskap, tjenester og personelldata Store variasjoner tjenesteområdene i mellom –Ulike innslag av kjøp/salg av tjenester og ulikt omfang i nøkkeltallene –Ulike innslag av KF/FKF og IKS Hvordan er sammenhengen mellom elementene? –Uvisst mange steder om det er godt nok samsvar mellom populasjonen i teller og nevner Dårlig informasjon om hva tjenesten er og hva som omfattes i statistikken

7 7 Inndeling av de ulike elementene - rapporteringen Regnskap –Funksjon og art –Forskjeller i forskrifter og hvem som er rapporterende enhet Tjenester –Skal følge inndelingen i regnskapet –Alt fra kommunen (kommunekassa eller konsernet)? Årsverk –A/A-registeret – kobles mot andre registre som PAI og NUBD –Registrert etter næring og sektor –Skjema der inndelingen ikke er god nok Kravene er ulike => hvordan blir koblingen?

8 8 Hva publiseringen av tjenestedata omfatter Kun kommunale enheter (produsentperspektivet) og uten korrigering for kjøp/salg fra andre kommuner Kun kommunale enheter (produsentperspektivet) og med korrigering for kjøp/salg fra andre kommuner En blanding av kommunale og private enheter (konsumentperspektivet), men uten korrigering for kjøp/salg fra andre kommuner En blanding av kommunale og private enheter (konsumentperspektivet), men med korrigering for kjøp/salg fra andre kommuner

9 9 Effektmål delprosjekt 2 Bidra til at man på en bedre måte enn i dag kan oppfylle KOSTRAs målsetting om å vise aktuell, relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon uavhengig av kommunal organisering I løpet av 3-5 år skal KOSTRA gi et bredere og mer helhetlig bilde av tjenestene som blir produsert

10 10 Resultatmål for delprosjekt 2 Utvide publiseringen av konsernfaktaark Sikre bedre kvalitet på konsernregnskapet –Bedre/mer omfattende kvalitetskontroll av regnskapstall for konsernet –Øke rapporteringsprosenten til 85 prosent

11 11 Resultatmål_forts. Arbeidsgruppene skal: –Bruke konserntall –Vurdere problemstillinger knyttet til organisering av tjenestene –Kvalitetssikre sammenhengen i teller og nevner i nøkkeltallene –Vurdere alternative perspektiver i fremtidig publisering Dypdykk i to tjenesteområder (pleie og omsorg og samferdsel) –Rendyrke produsentperspektivet –Vurdere sørge-for og mottakerperspektivene –Hva skal til for å gi et bredere og mer helhetlig bilde av produksjonen.. –Hvordan kan det publiseres..

12 12 Hva er konsern i KOSTRA og hvorfor skal vi ha det? Kommunekonsernet: –Kommunekassa –KF/FKF og IKS –§ 27-samarbeid med egne regnskap Særregnskap som rapporteres enkeltvis –Konsolidering til konsern gjøres i SSB Konsern er et skritt på veien mot å vise helheten av tjenesteproduksjonen

13 13 Kommunekassa vs konsern, pleie og omsorg 0125 Eidsberg, 2009KommunekassaKonsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 235 654233 991 Netto driftsutg. pr. institusjonsplass472 843462 809 Kommunale årsverk i pleie og omsorg270,31 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 18,2

14 14 Kommunekassa vs konsern - kommunehelse 0602 Drammen, 2009 KommunekassaKonsern Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 1 150 1 125 Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater 16,2 16,2 Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 88 88

15 15 Produksjon utskilt i særbedrifter - konsekvenser for tjenesteområdene Moss kommuneEierandelFunksjoner/tjenester Moss Drift og Anlegg KF100110,120,130,221,222,234,261,265,320,333,334,335,360,381,386,393 Moss Havnevesen KF100 Moss kommunale eiendomsselskap KF100110,121,130,180,201,213,221,222,232,233,234,253,254,261,265,320,381,383,386,390,393 Mosseregionens legevakt100?? Solistua Avlastningshjem100253 MOVAR IKS57338,339,340,350,355 KRISESENTERET I MOSS IKS53,52242 ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS14100 DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS11,1?? Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS6,71120

