Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt kollektivtransport Kollektivplan for Tromsø Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Samferdselsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt kollektivtransport Kollektivplan for Tromsø Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Samferdselsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt kollektivtransport Kollektivplan for Tromsø Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Samferdselsetaten

2 Mål fra KVU: Samfunns- og effektmål fra KVU – Vegvalg Tromsø (2010) Samfunnsmål Fremtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte. Effektmål 1.Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlige transportformer: 1.20 % kollektiv 2.30 % gang/sykkel 2.Muligheten for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett i hastighet opp til 25-30 km/t. 3.Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20 % på viktige ruter (Sentrum, Breivika og Giæverbukta) 4.Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom viktige logistikk- knutepunkter på hovedvegnettet (E8 og Rv 862) skal være minst like god som i dag Samfunns- og effektmål fra KVU – Vegvalg Tromsø (2010)

3 Kapasitet Folk i Tromsø ønsker å ta buss! -Høy andel som har flerreiseprodukt -høy kollektivandel, 12 % -årlig passasjervekst på ca 3 % (uten bilrestriktive tiltak) Men… -Mange fulle busser i rushtid, spesielt mellom Sentrum og Universitetet/UNN -Til tross for høy frekvens i rush  10 min -Framkommelighetsutfordringer Sentrum, UNN/UIT og Giæverbukta (Buss står i kø) -Få parallelle vegalternativer Samferdselsetaten Manglende politisk vilje for innføring av bilrestriktive tiltak i dag  men enighet om å søke bymiljøavtale fra 2017! Noen utfordringer:

4 Prosjektet Transportnett Tromsø skal planlegge for en sikrere og triveligere by hvor det skal bli enklere å ta seg fram som gående, syklende og kollektivreisende. Prosjektet er finansiert av statlig andel i TP 3, 40 mill kr til planlegging. Samferdselsetaten Tromsøpakke 3 - Transportnett Tromsø http://www.tromso.kommune.no/transportnett-tromsoe.312034.no.html

5 Samferdselsetaten Busstilbudet i Tromsø Antall bybussruter sentrumsområdetAntallRutenr. Byruter 1020, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 40, 42 Ekspressruter by 521, 27, 36, 41, 43 Lavtrafikkruter lør/søn morgen 551-55 Nattbussruter fre/lør 661-66 Serviceruter, tilrettelagt, 3 dg/uke 470-73 SUM 30 Passasjerer Tromsø 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 6 873 564 7 414 965 7 641 684 7 906 596 8 120 966 Endring fra året før %7,9 %3,1 %3,5 %2,7 % Endring akkumulert7,9 %11,2 %15,0 %18,1 % Vekst i biltrafikk 2012-2013: 2,45 % Befolkningsvekst 2012-2013: 1,8 %

6 Samferdselsetaten Busstilbudet i Tromsø

7 Samferdselsetaten

8 Delprosjekt Kollektivtransport: Delprosjektet skal arbeide langs 5 linjer: 1.Forbedret tilbud på driftssiden: Dette omfatter evaluering av ruteopplegg, med frekvens, stive rutetider, komfort, billettering, takstpolitikk, ruteinformasjon inkludert sanntidssystem. 2.Fremtidig økonomiske rammer for tilskuddsnivå må utredes. 3.Infrastruktur for kollektivtransport: Omfatter evaluering av linjenettet, holdeplassrevisjon (struktur og standard), Infrastruktur for informasjon og billettering. Utreding/planlegging av sentrumsterminal og Giæverbukta er sentralt arbeid i dette. I tillegg er det behov for å identifisere manglende veglenker for bus mellom boligfelt, sammenbindingsveger. Dette skal sees sammenheng med behov for gående og syklende. 4.Helhetlig utredninger av framkommelighet for bybuss. Dette omfatter bla. kollektivfelt, prioritering i problematiske kryss, lysprioritering. Planlegging av tiltak for å redusere reisetid for buss. 5.Høystandard busstilbud: Helhetlig utredning knyttet til drift og infrastruktur for høystandard kollektivtilbud, som vil betjene aksen Sørspissen-sentrum-UNN/UITØ- Giæverbukta.

