Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.09.20161 I regi av fylkesmannen i Oppland 9.mars 2016; møte med økonomiansvarlige i kommuner i Oppland Flyktningsituasjonen med «økonomiøyne». Orientering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.09.20161 I regi av fylkesmannen i Oppland 9.mars 2016; møte med økonomiansvarlige i kommuner i Oppland Flyktningsituasjonen med «økonomiøyne». Orientering."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.09.20161 I regi av fylkesmannen i Oppland 9.mars 2016; møte med økonomiansvarlige i kommuner i Oppland Flyktningsituasjonen med «økonomiøyne». Orientering om økonomiske virkemidler Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

2 23.09.20162 Konferansens mål er å: - bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere - synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og innsats blant deltakerne -belyse nødvendigheten av samspill og samhandling på integreringsfeltet Påmelding: https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Kurs-og-konferanse/Maihaugenkonferansen-2016/ Mer informasjon om konferansen inkludert program: https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Maihaugenkonferansen- 2016/?id=88160 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

3 23.09.20163 Agenda: -Presentasjon av IMDi -Begrepsavklaringer -Grensedragning mellom IMDi og UDI -Bosetting og oppfølging av flyktninger -Enslige mindreårige barn -Overføringsflyktninger -Involverte instanser og aktører -IMDis tilskuddsordninger -Andres ordninger Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

4 23.09.20164 Organisasjon Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

5 23.09.20165 Kjerneoppgaver samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente følge opp introduksjonsloven forvalte økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

6 Tettere samarbeid mellom regional stat NAV Husbanken BUF-etat IMDi Diskuterer grenseflater hvordan fungerer tilskuddsordningene Koordinert innsats 23.09.2016 6

7 7 Begrepsavklaringer Asylsøker En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Enslig mindreårig asylsøker Du er en enslig mindreårig asylsøker hvis du er under 18 år, kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar og søker beskyttelse (asyl) i Norge. Flyktning (inkl. enslig mindreårig flyktning) En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge. Overføringsflyktning Overføringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg og som derfor presenteres for overføring til et tredje land. Innvandrer En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre Arbeidsinnvandrer En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe. Kilde: https://www.udi.no/ord-og-begreper/https://www.udi.no/ord-og-begreper/ Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

8 Men først og fremst er de INNBYGGERE Flyktninger trenger trygghet, tillit og tilhørighet som innbyggere i en kommune og som del av et lokalsamfunn Som offentlige tjenesteytere må vi forholde oss til at de er omfattet av: Ulikt lovverk, etter oppholdsgrunnlag, status, varighet… Ulike rettigheter Ulike tilskudd fra forskjellige instanser Hvilke aktører er involvert i integreringsarbeidet, faglig og økonomisk? 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 8

9 Aktører i integreringsarbeidet 23.09.2016 9 Myndighetene Befolkningen generelt Innvandrere

10 Grensedragning UDI og IMDi mht beboere på mottak Asylsøkere (de som venter på svar på sin asylsøknad) Beboere med oppholdstillatelse som skal bosettes i en kommune Asylmottak har også en spennvidde, fra «akutte til ordinære», for voksne og familier, for enslige barn og unge… Integreringsmottak er på trappene: Integreringsfremmende og kvalifisering her kan påvirke grensedragningen 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 10

11 23.09.2016 11 BOSETTINGSSYSTEMET, jf. UDIs og IMDis regelverk MOTTAKENE KOMMUNENEBEBOERE Kartlegger Veileder/informerer Styringsansvar Økonomi Sesam DUF Anmoder om vedtaksplasser Utnyttelse av kapasiteten/utsøking (fordeling til kommunene) Tilskudd E-post: bosettingem@imdi.no Helseopplysninger: Postboks 8059 Dep 0031 Oslo Tlf. 930 24 930 Individuell kartlegging --------›

12 Involverte instanser i arbeid med flyktninger Fylkesmannen Fylkeskommunen Politiet UDI IMDi Utdanning VOX (nasjonalt fagorgan) Helse Bufetat NAV Husbanken I hver kommune: Hvert virksomhetsområde Flyktningtjeneste, NAV, boligkontor, teknisk… Hver enkelt skole Læringssentra Barnehage Helsestasjon Bibliotek Frivillige organisasjoner 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 12

