Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan samhandle for et bedre arbeidsmiljø? Tirsdag 22 mars 2010 Katarina Langaard, bedriftsfysioterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan samhandle for et bedre arbeidsmiljø? Tirsdag 22 mars 2010 Katarina Langaard, bedriftsfysioterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan samhandle for et bedre arbeidsmiljø? Tirsdag 22 mars 2010 Katarina Langaard, bedriftsfysioterapeut

2 Definisjon: Bedriftskultur når ”medlemmer i en organisasjon over tid og gjennom gjentatte samhandlinger skaper seg en virkelighet og et sett med normer og verdier som er spesifikke for akkurat den organisasjonen.” Henning Bang

3 Visjon Mål Oppgaver Sak Fagkunnskap Teknikker Metoder Prosedyrer Miljø Samarbeid Kommunikasjon Trivsel

4 Bedriftskultur som tillater Bred medvirkning Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Lokal handling

5 1 Organisering av arbeidet og tilrettelegging 2 Utforming av arbeidsplass, utstyr og maskiner 3 Arbeidsteknikk og rutiner 4 Ansvar for egen helse Hva betyr dette egentlig? Arbeide for å skape et helsefremmende og godt arbeidsmiljø - tilpasse arbeidsmiljøet til de som jobber der

6 Arbeidsplassen og individet Arbeidsplassen Utstyr, metode, organisering og tilrettelegging Bemanning Tydelig lederskap Realistiske tidsrammer Opplæring og fagutvikling Sosial støtte Møteplasser og medvirkning HMS-system Trivsel Meg selv Egen tilrettelegging Bruk av utstyr God arbeidsteknikk Pauser og variasjon Stressmestring Mosjon, kosthold, søvn, Bevisste valg og prioriteringer i forhold til å ivareta egen helse

7 Oppgave: Roller i HMS-arbeidet Arbeidsgiver/leder Arbeidstaker (Hoved)Verneombud Tillitsvalgt Arbeidsmiljøutvalget, AMU? Bedriftshelsetjenesten,BHT? Hvilket ansvar og oppgaver har disse? Hvilke §§ regulerer dette?

8 Oppgave, Saksgang Gruppeoppgave, to praktisk eksempler: Hvilken saksgang bør man følge for å få løst saken?

9 Arbeidstaker tar opp saken med arbeidsleder Arbeidstaker kontakter verneombud som tar saken opp med arbeidsleder og arbeidstaker Arbeidsleder/verneombud tar opp saken i avdelingsmøte Verneombud kontakter HVO som i samarbeid med VO kan ta opp saken med - arbeidsleder og/eller overordnet ledelse - i AMU - med faginstanser, f.eks BHT - med fagforeninger og tillitsvalgte Saken klages til Arbeidstilsynet, ev. videre til Arbeidsdirektoratet og departementet Saken løses

10 Grunn- loven Egne interne instrukser, Prosedyrer og retningslinjer Forskrifter Veiledninger og Retningslinjer Særlover - AML Juridisk bindende Rådgivende Internt bindende

11

12 AML, kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet § 3-1.2 c ”virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.”

13

14 Hvordan gå frem? 2. Kartlegg 3. Risikovurder 4. Prioriter 5. Handlingsplan med tiltaksforslag 6. Gjennomfør 1. Planlegg 7. Følg opp 8. Evaluer

15 Kartleggingsmetoder Hvilke metoder har vi ?

16 Hvilken risiko har vi i jobben?

17 1 10 30 600 Alvorlig personskade Mindre personskade Tilløp til hendelse, ”nesten ulykke” Ulykkes-isfjellet Materielle skader

18 Skade, nestenulykke og avvik Hva er hva? En person kommer inn i et rom hvor det er sølt ut mye vann på gulvet. Han faller og brekker beinet. En annen person kommer inn og sklir i vann, men klarer å holde seg på beina. En tredje person kommer inn, han ser vanndammen på gulvet, og sier slik skal det ikke være.

19 Avvikshåndtering Avvik er en aktivitet, eller mangel på aktivitet, som bryter mot vedtatte lover, forskrifter, reglement, prosedyrer, instrukser og inngåtte avtaler med mer. I følge IK forskriften § 5.7 og AML Kap 3-1.2e bør virksomheten ha et system som dokumenterer arbeid for å avdekke avvik. Hvordan gjør dere det på deres arbeidsplass?

