Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Barnet mitt blir også sett» -om kommunalt samarbeid om barn som pårørende Ålesund 8.april 2014 - Lisbeth Slyngstad Rådgiver psykisk helse/Barnekoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Barnet mitt blir også sett» -om kommunalt samarbeid om barn som pårørende Ålesund 8.april 2014 - Lisbeth Slyngstad Rådgiver psykisk helse/Barnekoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Barnet mitt blir også sett» -om kommunalt samarbeid om barn som pårørende Ålesund 8.april 2014 - Lisbeth Slyngstad Rådgiver psykisk helse/Barnekoordinator og Thea Kaldhussæter Barneansvarlig Ålesund kommune

2 Ny lovhjemmel fra 01.01.11 Barn som pårørende Målsetting: Styrke ansatte til å gjennomføre samtaler med foreldre som har psykiske helseproblemer, rusproblem eller har en alvorlig somatisk sykdom for å sikre at barna får nødvendig informasjon og oppfølging. Styrke foreldrerollen og åpenhet rundt sykdom/lidelse eller avhengighet. Utarbeide og kvalitetssikre kartlegging og oppfølgingsrutiner, samt dokumentasjonsrutiner.

3 § 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand. Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn. Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet a)samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale b)innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig c)bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. Departementet kan gi forskrifter som utdyper innholdet i helsepersonellets plikter etter denne bestemmelsen.

4 Fakta om barn og unge i Norge: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 450 000 barn tilhører familier hvor minst en av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol – dvs.40,5% Av disse har 290 000 barn foreldre med moderat/alvorlig lidelser- dvs.26,5% Av disse har 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser – dvs.12,2% (Ref:Rapport 2011:4 Barn av psykiske foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser, Folkehelseinstituttet)

5 Oppstart: Rådgiver og KoRus Midt-Norge i planleggingen av 2 fagdager i 2012: To like dager for 30 ansatte fra Psykisk helseteam, rustiltakene, skoler og barnehager. Fokus på nytt lovverk, faglig perspektiv, ulike verktøy, praktiske øvelser i foreldresamtaler(Barnespor 1-2 som redskap),gruppearbeid og oppsummering.

6 Oppsummering fra fagdagene: Hvordan sette dette i system – Tiltaksplan Utvikle verktøy og rutiner Etablering av nøkkelpersoner/barneansvarlige Faste fagdager og informasjon Øvelse gjør mester Lederforankring

7 Videre arbeid: Vedtak på ledernivå: Opprettelse av Barneansvarlige på Teamledernivå, samt noen ansatte fra Psykisk helseteam og rustiltakene, kreftkoordinator, helsesøstre og ansatt fra sykehjem: Totalt 23 Barneansvarlige pr.dato Ressursgruppen møtes 4 ganger årlig med fokus på rolle og praktisk øvelse, gjensidig kompetanseutvikling, og erfaringsutveksling. Informasjon om kommunens tilbud ved Barnevernet/barn og unge. Etablert Barnekoordinator for arbeidet Inngått kontrakt med Kompetansesenteret rus Midt-Norge om Dugnad: Mottatt kr.80 000 til prosjektet

8 2 dagers kurs i sept.2013 i regi av Voksne for barn Ble gitt som tilbud til alle Barneansvarlige Fokus: Foreldresamtalen, Familiesamtalen og samtalen med barn/ unge. Dialog og rollespill Bygger på barneperspektivet, erfaringsbasert praksis og mestringsfokus

9 Status: Etablert egen tverrfaglig Arbeidsgruppe Prosedyre ferdig nå 1 april 2014 Tiltaksplan med rapportering til KoRus Kompetansebyggende tiltak Barnearket

10 Rollen som Barnekoordinator: Ha mulighet for påvirkning-Være pådriver Forutsetning at en har forankret arbeidet i ledelsen!) Videreformidle kunnskap om barns behov Tenke langsiktig og bygge kompetanse Ha mulighet til å koordinere Viktig med god dialog og holdningsarbeid

11 Fokus på tre områder: Sette arbeidet i system og holdningsarbeid, samt fokus på rollen som barneansvarlig

12 Rollen som barneansvarlig Teamlederne og andre fagpersoner 23 barneansvarlige Arbeidsgruppe og Ressursgruppe Koordinere og sørge for ansvar Intern kompetansebygging og opplæring

13 Rollen som barneansvarlig forts. Koordinere og sette arbeidet i system i den praktiske hverdagen Fremme barneperspektivet Veilede og delta sammen med helsepersonell i konkrete saker Informere og oppdatere helsepersonell om barn som pårørende Formidle kunnskap om gode tiltak og hjelpeinstanser for barn og familier Sikre samarbeid rundt barn og familier både internt og eksternt Fysisk tilrettelegging

14 Sentral kunnskap for barneansvarlige lovverket relatert til barn, barnevern, taushetsplikt o.a. hvordan man utvikler prosedyrer og retningslinjer hvordan førstelinjetjenesten er organisert og hvordan man utvikler og ivaretar samarbeidsrutiner normale faser i barns utvikling hvordan informasjonen må tilpasses ulike utviklingstrinn hva som kan særprege de ulike sykdomstilstandene og hvilke konsekvenser dette kan få for barnet hvordan pasientens problemer kan prege hele familielivet og de konsekvenser det kan få for barnet hvordan omsorgspersoner som ikke er pasienter, forholder seg når nære familiemedlemmer trenger behandling

15 Barnearket Samtaleverktøy for å bli kjent med barnets situasjon. Finnes i Barnesporheftet. Barnearket lagt inn i datasystemet Tilpasset kommunens behov Øvelser

16 Arbeidsgruppen 5 Barneansvarlige pluss Barnekoordinator Drive prosessen sammen med koordinatoren og forberede sakslisten til Ressursgruppen Sørge for fremdrift og fokus på arbeidet, møtes 6 ganger årlig. Utarbeiding av Prosedyre

17 A B C – modellen A: Vi klarer det selv Samtale med foreldrene om bekymringen Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med foreldrene B: Behov for tverrfaglig vurdering av barnet Samtale med foreldrene om behovet for tverrfaglig vurdering Samarbeid med andre instanser opprettes etter avtale med foreldrene Tiltak og oppfølging planlegges på bakgrunn av de tverrfaglige anbefalinger C: Bekymringen vurderes så alvorlig at barnevernet må kontaktes Bekymringen formidles til foreldrene, og at bekymringsmelding sendes Bekymringsmelding skrives og sendes barnevernet Merk!Hvis foreldrene ikke ønsker å samarbeide,vurderes alternativ C både ved A og B!

18 Noen verktøy: Barnspor for helsepersonell – KoRus-Midt Opplæringsprogrammet og ressurssidene om barn som pårørende – Barns Beste Jesper filmen – Voksne for barn Filmen Samtalen om barnas situasjon – KoRus-Midt En god og en dårlig dag Hva trenger barn å vite? Den nødvendige samtalen – KoRus-Sør

19 Nyttige nettsteder: Barns beste.no Voksne for barn.no Helsedirektoratet sine nettsider

20 T AKK FOR OSS


Laste ned ppt "«Barnet mitt blir også sett» -om kommunalt samarbeid om barn som pårørende Ålesund 8.april 2014 - Lisbeth Slyngstad Rådgiver psykisk helse/Barnekoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google