13 «Innbyggerregnskap» Hva koster en innbygger i en kommune fra «vogge til grav»? Hvordan «finansieres» en innbyggers livsløp? Hvordan bidrar en innbygger til en kommunes økonomi? Et regnskap har både ei inntekts- og ei utgiftsside; når det gjelder flyktninger er inntektssida i mange sammenhenger underkommunisert: Rådmannen kjenner inntektssida, men det gjør ikke nødvendigvis de som representerer de «ytre og utøvende» etatene 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 13

14 Innbyggerperspektivet avgjørende Flyktninger lever sine liv som kommunens innbyggere, de bidrar, de etablerer egne foretak, tar utdanning, de er aktive, involverer seg i organisasjoner, politisk deltakelse…. Og de får barn, blir syke, eldre, trengende. … De utsettes for og utsetter andre for bekymring, lidelse, kriminalitet, sorg………….. Tilskudd og ordninger finnes for mange formål 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 14

15 Er en samlet framstilling av tilskudd mulig? Tilskuddene som kommunene kommer i befatning med når det gjelder befolkningen generelt, gjelder i stor grad også flyktningene. På bakgrunn av levekårsindikatorer (lav inntekt, kort bo-tid, særlige behov) kan de komme til å utgjøre en større del av «særskilte tilskudd» for eksempel ved å være blant vanskeligstilte etter Husbankens kriterier Det er også særskilte tilskudd for kommuner som er vertskommuner (UDI) og for kommuner som bosetter flyktninger (IMDi, bufetat..) Det finnes tilskuddsordninger innen frivilligarbeidet som a)Kan søkes av innvandrerorganisasjoner b)Kan søkes av instanser og organisasjoner som har innvandrere og flyktninger som målgruppe 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 15

16 Innvandrerbefolkningen i Norge Levekår 16 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. De siste årene har arbeid vært hovedårsaken til innvandring til Norge. Innvandreres levekår bedres med økt botid i Norge, men i gjennomsnitt har de dårligere levekår og lavere inntekt enn resten av befolkningen. Innvandrerbarn er i større grad rammet av barnefattigdom. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert når det gjelder mottak av barnevernstjenester. Kilde: IMDis statistikksider www.imdi.no 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 16

17 Økonomisk grunnlag for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid Integreringstilskudd utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Dette er ordninger som har mer varig karakter, og hvor satser og enkelte elementer kan justeres. Andre tilskudd er i større grad rettet inn mot satsningsområder og politiske prioriteringer som kan endres over tid ut fra skiftende behov. Dette er tilskudd hvor innrettingen av midlene kan variere fra år til år. 23.09.2016 17

18 Økonomiske virkemidler Over 99 prosent av tilskuddsmidlene IMDi forvalter går til kommunene. Noen utbetales per person, mens andre er prosjektmidler kommunene kan søke om. Integreringstilskudd Eldretilskudd Ekstratilskudd personer med varige funksjonshemminger eller atferdsvansker (behov for ekstra innsats) Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kommunale utviklingsmidler Jobb-sjanse tilskudd Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 18

19 Integreringstilskudd skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene, til bla: innvandrer-og flyktningkontortjenester, bolig-og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur-og ungdomstiltak skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings-og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 19

20 Prosjektmidler som kan søkes Jobbsjansen Kommunale utviklingsmidler (KUM) Gratis kjernetid i barnehage Etablereropplæring for innvandrere Tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 20

21 23.09.201621 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

22 Eksempel på overlapping : Helsedirektoratet forvalter tilskuddet Psykososialt arbeid overfor flyktninger og asylsøkere - kompetansehevende tiltak Mål for ordningen Hovedmålet med tilskuddet er å bidra til effektive tjenester som er tilpasset flyktninger og asylsøkeres særskilte behov. Tilskuddet skal: Bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling når det gjelder vurdering, behandling og psykososiale støttetiltak for flyktninger og asylsøkere Øke den flerkulturelle kompetansen og kultursensitiviteten i helsetjenesten Det legges vekt på metodeutvikling inklusive ny behandlingsmetodikk og utvikling av nye tiltak. Link http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykososialt-arbeid-overfor-flyktninger-og- asylsokere-kompetansehevende-tiltak--.aspx 23.09.2016 22

