Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemeldinger hjemmelseker Hva vi gjorde vi sist/forrige samling Tilbakemelding styringskort – mange tjenester Om årshjul, hjemmelekse til Ålesund Mal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemeldinger hjemmelseker Hva vi gjorde vi sist/forrige samling Tilbakemelding styringskort – mange tjenester Om årshjul, hjemmelekse til Ålesund Mal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemeldinger hjemmelseker Hva vi gjorde vi sist/forrige samling Tilbakemelding styringskort – mange tjenester Om årshjul, hjemmelekse til Ålesund Mal lederavtaler, hjemmelekse til Ålesund +++ Dere ble oppfordret til å sende inn flere styringskort enkelttjenester, fristen var 20.8

2 Hjemmelekser, fått fra; Sula; årshjul, mal styringsort, mal lederavtale/fra 07, ikke vurdert detaljert av meg, ikke styringskort tjenester Leirfjord; mal lederavtale, årshjul, ikke styringskort på tjenester Bø; årshjul, også skole, styringskort på flere tjenester, en rekke maler lederavtaler Verran; mal lederavtale, årshjul, styringskort fleire tjenester Har gitt tilbakemelding – tar opp smakebiter her til felles læring og forbedring – suppler gjerne

3 Politisk behandling av årsmelding og rekneskap Leiarsamtale, inkludert oppfølging av målekort Budsjettkontroll 1.tertial Oppstart av budsjettprosessen Budsjettmøter og innspel frå einingsleiarane Kostra-rapportering Årsmelding frå einingane, inkludert rapportering av resultatmål Brukarundersøking eller medarbeidarundersøking Budsjettmøter Budsjett til politisk behandling Budsjettkontroll 2. tertial 4. Kvartal Økonomiplan/bu dsjett 1. Kvartal Resultat og vurdering 2. Kvartal Dialog og strategi 3. Kvartal Ferieavvikling og førebuing budsjett Min tilbakemelding Dette hjulet skal være dialoginstrument hvor det er sentralt å få med nye aktiviteter som brukerundersøkelser, resultatdialog tjenesteleder/rådmannsnivået, rapportering og planlegging av resultatmål m.v. Dere har med det meste i en flott tegning. Vi tar opp årshjul fra de andre kommunene på samlingen, og kanskje dere blir inspirert til noen suppleringer Årshjul

4 Mangler noe?/lage tegning?

5 januarfebruarmarsaprilmaijunijuliaugustseptemberoktobernovemberdesember 15.12 Analyse av resultat nasjonale prøver på skulane 15.12 skulane presenterer resultat / tiltaksplan nasjonale prøver for kommunalsjef 15.09 resultat /tiltaksplan kartleggingsprøver presenteres for kommunalsjef 30.09 tilstandsrapport behandlas i utval for oppvekst og kultur 30.09nasjonale prøver 8. og 9. trinn 31.10 Tilstandsrapport behandlas i kommunestyret 31.10 nasjonale prøver 5. trinn 31.10 nasjonale prøver 8. og 9. trinn 31.01Nasjonale prøver – analysearbeid på tvers av skulane 28.02 Elevundersøkinga –arbeid med resultat på skulenivå 15.02 resultat nasjonale prøver legges fram for utval for oppvekst og kultur 31.03 elevundersøkinga – analyse av resultat skulenivå 31.03 kartleggingsprøve 3.trinn engelsk 31.03 kartleggingsprøve digitale ferdigheter 4. trinn 30.04 Elevundersøkinga leggas fram for utval for oppvekst og kultur 30.04 kartleggingsprøver for 1.- 3. trinn i lesing og rekning 20.05 revidering av skulanes kvalitetsutviklinsgplanar 20.06 skulanes kvalitetsutviklings- planar behandlas i utval for oppvekst og kultur 30.11 gjennomføre elevundersøkinga på 7. trinn 30.11 resultat/tiltaksplan kartleggingsprøver leggas fram for utval for oppvekst og kultur Bø; Årshjul og oppfølging skole, flott

6 Verran, flott

7 Lage tegning?

8 Mal Lederavtaler Gikk igjennom mange eksempler på forrige samling Det sentrale i en ny mal bør være at følgende er med; Verdier Formål Ansvar for oppfølging Ansvar og myndighet Rettigheter og forpliktelser, begge partere Resultat og utviklingssamtaler, innhold, hensikt, når Hvem avklarer mål, f.eks vedtatte mål pr. tjeneste fra kommunestyret Tar inn vedtatte/avklarte mål i avtalen for den enkelte leder Konsekvenser for manglende måloppnåelse, prosedyrer m.v., juridisk «holdbart» Har legitimitet hos virksomhetsledere/må prøves ut Annet? Mange relevante maler fra dere – Flertallet har fått tilbakemelding på dette - tar opp noe her nå

9 Prosedyre for drøfting av manglande samsvar mellom krav/forventningar og oppnådde resultat Dersom det oppstår ein situasjon med manglande oppnåing av resultat skal drøfting av dette skje slik:  Kommunalsjefen gjer einingsleiar merksam på si vurdering.  Einingsleiar får høve til å forklare seg.  Det vert avtala ein konkret plan for utvikling av områder for forbetring.  Kommnalsjef og einingsleiar har månadlege oppfølgingssamtalar. Bø; Er dette tilstrekkelig?

