Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Fredrikstad Synnøve Riise Bøgeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Fredrikstad Synnøve Riise Bøgeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Fredrikstad Synnøve Riise Bøgeberg 17 november 2015

2 Groruddalen i Oslo: 137 000 innbyggere, 46,5 % innvandrere, Levekårsutfordringer

3 Hovedmålet med satsingen Bedre miljø- og levekår i Groruddalen gjennom Miljøvennlig transport, Elveåpning, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, Bolig, by og stedsutvikling, oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.

4

5 Hva kjennetegner utsatte områder? Konsentrasjon av ulike fysiske, sosiale, omdømmerelaterte og strukturelle utfordringer 1. Prisnivå/andel utleieleiligheter -Relativt lave boligpriser eller høy andel utleieleiligheter 2. Befolkningssammensetning -Høy andel sosialt og økonomisk vanskeligstilte befolkningsgrupper 3. Endringsprosesser Negative selvforsterkende prosesser som gjør at områdene over tid risikerer å sakke ytterligere ut i forhold til resten av byen Områder som opplever eller står i fare for å oppleve store sosiale, demografiske og kulturelle endringer over kort tid. Hvilke krefter driver slike selvforsterkende prosesser? Hva skaper negative spiraler?

6 Selvforsterkende prosesser

7 Hva er områdrettet innsats Områdeløft handler om å snu eller forebygge en negativ utvikling i et område ved å styrke viktige nærmiljøkvaliteter Ved å bygge på lokale ønsker og ressurser blir innsatsene mer treffsikre og bærekraftige Godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer gir bedre utnyttelse av offentlige ressurser

8 Ulike stadier i planprosesser Sette problemstillinger på dagsorden Utvikle løsninger/tiltak Gjennomføre løsninger/tiltak Hvem berøres av beslutningene? Hvordan sikre innspill fra de aktuelle befolkningsgruppene? Hvordan ivareta innspillene i det videre planarbeidet?

9 Erfaringene fra områdeløftene i GDS kan sorteres under fire temaer: Det første punktet handler om å få kunnskap om hva slags innsats det er behov for. Kunnskapsgrunnlag Beboerinvolvering Partnerskap og samarbeid Tjenesteutvikling De tre neste punktene handler om hvordan innsatsen bør gjennomføres: –Hvordan få mest mulig ut at tildelte midler? –Hvordan sikre et bredt utvalg av virkemidler? –Hvordan sikre en langvarig positiv utvikling?

10 Viktige faktorer for å lykkes Kunnskapsgrunnlag Mange kilder til kunnskap –Statistikk –Stedsanalyser –Ansatte –Befolkningen Bruk av kunnskapen: –Viktig at kunnskapen blir problematisert og diskutert –Viktig at den tas opp i ulike fora (prosjektgrupper, ledergrupper, programstyrer, tverrfaglige fora) –Kan bidra til å skape en felles forståelse av hvilke utfordringer og muligheter et område står overfor

11 Viktige faktorer for å lykkes Beboerinvolvering: Kan virke selvfølgelig at beboere skal involveres. Likevel viktig å ha en bevissthet om hvorfor, når og hvordan. I GDS har beboerinvolvering i hovedsak handlet om to ting: Beboerinnflytelse: involvere befolkningen selve satsingen, i arbeidet med områdeløftene. Empowerment: bygge opp under og styrke lokalbefolkningens engasjement for sitt nærområde. Langsiktig perspektiv.

12 Viktige faktorer for å lykkes Partnerskap og samarbeid: Handler om bydelenes samarbeid med private og andre offentlige aktører for å øke ressurstilgangen og sikre et bredt utvalg tilgjengelige virkemidler Partnerskap med private aktører –Viktig å kartlegge interessenter, finne felles interesser –Bydelen som katalysator, koble aktører Tverrsektorielt samarbeid –Koordinering av offentlige virkemidler –Utfordre sektortenkningen –Planlegging ut fra et områdeperspektiv –Kan gi en bedre utnyttelse av kommunens samlede ressurser. Samspillseffekter.

13 Viktige faktorer for å lykkes Tjenesteutvikling: Større mangfold av bakgrunner, behov og forutsetninger utfordrer den offentlige tjenesteproduksjonen. En viktig oppgave å sikre at tjenestene er godt tilpasset befolkningen i området. Har erfart at tjenester ofte ikke når dem de er ment for. Bydelenes arbeid har derfor særlig rettet seg mot: Rekruttering (informasjonskanaler, kommunikasjonsformer, tillit, oppfølging) Sikre at man har de tjenestene det er behov for (kunnskap om befolkningen, åpne og lett tilgjengelige tilbud, kobling av tjenester)

14 Viktige faktorer for å lykkes Lokal og sentral forankring - evaluering – endring av strategi: Politisk og adm. forankring på topp og bunn Nærmiljøet/bydelene viktige aktører Stedsanalyse – hva er behovet ?? Evaluering underveis Implementere gode metoder i kommunens ordinære virksomhet

15 Hva kan områderettet satsing bidra med – mange politikkområder» Byutvikling, – bedre byer og steder Velferdspolitikk – samordner virkemidler Styrker folkehelsen, fysisk og sosialt Bidrar til inkludering, deltakelse, lokaldemokrati Styrker frivillighet og bomiljø Integrering - utvikler nye, tilpassete tiltak Fremmer likeverdige tjenester som når dem de er ment for Kompenserer for utslag av fattigdom Utvikler tillit, motvirker marginalisering- og ekstremisme? Styrker mangfoldspolitikken ved å fremme fredelig sameksistens med utgangspunkt i lokalmiljøet

16 Hva kan områdeløft ikke løse  Områderettet arbeid alene vil ikke endre de grunnleggende forskjellene i levekår. Ikke nødvendigvis forandre de grunnleggende levekårsforskjeller mellom byområder. Mange av satsingens mål om forbedrede levekår fremsto tidlig som ganske urealistiske. Vi kan gjøre mye med nærmiljøkvalitetene, og gjøre det godt og trygt å bo alle steder i byen!

17 Hva kan vi ta med oss videre? Sentrale erfaringer: Betydningen av lokalkunnskap og nærhet til befolkningen i arbeidet med utsatte områder. Gir en mer treffsikker og lokalt forankret innsats. Betydningen av tverrsektorielt samarbeid. Gir flere og bedre virkemidler og en mer effektiv utnyttelse av offentlige ressurser Betydningen av å prioritere utviklingsarbeid ved siden av ordinær drift. Forbedrer den ordinære driften, man løser oppgavene bedre og utnytter ressursene mer effektivt.

18 Samlet vilje - utfordringer Klare mål – alle drar samme vei Forankring oppad og nedad Styrke og effektivisere gjennomføringen Bedre samarbeidet på tvers Bærekraft og langsiktighet Sikre midlene til drift slik at satsingen ikke faller sammen

19

20


Laste ned ppt "Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Fredrikstad Synnøve Riise Bøgeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google