Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 1 Studiekvalitetsdag 2012 Mål for dagen: Utdypet forståelse av forskningsbasert utdanning – og studentenes rolle i utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 1 Studiekvalitetsdag 2012 Mål for dagen: Utdypet forståelse av forskningsbasert utdanning – og studentenes rolle i utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 1 Studiekvalitetsdag 2012 Mål for dagen: Utdypet forståelse av forskningsbasert utdanning – og studentenes rolle i utdanning og FoU. ‘Undervisning’: Møtet mellom faginnhold, lærere og studenter; all tilrettelegging for læring, blant annet veiledning og opplæring gjennom praksis. ‘Utdanning’: Undervisning og læringsmiljøet: studieorganisering, vurderingsordninger, rammene for undervisningen. : Definisjon (tillempet) etter Utdanning+FoU=Sant (Universitets – og høgskolerådet, 2010) Utdanning+FoU=Sant

2 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 2 Forskningsbasert utdanning og studentaktiv FOU – fornyet aktualitet > Hva, hvorfor? - HiST-status? Disposisjon: 1.DEN STORE BAKGRUNNEN, 2 begrunnelser: Internfaglig begrunnelse: Vitenskapens etikk, saklighet, dannelse, kunnskapsdriv Eksternfaglig begrunnelse: Kunnskapspolitikk som nøkkelfaktor i økonomisk utvikling 2.DEN HiST-LOKALE BAKGRUNNEN, 2 begrunnelser: Evalueringen av vårt kvalitetssystem 2006 Studiekvalitets- undersøkelsen 2011 og 2012 3.Forskningsbasert utdanning, formalrammer - HiST: Vår definisjonen på FU Vår operasjonalisering av HiST- definisjonen på FU

3 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 3 1. Den store bakgrunnen: Internfaglige begrunnelser for FU - 1 Her 3 punkter på tidsaksen: Wilhelm von Humboldt (1767-1835): Prøyssisk vitenskapsmann (lingvist) og undervisningsminister. Hans budskap: Universitetets grunnidè går over 2 hovedspor: 1.En hovedoppgave for universitetet er dannelse (ty. Bildung). Dette krever at universitetet gir en allsidig utdanning med vekt på personlig tilegnelse av kunnskap og vekst. Universitetet bør være atskilt fra staten. 2.Utdanning og forskning bør gå hånd i hånd: Forskningsbasert utdanning 1.Wilhelm von Humboldt (Prøyssen) 2.US undergraduate research movement (USA) 3.Dannelsesutvalget (Norge) «… studenten [er] ikke lenger en som bare er engasjert i læringsprosessen, studenten er en person som går inn i egen forskning, med professoren som veileder og støtte» (GS, XIII, p. 261).

4 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 4 US undergraduate research movement – med utstikkere til UK og Australia: Fra ca 1990-tallet: Bevegelsen ville styrke studentens muligheter for FoU i utdanningene, også på bachelornivå. Studentrollen skulle utvides: fra å være konsumenter av kunnskap til deltakere i FoU = produsenter av kunnskap. «… det påhviler universitetene å utstyre deres kandidater slik at de kan gå inn i unike produktive roller…» (The Boyer Commission 1998:38). Argumentasjonen synes å være rent faglig, uten bihensyn. Bevegelsen kan oppfattes som en revitalisering av Humboldts budskap. – Linjer til Norden og Norge? Ymse dokumentasjon: The Boyer Commission 1998, med tilhørende dokumentasjon og evalueringer.med tilhørende dokumentasjon og evalueringer. Healey & Jenkins (2009): Developing undergraduate research and inquiry, The Higher Education Academy. Jfr. også en større biobliografi om temaet av Mick Healey.større biobliografi 1. Den store bakgrunnen: Internfaglige begrunnelser for FU - 2

5 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 5 1. Den store bakgrunnen: Internfaglige begrunnelser for FU - 3 Kunnskap og dannelse foran et nytt århundreKunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning (juni 2009). – Vi kan hente god argumentasjon for FU og studentaktiv FoU i denne utredningen: Og hva er nå overstående kjennetegn på dannelse? – Jo, egenskaper og kompetanse som fremmes gjennom en tett kobling mellom utdanning og forskning, der studenter sjøl medvirker. Ergo vil forskningsaktiviteter i utdanning kunne bidra til å styrke danningsaspektet. Ett eksempel >>Ett eksempel >> Utvalgets (adopterte) definisjon av dannelse, oppsummert: … evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å stille interessante spørsmål, evnen til å sette faktaopplysninger inn i en videre ramme, samle informasjon fra en rekke kilder, analysere, uttrykke seg presist, arbeide selvstendig og inngå i et større fellesskap.

