Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NLS Lederforum, 3.-6. september, Reykjavik Profesjonsetikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NLS Lederforum, 3.-6. september, Reykjavik Profesjonsetikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 NLS Lederforum, 3.-6. september, Reykjavik Profesjonsetikk

2 Dagen i dag Bakgrunn og historikk Fornyet arbeid med profesjonsetikk Om plattformen Om høringen

3 LM-sak 2/09 Verdiar og prinsipp Utdanningsforbundet skal stå for fagleg og profesjonell styrke Med basis i fagleg, didaktisk og pedagogisk kompetanse og solide yrkesetiske haldningar skal medlemmene leggje best mogleg til rette for læring og utvikling. Utdanningsforbundet vil utvikle og styrkje den yrkesetiske kompetansen til profesjonen. Vi vil medverke til å vidareutvikle eit fagspråk som medlemmene kjenner seg att i.

4 LM-sak 3/09 Morgendagens barnehage og skole Morgendagens barnehage og skole – vår visjon Vi tar våre yrkesetiske forpliktelser på alvor. Vi tar ansvar for egen yrkesutøvelse og drøfter åpent med hverandre de yrkesetiske dilemmaene og konfliktene som oppstår.

5 LM-sak 3/09 Morgendagens barnehage og skole Virkeliggjøring av morgendagens barnehage og skole Det profesjonelle handlingsrommet I møte med yrkets innebygde dilemmaer og paradokser må lærere i hele utdanningsløpet møte barn, unge og voksne ut fra en høy etisk standard. Profesjonen har yrkesetiske forpliktelser til å varsle når en mener at barnehage- og skoleeiere ikke følger opp sitt ansvar. Utdanningsforbundet vil forankre og synliggjøre våre verdier, rettigheter og plikter som førskolelærere, lærere eller ledere gjennom å utarbeide yrkesetiske retningslinjer.

6 Litt fjern historie 1973 – forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks skaper bråk og mislykkes 1997 – samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvinner gradvis 2003 – forsøk med å skape profesjonsetikk  profesjonsidealer  profesjonsbevissthet  2009 – ”En ansvarlig og offensiv profesjon”  ???

7 Fornyet arbeid med profesjonsetikk Målsettingene er å: videreutvikle etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger, slik at ikke førskolelærere, lærere og ledere blir stående alene i møte med dilemmaer og vanskelige valg i yrkeshverdagen øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom profesjonen og samfunnet i større grad stå for og begrunne valgene vi tar

8 3 parallelle prosesser i det fornyede arbeidet Nettsider www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikkwww.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk Utvikle og etablere en profesjonsetisk plattform LM sak Profesjonsetikk i praksis

9 Den profesjonsetiske plattformen Sentralstyrets føringer: Profesjonsetikk fremfor yrkesetikk Plattform fremfor retningslinjer En profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole

10 Litt nyere historie Referansegruppemøte – arbeidsseminar 27.1.2012 Med tilbakemelding på høringsutkast 3.3.2012 Tema på diverse kurs Behandlet i UPU, Lederråd og ulike kontaktfora Behandlet i Representantskapet og Sentralstyret Skriftlige tilbakemeldinger fra 13 lærerutdannere og forskere Høringsbrev er sendes til Fylkeslag

11 Veien videre Intern og ekstern høring Sentralstyret vedtar endelig utforming av den profesjonsetiske plattformen i septembermøtet 2012 LM2012 behandler saken Profesjonsetikk i praksis - Om forankring og videreutvikling av plattformen

12 Høring Høringsbrev - 23.03.2012 Høringsfrist 25.05.2012 Høringsinstanser: Fylkeslagene Andre lærerorganisasjoner Lærerutdanningene Eksterne aktører i utdanningssektoren Høringen er også åpen for alle via våre nettsider

13 Eksterne høringsinstanser Øvrige lærerorganisasjoner Skolenes landsforbund Skolelederforbundet Lektorlaget

14 Eksterne høringsinstanser fortsetter … Andre Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet KS Oslo kommune Private barnehagers landsforbund Virke FUS Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nasjonalt råd for lærerutdanning Forskerforbundets forening for lærerutdanning

15 Eksterne høringsinstanser fortsetter Pedagogstudentene Norsk Studentorganisasjon Foreldreutvalget for grunnopplæringen Foreldreutvalget for barnehagen Elevorganisasjonen Barneombudet Norsk Studentorganisasjon VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk


Laste ned ppt "NLS Lederforum, 3.-6. september, Reykjavik Profesjonsetikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google