20 Hva er risiko? Risiko er sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer og konsekvens av hendelsen hvis den inntreffer Risiko = sannsynlighet x konsekvens

21 Kategorier for sannsynlighet 1.Tenkelig 2.Har skjedd 3.Har skjedd flere ganger

22 Kategorier for konsekvenser 1.Mindre forbigående 2.Kritisk/varig 3.Katastrofe/død

23 Risiko Område eller Prosess som vurderes: Sann-synlighetKonse-kvens Kan skjeKan føre til Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Katastrofal/Død Kritisk/Varig skade Mindre/Forbigående skade Dato: Utført av: Skriv opp faren/problemet. Sett ett kryss i hvert fargefelt for hver horisontale linje. Multipliser (gang) tallene over kryssene og før resultatet opp under Sum, Risiko og Tiltak i henhold til Risikomatrisen. 321321SUMRISIKO Hvilk e tiltak gjøre s AnsvarFrist RISIKOMATRISE Utregnet SUM gir følgende risikoKonklusjon 369 HØY risikoTiltak skal iverksettes 246 MIDDELSTiltak skal vurderes 123 LAV risikoTiltak kan vurderes

24 RISIKOMATRISE Utregnet SUM gir følgende risikoKonklusjon 369 HØY risiko Tiltak skal iverksettes 246 MIDDELS risiko Tiltak skal vurderes 123 LAV risiko Tiltak kan vurderes

25 Akseptkriterier - brukes for å vurdere resultatene av risikoanalysen. sier noe om når vi må treffe forebyggende tiltak. Høy risikoUakseptabel Risikoreduserende tiltak må iverksettes Middels risikoRisikoreduserende tiltak bør vurderes, ev. nærmere analyse (kostnytte) Lav risikoAkseptabel risiko, tiltak vanligvis ikke nødvendig

26 Akseptabel risiko Risikonivået er redusert så langt som praktisk mulig Risiko for ulykker Høy Medium Lav Akseptabel risiko

27 Forebyggende tiltak Tiltak for å redusere risiko/farer er av to typer: Årsaksreduserende tiltak Konsekvensreduserende tiltak

28 PROBLEMSTILLINGFORSLAG PÅ TILTAKANSVARTIDS FRIST TOTALVURDERING OG PRIORITET UTFØRT HANDLINGSPLAN FOR HMS-ARBEID ………………………………………………………………………………….

29 Metoden Kartlegg farene Beskrivelse av risiko og sammenligning av akseptkriterier Prioriter Gi forslag på tiltak og lag plan for videre arbeid

30 Gruppeoppgave Bruk kartleggings og risikovurderingsskjemaet. 1.Kartlegg ditt eget arbeidsmiljø og gjør deretter en grov risikovurdering. 2. Diskutere resultatene i gruppen og gi forslag på tiltak for å redusere risikoen.

31 Hvilke årsaker til belastnings- plager kan det være i deres jobb? Nevn noen årsaker for de punktene nedenfor. Individuelle faktorer Individuelle faktorer Fysiske faktorer Fysiske faktorer Psykiske faktorer Psykiske faktorer Organisatoriske faktorer Organisatoriske faktorer

32 Oppgave, 1. Risikovurdering av belastende jobb Bruk vurderingsmodellen og gjør en dypere risikovurdering av en situasjon/arbeidsoppgave som dere kartlagt. 2. Lag et utkast til handlingsplan for din arbeidsplass.

33 Veien videre… Hva skal jeg/vi gjøre når vi kommer tilbake på jobben?

34 Hva sier lovverket? Arbeidsmiljøloven kap 4. Krav til arbeidsmiljøet Forskrift og veiledning til Arbeidsmiljøloven: ”Tungt og ensformig arbeid” nr 531 Forskrift til Arbeidsmiljøloven: ”Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, nr 544


Laste ned ppt "Hvordan samhandle for et bedre arbeidsmiljø? Tirsdag 22 mars 2010 Katarina Langaard, bedriftsfysioterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google