Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS Presentasjon av miljørettet helsevern på mottaksledermøte i Region Indre Østland Gjøvik, 15.06.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS Presentasjon av miljørettet helsevern på mottaksledermøte i Region Indre Østland Gjøvik, 15.06.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS Presentasjon av miljørettet helsevern på mottaksledermøte i Region Indre Østland Gjøvik, 15.06.16

2 Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) Interkommunalt samarbeid Medlemskommuner: Gjøvik, N. Land, S. Land, V. Toten, Ø. Toten og Gran Miljørettet helsevern - en lovpålagt tjeneste Delegert myndighet fra kommunestyret i den respektive kommune, til kommuneoverlegen GHMT utfører tilsyn på vegne av og i samarbeid med kommuneoverlegen, samt saksbehandling, prøveuttak/målinger, uttalelser til plansaker, rådgivning, folkehelsearbeid m.m. Fra nov. 2015: prosjekt med tilsyn av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

3 Hjemmelsgrunnlag og dokumentgrunnlag Forvaltningsloven Smittevernloven Tobakkskadeloven Strålevernloven/strålevernforskriften Strålevernlovenstrålevernforskriften Folkehelseloven Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om skadedyrbekjempelse Drikkevannsforskriften Veileder i miljørettet helsevern (Helsedirektoratet 2004) Veileder i miljørettet helsevern Anbefalte faglige normer for inneklima (Folkehelseinstituttet 2015) Anbefalte faglige normer for inneklima Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015) Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven Grunnleggende krav til asylmottak, mv. i forskrift om miljørettet helsevern (Helsedirektoratet 2015)

4 Godkjenningspliktige og meldepliktige virksomheter Godkjenningspliktige Skoler, barnehager, dagmamma Lokaler til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Meldepliktige Campingplasser, asylmottak og hospits Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler Virksomheter med kjøletårn eller utslipp av avløpsvann Badeanlegg, bassengbad Lokaler til frisør-/hudpleie-virksomheter

5 Prosjekt tilsyn med asylmottak GHMT har ført tilsyn med asylmottak i regionen siden 2002 Siden 2002 har flere nye asylmottak startet opp i regionen Til sammen skal GHMT føre tilsyn med: 2 sentraliserte asylmottak 2 EMA-mottak 3 desentraliserte asylmottak (med ca. 72 asylboliger) 7 omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Behov for et tilsynsprosjekt

6 Hvorfor tilsyn? Lovpålagt og en risikovurdering Asylmottak anses som «virksomhet som det er særlig viktig at helsemyndighetene har oppsyn med» jf. forskrift om miljørettet helsevern Forskning viser at bl.a. fuktproblemer, dårlig inneklima, trekk og trangboddhet er utfordringer (Denizou, Hauge & Støa (2015). Bokvalitet på norske asylmottak. Oslo: SINTEF og NTNU).Bokvalitet på norske asylmottak Bolig og sanitærforhold har stor betydning for folkehelsen

7 Hva vi ser etter på tilsyn (jf. forskrift om miljørettet helsevern) § 12 Ansvar og internkontroll Det er den ansvarlige for virksomheten som skal sørge for at det er utarbeidet en internkontroll og at denne følges Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og risikoforhold

8 Hva vi ser etter på tilsyn (jf. forskrift om miljørettet helsevern) § 10 a) Inneklima (varme, støy, luft, lys, stråling, mekanisk/ergonomisk) § 10 b) Renhold, avfallsrutiner § 10 c) Sanitæranlegg (utforming, kapasitet og standard) § 10 d) Godt sosialt miljø § 10 e) Forebygge ulykker/skader § 10 f) Forebygge smittsomme sykdommer

9 Erfaringer fra tilsyn (inneklima) Inneklima (varme, støy, luft, lys, stråling) Tilfredsstillende antall varmekilder Manglende ventilasjon (ikke lufteluker og avtrekksvifter, noe som skaper ytterligere utfordringer ved trangboddhet), tetting av lufteventiler Beboerrom og oppholdsrom uten tilfredsstillende belysning Manglende radonmålinger (asylmottak som leier boliger har rett på å få lagt frem målinger av utleier jf. strålevernforskriften) Uteplass ved sterkt trafikkert vei uten skjerming Gulvtepper (vegg-til-vegg) Innemiljø (mekanisk/ergonomisk)

10 Erfaringer fra tilsyn (inneklima)

11 Erfaringer fra tilsyn (renhold) Renhold, avfallsrutiner Manglende rutiner for renhold Kjøkkenvifter med mye fett Små avfallsdunker – ikke tilpasset antall beboere i boligen Oppbevaring av kluter, mopper m.m. i åpne hyller/vinduskarmer

12 Erfaringer fra tilsyn (sanitær) Sanitæranlegg (utforming, kapasitet og standard) Beboere må gå gjennom soverom for å komme til wc/bad For mange beboere per wc/bad Manglende ventilasjon som fører til fuktskader på grunn av hyppig bruk av mange beboere Overflater som er vanskelige å rengjøre (ubehandlet panel, tepper)

13 Erfaringer fra tilsyn (sosialt) Godt sosialt miljø Beboerne må ha tilgang til skjermede uteoppholdsområder og oppholdsrom, eventuelt lekeplass Manglende transport-/kollektivtilbud, avstand til nødvendige tjenester og aktivitetstilbud Manglende aktivitetstilbud på mottaket

14 Erfaringer fra tilsyn (risiko) Forebygge ulykker/skader Risikovurderinger og rutiner ved fare for ulykke/skade Usikret planovergang for tog på eiendommen Familiebolig ved innsjø (ikke inngjerdet) Familiebolig uten barnesikring av vinduer eller trapper Avvik kan føre til risiko for brann m.m.