9 Samferdselsetaten Oppdraget: Vektlagt kvalitet; «Helhetlighet» og løsningsforslag, samt erfaring med lignende arbeid. Legger opp til tett samarbeid mellom DP kollektiv og leverandør Tilbyder må legge opp framdrift og rekkefølge av oppgaver, men ønsker løsningsforslag på følgende elementer: Kollektivplan - KonsulentoppdragProdukt Utrede behov for tilstrekkelig kapasitet i busstilbudet for å nå mål om nullvekst og klimamål Dette må vurderes opp mot evt restriktive tiltak for biltrafikk. Tidshorisont for KVU Tromsø er 2030. Oppsett som viser tilstrekkelig økning i busspassasjerer og kollektivandel. Angi fremtidig behov for offentlig driftstilskudd? Må samkjøres med «klimaeffektivt kollektivtransport». Linjenett- og ruteplan revisjonLinje- og rutenett for bybuss HoldeplassrevisjonForslag til endringer, tilpasset nytt konsept for busstilbud Betjening av sentrum og øvrig knutepunktRevisjon av knutepunkt/terminal struktur Framkommelighetsutredning for stamlinjeneSkal resultere i kostnadsberegnede tiltakslister for de tyngste linjene; flaskehalser, bussprioritering, tiltak for å redusere reisetid for busspassasjerer. Kostnadsberegning infrastruktur og driftstiltakSamlet oppstilling av tiltak og kostnader Design og informasjonsoppleggSkisser av nye rutekart, ruteinformasjon og informasjonsfilm av fremtidig busstilbud. Vurdere/beregne effekt av tiltakHelhetlig vurdering av effektene av planlagte kombinerte tiltak for bybusstilbudet Mulighetsstudie høystandard busstilbudUtrede superbuss/metrobuss; driftsopplegg og infrastrukturbehov. Kostnads- og effektberegninger.

10 Samferdselsetaten Eget/annet arbeid Dp Kollektivtransport Koordinering mot delprosjektleder og arbeidsmøter med DP kollektivtransport Kompetanse i DP gruppe; arealplanlegger, samferdselsplanlegger, transportmodell (SVV), trafikkingeniør, ruteplanlegger og arkitekt. Markedsundersøkelse og oppdatert verdsettingsanalyse av kollektivreiser i Tromsø Reisevaneundersøkelse Tromsø, høsten 2014 Reisetidsmåling Holdeplassregister – Oppdatering av database er i gang Gjennomgang av gamle «tiltakslister»  kvalitetssikring og utredning Kommunikasjon og prosess

11 Samferdselsetaten Innkomne spørsmål 1: Hva slags dokumentasjon kan vi forvente at oppdragsgiver stiller til rådighet, f eks: -trafikktall pr linje med informasjon om på- og avstigninger pr holdeplass -faktiske kjøretider på utvalgte avganger -kodet linjenett (trase og holdeplasser) f eks GIS Svar: Ja, dette kan fremskaffes Kan dere si mer om ambisjonsnivået for informasjonsfilm om framtidig kollektivtilbud. Målgruppe? Bruk? Svar: Vi ønsker informasjonsmateriale for kommunikasjon med politisk nivå og publikum. Er det ønskelig med analyse av samfunnsøkonomiske analyser knyttet til fremkommelighetstiltakene? Svar: Dette svarer vi på i referatet fra møte. Kan dere utdype ambisjonene for høystandard busstilbud? Ulike begreper er benyttet: høystandard/superbuss/metrobuss. Svar: Vi ønsker et mulighetsstudie, der alternativ for høystandard kollektivtilbud foreslås. Forslaget må inneholde en vurdering av løsning, med trasevalg, kostnad og effekt av tiltak. Vi anser bybane mindre aktuelt, og fokuserer i denne omgang på bussløsninger.

