Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S EKSJONSMØTER FOR GRUNNSKOLEN Scandic Oslo Airport 26.-28. oktober 2015 Mandag 26.oktober 15.45 – 17.15 Tirsdag 27.oktober 12.00-13.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S EKSJONSMØTER FOR GRUNNSKOLEN Scandic Oslo Airport 26.-28. oktober 2015 Mandag 26.oktober 15.45 – 17.15 Tirsdag 27.oktober 12.00-13.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 S EKSJONSMØTER FOR GRUNNSKOLEN Scandic Oslo Airport 26.-28. oktober 2015 Mandag 26.oktober 15.45 – 17.15 Tirsdag 27.oktober 12.00-13.00

2 P ROGRAM Mandag 15.45 – 17.15 - Presentasjon av arbeidsprogram - Signe Sandsmark informerer fra KFF Ny friskolelov Synliggjøring av verdigrunnlag i læreplaner. - Kort orientering om arbeidet i seksjonssamlingene, - Gjennomgang av fjorårets arbeidsprogram - Tilsyn, David Andreas Bjørge, Sandnes friskole.

3 A RBEID MED ARBEIDSPROGRAM Orientering om arbeidsprogram for 2014-- 2015 Drøfting av arbeidsprogram for grunnskolen 2015-2016 Vedtak av arbeidsprogram for grunnskolen 2015-2016

4 G ENERELT ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 KFF vedtar hvert år et generelt arbeidsprogram som omfatter arbeidsoppgaver og saker som anses som gjennomgående eller kontinuerlige i arbeidet for skolene.generelt arbeidsprogram - Når grunnskoleseksjonen fremmer forslag til arbeidsprogram bør det anføres saker som kommer i tillegg til det generelle arbeidsprogrammet.

5 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Pr 20.10.2015 Forslag til styret til oppfølging 1. Synliggjøring av verdigrunnlag i læreplaner. Hvordan kan en lokal læreplan som dekker lovkravet om synliggjøring av verdigrunnlag i fag se ut? Svar fra U-dir om tillegg mottatt. Saken er drøftet styret og i seksjonsmøtet. KFF vil i samarbeid med skolene (også vg) finne 3 nye fag og finne folk til arbeidet med nye tillegg i nye fag og dernest holde kurs/konferanse om gjennomføring.

6 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 Forslag til styret til oppfølging 2. Videre oppfølging for regelverkendringer for å sikre private skoler rett til å ta inn eksterne elever i SFO. Dette er politikk og saken er tatt opp slik, bl.a m statssekr i KD 2 ganger, med andre politikere. Saken er sammen m andre lovsaker oversendt KD offisielt og tatt inn i lovhøringen Det må jobbes politisk konkret med dette nå i våres ovf politikere i KUF- komiteen.

7 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 Oppfølging fra styret 3. Administrative kostnader ved skyss: En endelig avklaring av sak i Oslo vil meddeles skolene. Videre: alternative retninger: A) Kan skyss legges inn igjen i tilskuddsgrunnlaget slik at det blir riktig at skolene gjør den jobben de uansett må gjøre? B) Kan eventuelt regelverk forenkles slik at skolene med rette kan sende refusjonskrav for administrasjonskostnader ved skyss? Ryenberget og KG har skrevet til Fylkesmannen. De har påpekt at ordningen fremdeles er ulovlig og bedt om et møte med de involverte parter. Det bør neppe legges inn i tilskuddsgrunnlaget, men det må tas betalt for det administrative… Møte med Utdanningsetaten, Oslo har vært avholdt, de venter på nytt forslag. Politisk er neste trekk hvis ikke tilfredsstillende svar og uansett i ny lovgivning. Ikke noe nytt! Forslag til noe bedre skyssordning tatt inn i lovhøringen. U-dir la 3/11-2014 ut en tolkningsforståelse på sin nettside som må brukes av skolene i press mot kommunene hvis skolene blir presset til for mane ubetalte oppgaver av kommunen. Les her: http://www.udir.no/Regelverk/Fi nn-regelverk-for-opplaring/Finn- regelverk-etter-tema/Private- skoler/Skyss-for-elever-i-private- skoler---presisering-av-rundskriv- Udir-3-2009

