Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til prosjektledersamling for VS2010, nHS, kompetansemegling og Universitetspilotene Oslo, 14.-15.mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til prosjektledersamling for VS2010, nHS, kompetansemegling og Universitetspilotene Oslo, 14.-15.mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til prosjektledersamling for VS2010, nHS, kompetansemegling og Universitetspilotene Oslo, 14.-15.mars 2007

2 Dagens program 13:00 – 13.15Innledning 13.15 – 14.00VRI – hvor er vi og hvor skal vi? v/Anne Marit og Arthur 14.00 – 17.00Erfaringer fra regionale ”VRI-prosesser” Innledning ved Anne Marit og Arthur Erfaringer fra Finnmark v/ Lars Krogh Erfaringer fra Trøndelagsregionen v/ Ragnhild Nisja Erfaringer fra Telemark/Vestfold v/ Henrik Finsrud Erfaringer fra Oslo/Akershus/Østfold v/ Martine Lien Engerud Diskusjon og kommentarer med utgangspunkt i erfaringene fra de ulike regionene 17.00 – 17.30Regionale satsinger innen EUs 7RP v/seniorrådgiver Sverre Sogge, Forskningsrådet 17.30 – 18.00Kulturelt innslag 19.00Middag

3 Hvor er vi og hvor skal vi?

4 Hvor er vi? - Status  Pågående regionale prosjekter innen VS2010, nHS, Kompetansemegling og universitetspiloter  Utlyste midler, 15.februar  Gjennomførte søkerkonferanser, 1. og 8. mars  Programstyremøter, 29.mars og 21. juni

5 Søknadsbehandling 23.05.07 Vurdering av om søker/søknad kan aksepteres 01.06.07Utsending til ekspertpanelet 12.06.07 Vurdering i ekspertpanelet 14.06.07Rangering av søkere 21.06.07Samlet vurdering – Beslutning i Programstyret Tilbakemelding til søkerne Inngåelse av kontrakter

6 Hovedpunkter i programplanen

7 VRI – En tilnærming Regional Strategisk forankring Strategisk Partnerskap -Nasjonalt og regionalt Grensesnitt Mellom ulike Aktører og org. Regional Strategisk profilering Globale endringsprosesser VRI Relaterte virkemidler, for eks. Arena, NCE

8 VRI gir flere muligheter for bedrifter:  Mer samarbeid mellom bedrifter og FoU-miljøer ved regionale satsinger innenfor prioriterte områder  Aktuelle virkemidler for bedrifter  Aksjonsforskning – Forskere som utviklingsagenter  Kompetansemegling - Støtte til å utvikle prosjekter  Mobilitetsordninger – Utlån av forskere, kandidater og studenter  Forprosjekter - bedrifter  Regionale initiativ med direkte bedriftsrelevans  I tillegg: Nytt brukerstyrt virkemiddel fra 2008?

9 VRI gir nye muligheter for FoU-institusjonene  Styrker rollen som regional utviklingsaktør  Mer helhetlig satsing basert på muligheten av å kombinere ulike virkemidler  Langsiktige prosesser og prosjekter  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning  Økt fokus på læring og kunnskapsoppbygging

10 VRI påvirker Forskningsrådets virkemidler Vitenskaps- divisjonen Forskningsmidler til: Statlige høgskoler og regionale forsknings- institutter Innovasjonsdivisjonen Verdiskaping 2010 Næringsrettet høgskolesatsing Kompetansemegling Universitetspiloter Kunnskapsgrunnlagsprosjekter VRI

11 VRI – Virkemidler for regional FoU og innovasjon Hovedmål  VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU- institusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene

12 Bedriftsstyrte innovasjons- prosjekter Samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner Strategiske forsknings- prosjekter Delmålene knyttes til de tre virkemiddeltypene i VRI

13 Forskningen som finansieres i VRI  Mobilisere til forskning  Initiere små FoU-prosjekter  Aksjonsforskning (langsiktig)  Bedrifter som forsker (kommer)  Høgskoler og regionale institutt som forsker (SHP)  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning – Forskning om samhandling

14 Hvem retter programmet seg mot?  Bedrifter og bedriftsnettverk  Innenfor de regionalt prioriterte innsatsområdene  Understøttende til NCE og Arena FoU-institusjoner  Statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter  Universiteter og nasjonale forskningsinstitutter

15 Regional forankring i partnerskapet  Partnerskapet som fylkeskommunen er ansvarlig for  Partnerskapet eller samarbeidsorgan nedsatt av partnerskapet er styringsgruppe  Juridisk enhet må være søker og kontraktspartner  Næringsliv, FoU-institusjoner, offentlige myndigheter og partene i arbeidslivet må med

16 Hva betyr regional forankring? Partnerskapet Bedrifter Høyskoler og regionale institutter Prioritering av innsatsområder Dialog med bedrifter og forskningsmiljøer Kombinerer virkemidlene innenfor innsatsområdene Regional forskningsagenda

