Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende opplæring for flerspråklige elever Hammerfest og Alta 20. og 21. April 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende opplæring for flerspråklige elever Hammerfest og Alta 20. og 21. April 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende opplæring for flerspråklige elever Hammerfest og Alta 20. og 21. April 2016

2 Inkludering Integrering Assimilering Segregering Tenk på en gutt som heter Ahmed (14 år) Tenk på ei jente som heter Sahida (15 år) Hvordan jobber dere for å inkludere elevene? Hva gjør personalet? Hva gjør medelevene?

3 Ankomst Samtalen Aktivitetene Kartlegging og Vurdering Samle informasjon i perm

4 Innhold Ankomst Hva må vi alle vite om elevens bakgrunn? Overlevering fra norsk kommune eller direkte fra utlandet? Tospråklig lærer/assistent, telefontolk Språk Skolegang Familie Interesser ….. Ankomst Samtalen Aktivitetene Kartlegging og Vurdering Samle informasjon i perm

5 Innhold Aktivitet de første ukene? Hvis du flyttet med familien til et nytt land - med to barn på 11 og 14. Hvordan ville du like at de ble mottatt på skolen? Hva ville vært viktigst for barna? Ankomst Samtalen Aktivitet de første ukene Kartlegging og Vurdering Samle informasjon i perm

6 Innhold Kartlegging og Vurdering Språklige ferdigheter Muntlig - Hilse, ordforråd på norsk Skriftlig - Alfabetet Sosiale ferdigheter Den stille perioden …. ”Thomas under bordet” Ankomst Samtalen Aktivitet de første ukene Kartlegging og Vurdering Samle informasjon i perm

7 Innhold Samle informasjon i en kommunikasjonsperm Ankomst Samtalen Aktivitet de første ukene Kartlegging og Vurdering Samle informasjon i perm

8 Opplæringsloven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmålsopplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

9 Innhold Opplæringsloven § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

10 Innhold Opplæringsloven § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

11 Innhold Opplæringsloven § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

12 Innhold Opplæringsloven § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

13 Innhold Opplæringsloven § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

14 Innhold Grunnleggende norsk - nivå 1 Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

15 Innhold Grunnleggende norsk - nivå 2 Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

16 Innhold Grunnleggende norsk - nivå 3 Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

17 Innhold Grunnleggende ferdigheter Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon Grunnleggende ferdigheter i faget er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I grunnleggende norsk for språklige minoriteter forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å lytte til og forstå innholdet i forskjellige muntlige ytringer og selv kunne gjøre seg forstått. Det omfatter også å tilpasse språket til ulike samtalepartnere, temaer og situasjoner. Å kunne uttrykke seg skriftlig i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å lære å skrive på norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på. Det innebærer også variert bruk av ord og uttrykk, begreper, språklige mønstre og tekstskaping. Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å lese norske tekster og videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår utvikling av strategier for å forstå nye ord, begreper og språklige mønstre. Det dreier seg også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke innholdet i varierte tekster. Å kunne regne i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å forstå tall og matematiske begreper. Det dreier seg også om å kunne lese grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Logisk resonnement og problemløsning er en del av regneferdigheten. Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre og å produsere, komponere og redigere tekster. Det handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale verktøy.

18 Innhold Progresjon Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Grunnleggende ferdigheter Progresjon

19 Innhold Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Grunnleggende norsk Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Progresjon Oppgave i grupper på trinn: Jobb med tanke på en av deres elever og en time neste uke: Hvilket nivå er denne eleven på i grunnleggende norsk? Hvilke mål i grunnleggende norsk kan du bidra til at eleven når knyttet til innholdet i dine fag?