8 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 Forslag til styret til oppfølging 4. Er elever i private skoler rettsløse i forhold til reisetid og skysstilbud? Både de som reiser internt i kommunen og de som passerer kommunegrenser? Henger alt på fylkeskommunale retningslinjer som varierer fra fylke til fylke? Her må noe på plass i lover og/eller forskrifter, blant annet for at private skoler skal kunne være et reelt alternativ i samsvar med lovverket Mange saker rundt dette ble tatt opp med U-dir 4 des 2013 og i et møte senere uten endelige avklaringer. Ingen av våre spørsmål ble avklart. Saken ble tatt opp på ny 15 okt 2014. Svar foreligger fra U-dir Svaret ble presentert for grunnskoleseksjonen på møtet i april. Ikke spørsmål om saken der. Saken er på ny i egen sak lagt fram for styremøtet 6 mai under saker fra møte med U-dir.

9 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 5. Felles innkjøpsordning for lærebøker gjennom KNIF. Mange hadde gode avtaler lokalt. Seksjonen ønsker ikke å forplikte seg til en slik avtale, men om KNIF kommer med et tilbud, vil hver enkelt skole vurdere dette tilbudet Til orientering: KNIF kan ikke jobbe med innkjøp av skolebøker uten å få definert bokbehovet av de skolene som skal bruke dem. Sekretariatet ser det slik at seksjonen ikke ønsker et felles arbeid med dette og avslutter saken.

10 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 6. Dekning av voksenstøtte til SFO. Det er mye ulik praksis hvordan spesialelever som trenger ekstra støtte på SFO får støtte. Hvem skal vi sende en slik søknad til? Noen bruker PPT, andre helse, finne ut hvilken praksis de kommunale skolene gjør, for vi har hørt om lignende saker der og. U-dir og helsedirektoratet har sammen laget et forslag til veileder for samarbeid mellom de to sektorene om barn og unge med habiliteringsbehov. KFF sendte høringsuttalelse til fristen 27/2. Veilederen tar for seg et område som ligger i utkanten av KFFs arbeidsfelt, men vi har flere ganger møtt på en utfordring som gjelder finansiering av ekstra støtte for disse barna i SFO. Vi har kommentert dette i vårt svar og utfordret til å finne løsninger. http://www.kff.no/maler/artikke l/article/1065341 Sekretariatet har ikke planer om gjøre mer med denne saken dersom det ikke kommer nye innspill fra styret

11 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 7. Høring til ny lov, det kom mange signal om endring av elevtall fra 15-30 elever. Lage et høringsinnspill på de negative konsekvensene av dette. Tatt med i høringsuttalelse. Saken løst i deps forslag til ny lov.

12 G RUNNSKOLENS ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Arbeidsprogram fra grunnskoleseksjonen Status pr 20.10.2015 8. Vil kunne kreve lister over 1.klassinger og 7.klassinger fra kommunen. En skole fikk det tilsendt gjennom folkeregisteret, andre hadde fått avslag. KFF har jobbet med saken innhentet svar fra bl.a. datatilsynet og besvart dette punkt i mail til skolene 28/4-2015. En kortversjon av svaret er at klasselister er offentlige dokumenter og kan skaffes ved henvendelse til kommunen.

13 T EMA TIL DRØFTING Tema til drøfting på grunnskoleseksjonen. 1. Endringsforslag til det generelle arbeidsprogrammet for 2015-16 2. Vedta nytt arbeidsprogram 3. Nytt seksjonsmøte, mandag 11.april 2016. Forslag til tema. 4. 5. 6. 7.

14 P ROGRAM Tirsdag 12.00 – 13.00 - Presentasjon av saker til arbeidsprogram - Vedtak av endelig arbeidsprogram - Nytt seksjonsmøte mandag 11.april - Gladsaker fra skolene - Utarbeiding av timetelling. Kaj Skov. Vårtun kristne Oppvekstsenter Tirsdag 17-18 Minglesamling for nye små, fådelte skoler. Møtes i 2.etg.