16 16 Konsernregnskapet – kvalitet Konsernets eksternregnskap –Interne transaksjoner må elimineres –Føres på egne arter for kjøp og salg –Avvik på art og funksjon Rapporteringsprosent –Ca 70 % til juni 2009 –Ikke nødvendigvis de samme hvert år Konsekvenser –Ikke riktig bilde av ressursbruken –Merkelige tidsserier, dårlig sammenligbare tall ”Bedre å bruke riktige tall som er feil, enn feil tall som er riktige”

17 17

18 18 Pleie og omsorg - konsern Regnskap oFra kommunen = ok oFra den enkelte særbedrift = må kobles til kommuneregnskapet oPrivate aktører = kjøp av tjenester Tjenester oFra den enkelte institusjon? = ok? oEr alle særbedrifter tatt med? (i begge faktaark)? Årsverk oFra den enkelte sysselsatte = ok? oEr alle særbedrifter tatt med? ­ Nøkkeltalla: Hvordan er populasjonen i teller og nevner? Omfang/struktur: er skillet ryddig og oversiktlig?

19 19 Kommunehelse – konsern Regnskap oFra kommunen = ok oFra den enkelte særbedrift = må kobles til kommuneregnskapet oPrivate aktører = kjøp av tjenester Tjenester oFra den enkelte kommune? = ok? oEr alle særbedrifter tatt med? (i begge faktaark)? Årsverk oFra den enkelte sysselsatte = ok? oEr alle særbedrifter tatt med? ­ Nøkkeltalla: Hvordan er populasjonen i teller og nevner? Omfang/struktur: er skillet ryddig og oversiktlig?

20 20 Hva er skilt ut på områdene? 946 millioner kr. i samlede utgifter til pleie og omsorg –33 særbedrifter (KF og IKS og de §27-samarbeider vi vet om) –Minst 28 kommuner berørt –Fra 1 til 130 mill kr. per enhet 150 millioner kr. i samlede utgifter til kommunehelse –29 særbedrifter (KF og IKS og de §27-samarbeider vi vet om) –Minst 21 kommuner berørt –Fra 4’ til 22,5 mill kr per enhet - Dette er de som har rapportert –Andre som mangler?

21 21 Vertskommunesamarbeid - Andre utfordringer.. Kommunelovens §§ 27 og 28 –Egne rettssubjekt (§27)  Ikke registreringspliktige – vi vet ikke antallet –Hvis særregnskap:  Skal rapporteres til Kostra, inkluderes i konsernet –Inkludert i vertskommunens regnskap (§§27 og 28)  Føringer på egen funksjon (290/465) Avtalebaserte samarbeid –Ikke registreringspliktige, vet ikke antallet –Ikke egen funksjon =>Vertskommunens utgifter blåses opp Hvilke problemstillinger vet vi ikke noe om? –Regnskap, tjenester og personell..

22 22 Arbeid i gruppene i 2010 Opplæring i å bruke konserntall –Forskjellen mellom kommunekassa og konsernet –Utfordringene –Ta kunnskapen med dere hjem Kvalitetssikre sammenhengen i nøkkeltallene –Sjekke at populasjonen i teller og nevner er like Bedre informasjon om innholdet i nøkkeltallene til sluttbrukerne –Informasjon om hva tjenesten er og hva som omfattes  Regnskap  Tjenester  Personell

23 23 Arbeid i gruppene i 2010_forts Vurdere problemstillinger knyttet til organisering av tjenestene utover konsern –Konsekvenser for ev rapportering og publisering på deres område Vurdere alternative perspektiver i fremtidig publisering  Produsent  Sørge-for  Konsument/mottaker –Helhetlig bilde av sektoren Tilbakemeldinger til KOSTRA i rapporten i juni 2010

24 24 Veien videre Bredere og mer helhetlig bilde av kommunal sektor –Hva kan KOSTRA vise.. –Hva skal/bør KOSTRA vise.. Hvordan strukturere publiseringen? –Nye ssb.no Hele offentlig sektor? StatRes og andre elementer KOSTRA sin rolle


Laste ned ppt "1 1 Kommunal tjenesteproduksjon - Hvordan få med hele bildet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google