Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale konferanser - Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale konferanser - Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale konferanser - Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

2 Colleges and Universities In Norway – A decentralised Knowledge structure  25 Colleges  6 Universities Hvorfor regionale møter? Forskningsrådet vil i tett dialog med regionale aktører utvikle et nytt program: Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI følger opp…….

3 VRI følger opp….. Klare politiske signaler om styrket regionalt FoU-fokus i forskningsmelding, regionalmelding og i Soria Moria-erklæringen Ambisjoner om et styrket samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA Virkemiddelgjennomgangen i Forskningsrådet

4 Forskningsmeldingen: samordning av virkemidler og regional utvikling ”Regjeringen vil styrke de forskningsprogrammene som er særlig rettet mot de regionale FoU-miljøene.” (s. 150) ”… Forskningsrådet (skal) legge til rette for at midlene stimulerer til økt samarbeid mellom høyskolene og instituttene.” (s. 150)

5 Regionalmeldingen: en politikk for regionale variasjoner som vektlegger utdanning og forskning ”Departementet vil samle programma i færre, men større tematiske satsingar. Siktemålet er å forenkle systemet og gjere det enklare å orientere seg for brukarane. Samstundes vil det auke fleksibiliteten med tanke på regionale tilpassingar innanfor dei prioriterte satsingsområda.”

6 Soria Moria-erklæringen følger opp forskningsmelding og regionalmelding 3-prosentmålet opprettholdes ”Kontakten mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner må styrkes.” (s. 49) ”Regjeringen vil i større grad arbeide for å utvikle regionale verdiskapingsmiljøer.” (s. 17)

7 VRI – et program i Forskningsrådet Hva ønsker vi å oppnå med VRI? Hvem retter programmet seg mot? Innholdselement og virkemidler Hvordan organisere VRI? – nasjonalt vs regionalt hva er gjort og hvem er involvert? Innhold Hva foreslår vi? Dagens situasjon – aktuelle virkemidler i VRI Innledning til gruppediskusjoner?

8 Hva foreslår vi? Å utvikle et nytt program (VRI) som skal samordne Forskningsrådets forsknings- og innovasjonsinnsats rettet mot det regionale nivået. Dette omfatter  Videreutvikling av eksisterende virkemidler med særskilt regional relevans  Utvikling av nye virkemidler med særskilt regional relevans Vi vil stimulere til en mer aktiv bruk av virkemidlene i regionale utviklings- strategier (RUP)

9 Dagens situasjon – Aktuelle virkemidler i VRI Vitenskapsdivisjonen Forskningsmidler: Statlige høgskoler (SHP) Regionale forsknings- institutt (”SIP”) Innovasjonsdivisjonen Verdiskaping 2010 Næringsrettet Høgskolesatsing Kompetansemegling Universitetspiloter Kunnskapsgrunnlags- prosjekter VRI Finansiering: ca 45 mill krFinansiering: ca 65 mill kr KD NHD KRD

10 Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon Skatte FUNN SFI SFF Fri grunn- forskning Brukerstyrt innovasjonsarena Programmer Store programmer Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI – et program i Forskningsrådet FORNY

11 VRI vil sette fokus på FoU som en viktig drivkraft i regionale innovasjonssystem BedrifterOffentlig FoU Læring Kunnskapsflyt Bedre regionalt samspill – ”trekant-samarbeidet” 1 Sterke nasjonale og Internasjonale koblinger 2

12 Hva ønsker vi å oppnå med VRI? Bedre kvalitet og regional relevans i forskningen i statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt – Styrke miljøenes regionale utviklingsrolle Mobilisere regionalt næringsliv og offentlig virksomhet til å ta i bruk FoU Bedre samspill mellom det nasjonale virkemiddelapparatet, regionale myndigheter og brukere Styrke den internasjonale dimensjonen i regionale innovasjonsprosesser