15 E NDRINGSFORSLAG TIL DET GENERELLE ARBEIDSPROGRAMMET FOR 2015-2016 Har grunnskoleseksjonen forslag til endringer, vekting eller fokusområder i sekretariatet sitt arbeidet med det generelle arbeidsprogram for 2015-2016? 1. Ønsker at KFF skal jobbe med tilskuddsordningen for tidlig innsats i småskolen. Stortinget bevilget i fjor 200 millioner til økt lærertetthet i småskolen. Det er nå slik at midlene tildeles kommunen og at det er opp til kommunen om de vil tildele noe til private skoler. Det er derfor ikke en likebehandling av elever i offentlig og private skoler. 2. SFO: Vi mener at saken rundt dekking av utgifter til elever med spesielle behov på sfo må holdes høyt. Det bør jobbes i forhold til «hull i lovverk, både for barn i off. skole og friskoler, samt den diskriminerende praksis barn i friskoler versus barn i off. skoler i dag møter. Saken bør videreføres. Dette gjelder flere skoler og engasjerer. 3. Tilsettelser av personal ved friskolene ? jfr samtale i plenum. (Se gjerne dette i sammenheng med lokalt læreplanarbeid) 4. Lokalt læreplanarbeid - det er ønskelig at KFF jobber med utvikling av lokale læreplaner, som skolene kan tilpasse til sine skoler.

16 E NDRINGSFORSLAG TIL DET GENERELLE ARBEIDSPROGRAMMET FOR 2015-2016 Har grunnskoleseksjonen forslag til endringer, vekting eller fokusområder i sekretariatet sitt arbeidet med det generelle arbeidsprogram for 2015-2016? 5: Spes. ped: 5a. Hvordan sikre et godt samarbeid med PPT, slik at elever med spesielle behov blir ivaretatt og får en sakkyndig vurdering der elevens behov blir beskrevet uavhengig av bostedskommune og økonomi? 5b. Spes.ped; ulik praksis når det gjelder regler for vedtak om spesialundervisning, organisering av spesialundervisning og refusjon for timer. Mange opplever at til tross for at det er nedfelt i sakkyndig vurdering at f.eks elevens timer skal foregå i liten gruppe får man bare refusjon for timer som foregår en til en. Dersom undervisning foregår i liten gruppe må skolen dekke disse timene selv, til tross for at dette står i sakkyndig vurdering 5c. Det er ulike krav til utforming av IOP. For skoler med barn fra ulike kommuner medfører dette at man opererer med flere ulike IOP-maler. - IOP- skriving, og refusjon. Her er det store variasjoner fra kommune til kommune.

17 E NDRINGSFORSLAG TIL DET GENERELLE ARBEIDSPROGRAMMET FOR 2015-2016 Har grunnskoleseksjonen forslag til endringer, vekting eller fokusområder i sekretariatet sitt arbeidet med det generelle arbeidsprogram for 2015-2016? 6. SKYSS: 6a. Elever får ikke skyss over kommunegrensene lenger. Innskjerping av loven. Dette er problematisk for elever som trenger skyss helt frem. Også elever som trenger taxi (særlig disse). Pr. i dag får foreldre en stor regning for skyss av eleven ut over hjemkommunegrensen. 6b. Elever som velger å benytte seg av sfo bør kunne få skyss (evt. drosje) etter sfo (ikke bare etter ordinær skoletid) 6c. Regler for spesialskyss; for elever med vedtak om skyss til skolen får foreldre kun godtgjort skyss frem til kommunegrensen dersom eleven går på en skole i en annen kommune. 6d. Forskjell mellom privatskoleloven $3-7 som sier "Retten til skyss, reisefølgje og tilsyn for elevar i grunnskolar gjeld berre innanfor kommunegrensa i den kommunen der eleven bur", og opplæringsloven $7.som sier: "Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.« Her blir eleven forskjellsbehandlet i privat skole i forhold til offentlig skole, for noen elever kan dette medføre at valg av skole ikke er et reelt valg.

18 Arbeidsprogram 2015-16 1.Forslag til nye tema som styret og sekretariatet skal jobbe videre med. 2.Seksjonsmøte, 11.april 2015. 2. Epost : Ingvill.k.blom@danielsen-skoler.no


Laste ned ppt "S EKSJONSMØTER FOR GRUNNSKOLEN Scandic Oslo Airport 26.-28. oktober 2015 Mandag 26.oktober 15.45 – 17.15 Tirsdag 27.oktober 12.00-13.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google