20 Innhold Opplærings loven Vedtak om Særskilt norsk Tospråklig fagopplæring Morsmåls opplæring Kartlegging Særskilte tilbud Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Progresjon

21 Hvordan stimulere til bruk av elevens morsmål når du som lærer ikke kan det? http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/muntlighet -i-sentrum-norsk-pa-ungdomstrinnet/

22

23 Teoretisk forankring: Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners - Stillas Dewey - Learning by doing

24 Innhold Teoretisk forankring: Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing

25 Innhold Vygotsky Teoretisk forankring: Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing

26 Innhold Vygotsky Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing

27 Innhold. Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing

28 Innhold Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing Konkretisering Øzerk og Neismodellen

29 Innhold. Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing Konkretisering Øzerk og Neismodellen Verb Kaste - Hoppe - Løpe Pronomen Jeg - Vi Nåtid Fortid Fremtid I denne timen skal vi løpe I denne timen skal vi kaste I denne timen skal vi hoppe Nå hopper jeg - Nå hopper vi Nå kaster jeg - Nå kaster vi Nå løper jeg - Nå løper vi I går kastet jeg - I går kastet vi ball I går hoppet jeg - I går hoppet vi I går løp jeg - I går løp vi

30 Innhold. Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing Konkretisering Øzerk og Neismodellen

31 Innhold. Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing Konkretisering Øzerk og Neismodellen Verb Kaste - Hoppe - Løpe Pronomen Jeg - Vi Fremtid Nåtid Fortid I denne timen skal vi løpe I denne timen skal vi kaste I denne timen skal vi hoppe Nå hopper jeg - Nå hopper vi Nå kaster jeg - Nå kaster vi Nå løper jeg - Nå løper vi I går kastet jeg - I går kastet vi ball I går hoppet jeg - I går hoppet vi I går løp jeg - I går løp vi Kan klassevennene være stillas og den kompetente andre?

32 Innhold. Teoretisk forankring Vygotsky Den nærmeste utviklingssone ”Den signifikante andre ” En kompetent person Bruners Stillas Dewey Learning by doing Konkretisering Øzerk og Neismodellen Konkretisering

33 Forhåndslæring Planarbeid Synlig for alle I god tid Samarbeidslæring Puslespillmetoden

34 Innhold. Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Samarbeidslæring Puslespillmetoden FORHÅNDSLÆRING: Eleven skal inkluderes i aktiviteter med klassetrinnet. Hvordan jobbe med ordforråd på forhånd? Hvor synlige er planer i fag for noen uker fremover?

35 Læringskultur Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Eksperter på hvert sitt felt. Puslespillmetoden Samarbeidslæring Forhåndslæring - Ekspert på noe

36 Læringskultur Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Eksperter på hvert sitt felt. Puslespillmetoden Samarbeidslæring Forhåndslæring for enkeltelever eller grupper av elever Eventyr eller novelle Et eventyr eller en novelle deles i tre eller fire. Elever med språk- eller lærevansker får den første delen. Jobber godt med persongalleri, sted, tid, starten av handlingen. Hvem, hva, hvor.

37 Læringskultur Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Eksperter på hvert sitt felt. Puslespillmetoden Samarbeidslæring Forhåndslæring for enkeltelever eller grupper av elever Den industrielle revolusjon: En gruppe elever med behov for støtte skal lære om Dampmaskinen, gjør forsøk og lager en modell. De jobber 1-2 uker på forhånd med temaet De må vise og forklare de øvrige elevene i klassen om dampmaskinen og lære seg litt om de øvrige elevene sine temaer.

38 Læringskultur.K Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Samarbeidslæring Puslespillmetoden Forhåndslæring og samarbeidslæring en gang før sommerferien? Finn fram til en aktivitet der elever fra mottaksgruppene øver på forhånd, er litt forberedt og blir med på aktivitet i klassen. Kan de bidra med helt egen kunnskap eller ferdighet som de andre må lære av ?