6 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 6 1. Den store bakgrunnen: Eksterne begrunnelser for FU - 1 EU: Koblingen kunnskapspolitikk & økonomisk utvikling. EU er sterk driver til norsk kunnskapspolitikk, særskilt mht. koblingen kunnskapspolitikk-økonomisk utvikling. Denne innflytelsen er forsert de senere årene, ikke minst i lys av økonomiske kriser. 2009: et symbolår for EU. Ministerrådet for høyere utdanning formulerte en modell/en politisk overbygning om hopehavet kunnskaps-/økonomisk politikk: Kunnskapstrianglet.

7 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 7 1. Den store bakgrunnen: Eksternbegrunnelser for FU - 2 EUs ministerråd for høyere utdanning vedtar i 2009: … kjerneverdiene i den nye Lisboa-strategien, er vekst og sysselsetting som middel for å oppnå velstand og en rettferdig og miljømessig bærekraftig framtid for Europa, med kunnskapstrianglet som en nøkkeldriver i denne prosessen. (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st14/st14344.en09.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st14/st14344.en09.pdf

8 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 8 1. Den store bakgrunnen: Eksterne begrunnelser for FU – 3: Norsk import av K- trianglet som politisk overbygning I takt med endringene i samfunnet ellers stilles det på internasjonalt nivå stadig mer eksplisitte forventninger om at forskning og innovasjon skal bidra til økonomisk vekst og samfunnsutvikling. En måte å forstå dette på er gjennom kunnskapstriangelet som betegner samspillet mellom forskning, innovasjon og utdanning. EU har utpekt kunnskapstriangelet som politisk nøkkeldriver for økonomisk vekst og konkurranseevne …

9 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 9 «Lansering» av K-trianglet i Norge:

10 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 10 Mot en ny forskningsmelding…

11 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 11

12 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 12 Kunnskapserklæringen For å styrke integreringen av forskning og innovasjon i utdanningen bør studenter helt fra bachelornivå selv kunne delta i forsknings- og innovasjonsprosjekt ved forskningsinstitusjonene. Det foreslås en nasjonal ordning for studentaktiv forskning der universiteter, høyskoler og institutter kan få støtte til å involvere studenter i FoU-prosjekter sammen med erfarne forskere og samtidig veilede studentene. Et nøkkelpunkt i en ny forskningsmelding bør være å legge til rette for å skape sterkere integrasjon mellom aktivitetene innenfor utdanning, forskning og innovasjon, både ved forskningsinstitusjonene, i arbeids- og næringslivet, i Forskningsrådet og i nasjonal politikk. (…) Dersom vi kan få U, F og I til å spille godt sammen gjennom en systematisk og kontinuerlig interaksjon, skapes en merverdi både i kunnskapsproduksjonen og i samspillet med samfunn og næringsliv.

13 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 13 1.DEN STORE BAKGRUNNEN, 2 begrunnelser: Internfaglig begrunnelse: Vitenskapens etikk, saklighet, dannelse Eksternfaglig begrunnelse: Kunnskapspolitikk som nøkkelfaktor i økonomisk utvikling 2.DEN HiST-LOKALE BAKGRUNNEN, 2 begrunnelser: Evalueringen av vårt kvalitetssystem 2006 Studiekvalitets- undersøkelsen 2011 og 2012 Begge type hovedbegrunnelser gir tydelig argumentasjon for studentaktiv FoU, også på bachelornivå 3.Forskningsbasert utdanning, formalrammer - HiST: Vår definisjonen på FU Vår operasjonalisering av HiST- definisjonen på FU

14 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 14 Den HiST-lokale bakgrunnen - 1 To grunner ved vår høgskole som aktualiserer et forsterket og fornyet innsats for forskningsbasert utdanning: a)Studiekvalitetsundersøkelsene 2011 og 2012: HiST får relativt dårlige skårer på temaet forskningsbasert utdanning fra studentene. b)NOKUTs evaluering av vårt kvalitetssystem (2006): gav klare anbefalinger om at HiST bør klarlegge begrepet forskningsbasert utdanning mht. definisjon, operasjonalisering og organisatorisk forankring.