12 Samferdselsetaten Innkomne spørsmål 2: Det omtales bistand fra arbeidsgruppen for delprosjekt kollektivtransport i form av levere tilgjengelige data og foreta analyser. Kan dere utdype dette? Leser vi her at transportmodellberegninger skal gjennomføres i regi av denne arbeidsgruppen, og i samarbeid med prosjektet som nå utlyses? Svar: Vi svarer utfyllende på dette i referatet. I vedlegg 2 Kravspesifikasjon, s. 3, i avsnittet under tabellen står følgende: «Arbeidsgruppe for delprosjekt kollektivtransport vil levere tilgjengelige data, og foreta analyser, bl.a. ATP analyser». Er det riktig forstått at oppdragsgiver fremskaffer tilgjengelige data og ATP-analyser, eller ønsker dere at konsulent (tilbyder) foretar analyser? Svar: Kompetanse på ATP i Tromsø kommune er ikke lenger tilgjengelig, pga at personell har skiftet jobb. Det er derfor nå behov for at ATP analyser utføres av konsulent, ved behov. Det fremgår ikke av kontrakten om dette er en fastpriskontrakt eller en medgått tid avtale (med honorarbudsjett). Av prisskjemaet kan det se ut til at det er fast pris dere ønsker for dette tilbudet. Er det korrekt oppfattet? Svar: Ja, det er fastprisavtale

13 Samferdselsetaten Verdsettingsanalyse – tidsbruk i kollektivtransport http://www.urbanet.no/document-manager/klimaeffektiv-kollektivsatsing- trafikantenes-verdsetting-av-tid-i-fem-byomrader Klimaeffektiv kollektivsatsing:

14 Samferdselsetaten Oppdatering holdeplass - register KategoriAntall HPLKjøretidKjøretid/HPL Pendelrute4600:491,04 20Kroken - sentrum - Stakkevollan NrHpl nrHoldeplass navnKmTidRutetidMålpunkter linjeMoment/problemstilling gml strukturBeslutning i ny struktur 10,00Malmvegen snuplass00:0014:18SentrumFremkommelighet Dramsvegen 2Malmvegen sør00:0014:18Kroken Alpinsenter 3Granittvegen00:0114:19Kroken Ungdomsskole 4Kvartsvegen00:0214:20Kroken Barneskole 5Gneisvegen00:0314:21Tomasjordnes 6Krokensenteret00:0414:22Troms Kraft 7Krokelva00:0414:22Båthavna Tromsdalen 8Myrland00:0514:23Ishavskatedralen 9Lunheim vest00:0614:24Gyllenborg skole 10Austheim nord00:0714:25Tromsø Maritime skole 11Austheim00:0814:26Kråkeslottet Barnehage 12Tomasjordnes00:0814:26Valhall Stadion 13Uranusvegen00:0914:27Universitetet 14Sauestad00:1014:28Universitetssykehuset 15Marinelageret00:1114:29Vitensenteret 16Kraftforsyninga00:1214:30Stakkevollan Svømmehall 17Båthavna00:1314:31Stakkevollanhallen 18Otium00:1414:32Krafthallen 19Tromsdalen Kirke00:1514:33 20Skippergata00:1714:35 21Torgcenteret00:2114:39NB! Ingen påstigning 22Fr. Langes gate F100:2714:45 23Petersborggata00:2814:46 24Sjømannsskolen00:2914:47 25Kvamstykket00:3014:48 26Storskogen00:3114:49 27Nøysomheten00:3114:49 28Doktordalen00:3214:50 29Grøholtvegen00:3214:50 30Breivangvegen00:3314:51 31Veslefrikkvegen00:3414:52 32UiTø/Planetariet00:3514:53 33UiTø/ISV00:3614:54 34Universitetssykehuset00:3714:55 35Gimlevegen00:3714:55 36Vales veg00:3814:56 37Bakkehaugvegen00:3814:56 38Utsikten00:4014:58 39Knausen00:4114:59 40Rundvannet00:4215:00 41Stakkevollan skole00:4315:01 42Brattbakken snuplass00:4415:02 43Varden Borettslag00:4515:03 44Varden snuplass00:4615:04 45Tunvegen vest00:4715:05 46Skattøra Borettslag00:4915:07

