Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen: Nye utfordringer, nytt lovverk, økonomiske virkemidler m.v. Konsekvenser for kommunene Forelesning – Fagskole i kommunehelsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen: Nye utfordringer, nytt lovverk, økonomiske virkemidler m.v. Konsekvenser for kommunene Forelesning – Fagskole i kommunehelsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen: Nye utfordringer, nytt lovverk, økonomiske virkemidler m.v. Konsekvenser for kommunene Forelesning – Fagskole i kommunehelsetjenester 26.05.2011 Inger Johanne Flingtorp Samhandlingsleder, Drammen kommune

2 8. april 2011: De nye lovene ble lagt fram av regjeringen samtidig med st.m 16, Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015. Fram til 9.6.2011: Behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité. 10 og 11.5.2011: Helse- og omsorgskomiteen vil gjennomføre høringer. 14.6.2011: Lovforslagene og helse- og omsorgsplan Stortingsbehandles 2 Nasjonal Helse- og omsorgsplan, ny lov om kommunale helse- og omsorgtjenester og folkehelselov

3 Utfordringene: 1.Fragmenterte tjenester 2.For lite forebygging 3.Demografisk utvikling truer økonomisk bæreevne Den nye kommunerollen? Den nye pasientrollen?

4 Hvorfor samhandlingsreformen?

5

6

7 Nye lover, helse- og omsorgsplan  Tydeligere og mer helhetlig ansvar for helsetjenestene.  Større fokus på folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og habilitering.  Kommunal frihet til å organisere og tilpasse tilbudet til lokale behov og tradisjoner.  Tydeligere krav til kommunene om kvalitet og forsvarlighet i helsetjenestene og krav til pasientsikkerhet.  Kommunen får ny plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter og medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.  Plikt til å tilrettelegge for forskning.  Krav til at helseforetaket og kommunene v/kommunestyret skal ha samarbeidsavtaler. 7

8 Krav om omfattende avtaleverk mellom kommuner og helseforetak Kapittel 6 i ny lov 8  Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,  Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,  Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopp­hold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd, (Pålagt fra 2016)  Retningslinjer for samarbeid om utskrivnings­klare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,  Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,  Samarbeid om IKT-løsninger lokalt,  Samarbeid om forebygging  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

9 Ny finansieringsmodell 5 mrd. kr. overføres fra 2012 fra Helseforetakene til kommunene:  Betaling for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag fra 01.01.212. Kr 4000 pr liggedøgn. Det overføres 0,56 mrd kr. fra HF-ene til kommunene. Midlene fordeles til kommunene etter objektive kriterier. Foreløpig anslag for Drammen: 7 mill.  20 % medfinansiering for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser, 4,2 mrd 2010 kr overføres til kommunene. Gjelder alle medisinske diagnoser med unntak av operasjoner, fødsler, nyfødte barn og kostbare biologiske legemidler. Tak på ca. kr 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Gjelder fra 1.1.2012.  Øyeblikkelig hjelp og akuttplasser. Gradvis overføring fra 2012 – 2015 med innføring av lovhjemmel fra 2016. Tilskuddet er stipulert til kr. 4330 pr. liggedøgn Det overføres 0,26 mrd kr. fra HF-ene til kommunene i 2012. Midlene fordeles til kommunene etter objektive kriterier. Foreløpig anslag for Drammen: 3 mill. Dvs. ca 2 plasser. Midlene overføres fra de regionale helseforetakene til kommunene. 9

10 VV-HF og VV-Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Helseforetak Fire somatiske sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehusavdelinger innen psykisk helse på Blakstad i Asker og i Lier Distriktspsykiatriske sentre i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike (mange mindre enheter) Hallingdal sjukestugu