39 Læringskultur.K Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Samarbeidslæring Puslespillmetoden Samarbeidslæring? 3. Trinn Samfunnsfag: Begreper/ukjente. Jobbe i egen gruppe med de begrepene lese/skriveopplæring Stasjonsundervisning: Rullere på ulike stasjoner i ulike rom. Velg-stasjon er veldig populær; Tegne, leire, kitt, lego, spill. Sette ord på det de gjør. ”Villkatten” - flott brettspill - masse ord/begreper. 2. trinn: Forberedelse av Skuespill. Øver/lærer sammen med medelevene på gruppe - trygge når de skal presentere i klassen. Alle 9 elever deltar med et instrument. Elevbedrift - hostellet - sammen om å drive bedriften, får andre skoleklasser på besøk, bruker inntekten til klassetur. Polen - skitur, Krakow, saltgruver. (Per hjalp til - ta kontakt med rektor på Akkarfjord) Åpen skole på Breilia. Vennskap og samhold. Forberedt på å fortelle om sitt land - øvrige elever lager plakat. Øyhopping i Hammerfest. Alle i klassen leser samme bok. Litterære samtaler - nøkkelord, - i arbeidet med dette jobber flerspråklige eller andre som trenger det fordype på forhånd, få lest opp kapittelet og lærer lettere. Gjør dem i stand til å delta i klassens prosjekt. Aksjon med kameratvurdering i matematikk på 5. trinn. 5 kriterier de vurderes på - to stjerner og et ønske. Thaielev som er dyktig på talloppgaver - sier lite, akkurat kommet. Sosial kompetanse: Ansvar, omsorg og respekt. Kort for god oppførsel, godt arbeid, for omsorg - belønning. Program på NRK Super - være venner - stopper opp - finner gode løsninger. Her får elevene i oppgave å komme med gode forslag. Populært. Snakke hyggelig, kunne svare høflig og hyggelig. Rollespill. Alta: Naturfag - være i forkant. To elever med ulike utfordringen. De forbereder en del av undervisningsopplegget - styrke læring og sosial status. Nyankommen 1. klassing - lært om kroppen - ord og begreper - Elevene la seg ned på gråpapir - dette fungerte godt i samspill med en annen elev. I tillegg kunne han lære de andre elvene ord på thai.

40 Læringskultur.K Forhåndslæring Planarbeid Transparens I god tid Samarbeidslæring Puslespillmetoden Samarbeidslæring? Alta: Naturfag - være i forkant. To elever med ulike utfordringen. De forbereder en del av undervisningsopplegget - styrke læring og sosial status. Nyankommen 1. klassing - lært om kroppen - ord og begreper - Elevene la seg ned på gråpapir - dette fungerte godt i samspill med en annen elev. I tillegg kunne han lære de andre elvene ord på thai. Eleven lærer de andre elevene en helt ny lek fra Thailand. 8. trinn: Geografi. Lære om forskjellig type landskap. Eksperter på hver sitt tema. Noen afghanske elever kan lære den ordinære klassen en lek de gjør på tavla. Grønnsakssuppe: Lære ord og begreper på redskap, kjøkken, utstyr. Lære navn på grønnsaker, buljong. Lære verb - hva man gjør underveis. Vafler stekes ute: Ungene lærer ord og begreper på forhånd. Platten ute må måkes ren for snø først. Vi inviterer folk fra bygda. Treffer folk - sosialt. Møblere platten. Dekke på, ordne.

41 Lytte og Tale Lese og Skrive.K Lytte og tale Morsmål og norsk - Bilder - forståelse Den stille perioden? Sang - Repetere i kor Ord og musikk Dramatisering Ord og bevegelser Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst

42 Læringskultur.K Lytte Morsmål og norsk - Bilder - forståelse Den stille perioden? Sang - Repetere i kor Ord og musikk Dramatisering Ord og bevegelser Lytte og tale

43 Læringskultur.K Lytte Morsmål og norsk - Bilder - forståelse Den stille perioden? Tale Sang - Repetere i kor Ord og musikk Dramatisering Ord og bevegelser Lytte og tale ”Thomas under bordet” 3-4 måneder helt taus i italiensk barnehage Mye lek, mimikk, kroppsspråk Positiv til barnehagen Juleferie i Norge Tilbake etter ferien og snakker i korte med hele setninger. ”Italienskkurs for barn i ferien?”

