Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for fusjonsarbeidet August, 2015. Vi fusjonerer fordi…* …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for fusjonsarbeidet August, 2015. Vi fusjonerer fordi…* …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for fusjonsarbeidet August, 2015

2 Vi fusjonerer fordi…* …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss. …det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. …det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler. …det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning. …det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik. * Begrunnelser gjengitt fra utkastet til faglig plattform for nye NTNU, pr. 26.mai 2015.

3 11.6. Stortinget behandler strukturmeldingen 20.6. Faglig organisering: Diskusjonsgrunnlag drøftes. 1.1.2016 Nye NTNU er etablert. Fire blir til én enhet 1.11. – 15.1.2016 Faglig organisering: Bred høringsrunde i organisasjonene. Viktige datoer i 2015 19. 6 NTNU-fusjonen behandles i Statsråd 1.7. Forslag til ny faglig plattform ferdigstilt August Administrativ organisering: Utredningsarbeid starter August – september Faglig organisering: Behandling av diskusjonsgrunnlag i 7 faglige arbeidsgrupper 1.11. Faglig organisering: Konkrete alternativer legges frem og sendes på høring i organisasjonen 2.11. Nytt felles NTNU- styre operativt. Behandler utvalgte saker September Valgprosessen til NTNUs nye styre starter 16.6. Felles workshop for de 7 faglige arbeidsgruppene Juni Valg av kritiske IT- systemer 3 - 9.8. «NTNU Vi» – fusjonscamp for studenter

4 Framdriftsplan 2016 - 2017 18.3 Budsjett 2016: summen av 4 vedtatte budsjetter Fakultetsstruktur vedtas 1.1. 2016 1.8 1.1. 2017 1.8 1.1. 2018 Dekan- tilsettinger fullført Samlet budsjett 2017 Nye dekaner tiltrer med fullmakter Institutt- struktur vedtatt Ny inntektsfordelings- modell for budsjett 2018 Instituttledere tilsatt

5 Prosjektleder sekretariat Gruppe faglig organisering Gruppe fusjonsplattform Prosjektgruppe Gruppe administrativ organisering Arbeidsgrupper administrative forhold Arbeidsgrupper for faglig utvikling Referansegrupper: Lederfora Arbeidstaker- organisasjoner Arbeids-/læringsmiljø- utvalg Hovedverneombud Studentting/student- parlament Student- samskipnadene Styringsgruppe Rektorene + organisasjonsdirektør NTNU Representant for arbeidstakere og studenter Prosjektorganisasjon

6 Styringsgruppa Styringsgruppa har i oppgave å forberede og gjennomføre prosjektet. Gruppa møtes normalt en gang i måneden. Medlemmer: Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Helge Klungland, HiST Rektor Marianne Synnes, HiÅ Rektor Jørn Wroldsen, HiG Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU Arbeidstaker-representant Øystein Risa, Tekna - NTNU (møter for de ansatte ved alle fire læresteder) Studentrepresentant Morten Djupedal, HiST (møter for studentene ved alle fire læresteder) Sekretær: Prosjektleder Trond Singsaas. Økonomidirektør Ingrid Volden fra HiST møter fast. I aktuelle saker møter også direktør Inge Øystein Moen, HiG, og direktør Roar Tobro, HiÅ.

7 Prosjektgruppa Prosjektgruppa planlegger, forbereder og organiserer fusjonsarbeidet og setter opp detaljerte framdriftsplaner og milepæler innenfor rammene satt av styringsgruppa. Gruppa møtes normalt annenhver uke. Medlemmer: Trond Singsaas (prosjektleder) Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, NTNU Økonomidirektør Ingrid Volden, HiST Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ Arbeidstaker-repr. Sturla Søpstad, NTL – NTNU Arbeidstaker-repr. Anne Hilde Nymoen, Parat – HiG Arbeidstaker-repr. Gunnhild Furnes, Forskerforbundet – HiÅ Arbeidstaker-repr. Anita Brækken, YS – HiST Studentrepresentant Jone Valen Trovåg – NTNU Varamedlemmer: Arbeidstaker-repr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet – NTNU Arbeidstaker-repr. Thomas Misje, NITO – NTNU