15 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 15 Den HiST-lokale bakgrunnen – 2 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012

16 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 16 Den HiST-lokale bakgrunnen – 3. Stud.kval.unders. 2012 Konklusjon: HiST har en jobb å gjøre, jfr rektors oppfølgingsbrev til avdelingene (For ordens skyld: … en slik jobb har de fleste UH-ene behov for å gjøre)

17 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 17 Den HiST-lokale bakgrunnen – 4 NOKUT-evalueringen 2006-hva er gjort NOKUT-evalueringen 2007 av vårt kvalitetssystem. NOKUT anbefaler at: Begrepet «forskningsbasert undervisning» bør defineres, og høgskolen bør arbeide for at det utvikles en større bevissthet om hva som menes med forskningsbasert undervisning i de ulike fagmiljøene. Dette har vi gjort: 1.Definert begrepet forskningsbasert utdanning og lagt denne inn i Strategisk plan 2010-2015 i form av en egen strategiformulering: HiST skal i utdanning på alle nivå – formidle oppdatert forsknings- og erfaringsbasert kunnskap – bruke forskningskompetent personale og aktive forskere som vesentlige bidragsytere – gi studentene innsikt i, forståelse for og erfaring med vitenskapelig tenkemåte, metode og forskningsetikk 2.Fastsatt en operasjonalisering av denne definisjonen, som finnes i høgskolens studieplanmal. https://ansatt.hist.no/content/37166/Forskningsbasert-utdanning- https://ansatt.hist.no/content/37166/Forskningsbasert-utdanning-

18 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 18 Den HiST-lokale bakgrunnen – 5 NOKUT-evalueringen 2006-hva er gjort

19 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 19 HiST sin FU-operasjonalisering - 1 ’formidle oppdatert forsknings- og erfaringsbasert kunnskap’: Pensum-/litteraturlistene skal gjennomgås hvert år med tanke på ajourføring. Pensum-/litteraturlistene skal ha et tydelig innslag som reflekterer et internasjonalt vitensamfunn, i form av oversatte og fremmedspråklige tekster. Alle faglærere skal være godt kjent med pensum- /litteraturlister i det fagområdet/emnet de underviser. Alle programmer skal ha innslag av resultater fra høyskolens egen forskning.

20 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 20 HiST sin FU-operasjonalisering - 2 ’bruke forskningskompetent personale og aktive forskere som vesentlige bidragsytere’: Minimum 20% av bachelorprogram skal dekkes med førstestillingskompetanse. (Krav i forskrift.) Minimum 50% av masterprogram skal dekkes med førstestillingskompetanse, derav minimum 25% på professornivå. (Krav i forskrift.) Alle fagmiljøer som bidrar med undervisning innen bachelor - og masterprogrammer skal drive forskning i tråd med høgskolens og avdelingens satsningsområder. Alle faglærere har ikke nødvendigvis egen forskningskompetanse eller er selv aktive forskere. Alle programmer skal ha tydelige innslag av faglærere som underviser innen tema fra egen forskning, særlig på masternivå.

21 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 21 HiST sin FU-operasjonalisering - 3 ’gi studentene innsikt i, forståelse for og erfaring med vitenskapelig tenkemåte, metode og forskningsetikk’ Bachelorstudenter skal få kjennskap til forsknings – og utviklingsarbeid innen programområdet. De skal få innsikt i vitenskapelig tenkemåte, metode og forsknings – og yrkesetikk. Studentene skal videre få kunnskap om programområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Bachelorstudentene skal få kjennskap til relevant forskning ved HiST. Bachelorstudenter bør få erfaring med FoU-arbeid, der forholdene ligger til rette for det. Masterstudenter skal få inngående kunnskap om programområdets vitenskapelige teori og metoder. De skal få grundig innsikt i faglige problemstillinger med utgangspunkt i programområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. (Jfr. nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.) Masterstudenter skal gjennomføre et vitenskapelig forskerarbeid (avhandling) i henhold til anerkjente vitenskapelige standarder og forskrift og studieplaner. Alle gradsgivende studier skal inneholde lærestoff og læringsprosesser der studentene reflekterer over kunnskapens sammenhenger, dens kunnskapssyn, vitenskapsoppfatning og yrkesetikk, tema som gir impulser til dannelsesprosesser innenfor en faglig sammenheng.

22 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 22 Tips: det foregår seminarer om FU…

23 Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 23 NSO sine forventninger… (Fra Forskningspolitikk 2/12)


Laste ned ppt "Studiekvalitetsdag 180912_aomdal 1 Studiekvalitetsdag 2012 Mål for dagen: Utdypet forståelse av forskningsbasert utdanning – og studentenes rolle i utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google