15 Samferdselsetaten Kvalitetssikring av «gamle» tiltakslister: TraseTiltakMerknadmeter eller antall Meterpris/ enhetspris Pris tiltak Kvaløya: Busstrase KvaløyaKollektivfelt Rv862Prioriterer buss inn mot rundkjøringa800100008000000 Busstrase Strand – Kvaløysletta senter Mindre tiltak på eksisterende trase18004000000 Busstrase Strand – ÅslandKomplettering av trase, tilrettelegging for buss 2000 Bussknutepunkt EidkjosenOpparbeide nytt lite knutepunkt av god standard, innfartsparkering for bil og sykkel HoldeplasserOppgradering, kantsteinstopp302500007500000 Tromsøya vest (Langnes): Tilrettelegging buss Tromsø lufthavn Langnes Langnes lufthavn, busstrase, holdeplass og snumulighet Gir mulighet for gjennomkjøring av buss, og snumulighet for busser vestfra, bedre kobling mot passasjerterminal 5000000 Busstrase Giæverbukta – Hamna Langnes handelsparkTilrettelegging i eksisterende vegtrase800 Trase i nytt næringsområdeEtablere ny trase i næringsområde nord for Langnes handelspark 16002000032000000 HoldeplasserOppgradering, kantstein ets202500005000000 Tilrettelegging for buss Kvaløyveien HoldeplasserOppgradering av holdeplasser102500002500000 Div mindre prioriteringstiltak300000 Tromsøya øst: Busstrase UiT – StakkevollanHoldeplasserOppgradering, kantstein etc102500002500000 Tilrettelegging for buss Dramsveien Mindre tiltak3000000 HoldeplasserOppgradering; kantstein152500003750000 Fastlandet: Busstrase Ishavskatedralen – Kroken Mindre tiltak Bussknutepunkt Kroken HoldeplasserOppgradering, kantstein etc28250000 Diverse prioriteringstiltakBl a signalregulering v Tromsdalselva og E8 3000000 Busstrase Hungeren – SollielvaDiverse prioriteringstiltak HoldeplasserOppgradering, kantstein ets222500005500000 Innfartsparkering Sykkel/bilBerg11000000 Generelt: Sykkelparkering på 30 holdeplasser i Tromsø 301000003000000 85050000

16 Samferdselsetaten Prosessplan - medvirkning AktivitetDatoKommentarer 2014 Ferdig prosjektplan6. mars Ferdig anbudsutlysning14. mars Styringsgruppemøte19. mars Kontrakt med konsulent25. april Orientering i fylkesrådet29. april Lokalt seminar med referansegruppe (info om arbeidet, faglig innlegg fra konsulentmiljø og innspill fra brukergrupper) 3. juni Direkte møter med relevante berørte/interessenter I løpet av høsten Orientering – politisk nivå November 2015 Møter med referansegrupperMedio mars Endelig forslag fra konsulent17. april Endelig planforslag i styringsgruppeMai Behandling i ByrådetJuni Behandling i kommunestyretAugust Skrivefrist Fylkesting/kommunestyretTidlig septemberDato for politiske møter er ikke satt for 2015 Behandling i fylkestingetOktober

17 Samferdselsetaten Spørsmål?


Laste ned ppt "Delprosjekt kollektivtransport Kollektivplan for Tromsø Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Samferdselsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google