17 Hva er et prioritert innsatsområde?  Bør bygge på regionale strategidokumenter/planer (eks. RUP)  Må involvere både bedrifter og FoU-institusjoner  Forsknings- og innovasjonsutfordringer innen for eksempel  En lokal/regional næringsklynge  En næring, eller segment av en næring  Kompetanseutfordringer innen eller på tvers av næringer  SMBer med liten FoU-erfaring  Spesifikke kunnskapsområder

18 Hvorfor VRI er et nasjonalt program?  Læring og koordinering på tvers av regioner  Koble regional innsats til nasjonale og internasjonale virkemidler  Nasjonale forskningstema  Kvalitetssikring gjennom uavhengige faglige vurderinger

19 Forskningsrådets midler i VRI  Budsjett til Samhandlingsaktiviteter og innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning:  2007 – siste halvår: ca 22 mill. kroner  2008: 100 mill v/vekst – 60 mill. kroner v/nullvekst  2009: 100 mill v/vekst – 60 mill. kroner v/nullvekst  Budsjettmessig ambisjon: 300 mill. kroner fra 2009, fordelt likt mellom de tre hovedtyper av virkemidler  Forutsetter 50% regional medfinansiering  Herav inntil 50% i dokumentert egeninnsats  Resterende dekkes gjennom midler fra deltakende aktører

20 Hva finansierer Forskningsrådet gjennom VRI-programmet?  Virkemidler  Faglig prosjektledelse  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning  Formidling Knyttes tett til FoU- aktivitetene

21 Hva forventes av en god VRI-søknad? -Virkemidlene i VRI - Søknadsinnhold Virkemidlene i VRI og søknadsinnhold

22 VIRKEMIDLENE I VRI Virkemidlene står i en sammenheng med hverandre

23 Utgangspunktet i VRI  Vi går ikke tilbake til start!  Videreføring av aktiviteter i VS2010 og MOBI (Kompetansemegling og nHS)  Flere virkemidler lagt til for å kunne sette sammen en regional VRI - satsing etter behov  En nasjonal forskningsprofil med definerte tema

24 Bedriftsstyrte innovasjons- prosjekter Samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner Strategiske forsknings- prosjekter Virkemidler i VRI – tre hovedtyper

25 Virkemidlene er organisert i fire faser  Det er ikke likegyldig hvilken rekkefølge de aktuelle virkemidlene benyttes i! 1Komme i gang – hvor er vi og hvor vil vi? 2Innovasjonsfremmende samhandling – en mulig arbeidsmetodikk? 3hvordan sørge for at aktørene får mulighet til å lære og å styrke FoU-kompetansen underveis? 4Hvordan fremme internasjonalt samarbeid?

26 1 Komme i gang – hvor er vi og hvor vil vi? Utgangspunkt:  Regionens tilstand (avklare premissene for samarbeid)  Deltakernes ressurser  Strategiske mål Mulige virkemidler:  Regional dialogkonferanse  Foresight – regional fremtidskonferanse  Kartlegging av regionale FoU- ressurser  Benchmarking av samarbeidet og kompetansen i regionen

27 2 Innovasjonsfremmende samhandling – en mulig arbeidsmetodikk? Utgangspunkt:  Virkemidlene skal utløse innovasjonsfremmende aktiviteter i den enkelte bedrift, i klynger og nettverk og på regionalt nivå  Forskningsbidrag Mulige virkemidler:  Dialog og bred medvirkning i bedrift, nettverk og region (H)  Kompetansemegling (H)  Personmobilitet (H)  Regional foresight  Forprosjektmidler  Bedriftsstyrt FoU - prosjekt for regional innovasjon (H)

28 3 Hvordan sørge for at aktørene får mulighet til å lære og å styrke FoU- kompetansen underveis? Utgangspunkt:  En pågående strategisk dialog om utfordringene bedriftene, FoU-miljøene og regionen møter. Mulige virkemidler:  Regionale læringsarenaer  Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) (H)  Strategiske kompetanseutviklingsprosjekter ved instituttene (SKI) (H)

29 4 Hvordan fremme internasjonalt samarbeid? Utgangspunkt:  Internasjonalt engasjement en forutsetning for læring og nytenkning.  Unngå lock-in  Nettverk, relasjoner og arenaer Mulige virkemidler:  Deltakelse i europeisk og nordisk regionalt samarbeid  Mobilisering av regionale FoU-aktører til deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid (H)

30 Forskningen som finansieres i VRI  Mobilisere til forskning  Initiere små FoU-prosjekter  Aksjonsforskning (langsiktig)  Bedrifter som forsker (kommer)  Høgskoler og regionale institutt som forsker (SHP)  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning – Forskning om samhandling

31 Den innovasjons- og organisasjons- faglige forskningsprofilen i VRI Tema 1: Forutsetninger for innovasjons- fremmende regional samhandling Hvordan påvirker regionaliseringen betingelsene for regionale utviklings- og innovasjonsprosesser? Hvordan vil neste generasjon partnerskap kunne se ut? Hvordan kan norske regioner forholde seg til nye former for ”governance” og brukermedvirkning? Eksempler:  ”Internasjonalt beste erfaring og regional læring. Hvorfor og hvordan?”  ”Democratic management, leadership, culture and technology.”  ”Workplace governance, voice mechanisms and performance.”

