Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Strl § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Strl § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Strl § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Strl § 263. Trusler Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Strl § 183. Oppfordring til en straffbar handling Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Strl § 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med barn menes person under 18 år.

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Strl § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a)produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b)utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c)anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d)holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e)forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Bestemmelsen gjelder heller ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a)produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b)utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c)anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d)holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e)forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a)produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b)utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c)anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d)holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e)forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Bestemmelsen gjelder heller ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ansattes ytringsfrihet

10 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/To-av-tre-rektorer-Far-ikke-snakke-apent-om-norske-skoler- 7924583.html#&gid=1&pid=2

11 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Fryktkulturen-i-helsevesenet-er-til-skade-for-oss- alle--Kristin-Kornelia-Utne-og-Petter-Risoe-8344713.html

12 http://www.lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Svv-forlanger-munnkurv

13 http://www.tv2.no/a/8154466/

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Nettoperatørenes ansvar Redaktøransvar

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Straffansvar og erstatningsansvar Straff er en ren negativ sanksjon –Kun aktuelt hvis noen har gjort noe straffverdig Erstatning skal kompensere et økonomisk tap –Noen har lidt et tap – hvem skal bære tapet? –Erstatning kan være resultat av en vurdering av hvem som bør bære risikoen og en interesseavveining

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tredjemanns ansvar - medvirkning

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

18 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

19 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 332. Heleri For heleri straffes den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Likestilt med utbytte er en gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor det. Heleri straffes selv om ingen kan straffes for handlingen som utbyttet stammer fra på grunn av utilregnelighet, jf. § 20. Første ledd anvendes ikke på den som mottar utbyttet til vanlig underhold av seg eller andre fra en som plikter å yte slikt underhold, eller den som mottar utbytte som normalt vederlag for vanlige forbruksvarer, bruksting eller tjenester. Straffen for heleri er bot eller fengsel inntil 2 år.

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 15. Medvirkning Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet. Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet. Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Medvirkning straffes ikke.

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net … treffer avgjørelse om innholdet Redaktøransvar forutsetter at noen treffer avgjørelser om innholdet => Det må være en redaktør Kommentarfelt i redigerte medier omfattes

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet.

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending (…) Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede. Medvirkning straffes ikke.

28 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 27.Straff for foretak Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20. Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. Straffen er bot. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13

29 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Nettoperatørens roller Ved redigerte tjenester, som nettaviser, kan redaktøransvar være aktuelt I det følgende den som tilbyr tekniske nettjenester til andre, og som ikke står for innholdet selv.

30 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tre roller Ren videreformidling –Tradisjonelle post- og teletjenester Mellomlagring (caching) Tilby plass for andre som ønsker å tilby webtjenester (hosting) Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 3 eHandelslovens bestemmeler er immunitetsbestemmelser, ikke ansvarsbestemmelser

31 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ren videreformidling Mottar datapakker Kan bli mellomlagret Videreformidling uten at man går inn i innholdet

32 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mellomlagring Lagring på tjenermaskin (server) Data lagres for å effektivisere tilgang til populære nettsider og for å utnytte overføringskapasiteten (båndbredden) mer effektivt Problemer –Siden er fjernet fra originalstedet –Telling av besøk m.m.

33 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Lagring (Hosting) Leie ut lagringsplass med nettilgang, slik at andre skal kunne gjøre materiale tilgjengelig på nett Kan gjennom dette bidra til å gjøre ulovlig materiale tilgjengelig på nettet

34 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bakgrunnen for bestemmelsene i e- handelsdirektivet Som all EU-regulering: Sørge for harmonisering av regler for å skape like konkurransevilkår i hele det europeiske markedet Gjøre Europa konkurransedyktig i et globalt elektronisk marked Ønsket å hindre at de enkelte medlemsland innførte ulike regler og påla aktørene et omfattende ansvar Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4 og Kap 6Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 4Kap 6 –Se avsnitt 6.2 om forholdet til ytringsfrihet