10 Leirfjord; Bedre her? Også Leirfjord; Har alle dere andre med dette?

11 Mer detaljert/Sula Noe annet vi bør ta opp, vise frem noen maler fra dere?

12 Styringskort/målekort Tar opp noen av det jeg har fått på tjenester – felles læring og forbedring Starter med malen Sula

13 Mal styringskort, Sula Min tilbakemelding Dette er en mal som vi kjenner igjen fra de første kommunene som startet med BMS for 15 år siden/mal i Sula fra 07. Jeg har på tidligere samling foreslått langt enklere mal/færre kolonner, se tidligere pp-fil. Det er også formålstjenlig at siste resultat/snitt land kommer med. Jeg anbefaler dere å forenkle denne malen. Dere vet likevel best Vurdert malen før, gjentar her

14 StyringsindikatorerStatus Mål Resul tat Lands-snitt 2014( egne tall) Brukerperspektivet 20142015 VKK, Tilbud: Hvor fornøyd er foresatte med bredden av disipliner kulturskolen tilbyr? Bør sjekke ordlyd spørsmål i bedre kommune Ingen statistikk på dette i 2014 Score over snitt i landet VKK, Kvalitet: Hvor fornøyd er foresatte med kvaliteten på tilbudet i kulturskolen? ok Ingen statistikk på dette i 2014 Score over snitt i landet VKK, Kulturinstitusjon: I hvor stor grad oppleves kulturskolen som godt nok representert i kulturlivet i Verran?. Se over Ingen statistikk på dette i 2014 Score over snitt i landet VKK, samarbeid: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med kommunikasjonen mellom kulturskolen og hjemmet? Se over Ingen statistikk på dette i 2014 Score over snitt i landet Ungdomsklubb: Opplevd kvalitet fra brukerne: I hvor stor grad oppleves ungdomsklubbmiljøet som rusfritt? Ingen statistikk på dette i 2014 100 % på oppfølging i tråd med rutinene Dette er ikke mål, men aktivitet/ endre Verran kommunale Kulturskole, Verran Ungdomsklubb og Verran Folkebibliotek Ok, Verran?

15 Ungdomsklubb: Opplevd kvalitet fra brukerne: I hvor stor grad følger personalet i ungdomsklubben opp saker tilknyttet mobbing? Ingen statistikk på dette i 2014 100 % på oppfølging i tråd med rutinene. Se over Bibliotek: Yte god service og skaffe etterspurt litteratur internt eller via fjernlån Innen 1 uke ok Bibliotek: Litterær lunsj 9 ganger i året 9 ganger i året, Bibliotek: Samtalegrupper for kvinner Brukerundersøkelse? 9 Etter behov Lite presist Medarbeider-perspektivet20142015 Sykefravær Under 9 % Stabilitet i personalet Dette er ikke mål på stabilitet Tunrover? Opptaket til kulturskolen skal være i samsvar med ressurser som ligger i de faste stillingene. Medarbeidersamtaler Lite egnet; Andel ansatte med medarbeidersamtale? Alle ansatte på enheten skal ha tilbud om individuelle samtaler med leder en gang i året. Medarbeidertilfredshet Dette er ikke mål på nivået på tilfredshet Ihms hvert 3. år På kulturskole bruker andre kommuner; Antall off. opptredener, Andel elever som fortsetter på annet tilbud neste år, Andel barn i kulturskole(KOSTRA), osv Gi tjenestene metodestøtte?

16 Måleskjema for Strandveien barnehage -2015- Vurderer dette målekortet som om det er barnehagetjenesten i kommunen Mye bra

17 Forebyggende enhet - Fysio- og ergoterapitjenesten. Hva skal nås, metodestøtte?

18 Forebyggende enhet –helsestasjon- og skolehelsetjenesten Hva skal nås, metodestøtte her også?

19 Måleskjema for Enhet for omsorgstjenester Rom for forbedring og supplering

20 Bø Ryddig mal, høyt faglig nivå, osv Obs litt høyt ambisjonsnivå her og der

21 Brukerundersøkelser, avklarte enkeltspørsmål, flott Mangler kanskje noe på målt kvalitet barnehage, eks nå avklarte språkmål/sosiale ferdigheter, fravær av uheldig hendelse/ulykker osv, Mål på spesialundervisning/nå avklarte læringsmål?

22 Læringsmiljø og læringsmiljø; Etter boka, obs ambisjonsnivå

23 Dette er en stor tjeneste, dele opp i flere deltjenester slik at det blir plass til flere relevante indikatorer pr. deltjeneste? Pt mangler det derfor flere relevante indikatorer pr deltjeneste. Godt grunnlag likevel

24 Relevante måleindikatorer/blir litt få pr. deltjenester Avklarte enkeltspørsmål brukerundersøkelse/flott

25 Bør også her dele opp i enkelttjenester/blir for få relevante indikatorer. Brukerundersøkelse sammen med NAV?

26 Brukertilfredshet, ok, redusert tilfredshet hjemmesykepleie? Det mangler målt/objektiv kvalitet

27 Hva gjenstår hos dere? Sula; Leirfjord; Bø; Verran; Snillfjord


Laste ned ppt "Tilbakemeldinger hjemmelseker Hva vi gjorde vi sist/forrige samling Tilbakemelding styringskort – mange tjenester Om årshjul, hjemmelekse til Ålesund Mal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google