Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knutepunkt Sørlandet – en funksjonell region – roller, styring og organisering Samling Knutepunkt Sørlandet 12. februar 2008 Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knutepunkt Sørlandet – en funksjonell region – roller, styring og organisering Samling Knutepunkt Sørlandet 12. februar 2008 Jørund K Nilsen og Geir Vinsand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knutepunkt Sørlandet – en funksjonell region – roller, styring og organisering Samling Knutepunkt Sørlandet 12. februar 2008 Jørund K Nilsen og Geir Vinsand

2 Temaer i dag Dagens organisering Presentasjon av undersøkelse i KS prosjektet ”Med politikere i front – effekter av robuste samarbeidsmodeller”

3 Knutepunkt Sørlandet – en funksjonell region! En sammenhengene ABS-region Funksjonell region for felles oppgaveløsning

4 Knutepunkt Sørlandet – organiseringen 7 kommuner i to fylker – en storby Regionråd med representantskapet og arbeidsutvalg Dere har utviklet et politisk og administrativt apparat med kommuneoverskridende perspektiv! Igangsatt en rekke utviklingsprosjekter Relativt få konkrete samarbeidsordninger på regionrådsnivå Men stort omfang av enkeltsamarbeider i regionen – på ulikt geografisk nivå?

5 Knutepunkt Sørlandet – mange prosjekter, utvalg og nettverk –Areal og transport –Personalpolitisk omstillingsprogram –Næringsutvalg – strategisk næringsplan –Helse-, sosial- og omsorgsnettverket –Barnehagenettverket –GIS utvalget –Krim-utvalget –Arbeidsgivernettverket –Folkehelsenettverket –IT-nettverket –Effektiviseringsnettverket –Felles innkjøpordning –Matrikkel-utvalget –Skole- og undervisnings nettverk –Biblioteknettverk

6 Felles forstudier og samarbeidsavtaler godkjent – bl.a: Helse, omsorg og sosialtjenestene Skoleutvikling - lokalt læreplanarbeid Barnehagesektoren

7 Viktige diskusjoner og temaer 12- 13. februar - Representantskapets arbeidsform 13. mars - Knutepunktregionens helse, omsorg og sosialutfordringer - 29 april - Status og videre utvikling av ATP prosjektet 5. juni - Kristiansandregionens næringsstrategi

8 Mulige temaer høsten 2008 Knutepunktregionens skoleutfordringer Regionplan Agder Knutepunktregionens barnehageutfordringer Utvikling av støttetjenester, herunder forming av fremtidig IT-arkitektur for felles service Forstudie og etablering av nettverk tekniske tjenester Forstudie og etablering av nettverk kultur Utvikling av eierskapsstrategi interkommunale selskaper (regi KS Agder) Felles innsats ”Kampen om arbeidskraften” Oppfølging tema fra 1. halvår 2008 (for eksempel innen helse, omsorg og sosial)

9 .. 7 kommuner KnpS Representantskapet Arbeidsutvalget Rådmannsutvalget Administrasjonen ********* 15-20 prosjekter og utviklingstiltak X- antall konkrete ordninger mellom kommunene Rammesettere og samarbeidspartnere: Fylkeskommunen statlige etater kunnskapsmiljøer organisasjoner 121 000 innbyggere

10 Hva uttrykte KnpS i 2006? De tre viktigste fordelene som nevnes er –Kompetansegevinster –Bedre kvalitet –Økonomisk innsparing De tre viktigste ulempene –Manglende politisk styring –Dårligere tilgjengelighet –Manglende beslutningskraft Ønske om mer samarbeid, men bedre politisk styring! Ny organisering fra 2008

11 KS prosjektet KnpS tok initiativet til prosjektet Gi kunnskap om politiske prosesser og styringen av regionråd og interkommunalt samarbeid Gi dere faglig støtte i eget utviklingsarbeid Gi KS erfaringsgrunnlag for støtte til utvikling av andre regionråd Viktige temaer for prosjektet er: –De politiske prosessene –Organisatorisk utvikling –Resultater av samarbeidstiltak –Vurdering av konsekvenser i forhold til omverdenen –Analyse av alternative modeller for regionrådenes organisering

12 NIVIs undersøkelse 2007/2008 Målgrupper i undersøkelsen –Medlemmer i regionrådenes organer –Øvrige formannskapsmedlemmer i deltakende kommuner –Rådmenn/administrasjonssjefer –Sekretariatsledere

13 Temaer Gevinster ved samarbeidet så langt Viktigste svakheter Regionrådets tydelighet ifht. 8 aktører Holdning til fylkeskommunen Naturlig region Endringsbehov Utvidet samarbeid om kommunale oppgaver Fremtidig samarbeid med fylkeskommunen Forutsetninger for å lykkes Prioritering av viktigste utfordring/oppgave for regionrådet i 2008

14 Svarprosenter

15

16

17

18

19 Tolkning – regionrådenes tydelighet Et stort flertall mener det er viktig at regionrådet har en tydelig rolle i forhold til næringslivet, politisk og administrativt nivå i kommunene og regionale aktører Tydelighet i forhold til innbyggerne og øvrige ansatte i kommunene framheves ikke som like viktig Regionrådene oppfattes som mest tydelige i forhold til administrative ledere Stort gap i vurderingen for andre aktører, særlig det politiske nivå og næringslivet

20

21

22 Tolkning – funksjonalitet KnpS skiller seg ut som den mest funksjonelle enhet, geografisk og oppgavemessig Alle regioner oppleves som rimelig funksjonelle for utviklingsoppgaver/regionalpolitikk Steds- og kommuneidentitet dominerer antakelig i alle delregioner

23

24

25

26

27 Tolkning – endringsbehov Store andeler ønsker mer samarbeid om kommunale oppgaver, adm. støtte, smale kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver Et flertall ser for seg en ytterligere formalisering av samarbeidet med fylkeskommunen gjennom avtaler og/eller overtakelse av oppgaver Store andeler forventer endringer i regionrådene i kommende kommunestyreperiode når det gjelder arbeidsformer, oppgaver, beslutningsmyndighet og tilknytningsformer

28 Åpent spørsmål om prioritering Hvis du skulle peke på én konkret utfordring eller oppgave som du mener regionrådet bør prioritere i 2008, hva ville du da foreslå?

29 Svar fra KnpS (30) Bedre forankring av samarbeidet, unngå overkjøring, dialog med kom.styrene (7) Prioritere, iverksette og organisere samarbeid, ta ned noen av ballene, gå opp grensesnitt region/kommune (5) Felles arealplanlegging, senter, bolig, næring, grønt (4) Tunge brukere, barnevern, psykiatri (4) Felles næringspolitikk, følge opp SNP (3) Skoleutvikling, fritt skolevalg (2) Slå sammen administrative støttetjenester Felles IKT-system Klimaplan, reduksjon av utslipp Voksenopplæring Full statlig finansiering av E39/E18


Laste ned ppt "Knutepunkt Sørlandet – en funksjonell region – roller, styring og organisering Samling Knutepunkt Sørlandet 12. februar 2008 Jørund K Nilsen og Geir Vinsand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google