35 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net ”Ansvarsbestemmelsene” er immunitetsbestemmelser Bestemmelsene pålegger ikke ansvar, men sier hva man ikke kan holdes ansvarlig for Man må søke eventuelt grunnlag for å kreve erstatning andre steder Dersom andre regler i utgangspunktet gir grunnlag for ansvar, blir visse tjenesteytere likevel fritatt for ansvar

36 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net E-handelsloven § 15 Erstatnings- og straffeansvar for tjenesteyter For tjenesteyter som overfører informasjon, gir tilgang til et kommunikasjonsnettverk eller lagrer informasjon gjelder de alminnelige rettsregler om erstatningsansvar og straffeansvar hvis ikke annet følger av §§ 16-18.

37 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Eksempel Peder Ås legger ut musikkfiler som krenker Lars Holms opphavsrett Lars Holm påføres et økonomisk tap som følge av dette Peder Ås har ikke penger, så der er det ikke noe å hente Peder Ås’ nettsider ligger på en tjenermaskin hos Telenor. –Kan Lars Holm kreve erstatning av Telenor for det tapet han er påført?

38 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

39 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

40 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

41 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at –a)Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, –b)tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og –c)tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres.

42 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

43 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

44 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at –a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og –b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring.

45 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 11a Når tilfeldig eller forbigående fremstilling av midlertidige eksemplar utgjør en integrert og vesentlig del av en teknisk prosess som har til eneste formål å muliggjøre –a) lovlig bruk av et verk, eller –b) en overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av tredjeparter, omfattes slik eksemplarfremstilling ikke av eneretten etter § 2, med mindre den har selvstendig økonomisk betydning. Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for datamaskinprogrammer og databaser.

46 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 16 forts Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for tjenesteytere hvis tjeneste består i å gi tilgang til et kommunikasjonsnettverk.

47 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mer om videreformidler Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Kap 7

48 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

49 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

50 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

51 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

52 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

53 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i § 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren –a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, –b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, –c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og –d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen.

54 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

55 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

56 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

57 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

58 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 17, annet ledd Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret.

59 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ansvarafrihet for mellomlagring Overholde regler for tilgang Overholder regler om oppdatering Ikke hindrer lovlig registrering om bruk av informasjon Gjelder ikke hvis pålegg om å fjerne –Fra særskilt organ –Ikke generell ”notice and take down” Må fjerne hvis underretning om at det er fjernet fra opprinelsesstedet Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 8

60 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

61 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

62 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hvem omfattes? Lagre informasjon? –Rent tekniske hosting-tjenester –Diskusjonsfora? –Søketjenester? –Nettauksjoner? ECJC ‑ 236/08 og C ‑ 237/08 –”applies to an internet referencing service provider in the case where that service provider has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data stored.”

63 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare –a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller –b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

64 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

65 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

66 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18, annet ledd Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå. => Når man blir oppmerksom på ulovlig materiale –Eks at en student har lagt ut filmer ulovlig på UiOs nett … =>Ikke formalisert prosedyre

67 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Article 14 Hosting 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: –(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or –(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

68 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 18 tredje ledd En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll. => Handler jeg på vegne av Universitetet i Oslo når jeg legger ut materiale på folk.uio.no/olavt ? => Handler studenter på vegne av UiO når de legger ut materiale på sine nettsider?

69 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Mer om ansvar for lagring Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 9

70 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 19. Overvåking mv. Bestemmelsene i §§ 14-16 medfører ikke at tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.

71 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Overvåkning En eventuell plikt til overvåkning ville lett komme i konflikt med regler om kommunikasjonsintegritet, –Telefonavlytting … Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 10

72 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 20. Pålegg om at overtredelsen skal opphøre eller forhindres Bestemmelsene i §§ 16-18 er ikke til hinder for at en domstol eller en forvaltningsmyndighet på annet rettsgrunnlag enn denne loven krever at tjenesteyteren bringer en overtredelse til opphør eller hindrer den. Se nærmere Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) kap 11

73 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Må kunne fjerne det som er ulovlig Må kunne gjøre det som er nødvendig for selv å unngå ansvar Ut over dette er det avtalen som bestemmer Imbera

74

75

76 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera.: Rettningslinjer og råd om innhold på et nettsted. Imbera AS opererer i Norge og er underlagt norsk lovgivning. Det betyr at vi som driftsleverandør også er ansvarlig for hva vi har liggende på våre servere, selv om det er du som kunde som publiserer dette. Vi oppfordrer derfor til å følge vær varsom plakaten når dere skal publisere innhold.