8 Gruppe fusjonsplattform Gruppa la 27.mai fram et første utkast til et grunnlagsdokument som definerer samfunnsoppdraget, visjonen, profilen og ambisjonsnivået for det nye NTNU. Notatet og høringsuttalelsene som er kommet inn skal behandles i styringsgruppa 19.august, og blir derfra sendt videre til styret i nye NTNU. Medlemmer: Gruppeleder Dekan Einar Hjorthol, HiST Prorektor Arnulf Omdal, HiST Prorektor Gro Kvanli Dæhlin, HiG Prorektor Webjørn Rekdalsbakken, HiÅ Prorektor Kari Melby, NTNU Dekan Anne Borg, NTNU Dekan Stig A. Slørdahl, NTNU Studentreprentant Yngve M. Hereide, NTNU Studentrepresentant Jonathan Sørfonden, HiG Ansatterepresentant Knut Ole Lysø, HiST (UNIO)

9 Gruppe faglig organisering Gruppa skal lage forslag til hvordan universitetet bør organiseres. Arbeidet er delt i to faser: 1.26.juni la gruppa fram et diskusjonsgrunnlag med fire ulike konsepter for organiseringen av det framtidige NTNU. Fristen for å kommentere forslagene er 15.september. 2.Etter å ha gått gjennom innspillene skal gruppa innen 1. november legge fram konkrete alternativer til framtidig organisering. Disse skal sendes ut på bred høring i organisasjonene med frist 15. desember. Etter bearbeiding skal et endelig forslag behandles i styret for nye NTNU. Medlemmer: Gruppeleder Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU Dekan Marit Reitan, NTNU Dekan Ingvald Strømmen, NTNU Dekan Solrun Valen, HiST Dekan Camilla Nereid, HiST Dekan Hans Petter Hildre, HiÅ Dekan Nils Kalstad Svendsen, HiG Student Maria Honerød, NTNU Student Hans Marius Martinsen, HiÅ, Arbeidstakerrepresentant Kristian Steinnes, Forskerforbundet – NTNU Vararepresentanter for arbeidstakerne er Terje Tvedt, Tekna HiÅ og Ronny Kjelsberg, NTL HiST

10 Fire mulige konsepter for organisering Gruppe faglig organisering la 26.juni fram et notat med beskrivelse av fire ulike konsepter for organisering på nivå 2. Etter å ha fått innspill fra organisasjonen skal gruppa innen 1.november legge fram konkrete alternativer for faglig organisering. Gruppa foreslår fakultet som betegnelse på nivå 2 og institutt, skole og senter som grunnenhetsbetegnelser på nivå 3. I alle konseptene er Vitenskapsmuseet beholdt som en selvstendig enhet på nivå 2. De foreslåtte konseptene: 1.Smal fakultetsstruktur (fire fakulteter + museet) 2.Dagens NTNU-struktur (sju fakulteter + museet) 3.Bred fakultetsstruktur (ti fakulteter + museet) Se illustrasjon. 4.Campusbasert fakultetsstruktur Utdypende info om konseptene finnes her.

11 Arbeidsgrupper for faglig utvikling Under gruppe for faglig organisering er det opprettet sju arbeidsgrupper innen ulike fagområder. Hver gruppe er sammensatt av 30 – 50 ansatte, studenter, ledere og tillitsvalgte fra alle fire institusjoner. Ved behov kan det også bli opprettet undergrupper med enda flere deltakere. Les artikkel om arbeidsgruppene.Les artikkel om arbeidsgruppene Ledere av arbeidsgruppene: 1.Helse- og sosialfag: Dekan Roger Lian, HiG 2.Økonomi og ledelse: Instituttleder Monica Rolfsen, NTNU 3.Læring og utdanningsvitenskap: Førsteam. Torunn Klemp, HiST 4.Teknologi: Leder av FUS NTNU, Roger Midtstraum 5.Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Dekan Geir Øien, NTNU 6.Kunstfag: Dekan Frederik Shetelig, NTNU 7.Disiplinfag: Professor Torberg Falch, NTNU

