Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform. Færre kommuner i Tønsbergområdet? Ja, sannsynligvis Tønsberg – Nøtterøy - Tjøme? Nøtterøy - Tjøme? Tønsberg – Nøtterøy – Tjøme – Stokke?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform. Færre kommuner i Tønsbergområdet? Ja, sannsynligvis Tønsberg – Nøtterøy - Tjøme? Nøtterøy - Tjøme? Tønsberg – Nøtterøy – Tjøme – Stokke?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform

2

3 Færre kommuner i Tønsbergområdet? Ja, sannsynligvis Tønsberg – Nøtterøy - Tjøme? Nøtterøy - Tjøme? Tønsberg – Nøtterøy – Tjøme – Stokke? Tønsberg – Stokke Re? Horten?

4 Kommuneproposisjonen

5 kommuneproposisjonen

6 Kommuneproposisjonen 50 år siden forrige reform. Kommunene har fått flere nye store oppgaver. Dagens grenser hindrer gode løsninger Større ansvar, flere oppgaver. Kapasitet og kompetanse under press, særlig i de små Byer og lokalsamfunn delt i flere kommuner Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring

7 Kommuneproposisjonen lokale saker, som har oppstått på grunn av uhensiktsmessige og utdaterte grenser. Det betyr at endringer i kommunestruktur ikke nødvendigvis må følge dagens kommunegrenser. Gjelder tettbygde bynære områder.

8 Kommuneproposisjonen Vaboutvalget – vurdering ut fra dagens oppgaver. Nye oppgaver legges frem i desember 2014.

9 Fremdrift Regjeringen legger fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Det fremmes en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene våren 2017.

10 Fremdrift

11 1.Kommuner som vedtar sammenslåing ilø av høsten 2015: kongelig res. i 2016. Ekstraordinært kommunevalg med stortingsvalget h-17. Ny kommune 01.01.18. Vilkår: i tråd med reformens mål! 2.Samlet proposisjon om kommunestruktur og om ev nye oppgaver til Stortinget våren -17 Valg til de nye kommunene h-19. Sammen- slåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020

12 Økonomi Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen 0-19 999 innbyggere 20- 49 999 innbygger e 50- 99 999 innbygger e Over 100 000 innbyggere 2 kommuner20 mill.25 mill.30 mill.35 mill. 3 kommuner30 mill.35 mill.40 mill.45 mill. 4 kommuner40 mill.45 mill.50 mill.55 mill. 5 eller flere komm.50 mill.55 mill.60 mill.65 mill.

13 Økonomi Antall innbyggere i sammenslåingenReformstøtte 0-10 000 innbyggere0 10-14 999 innbyggere5 mill. 15 000- 29 999 innbyggere20 mill. 30 000- 49 999 innbyggere25 mill. Over 50 000 innbyggere30 mill.

14 Organisering Utredningsgruppe Dialogmøte med tillitsvalgte To hovedtillitsvalgte fra hver kommune + hovedvernombud Ledergruppene utreder tjenesteområdene

15 Utredningstema 1.Demokrati 2.Økonomi 3.Juridiske forhold 4.Personal 5.Informasjon og innbyggerdialog 6.Utviklingstrekk 7.Kirken 8.Nav

16 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Hva betyr kommunestørrelse for statlig styring og kommunal frihet? Status og utvikling statlig styring (oppgaver ovenfra og nedenfra, endring i statlig styring) Statlig overprøving. Innsigelser, klagebehandling, tilsyn. - Likverdighet

17 Lokaldemokrati Viktigere enn kommunestørrelse er god lokaldemokratisk styring avhengig av åpenhet, debatt, pålitelighet, borgernærhet, effektivitet og folkevalgtes ”håndtering” av rollen. Folkeavstemming : knyttet til materielle interesser? Styrking eller svekking av lokaldemokratiet har hatt liten betydning

18 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Sammenslåing eller samarbeid? Kommunesammenslåing – hva mener velgerne og lokalpolitikere? Interkommunalt samarbeid – hva mener innbyggerne, hva er konsekvenser og nytte av interkommunalt samarbeid? Demokratiet?

19 Økonomi Frie inntekter Andre tilskudd Balanse Gjeld – intern utredning Finansformue (fond) – intern utredning Realkapital (eiendommer) – ekstern utredning

20 Økonomi Inndelingstilskudd 15+5 år. Ny kommune TN + 2,2 mill.kr Ny kommune TNT + 3,3 mill.kr Obs: varslet endring av inntektssystemet! + ” engangspenger”

21 Økonomi Tønsberg har akkumulert underskudd og mindre fondsmidler enn TN Nøtterøy har ny bygningsmasse – høye bokførte bygningsverdier Tønsberg har verdier i salgbare tomter. Tjøme har store investeringer i infrastruktur Tønsberg har lav gjeld Premieavvik – differansen mellom bokførte og betalte pensjonskostnader er svært ulik i de tre kommunene.