13 Hvem retter programmet seg mot? FoU-institusjoner som vil styrke sin regionale utviklingsrolle, først og fremst de statlige høgskolene og de regionale forskningsinstituttene Universiteter og forskningsinstitutter som har ambisjoner om å spille en sterkere rolle på regionalt nivå Bedrifter eller bedriftsnettverk som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljøer Regionale partnerskapsmiljøer og lignende organer som har innflytelse på virkemiddelbruken i regionen

14 VRI - tre hovedelement FoU- mobilisering – næringsliv og off.virksomhet Samspill i regionale innovasjons -system Strategisk og grunnleggende FoU for og i regionene

15 Mål og virkemidler FoU-prosjekter for næringsliv og offentlig sektor Prosjekter for regional samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlig virksomhet Forskningsmidler til statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt Bedre kvalitet og relevans i forskningen Mobilisering til økt FoU i næringsliv og offentlig sektor FoU-institusjonenes rolle som regional aktør (institusjonell endring) Aktuelle Virke- midler: SHP, ”SIP”, Nærings Ph.D ”Små” brukerstyrte FoU- Prosjekter med regional relevans VS2010, nHS, kompetansemegling Universtetspiloter.

16 Hvordan organisere VRI slik at dette blir et helhetlig program? Helhetlig program med klar nasjonal og regional arbeidsdeling Koordinert innsats med Innovasjon Norge og SIVA

17 Koble den nasjonale og regionale verktøykassa – Ny organisering? Nasjonal Verktøykasse for regional utvikling RUP Regionale strategier Den regionale verktøykassa VRI NCE, Arena ” Mellomliggende” organisasjoner

18 Prosessen - Hva er gjort og hvem er involvert? Programplanleggings -gruppe Innspill fra Programstyrene i VS201 og MOBI Nytt programstyre operativt 01/11-06 Utlysning DS 14/12-0501/06-06 Febr. 07 Søknadsfrist Utlysning Detaljering Innspill fra og samarbeid med Regionene – regionale møter Interne og departementale avklaringer Møter med partene i arbeidslivet 1/4-06 20/4-06 Samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og SIVA

19 Avslutning Er vi VRIbare eller VRIompeiser?

20 Innledning til gruppediskusjon – tre hovedtemaer 1.Utviklingsbehovene i regionen 2.Aktuelle satsinger/virkemidler i regionen 3.Perspektiver på prosjektorganiseringen i regionen og forholdet til det nasjonale nivået

21 Tema 1: Framtidens næringsliv i regionen På hvilke måter kan et bedre samspill mellom FoU-institusjoner, næringsliv og offentlige myndigheter/aktører bidra til å fremme regional utvikling? Hva må til for at FoU-institusjonene i regionen styrker sin regionale utviklingsrolle?

22 Tema 2: Aktuelle satsinger/ virkemidler i regionen Ta utgangspunkt i de aktiviteter/prosjekter som allerede er i gang i regionen i tilknytning til Næringsrettet Høgskolesatsing, Verdiskaping 2010, Kompetansemegling og andre FoU- prosjekter med særskilt regional relevans.  Gi synspunkter på hvordan disse virkemidlene kan videreutvikles gjennom økt omfang, bedre integrasjon med hverandre og/eller bedre integrasjon med andre virkemidler.  I tillegg til nevnte virkemidler, hvilke andre typer virkemidler er det eventuelt behov for?

23 Tema 3: Perspektiver på prosjektorganiseringen i regionen og forholdet til det nasjonale nivået Ta utgangspunkt i svarene på spørsmål 2 og gi synspunkter på hvilke praktiske oppgaver som reiser seg og hvordan de bør løses. Legg særlig vekt på hvilke oppgaver som bør løses regionalt vs. nasjonalt. Hvilke regionale fora bør brukes, eventuelt skapes, for å få til en mer integrert virkemiddelbruk i regionen?


Laste ned ppt "Regionale konferanser - Utvikling av virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google