11 Styringsgruppe Samhandlingsreformen Drammensregionen 2012 Delprosjektgruppe Sande, Svelvik, Drammen Arbeidsgrupper Rus / Psykiatri Folkehelse Prosjekt: Rett pasient på rett sted til rett tid Delprosjektgruppe Lier, Hurum, Røyken Arbeidsgrupper Delprosjektgruppe N. Eiker, Ø. Eiker Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forebygging Kurativ Koordinering Legetjenester Delprosjektgruppe FoU ArbeidsutvalgProsjektleder Vestre Viken - Kommunehelsesamarbeid SAMHANDLINGSREFORMEN – DRAMMENSREGIONEN 2010 PROSJEKTORGANISERING REFERANSEGRUPPERREFERANSEGRUPPER REFERANSEGRUPPERREFERANSEGRUPPER

12 Prosjekt Samhandlingsreformen - Drammensregionen 2012 Prosjekteiere:

13 Visjonen er å kunne utvikle helhetlige helsetjenester, der pasientene kan få samordnede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvilket nivå som har ansvaret for å yte tjenestene. Sammenhengende behandlingskjede

14 Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Aktører i samhandling om kronisk syke Legevakt Rehabiliterings- institusjoner

15 Vi ser et fremtidsbilde av kommunale – interkommunale og samarbeidsmodeller med helseforetaket Bredt perspektiv:  Alle aldersgrupper  Forebyggende og helsefremmende fokus  Lærings- og mestringsfokus / LMS-sentre  Koordinerende funksjoner  Ambulant virksomhet (kompetanseteam)  Legetjenester: Kurativ- og samfunnsmedisin (Fastlegenes rolle, legevakt osv.)  Rehabilitering  Lindrende behandling og omsorg  Rus og psykisk syke  Senger: Intermediære, observasjons-/akuttplasser  Elektronisk samhandling  FoU og kompetanseutvikling  m.v.

16 Hvorfra kommer pasientene som blir innlagt i sykehus? Innlagt fra(%) Hjemmet68,4 Hjemmet med hjemmetjenester16,4 Sykehjem4,5 Poliklinikk6,2 Annet1,1 Ukjent3,4 Totalt100,0 21 %

17 Årsaker til sykehusinnleggelser 17

18 Hovedstrømmene ved utskriving fra sykehus 18 Sykehjem Hj. sykepl Bolig 840 000 opphold Død 2% 8% Død

19 Utfordringene - kort oppsummert: Redusere behovet for helse- og omsorgstjenester – Unngå sykdomsutvikling – Fange opp risikogrupper – Mestre å leve med kronisk sykdom Unngå unødige og uverdige innleggelser (i sykehus og sykehjem) Utskrivningsklare pasienter: Ut til kommunene 19

20 Kompleksitetsbilde: ”Helsehus” med utredning, akutt plasser og mottak fra sykehus Sykehus Hjemme- tjenester Forebyggende team Sykehjem Legevakt Ambulant spl team Palliasjon Fastleger Lab tjenester Rehabilitering Læring- og mestring Tjenestetildeling Koordiner- ing Apotek Private aktører / institusjoner NAV osv, osv Apotek Private aktører / institusjoner NAV osv, osv Transport / AMK

21 ”Rett pasient på rett sted til rett tid” forutsetter KOMPETANSE  Bygge opp robuste og motiverende fagmiljø  Kunnskapsbasert praksis Oppdaterte kunnskaper holdninger og ferdigheter Kultur som fremmer læring, refleksjon og forbedring  Systematisk kvalitetsarbeid  Rekruttere og beholde nødvendig kompetansepersonell

22 Samhandlingsreformen: En retningsreform Helse- og omsorgsplanen: Et politisk dokument som skal omsettes i faglig handling Virkemidler:  Nye lover og forskrifter  Økonomiske virkemidler  Statlig styring av de regionale helseforetakene Kommunenes hovedutfordringer :  Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske virkemidler  Kompetansebygging og rekruttering  Interkommunalt samarbeide  Samarbeide med helseforetak


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen: Nye utfordringer, nytt lovverk, økonomiske virkemidler m.v. Konsekvenser for kommunene Forelesning – Fagskole i kommunehelsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google