32 Den innovasjons- og organisasjons- faglige forskningsprofilen i VRI Tema 2: Den enkelte regionale aktør Regional samhandling omfatter en rekke sentrale aktører med ulike motiver og interesser. Det er ikke likegyldig hvordan hver enkelt av disse er organisert eller hvilke holdninger de har til regional samhandling. Hvordan skape effektivt samspill på tvers av profesjoner, sektorer og fag? Eksempler:  ”Samspill mellom høgskolen og dens omgivelser.”  ”The contribution of action research to the discourse on organizations: constructive practice and critical theory.”

33 Den innovasjons- og organisasjons- faglige forskningsprofilen i VRI Tema 3: Samspill mellom ulike geografiske nivåer Samspill regionalt er antatt viktig for et levedyktig innovativt næringsmiljø. Vi lever imidlertid i en global økonomi, og kontakten ut av regionen til andre regioner, til nasjonalt og europeisk nivå og forholdet til den globale økonomien vil være avgjørende for regionale konkurransefortrinn. Et sentralt begrep i denne sammenheng er ”lock-in”. Eksempler:  ”Omstilling til en turbulent global framtid”  ”Høgskole-universitet-bedrift: Mobilitet og innovasjon”

34 Den innovasjons- og organisasjons- faglige forskningsprofilen i VRI Tema 4: Den nordiske samarbeidsmodellen Den nordiske samarbeidsmodellen har fått økt oppmerksomhet både praktisk og innovasjonsteoretisk. Økt vekt på innovasjon har aktualisert spørsmålet om hvor langt styrt læring rekker og om det er behov for å fokusere på mer samarbeidsbaserte løsninger. Hvordan kan den nordiske samarbeidsmodellen videreutvikles? VRI skal være en kilde til kunnskap om blant annet partssamarbeidets rolle i bedriftsutvikling. Eksempler:  ”Vitalisering av bedriftsdemokratiet – Eksempler på bedriftsutvikling gjennom aksjonsforskning”  ”Nye samarbeidsforsøk, Partsbasert samarbeid om bedriftsutvikling”

35 Alle regionene som ønsker å søke om en regional VRI satsing må forholde seg til den innovasjons- og organisasjonsfaglige forskningsprofilen i VRI.

36 Søknadsinnhold

37 VRI-søknad: Forslag til innholdselementer  Forankring og rolleavklaringer  Mål, strategier og potensial  Gjennomføring av en helhetlig regional VRI-satsing med prioriterte innsatsområder og bruk av virkemidler  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning i den regionale VRI-satsingen  Relasjoner og dynamikk innenfor VRI-satsingen  Nasjonal- og internasjonal orientering  Læring og suksessfaktorer

38 VRI-søknad fra partnerskapet for 2007 - 2009 (2 ½ år)  Elektronisk søknadsskjema  Hoveddel: beskriver helheten i den regionale VRI-satsingen.  Ikke over 15 sider  Skal ligge til grunn også for eventuelle supplerende søknader (2008,2009)  Vedlegg: blant annet nærmere beskrive aktivitetene og utdype bruken av virkemidlene  Totalt inntil 15 sider  Vil bli vurdert sammen med hoveddelen  Vil ikke bli lagt til grunn ved vurdering av supplerende søknader  Vedlegg av mer generell karakter skal IKKE vedlegges  Eventuelt CV for koordinator(er)/prosjektledere

39 VRI-søknad for 2007 - 2009 (2 ½ år)  Skal være en plattform for den totale regionale VRI-satsingen  Definere de regionalt prioriterte innsatsområdene  Bruk av virkemidler i forhold til innsatsområdene  VRI virkemidler  Andre virkemidler  Innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning som en integrert del av den regionale VRI-satsingen

40 Erfaringer fra regionale VRI-prosesser Oslo, 14.mars 2007

41 Noen sentrale spørsmål  Hvem er med og hvordan er søknadsarbeidet organisert?  Hvordan er bedriftene involvert i søknadsprossen?  Hvordan blir erfaringer fra VS2010, nHS, Universitetspiloter og kompetansemegling videreført i forberedelsen til VRI?  Hvordan foregår prosessen med å prioritere innsatsområder og bruk av virkemidler innen innsatsområdene?  På hvilke måter vil forskningsprosjekter innen innovasjons- og organisasjonsfaglige tema integreres som en del av den regionale VRI- satsingen?

42 Innlegg  Erfaringer fra Finnmark v/ Lars Krogh…  Erfaringer fra Trøndelagsregionen v/ Ragnhild Nisja…  Erfaringer fra Telemark/Vestfold v/ Henrik Finsrud…  Erfaringer fra Oslo/Akershus/Østfold v/ Martine Lien Engerud..  Diskusjon og kommentarer med utgangspunkt i erfaringene fra de ulike regionene


Laste ned ppt "Velkommen til prosjektledersamling for VS2010, nHS, kompetansemegling og Universitetspilotene Oslo, 14.-15.mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google