77 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera Imbera AS ønsker og praktiserer å være et selskap som kun publiserer et såkalt "hyggelig/informativt innhold" fra seriøse aktører og bedrifter i Norge.

78 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Det betyr at innhold som: –- fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig, –- oppfordrer til provokasjon eller krenker andres syn/livssyn –- viser pornografisk materiale, –- krenker menneskeverdet, –- krenker enkeltpersoner eller selskaper, –- glorifiserer krig, –- handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, –- viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr, –- er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning. –- provoserer eller krenker andres syn Ikke er ønskelig eller vil bli akseptert publisert via våre kanaler.

79 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Imbera AS kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra publiserers hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

80 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Acceptable Use Policy (AUP): Services provided by Domainnameshop must not be used for any purposes that Domainnameshop, at its sole discretion, may find unacceptable. Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine. Unacceptable use also covers activites where services provided by Domainnameshop are indirectly involved, for example if a domain registered through Domainnameshop points to an external server distributing or promoting illegal material, or if a domain name registered through Domainnameshop is promoted via unsolicited email sent from servers not belonging to Domainnameshop. You agree and accept that any use of Your account with Domainnameshop, whether or not on Your behalf and whether or not with your permission, that conflicts with our Acceptable Use Policy, shall consitute a material breach of this Agreement. In the event that Domainnameshop deletes, suspends, cancels, terminates, or otherwise interrupts any service to You or Your customer account for violation of our Acceptable Use Policy, any and all fees paid to Domainnameshop shall be non-refundable and ineligible for account credit.

81 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net “Acceptable Use Policy (AUP): Services provided by Domainnameshop must not be used for any purposes that Domainnameshop, at its sole discretion, may find unacceptable.”

82 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

83 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

84 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

85 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

86 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

87 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

88 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

89 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

90 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

91 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

92 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

93 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

94 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

95 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Examples of unacceptable use include, but are not limited to: the transmission of unsolicited email (so-called "spam", "junk mail" or UCE) to private persons or organizations; port scanning, denial of service (DoS) attacks and attempts at gaining unauthorized access to Domainnameshop's servers or servers belonging to a third party; dissemination of computer viruses and trojans, whether on purpose or not; distribution or promotion of material that may be considered as racist, pornographic or defamatory, or material that expresses religious or political extremism; activities prohibited by Norwegian or international law; activities that promote unlawful behavior, such as hate crimes or terrorism; activities that are designed to or that effectively defame, slander, harass, embarrass, threaten, abuse, or harm third parties; activities that impersonate the identity of any third parties; activities that are harmful to minors in any way; activities that constitute fraud or that have a fraudulent purpose; activities that are designed to or that effectively infringe upon the copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property rights of a third party; activities that constitute or promote obscenity, profanity, indecency, tortuous behavior, hatred, vulgarity, harassment, invasion of privacy or publicity rights of a third party, or physical harm of any kind against any group or individual; or any other unacceptable material or activity of any kind as Domainnameshop at its sole discretion may determine.

96 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ulovlig materiale må ikke forefinnes på noen av One.com's servere. Dette være seg bilder, filmklipp eller hyperlinks til bilder eller tilsvarende materiale. Det er videre forbudt å ha erotisk, pornografisk eller annet støtende materiale liggende på One.com's servere. One.com vurderer fritt om materiale plasseres i en eller flere av de ovennevnte kategorier, og forbeholder seg til enhver tid retten til å slette slikt materiale uten varsel. Slettes slikt materiale, kan kunden ikke gjøre noe krav gjeldende mot One.com som følge av slettingen.


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Strl § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google