44 Læringskultur Quarantaquattro gatti, in fila per sei col resto di due, si unirono compatti, in fila per sei col resto di due, coi baffi allineati, in fila per sei col resto di due, le code attorcigliate, in fila per sei col resto di due. https://www.youtube.com/watch?v=2jDOj0Xhcc8 Lytte Den stille perioden? Tale Sang Repetere i kor Ord og musikk Dramatisering Ord og bevegelser Lytte og tale

45 Lytte og tale Lytte på morsmål og norsk - Bilder og Forståelse Den stille perioden? Tale Sang - Repetere i kor Ord og musikk Dramatisering Ord og bevegelser

46 Lese og Skrive Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Eksempler Filosofi med barn og unge Muntlig forarbeid Mobilfri skole Snus Tobakk Hasj Kommunesammenslåing Bevegelse gjennom å vise hva de selv mener om ….. Muntlig trening i gruppe Muntlig trening foran den andre gruppa

47 Lytte og tale.K Lytte Eksempler: Eksempler

48 Lese og skrive Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Lskejjøkdgjekpoiuetnkmvl Kdjflsakeporpro3o Mkløsfjoerjsljgellk Smflsefjpeireljlafgj Ldgjlekijrjljckv Fmgaehlekirjerp3 ktj.gmegjgle

49 Lese og skrive.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Bukkene Bruse

50 Lese og skrive.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Bukkene Bruse

51 Lese og Skrive.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Bukkene Bruse

52 Lese og Skrive.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Skriveramme for eventyr Start Hvem hva hvor Det var en gang Moral Avslutning Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute

53 Lese og Skrive Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Eksempler Filosofi med barn og unge Muntlig forarbeid Bevegelse gjennom å vise hva de selv mener om ….. Skriveramme som hjelp Det jeg ønsker å debattere … Argumenter for Argumenter mot Konklusjonen min ….

54 Lese og Skrive.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Eksempler Argumenterende tekst Skriveramme med forslag AvsnittStartsetningar Innleiing«I denne teksten skal eg ta føre meg…» Første avsnitt: «Den første årsaka…» «For det første…» Andre avsnitt: «For det andre…» «Den andre årsaka…» Tredje avsnitt: «Til slutt…» «Sist, men ikkje minst…» «For å runde av…» «Heilt til slutt…..» Avslutning/ Konklusjon«På bakgrunn av det eg har skrive om i denne artikkelen, vil eg konkludere med at…». TilleggOg, vidare, forresten, dessutan, til dømes Kontrast Men, sjølv om, endå, derimot, trass i, likevel, i staden for, tvert i mot Tid Då, når, medan, innan, før, etter, så, deretter, etterpå, endeleg, seinare, tidlegare, samstundes, på den tida Resultat, årsak, samanheng For, fordi, så, da, derfor, slik at, viss/om, altså, dermed, såleis, på grunn av, årsaka til OppreknandeFor det første, for det andre, det viktigaste er at, med andre ord

55 Skriving.K Skrive seg til lesing Fortelling / Eventyr Tegneserie? Skriveramme Filosofi med barn og unge Skriveramme for argumenterende tekst Eksempler Eksempler:

56 Hammerfest.K Hjem - Skole Utfordringer: Vi får bekreftelse på at vi gjør mye bra her i Hammerfest. Hjem - Skole samarbeid. Dialog - Dialog - Dialog. Telefontolk i samtaler - byen er liten. Leksehjelp hjemme - på morsmål - god forståelse via morsmålet. Leksehjelp på skolen dersom det tilbys - barna må få tilbudet, vi må snakke med foresatte slik at de forstår hvor viktig det er. De skal ikke få fri for å være tolk hos legen med mor, være barnevakt osv. Viktig å ha rom for å kunne/måtte ha flere foreldremøter. Viktig å få ha svømming - overtale Somalisk far til å ha svømming. ”Hva vil Allah si om min datter viser seg med lite klær”. Lærer: ”Hva vil Allah si dersom hun drukner”. Deltakelse i fritidsaktiviteter - språklæring. Inkludering - hvordan organisere elevene i velkomstklassene ut i de andre klassene. Bruke grunnleggende norsk i lærergruppa - ansvarliggjøre. Hjem-skole-samarbeid - når begge foreldrene er flerspråklige. Enslige mindreårige - ansvarsfordeling - Struktur. Styrke fokus angående flerspråklige elever. Samarbeid med VGS


Laste ned ppt "Inkluderende opplæring for flerspråklige elever Hammerfest og Alta 20. og 21. April 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google