23 Vertskommuner for asylmottak Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere får et tilskudd. Tilskuddet dekker de gjennomsnittlige kostnadene knyttet til det å ha et mottak, avhengig av størrelsen på mottaket. Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å tilpasse tjenesteapparatet i tråd med de oppgavene de skal løse. I tillegg til vertskommunetilskuddet kan et asylmottak ha innvirkning på rammetilskuddet til kommunen. Beboere som har fått oppholdstillatelse, kan bli folkeregistrerte i kommunen, og vil da telle med ved beregning av innbyggertilskuddet. 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 23

24 Kommuner med asylmottak Det ordinære vertskommunetilskuddet består av en grunnsats per kommune og en sats per mottaksplass. Det utbetales en grunnsats per kommune uavhengig av antall mottak som etableres i kommunen. Det er ulike satser for de ulike typene mottaksplass: transittplasser ordinære plasser plasser for enslig mindreårige plasser i tilrettelagte avdelinger (tidligere forsterkede plasser) Kommuner med omsorgssenter Tilskuddet til vertskommuner med omsorgssenter beregnes etter en sats per omsorgsplass. Vertskommuner for omsorgssentre mottar ikke grunntilskudd. 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 24

25 Fra Husbanken Grunnlån skaffe boliger til vanskeligstilte bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse Tilskudd til utleieboliger oppføring av nye boliger kjøp av boliger etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 25

26 23.09.201626 Bosetting Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

27 Mer å hente ut www.imdi.no www.udi.no www.husbanken.no www.bufdir.no www.ks.no Øvrige instansers nettside www.regjeringen.no (statlige tilskuddsmidler for frivillige organisasjoner) www.regjeringen.no www.frivillighetnorge.nowww.frivillighetnorge.no (oversikter) Google evt: tilskudd, kommunale tilskudd, tilskudd til kommuner osv 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 27

28 Statistikk bosetting, ekstrafoiler (Foilene fra 29 til og 34 ble ikke vist, men det ble opplyst at det ville ligge noe statistikk som skal følge referatet) 23.09.2016 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst 28

29 23.09.201629 Bosetting 2015 Enslige mindreårige 2015 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

30 23.09.201630 Bosatte 2015: nasjonalitet Bosettingsklare i mottak pr 31.12.15 Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

31 23.09.201631 Nasjonal bosettingsstatistikk - Økning fra 2014 – 2015 45% økning – 2015 inkludert 2 365 overføringsflyktninger og 691 enslige mindreårige Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

32 23.09.2016 Enslige mindreårige asylsøkere Etter opprinnelsesland Etter kjønn 32 Etter alder Kilde: www.udi.no Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

33 Ankomne barn under 15 år pr. 31/12/15 etter alder og kjønn 859 barn<15 Gjennomsnittlig alder ved ankomst: –13,4 år 12 og yngre: 134 13: 204 14 og eldre: 519 –Eldst: 17 år (eldre søsken) –Yngst: 7 år Kjønnsfordeling –Gutter: 838 –Jenter: 21 (2,4 %) Antall ankomne barn i 2014 og pr. 31/12/15 etter nasjonalitet 23.09.201633 Kilde: Bufetat Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

34 23.09.201634 Først og fremst barn LIKE: Vanlige barn i en ekstraordinær situasjon Status som enslige mindreårige flyktninger «venterommet» fortsetter: hvilken kommune vil jeg bo i? Uten nære omsorgspersoner Er i et fremmed land med fremmed språk og kultur Trenger beskyttelse, omsorg, trygghet og oppfølging ULIKE: Land, folkegrupper, religioner, kulturer, tradisjoner og språk Regioner i eget land, rurale og urbane områder Sosial og økonomisk bakgrunn Skolegang, kunnskaper og ressurser Gutter og jenter av ulik alder Ulike og individuelle behov Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst


Laste ned ppt "23.09.20161 I regi av fylkesmannen i Oppland 9.mars 2016; møte med økonomiansvarlige i kommuner i Oppland Flyktningsituasjonen med «økonomiøyne». Orientering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google