12 Gruppe administrativ organisering Gruppa skal foreslå den framtidige administrative organiseringen ved NTNU fra 1.januar 2017. Kriterier for, og krav til, velfungerende gjennomgående administrative tjenester, funksjoner og prosesser skal formuleres. Gruppa skal avklare arbeidsdelingen mellom nivåene i organisasjonen og hvordan virksomheten best kan organiseres og utvikles parallelt i tre byer. Gruppa skal levere et første prinsippdokument 1.oktober 2015, og kommer deretter med en ny del-leveranse 1.februar 2016, før den endelige anbefalingen kommer 1.juni 2016. Les mer om hva gruppe for administrativ organisering skal gjøre.Les mer om hva gruppe for administrativ organisering skal gjøre. Medlemmer: Dekan Anne Kristine Børresen, NTNU (leder) Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, HiST Prodekan Hans Marius Eikseth, HiST Adm. koordinator Liv Alfhild Unhjem, NTNU Adm. leder Hege Ertzaas Fossland, NTNU Ansatterepr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet NTNU Ansatterepr. Gunnhild N. Furnes, Forskerforbundet HiÅ Ansatterepr. Iver Johnsen, NTL NTNU Ansatterepr. Kjerstin Tobiassen, Akademikerne HiST Student Jonathan Sørfonden, HiG Student Marte Øien, HiST

13

14 Nye NTNU starter med ledelse fra dagens NTNU Dagens rektorat, organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU fortsetter i sine stillinger i det fusjonerte universitetet i 2016. Ledere ved høgskolene fortsetter også i hovedsak som før. De som mister sine stillinger har fått tilbud om andre jobber i den nye organisasjonen. Dagens dekaner og instituttledere hos alle fire institusjoner vil beholde sine jobber inntil det nye organisasjonskartet er tegnet og nye dekaner tiltrer 1.januar 2017 og nye instituttledere er på plass senest 1.august 2017. Les artikkel om ledelsen ved nye NTNU i overgangsåret 2016Les artikkel om ledelsen ved nye NTNU i overgangsåret 2016.

15 Planlegger felles opptak i 2016 I 2016 blir søkerne presentert for en felles portefølje av studieprogram. Denne lista må være klar til 1.desember i år og vil stort sett bli identisk med dagens studietilbud hos de tre høgskolene og NTNU. Det vil trolig bli få endringer i studieprogram og –tilbud det første året, men studentene blir registrert i en felles database. Les artikkel om felles opptakLes artikkel om felles opptak.

16 Prosjektbudsjett på 30 mill. i 2015 Prosjektbudsjettet for i år har en ramme på til sammen 30 mill. kroner. De største utgiftspostene er frikjøp av ansatte og arbeidstaker-representanter som skal jobbe med å planlegge fusjonen og reiseutgifter. 20 mill. av budsjettet dekkes gjennom et spleiselag mellom de fire fusjonspartnerne, og de siste 10 mill. forventer man at Kunnskapsdepartementet bidrar med. Foreløpig er det ikke tatt stilling til utgiftene knyttet til selve gjennomføringen av fusjonen. Det er ventet at spesielt sammenslåing av datasystemer vil medføre store ekstrautgifter. Les artikkel om prosjektbudsjettetLes artikkel om prosjektbudsjettet.

17 Studenter samles i fusjonscamp Studenttinget ved NTNU og studentparlamentene ved høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund arrangerer 3-9.august en fusjonscamp for studenter fra de fire institusjonene. Les om den fusjonscampen for studenterLes om den fusjonscampen for studenter.

18 18 Midlertidig organisering av nye NTNU i 2016

19 19 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Studie og forskinin gsseksjo nen Bibliotek seksjone n IT- seksjone n Administrativ leder Personal seksjone n Økonomi og drfitsseksj onen Midlertidig organisering av nye NTNU i 2016 Avdeling for informatikk og medieteknik k Campus Gjøvik Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Avdeling for internasjona l business Bibliotek Økonomi - og driftssek sjonen FoU- seksjone n Administrativ leder Personal - og organisa sjonssek sjonen IT- seksjonen Avdeling for ingeniør- og realfag Campus Ålesund Studiese ksjonen Avdeling for helsefag Avdeling for biologiske fag

20 Antall registrerte studenter 2014

21 Antall ansatte 2014

22 Studenter fordelt på fagområder (2013)

23 Økonomi (2013)

24 Meninger om fusjonen? Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg. Alle inviteres til å komme med sine forslag og tanker om hvordan det nye NTNU bør bygges. har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg Prosjektet tilbyr flere kanaler for deg som har meninger eller spørsmål: Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside. Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer til prosjektledelsen. Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer En Twitter-konto som heter NTNUfusjon. Bruk hashtag #NTNUfusjon.NTNUfusjon To Facebook-sider; en side for studenter og en annen for ansatte.en side for studenterannen for ansatte

25


Laste ned ppt "Status for fusjonsarbeidet August, 2015. Vi fusjonerer fordi…* …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google