Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven Kurs for tillitsvalgte Utdanningsforbundet Finnmark 1.9.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven Kurs for tillitsvalgte Utdanningsforbundet Finnmark 1.9.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven Kurs for tillitsvalgte Utdanningsforbundet Finnmark 1.9.2011

2 Hvorfor ny veileder? Varslet i St. meld. (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Tydeliggjøring av gjeldende regelverk Ingen innstramming eller endring i regelverket KDs pressemelding: Barnehagene er lovpålagt å ha et visst antall barn per førskolelærer. Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for få førskolelærere. Nå vil kunnskapsministeren rydde opp i praksisen med en veileder til kommunene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3 St.meld.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen

4 Regelverket BarnehagelovenForskrifter Veileder - tolkinger Bestemmelser i tariffavtaler Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 § 17 Styrer Styrerkravet Krav til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse Utdanningskrav Oppgaver Styrerressurs Forhold mellom styrers til administrasjon og ledelse og norm for pedagogisk bemanning Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Styrerkravet § 17 Det stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for den pedagogiske og administrative ledelsen i barnehage Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 I særskilte unntakstilfeller kan… flere barnehager samle sine styrerressurser, for eksempel i et lederteam Forutsetning: –Ingen reduksjon av styrerressursen i den enkelte barnehage –Hensiktsmessig avstand mellom barnehagene –Mulighet for daglig oppfølging av hver barnehage –Normen for pedagogisk bemanning må overholdes flere små barnehager organiseres som en felles virksomhet med en styrer, for eksempel hvis det er vanskelig å få kvalifisert personale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Utdanningskrav - § 17 Førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning Allmennlærer Faglærer Annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. § 18 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Oppgaver Fire hovedoppgaver - Beskrevet i forarbeidene til barnehageloven: Lede pedagogisk virksomhet Utøve personalansvar Utføre administrative oppgaver Samhandle med kommunal barnehagemyndighet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Styrerressurs Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse Styrer er barnehagens daglige leder Omfanget av styrers pedagogiske og administrative oppgaver vurderes konkret ut fra ulike faktorer –Barnehagens størrelse –Arbeidsfordeling mellom styrer og eier –Barnegruppens sammensetning –Personalet samlede kompetanse og erfaring Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Forhold mellom lov og tariffavtale Barnehageloven § 17, forskriften § 2: tilstrekkelig tid til administrasjon og ledelse ut fra krav til forsvarlig og administrativ ledelse – konkret vurdering Tariffavtalen – FUS, hovedtariffavtalen, fellesbest. 4.6 Hovedregel: styrer i hel stilling 42 plasser eller flere: hovedregel – hel stilling til ledelse I store barnehager bør det tilsettes assisterende styrer Mindre barnehager: minimum 35% stilling til ledelse. Styrer kan, etter drøftinger utføre arbeid i barnegruppen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Forhold mellom tid til ledelse og norm for pedagogisk bemanning Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning Styrer som har mindre tid til ledelse enn 100% stilling, kan medregnes i normen for pedagogisk bemanning for den resterende delen. Kun den tiden vedkommende utfører pedagogiske oppgaver direkte i det daglige arbeidet med barna kan regnes med i pedagognormen Eksempel 1 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Hvis styreroppgaver blir delegert til pedagogisk leder….. Forutsetning for delegering – at oppgavene kan delegeres Den tid pedagogisk leder utfører styreroppgaver, må erstattes av annen pedagogisk leder Eksempel 2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 § 18 pedagogisk leder - utdanningskrav Førskolelærerutdanning Følgende utdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, eller mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk –Allmennlærer –Faglærer –Spesialpedagog –Barnevernspedagog Unntak for personale som arbeider på nattid (men styrerkrav) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Pedagogisk leder – andre førskolelærere Førskolelærere som er ansatt i andre stillinger enn pedagogisk leder, kan bare medregnes i norm for pedagogisk bemanning dersom de reelt sett utfører oppgaver som pedagogisk leder. Eksempler: Spesialpedagoger Støttepedagoger Førskolelærere ansatt i assistentstillinger Assisterende styrer Fagkonsulent, pedagogisk konsulent og lignende …… …….. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Pedagogisk leder - oppgaver Helhetlig ansvar i barnegruppen for : planlegging og vurdering daglig omsorg for det enkelte barnet utvikling av det sosiale miljøet og læringsmiljøet samarbeidet med foreldre veiledningsansvar for det øvrige personalet Medansvar for: utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet barnehagens samarbeid med andre tjenester Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Pedagognormen forskriftens § 1 Minimum én pedagogiske leder pr 14-18 barn når barna er over tre år Minimum én pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under tre år Kortere oppholdstid enn seks timer, kan barnetallet økes noe dersom det er forsvarlig Kravet om én er konstant og representerer en bestemt størrelse. Pedagognormen åpner således ikke for å beregne en prosentandel av en pedagogstilling per barn. Normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Pedagognormen § 18 Det skal foretas en konkret vurdering av hvor mange barn en enkelt pedagogisk leder kan ha ansvar for. Aktuelle momenter, f.eks –Antall barn som fyller tre år seint på året –Barn som krever ekstra oppmerksomhet –Inne- og utearealets egnethet –………. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Hva gjør vi? Utdanningsforbundet vil lage en kommentar til veilederen Oppfordre tillitsvalgte og medlemmer til å sjekke –Styrer i hver barnehage? –Nok tid til ledelse? –Norm for pedagogisk bemanning oppfylt? NB! Spørsmål om tid til ledelse må ses i sammenheng med tariffavtalen og eventuelt tvistes etter hovedavtalens regler Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Hvem har ansvar for hva? Barnehageeier skal: §7 - drive virksomheten i samsvar med lov og regelverk Kommunen skal: §8 - gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med lov og regelverk §10 - avgjøre søknad om godkjenning § 16 -føre tilsyn og gi pålegg om retting eller stenging Fylkesmannen skal: §9: – veilede kommuner og virksomheter, føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, være klageinstans ved kommunale vedtak om godkjenning og pålegg Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Oppfølging tillitsvalgtlokallagfylkeslagUDF-sentraltStyrerkommunenfylkesmannendepartementet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Andre kommentarer KS : Økte krav til barnehagen – men ikke økte ressurser PBL-A: Ingen forskriftsendring – ingen regelendring Barnehage.no: –15.8: Blåser i ny veileder –22.8: Tar ikke regningen FUS ? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24

25 Slik presenterer FUS seg på hjemmesiden: FUS og kvalitet FUS-barnehagene har felles serviceerklæring (link). Serviceerklæringen beskriver vårt løfte til barn og foreldre. FUS jobber hver eneste dag for at barna skal få opplevelser, og muligheter for å forske, lære, knytte vennskap og kjenne seg betydningsfulle. FUS barn skal vite at de har påvirkningsmulighet og at innspillene dere teller. FUS og bemanning FUS vet at våre ansatte er den viktigste ressursen for å skape de beste barnehagene. De har handlingsrom og påvirkningsmulighet. De er skapende, glødende og tilstedeværende. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s25


Laste ned ppt "Ny veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven Kurs for tillitsvalgte Utdanningsforbundet Finnmark 1.9.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google