Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Arbeidsmiljøloven §14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Medlemsmøte den 11. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Arbeidsmiljøloven §14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Medlemsmøte den 11. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Arbeidsmiljøloven §14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Medlemsmøte den 11. februar 2015

2 AML §14-4a, selve ordlyden Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

3 Prop. 83 L (2012–2013) Det bestemmelsen tar sikte på å omfatte, er jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte formelt har. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider ”ekstravakter” utover avtalen, eller av andre grunner arbeider ”overtid” i sin deltidsstilling, såkalt merarbeid.

4 Uavhengig av type merarbeid Årsaken til ekstraarbeidet er for så vidt uten betydning. Bestemmelsen skal derfor gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet.

5 Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Et eksempel kan være en deltidsarbeidende med 50 prosent stilling som for en periode dessuten er ansatt i et vikariat i 50 prosent for en kollega som er i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker (for en tid) ha avtalt arbeidstid tilsvarende full stilling; tilleggsstillingen kan således ikke anses som ”arbeid utover avtalt arbeidstid”.

6 Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Hvis du går i et vikariat, og har kontrakt på det, kan du altså ikke kreve noe etter denne paragrafen for det. Du kan bare kreve for det du jobber utover kontrakten.

7 Omgåelse av bestemmelsen Det er samtidig ikke meningen at retten skal kunne uthules av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser. Departementet legger til grunn at det her vil måtte foretas grenseoppganger i praksis. I den forbindelse bør arbeidets varighet og dets karakter av å dekke en ”merarbeidssituasjon”/om det fremstår som ekstraarbeid, være sentralt.

8 Merarbeidet må ha vært utført ”jevnlig” Dersom en deltidsansatt har utført merarbeid jevnlig i samme virksomhet i over 12 måneder, indikerer det et stabilt behov for denne arbeidskraften og det er rimelig at det skal gi grunnlag for en rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

9 Kriterie for begrepet ”jevnlig” Kriteriet ”jevnlig” krever at merarbeidet må være av et visst omfang og ha en viss hyppighet. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig dersom merarbeidet bare utøves rent sporadisk.

10 Det må være et visst innslag av merarbeid i den løpende driften Det vil videre ikke være tilstrekkelig at den deltidsansatte utfører merarbeid i forbindelse med ferieavvikling, ved sesongtopper eller lignende. Det må også være et visst innslag av merarbeid i den løpende driften i virksomheten.

11 Et eksempel Et typisk eksempel vil være en deltidsansatt som har avtale om å arbeide 4 dager i uken, men som i tillegg har jobbet fast en dag ekstra i uken, og derved i realiteten har hatt en full stilling.

12 Når kravet er gått igjennom Den deltidsansatte får utvidet sin stilling…

13 Når kravet er gått igjennom Deltidsansatte som oppfyller vilkårene etter bestemmelsen har rett til stilling i samsvar med det merarbeidet som er utført. Det innebærer en rett til stilling med samme omfang (stillingsstørrelse), arbeidssted og vakter tilsvarende merarbeidet vedkommende har utført i løpet av beregningsperioden.

14 Hvilken stillingsstørrelse har man rett på? Mange har hatt et varierende omfang av merarbeid i løpet av beregningsperioden. Når arbeidstakeren har utført vakter på ulike tider av døgnet og/eller på flere ulike avdelinger, samt vakter som er utført på tilkalling, ser man at det kan by på utfordringer å avgjøre stillingsomfang og plassering av arbeidstid som skal tilsvare det utførte merarbeidet.

15 Beregning I første omgang vil det være opp til partene å avgjøre stillingsstørrelsen i samsvar med merarbeidet i den aktuelle perioden. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning for å reflektere reell situasjon/arbeidstid i beregningsperioden.

16 Den ansatte kan ikke selv bestemme hvor stor stillingen skal være Bestemmelsen skal ikke forstås slik at en deltidsansatt selv har adgang til å velge hvor stor stillingsbrøk/andel hun eller han ønsker å utvide sin ordinære stillingsprosent med ut fra egne preferanser, selv om ønsket stillingsbrøk ligger innenfor rammen av det faktiske merarbeidet.

17 Stillingsutvidelse inntil full stilling En deltidsansatt som gjør krav gjeldende etter bestemmelsen, må i utgangspunktet akseptere å ta ut (hele) den stillingsutvidelse som tilsvarer det reelle merarbeidet. ”Full stilling” vil likevel representere et tak for hva arbeidstaker kan kreve og eventuelt må akseptere. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at partene kan avtale en mindre utvidelse av stillingen enn hva arbeidstaker har rett til etter lovparagrafen.

18 Arbeidsgiveren bestemmer… Arbeidstakeren kan ikke fritt velge hvilket sted eller avdeling hun eller han skal utføre arbeidet i den utvidede stillingen.

19 Arbeidsgiveren bestemmer… Dersom merarbeidet som har lagt grunnlaget for utvidet stilling har vært utført på et eller flere andre steder/avdelinger enn der arbeidstaker har sitt hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke vedkommende på forskjellige steder/avdelinger i virksomheten.

20 Arbeidsgiveren bestemmer… Det betyr samtidig at arbeidstaker også må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har behov for dette.

21 Oppsummert om styringsretten Arbeidstakeren kan ikke selv velge arbeidssted Arbeidsgiver kan bruke vedkommende på ulike steder/ avdelinger innad Arbeidstaker må akseptere samme omfang av vakter som i merarbeidet, dersom arbeidsgiver krever dette.

22 Når gjelder ikke bestemmelsen? Dersom ”arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger”.

23 Når gjelder ikke bestemmelsen? Det kan og tenkes at virksomheten kan begrunne et mindre behov for merarbeid framover med at det i mellomtiden har vært nødvendig med nedbemanning, eventuelt at nedbemanning eller permitteringer er sannsynlig i nær fremtid.

24 Når gjelder ikke bestemmelsen? Det kan og tenkes å være tilfeller der merarbeidet har vært nødvendig i den aktuelle perioden for å dekke behovet mens andre kollegaer har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2. (tilrettelegging av arbeidstider for helse eller velferdsgrunner)

25 Når gjelder ikke bestemmelsen? Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, eksempelvis at kun 50 prosent av merarbeidet trengs neste år, innebærer dette at den deltidsansatte vil ha krav på stilling tilsvarende resten.

26 Hvordan beregne timer? Få bestilt tjenestebevis og finn tak i arbeidskontraktene dine. Hvis du ikke finner noen, ta kontakt med administrasjonene og be om kopi av tidligere arbeidskontrakter. Finn frem timelister fra et år tilbake og se på differansen mellom det du har kontrakt på, og det du faktisk har jobbet.

27 Med dette skjemaet kan du søke om oppjustert stilling, det finner du på Vestnes kommune sin hjemmeside. Søk på ”oppjustering av stilling” i søkefeltet i høyre hjørne. http://vestnes.kommune.no/Modul es/document.aspx?ObjectType=D ocument&Document.ID=2228&C ategory.ID=1355 Skal du stille krav etter AML § 14-4a, må du gå via foreningen.


Laste ned ppt "Tema: Arbeidsmiljøloven §14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Medlemsmøte den 11. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google