Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi- og klimaplan i Rendalen kommune. Vedtatt i slutten av 2010 Mål: – Å redusere utslipp med i over 10 % i forhold til 1990 nivå – Dette betyr en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi- og klimaplan i Rendalen kommune. Vedtatt i slutten av 2010 Mål: – Å redusere utslipp med i over 10 % i forhold til 1990 nivå – Dette betyr en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi- og klimaplan i Rendalen kommune

2 Vedtatt i slutten av 2010 Mål: – Å redusere utslipp med i over 10 % i forhold til 1990 nivå – Dette betyr en reduksjon på 8200 tonn CO2 ekvivalenter (ink karbonbinding i skog) – Økt bevissthet og kunnskap i forhold til EK spørsmål i kommunen. – Energieffektivisering og økt utnyttelse av lokale energiressurser.

3 Delmål stasjonær forbrenning ENØK i kommunale bygg Energimerking av bygg ENØK i privat sektor Klimagassutslipp fra kommunale bygg reduseres til 0 innen 2020. Reduksjonspotensiale: 430 tonn CO2 ekvival

4 Delmål landbruk Stimulere til mer miljøvennlig drift gjennom kurs og temadager Økt økologisk produksjon Hensiktsmessig arealstruktur og arrondering Økt bruk av utmarksbeite Økt kompetanse på biogassproduksjon Sortering av husholdningsavfall Etablere anlegg for biogassanlegg. 30 % av husdyrgjødsla bør benyttes til biogassproduksjon. Utrede muligheten for økt karbonbinding i landbruket Reduksjon på 1100 tonn CO2 ekviv.

5 Delmål skogbruk og bioenergi Etablere marked for levering av flis Ryddeprosjekt langs Rena Se på hvordan uttak av GROT påvirker biologisk mangfold. Økt satsning på bioenergi i kommunen. Karbonbinding i skog Klimaskogbruk Økt andel skog i kommunen Reduksjon på 5600 tonn CO2 ekviv.

6 Delmål holdningsskapende arbeid Kursing av 1 ansatt i Enovas støtteordninger Innføre utdanningsprogrammet Regnmakerne for grunnskolen Etablere et eget område for EK på kommunens hjemmeside.

7 Delmål arealplanlegging Plassering i terrenget i forhold til utnyttelse av solenergi Nybygg skal vurdere energieffektive løsninger Informasjon om miljøvennlige og energieffektive løsninger Bruke solcelle-energi og vedfyring

8 Delmål transport Styrking av jernbanekapasiteten mellom Oslo og Trondheim Elektrifisering av Rørosbanen Holdningsskapende arbeid mot bilister Styrke kollektivtilbudet Konvertere kommunal bilpark til fornybar enerigalternativ Reduksjon på 1070 tonn CO2 ekviv

9 Delmål fornybare energikilder Vurdere utbygging av kraftverk i vassdrag

10 Delmål klimarelaterte tiltak Miljøfyrtårnkommune Inngå avtale med nabokommuner om miljøfyrtårnsertifisør Dele ut nei til reklame klistremerker.

11 Tiltak satt i gang og utført ENØK i kommunale bygg Energimerking av bygg Utfasing av fossilt brensel Vannbåren varme-prosjekt Møter med gårdbrukere om miljøvennlig drift og energisparing Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel Deltar i arbeidet med FIAS i forhold til resirkulering av avfall - Miljøplan

12 Tiltak fortsetter Ryddeprosjekt langs Rena Rådgivning i Plan- og byggesaker Konvertering av bilpark til fornybar energialternativ Earth Hour Vannkraft Vindkraft Miljøfyrtårnkommune Fagdag flis og bioenergi

13 Arbeidet videre Engasjere politikere og ledelse i kommunen i større grad Større fokus hos de ulike fagfolkene Rullering av tiltaksdelen – Nye tiltak – Utførte tiltak – Nye mål


Laste ned ppt "Energi- og klimaplan i Rendalen kommune. Vedtatt i slutten av 2010 Mål: – Å redusere utslipp med i over 10 % i forhold til 1990 nivå – Dette betyr en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google