22 Økonomi Beholder inndelingstilskudd: 12 mill.kr i 15 år. T-N: engangsstøtte: 25 mill.kr reformstøtte : 20 mill.kr TNT: engangsstøtte: 40 mill.kr reformstøtte: 30 mill.kr Alle kommunene får 100.000 til medvirkning fra innbyggere

23 Juridiske forhold Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15.06.01 nr. 70.

24 Personalressurser Utfordringer for alle kommunene: Spisskompetanse Beholde og rekruttere Aldersstruktur Konkurrerer om ingeniører, sykepleiere m.m. TN: ca 3000 ansatte TNT: ca 5500 ansatte

25 Personalressurser TNT: 1000 flere medarbeidere i 2023 650 avslutter årlig sitt arbeidsforhold Rekruttere ca 740 årlig TN: 200 – 250 flere ansatte 200 avslutter årlig sitt arbeidsforhold Årlig rekruttering på ca 250 ansatte

26 Personalressurser En ny kommune vil uansett gi: Større, mindre sårbare fagmiljø Flere rekrutteringstiltak Organisering av fulle stillinger Ingen forskjell på kompetansenivå i små og store kommuner. Sårbarhet og spisskompetanse

27 IKT Mye samarbeid allerede, diverse kartlegging er gjennomført. Samme dataplattform. Et område som kan egne seg for felles drift uansett kommunestruktur.

28 Helse, omsorg og velferd Fordeler og ulemper er relativt likt for TN og TNT. Mest ressurser hos brukere. Allerede utbredt samarbeid fordeler i ytterligere samordning. Ulik demografisk utvikling. Større kommune gir mer valgfrihet, fleksibilitet

29 Teknisk sektor Samme oppgaver i alle kommunene. NT : liten endring i forhold til dagens situasjon TNT: Rekruttering, fagmiljø egenutvikling, samordnet arealbruk, felles næringsutvikling, myndighetsutøvelse og saksbehandling Felles næringskontor Redusere administrasjon, ledelsesnivå

30 Oppvekst og kultur Godt samarbeid i dag. TN og TNT: barnehager, fleksibilitet og kompetanse. Kvalitet og kompetanse - både barnehage og skole vil bli bedre ved begge alternativ. Ulike utfordringer i demografi

31 Oppvekst og kultur Hjelpetjenester TNT: best for psykisk helse og rus for barn og unge, samt for barnevernstiltak. Allerede bredt samarbeid innenfor kultur Behov for bedre samordning og kapasitetsutnyttelse. Redusere administrasjon, tjenester i fokus!

32 Utviklingstrekk Demografi Oppgavefordeling Næringsutvikling Regionale utviklingstrekk

33 Vekst i antall innbyggere

34 Demografi

35 TNT: ca 67.900 innbyggere TN: ca 25.500 innbyggere. Tønsberg og Tjøme må øke barnehage- og skolekapasitet Tjøme vil få markant økning antall over 67 år.

36 Næring Verdiskapning. Ernst & Young. Indirekte og direkte verdiskapning Tønsberg: 4 mrd kroner Nøtterøy: 1,4 mrd kroner Tjøme: 50 mill.kr

37 Næring Maritim/offshore/elektonikk/ Engroshandel/ næringsmiddel/IT /software. Reiseliv har lavest verdiskapning pr ansatt. Tønsberg har størst netto innreise arbeidssted på 32%

38 Informasjon Utarbeidet informasjonsstrategi. Møtereferat og utredninger på nett. Samarbeid med tillitsvalgte Informasjonsmøter

39 Videre prosess

40 Kommunestyrevedtak juni 2014: 1. Videre utredning TNT. 2. Det nedsettes en politisk styringsgruppe bestående av gruppelederne i Tjøme, Tønsberg og Nøtterøy kommuner. 3. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordførerne, opposisjonslederne og rådmenn i de tre kommunene. 4. Styringsgruppen legger frem prosjektbeskrivelse for kommunestyret i oktober 2014. 5. Rådmennene fortsetter å utrede administrasjonens organisering og oppgaver. 6. Dersom andre kommuner ønsker å delta i videre utredning imøtekommes dette.

41 Videre prosess Politisk hovedstruktur (delegasjoner)h-2014 / v-2015 Administrativ hovedstruktur Delprosjekter innenfor tjenesteområder. Prinsipper for sammenslåing: Personalpolitikk Informasjon - åpenhet Medvirkning ( innbyggere og ansatte) Likverdighet Vedtas i kommunestyrene, des 2014

42 Videre prosess Partiene kan ta stilling til evt sammenslåing i sitt valgprogram. Kommunevalg 2015 – Folkeavstemming? Basert på utredninger, sak i kommunestyrene om ja, eller nei til kommunesammenslutning, evt med hvem. Vinteren 2015/2016 Hvis ja.

43 Videre prosess Kommunene søker om sammenslåing via fylkesmannen. Endelig beslutning med kgl. res. Våren 2016 - Navn på ny kommune - Antall kommunestyrerepresentanter - Oppnevning av felles nemnd- fullmakter

44 Videre prosess Sommeren 2016 Kommunestyrene oppnevner felles nemnd med fullmakter som kan gjøre nødvendige vedtak på vegne av ”den nye kommunen. Fullmakter for nemnda vedtas i kommunestyrene Rådmann og revisor – ansettes.

45 Videre prosess Valg av felles kommunestyre ved stortingsvalg 2017? Administrativ organisering ”besluttes” av rådmannen, rådmannen ansetter selv sin ledergruppe. Iverksetting administrativt fra 1/1 – 18 Videre arbeid med interne prosjekter og tilpasning

46 Aktuelt 1 juli – møte i arbeidsgruppa. 19 august møte i styringsgruppa 11 september – informasjonsmøte med innledere, for politikere. 16 september – informasjonsmøte for innbyggere.


Laste ned ppt "Kommunereform. Færre kommuner i Tønsbergområdet? Ja, sannsynligvis Tønsberg – Nøtterøy - Tjøme? Nøtterøy - Tjøme? Tønsberg – Nøtterøy – Tjøme – Stokke?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google