Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TLF: 47246068 – 69354730

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TLF: 47246068 – 69354730"— Utskrift av presentasjonen:

1 TLF: 47246068 – 69354730 kjolbergskogen@fdsb.no www.kjolbergskogen.barnehage.no

2 Kjølbergskogen barnehage, … fordi de første årene er de viktigste! Hvorfor en årsplan? Alle barnehager utarbeider en årsplan. Det er en pedagogisk plan basert på de formelle rammebetingelser vi skal forholde oss til. Disse rammebetingelsene er sammenfattet i ”Rammeplan for barnehage” som kom i ny og revidert utgave med virkning fra april 2006 samt ”Lov om barnehager.” En årsplan har flere funksjoner: den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning den er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen den er et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere, foreldre og andre interesserte. Årsplan 2013 - 2014

3 Verdigrunnlag Vårt verdigrunnlag er felles for alle FDSB – barnehager og er basert på: Respekt: Med respekt mener vi å være lyttende og ærlige i møte med andre. Vi tar hensyn og respekterer andres synspunkter. Meningsforskjeller brukes konstruktivt til utvikling av organisasjonen. Frihet: Med frihet mener vi at alle, både barn og ansatte, skal gis rom for utvikling av egne evner. FDSB ønsker også at den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sitt særpreg. Engasjement: Med engasjement mener vi at alle skal bidra i barnehagen. Det forventes aktiv deltagelse fra alle ansatte. Vi ønsker også engasjerte foreldre som velger vår barnehage av kvalitetshensyn Likeverd: Med likeverd mener vi et inkluderende fellesskap med plass til alle. Årsplan 2013 - 2014

4 Årsplan 2012 - 2013 Vårt menneskesyn. Vårt menneskesyn, tar utgangspunkt i vårt syn på barn og vårt syn på læring. Vi tror på det gode i alle mennesker og vi tror på likeverd og anerkjennelse. Barnet ses på som et aktivt, handlende menneske som gjennom erfaringer bidrar til egen og andres læring. For å fremme denne læringen skal personalet støtte og utfordre barnet gjennom varierte opplevelser og på en anerkjennende måte. Samhandlingen mellom barn/barn og barn/voksne er en viktig del av denne prosessen. Barnehagens barn skal møtes hver dag med omsorg. Vi voksne har en oppdragerrolle og skal opptre som gode rollemodeller.

5 Danning Danning er et overordnet begrep og en viktig del av den pedagogiske plattformen i barnehagen. Danning kan ses som «mellomrommet» der noe skjer. Som dannede mennesker ser vi hver situasjon som ny og er ikke forutinntatte. Årsplan 2013 - 2014

6 Godt foreldresamarbeid. Målrettet arbeid mot fagområdene i Rammeplanen. Danning gjennom omsorg, lek og læring. Tidlig innsats og samarbeid med andre instanser. Inkluderende miljø. Dokumentasjon, refleksjon og evaluering. Årsplan 2013 - 2014 Vårt mål er at barnehagens hverdag skal være preget av gode og meningsfylte opplevelser. For å oppnå dette, og jobbe i tråd med vårt verdigrunnlag og menneskesyn har vi følgende mål å jobbe mot:

7 Foreldresamarbeid. Barnehagen ønsker sammen med foreldrene å gi barna opplevelser hvor danning, respekt og gode holdninger er sentrale begreper. Det er viktig at foreldrene stoler på oss og kommer med den informasjonen som skal til for at vi skal kunne legge forholdene til rette for hvert enkelt barn. Når foreldrene er tilfredse, bidrar dette til trivsel og stabilitet i barnegruppen, og vi kan samarbeide til det beste for barnet. Ris og ros bør tas opp direkte med barnehagen. Vi forventer at foreldrene tar i mot og leser informasjon vi gir. (Månedsbrev, årsplan mm) Vi forventer at foreldrene deltar på foreldremøter og dugnader og svarer på brukerundersøkelser. Barnehagen har et foreldreråd og samarbeidsutvalg hvor foreldrene må stille. Årsplan 2013 - 2014