15 Erfaringer fra tilsyn (smitte) Forebygge smittsomme sykdommer Overflater som er vanskelige å rengjøre (eks. ubehandlet panel i sanitærrom, teppegulv) Ikke tilrettelagt for å utføre håndhygiene på kjøkken Skadedyr (mus, kakerlakker) Rutiner for forebygging av legionella (temperatur på varmtvannsbereder, blindrør) Offentlig eller privat avløp/drikkevann (brønn)

16 Vanlig saksgang (etter folkehelseloven) Pålegg om utbedringer eller varsel om vedtak – avhenger av alvorlighetsgrad Ved varsel om vedtak – 2 ukers uttalelsesfrist Vedtak om retting – 3 ukers klagefrist Ved overhengende helsefare, kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten Mottakene er stort sett flinke til å lukke avvik innen fristen! Ved oversittelse av fristen kan det gis tvangsmulkt

17 Klageadgang Kommunal saksbehandling etter forvaltningsloven 3 ukers klagefrist Klagen sendes til kommuneoverlegen Hvis vedtaket opprettholdes, oversendes klagen til Fylkesmannen

18 Vår internettside: www.ghmt.nowww.ghmt.no Ta kontakt på postmottak@ghmt.no for å få tilsendt meldeskjema eller informasjonsbrosjyrerpostmottak@ghmt.no

19 Kommunelegens rolle

20 Lov om folkehelse § 1 Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller. Frivillighet ER Folkehelse

21 § 1 Formål Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Frivillighet ER Folkehelse Lov om folkehelse

22

23 Det enkelte ordinære mottak skal  være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon  muligheter til praktisk deltakelse i og reell innflytelse på saker som angår dem  Beboerrettet arbeid - Differensierte tiltak - Meningsfylt hverdag - Ivareta språk og sin kultur Ansatte i ordinære mottak skal bidra til at beboerne kan ivareta egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberede de på retur til hjemlandet eller bosetting i Norge «Reglement for drift av statlige mottak»

24 Miljørettet helsevern – Utlendingsdirektoratet (UDI) har hovedansvar for at: mottakene holder en tilfredsstillende bygningsmessig standard at det fysiske og psykososiale miljøet er tilfredsstillende for beboernes helse øvrige bestemmelser om miljørettet helsevern oppfylles kravene til tilgjengelighet og universell utforming overholdes – UDI har overordnet ansvar for organisering og drift av mottakene og forutsettes å ha søkt råd hos lokale myndigheter når det gjelder forhold av helsemessig eller hygienisk betydning ved planlegging og etablering av mottak Normalt vil UDI også innhente informasjon fra kommunen i forbindelse med sine tilsyn UDI kan pålegge driftsoperatør å forbedre eventuelle utilfredsstillende forhold Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforenede (Helsedirektoratet )

25 – Det er et krav om at asylmottak skal sende melding til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten (jf. § 14 i forskrift om miljørettet helsevern). Meldingen skal inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som kan ha innvirkning på helsen. Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforenede (Helsedirektoratet )

26 – Dersom det foreligger forhold ved et asylmottak som er i strid med kravene til tilfredsstillende helsemessig drift, vil kommunen, eventuelt den instans som ivaretar kommunens oppgaver innen miljørettet helsevern, kunne gi pålegg etter folkehelseloven. Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforenede (Helsedirektoratet )

27 Psykososial oppfølging - fokus på Traumer og psykisk lidelse Trygge rammer og forutsigbarhet Flyktningehelseteam Barn og familie Aktivitet og meningsfylt hverdag Psykisk helsehjelp Forebygging av rus, kriminalitet Identifisering og forebygging av radikalisering og ekstremisme Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforenede (Helsedirektoratet )

28 Forebyggingens treenighet Primær forebygging – Før det skjer Trygghet, trivsel, mestring Deltagelse!! Sekundær forebygging – Mens noe er i ferd med å skje Tertiær forebygging – Begrense følgene av det som allerede er skjedd Frivillighet ER Folkehelse

29 Integrering = INKLUDERING Anledning til å møte vennlige mennesker i et (stundom ) uvennlig samfunn er et av de viktigst helsefremmende tiltak vi har. Ressurser Prioriteringer Plassering Kunnskap Samhandling – Med kommunen Sam – Med frivilligheten

30 Salutogenese - det som skaper helse  En følelse av helhet og sammenheng  Meningsfylde: En opplevelse av livet som verdt å leve, en erkjennelse av at dette betyr noe for MEG  Mulighet for mestring: Å være i stand til å klare det innenfor de muligheter man har  Forståelighet: Å skjønne hva det handler om Aaron Antonovsky, 1979: ”Health, stress and coping.” Frivillighet ER Folkehelse

31


Laste ned ppt "Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS Presentasjon av miljørettet helsevern på mottaksledermøte i Region Indre Østland Gjøvik, 15.06.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google