8 Målrettet arbeid med fagområdene i rammeplanen Fagområdene i Rammeplanen er: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form Fagområdene dekkes gjennom barnehagens aktiviteter og daglige gjøremål. I tillegg tilrettelegges aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser og omfatter fagområdene. Årsplan 2012 - 2013

9 Tidlig innsats Tidlig innsats er et tverrfaglig samarbeid mellom foreldre, barnehagen, helsestasjon, PPT og barnevernet Alle barnehager i Fredrikstad kommune har dette som satsingsområde. Våre pedagogiske ledere har vært igjennom kurset som heter «Tidlig innsats» Målsettingen er å sikre tidlig hjelp til god utvikling for barn som trenger det, i samarbeid med foreldrene. Informasjon om dette ligger på våre nettsider, eller kan fås ved å henvende seg til styrer. Årsplan 2013 - 2014

10 Danning gjennom omsorg, lek og læring I barnets møte med barnehagen, er det vårt ansvar å veilede og støtte barnet. Med kjærlighet, omsorg og lydhørhet for barnets egenart går vi veien sammen. Danning skjer i dette samspillet. I Kjølbergskogen barnehage har vi fokus på pedagogisk likestillingsarbeid. Med dette mener vi at alle jenter og gutter skal gis like muligheter. Like muligheter til å delta i forskjellig aktiviteter, og at jenter og gutter ikke tillegges egenskaper bare fordi de er jenter og gutter. Leken er en grunnleggende livs - og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom og en kilde til glede og humor. I vår barnehage vil vi at alle skal ha en venn. Vi vil legge til rette for et lekefellesskap hvor det legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Vi ønsker å forhindre at makt og utestenging i leken ødelegger samspill og gode relasjoner. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte. Årsplan 2013 - 2014

11 Inkluderende og anerkjennende miljø Barna skal blitt møtt hver dag av engasjerte voksne. Barna skal få oppleve at de er en del av et felleskap hvor de må bidra til å skape mening i samspill med andre. Barna bør få prøve å feile, derfor må vi være avventende med å gi barna svar og løsninger. Utgangspunktet må være å bygge på det barnet allerede kan og sørge for at barnet får motivasjon, støtte og veiledning underveis. Våre holdninger skal være preget av undring, engasjement og en positiv innstilling med tro på barna og deres iboende kraft og evner. Årsplan 2013 - 2014

12 Dokumentasjon, refleksjon og evaluering For å nå de målene vi har satt oss, og for å sikre alle barn en god utvikling, bruker vi ulike verktøy. (Bilder, filming, observasjon, månedsbrev, informasjonstavle mm) Vi bruker tid på avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter til dette arbeidet. Vi sørger for nødvendig kompetanseheving gjennom intern og ekstern kursing. Årsplan 2013 - 2014

13 Reggio Emilia: Er en pedagogisk filosofi fra Italia. Den er bygget på at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Vår rolle er å legge mest mulig til rette for utvikling og at barnet får mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Arbeidet i Reggio Emilia er ikke noe vi kan kopiere og ta over, men vi kan inspireres av grunntanken og filosofien og utvikle den i vår egen retning og ut fra vår egen forutsetning. Årsplan 2013 - 2014

14 Kjølbergskogen barnehage Njårds vei 17 – 1654 Sellebakk Telefon daglig leder: 47 24 60 68 Sentralbord: 69 35 47 30 Internett: www.kjolbergkogen.barnehage.nowww.kjolbergkogen.barnehage.no E-post: kjolbergskogen@fdsb.nokjolbergskogen@fdsb.no Direktenummer til: Blåmeisen: 45 63 71 37Epost: Tiger`n: 45 63 71 38 Epost: Knerten: 45 63 71 24Epost: fdsbknerten@gmail.comfdsbknerten@gmail.com Ole Brumm: 45 63 71 35Epost: avd.olebrumm@gmail.comavd.olebrumm@gmail.com Årsplan 2013 - 2014


Laste ned ppt "TLF: 47246068 – 69354730"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google