Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim, 29.05.2001Internett: Orienteringsmøte - merverdiavgift Agenda –Innledning –Hva er mva og inv.avgift –Omsetning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim, 29.05.2001Internett: Orienteringsmøte - merverdiavgift Agenda –Innledning –Hva er mva og inv.avgift –Omsetning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/1 Orienteringsmøte - merverdiavgift Agenda –Innledning –Hva er mva og inv.avgift –Omsetning –Regnskapsmessig håndtering –Fradragsrett og fordelingsnøkler –Utkast til ny instruks –Nærmere om utvalgte områder –Konsekvenser med mer

2 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/2 Merverdiavgift Avgift på omsetning av varer og tjenester –Unntak Omlegging av mva 01.07.2001 –Generell avgiftsplikt for tjenesteomsetning –(All omsetning er avg.pl. dersom det ikke foreligger særskilt unntak) –Avgrensningsspørsmål Er en større del av statens inntekter (ca 115 milliarder for 2000)

3 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/3 Begreper KOSTNAD Innkjøp, varekr 100,- Merverdiavgift” 24,- Sumkr 124,- INNTEKT Omsetningkr 150,- (utgående faktura) Merverdiavgift” 36,- Bruttokr 186,- Innbetaling til skattefogd: (36-24) kr 12,-

4 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/4 Omsetning Levering av varer/tjenester mot vederlag (helt eller delvis) –Varebegrepet definert i mval § 2 Fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde. –Tjenester definert i mval § 2, 2. Ledd Alt som kan omsettes, og som ikke er å anse som vare. Motsatt: Ytelse uten krav på vederlag –gave/støtte/bidrag –intern handel er ikke omsetning

5 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/5 Regnskapsmessig håndtering Hvordan finne igjen mva i regnskapet? –Inntekter –Kostnader –Balansekonti Regnskapsmessig håndtering i OF –Ulik håndtering i OF versjon 10.7 og 11i –Eget segment i kontostrengen –Mva-koder i OF

6 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/6 Aktuelle inntektsarter Salgsinntekter Innenfor avgiftsområdet: Oppdrag Utenfor avg.omr.: Bidragsprosjekter Art 3211 - 3299 Avgiftspliktig Art 3011 - 3099 Avgiftsfritt Art 3111 - 3199 Andre inntekter –Art 3311 - 3999

7 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/7 Kostnadsklasser Fradrag for mva (og beregning av inv.avg.) vil kunne være aktuelt for kostnader som regnskapsføres under klasse 4,6 og 7. –4: Investeringer og vedlikehold –6: Andre driftskostnader –7: Andre driftskostnader Fradrag for mva (og beregning av inv.avg.) vil normalt ikke være aktuelt for kostnader som regnskapsføres under klasse 5,8 og 9. –5: Kostnader for arbeidskraft –8: Finansinntekter og -kostnader/ Ekstraordinære poster –9: Interne transaksjoner

8 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/8 Balansekonti Mva, både beregnet utg.avgift, beregnet inng. avg. og inv.avg. finner vi i artsgruppe 27. 2712: utgående mva 2724: inngående mva 2731: investeringsavgift 2741: oppgjørskonto mva

9 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/9 Inngående merverdiavgift I hvilken del av virksomheten skal anskaffelsen benyttes? Omsetning innenfor loven Omsetning av avg.pl. varer mval kap.1 24% mva Utg.mva Omsetning av avg.pl. tjenester mval kap. 1 24% mva Eks. oppdr.f. for kunder i N Fritatt for avgift etter §§ 16 og 17 Ingen mva Eks. oppdr.f. for eksport Utenfor loven Varer og tjenester § 5 Ingen mva Eks. bidragsf. Ikke utg.mva Fradragsrett inng. mva Ikke fradrag

10 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/10 MVA-koder i OF Kjøp: 00: Utenfor mva-området, ingen avgift 11: Fradrag inng. mva 12: Fradrag inng. mva + inv. avgift 14: Kun inv. avgift Omsetning: 00: Utenfor mva-området, ingen avgift (artsgr. 32-39) 15: Utgående mva (artsgr. 30) 16: Avgiftsfri omsetning innenfor loven (artsgr. 31)

11 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/11 Fradragsrett og fordelingsnøkler Rett til fradrag Hva er fradragsberettiget Begrensninger Forholdsmessig fradrag - fellesanskaffelser Eksempel

12 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/12 Fradragsrett Rett til fradrag: Registrerte næringsdrivende som omsetter varer og tjenester som faller innenfor avgiftsområdet Hva er fradragsberettiget: Avgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk i den avg.pl. virksomheten (hovedregel). Selger må ha beregnet mva på varen eller tjenesten som anskaffes (inngående avgift som ikke kan legitimeres ved salgsdokumenter er ikke fradragsberettiget).

13 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/13 Fradragsrett, forts. Begrensninger i fradragsretten: Gjelder ikke for anskaffelser til privat bruk, eller til bruk i virksomhet med omsetning utenfor avgiftsområdet. Mval inneholder regler som reduserer retten til fradrag på visse varer og tjenester, selv om disse er til bruk i den avg.pl. virksomheten. (mval § 22, ref § 14)

14 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/14 Fradragsretten må legitimeres Fradragsretten forutsetter at den inngående mva kan legitimeres med bilag ( forskrift om regnskapssystemer) - navn og adresse på mottaker - navn og adresse på leverandør - org.nr. etterfulgt av MVA - en klar beskrivelse av varen eller tjenesten - kvantum eller omfang som er ytet - vederlag for varen eller tjenesten, herunder også ”vederlaget uten mva og selve avgiftsbeløpet”

15 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/15 Forholdsmessig fradrag - fellesanskaffelser Benyttes når anskaffelser er foretatt og skal benyttes dels i virksomhet innenfor avg.området og dels i virksomhet som faller utenfor avg.området. Skjønnsmessige vurderinger Fordeling må fremgå av regnskapet Mulige grunnlag for fordeling: 1) Varens eller tjenestens antatte bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven

16 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/16 Forholdsmessig fradrag, forts. 2) Evt. for oppføring og drift av bygninger: arealbruk i virksomhet innenfor avg.område i forhold til samlet gulvflate 3) For felles driftsutgifter (strøm, telefon med mer): andel av den avgiftspliktige omsetning i forhold til samlet omsetning siste regnskapsår. Forskrift nr 18, mval § 3 Driftsutgifter omfatter ikke investeringer

17 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/17 Forholdsmessig fradrag, forts. Forskrift nr 18 § 4 Ikke fordeling dersom fradragsberettiget/ikke fradragsberettiget omsetning er ubetydelig Omsetning - forhold til samlet omsetning Ubetydelig = <5 %

18 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/18 Forholdsmessig fradrag - fordelingsnøkler Øk.avd. vil utarbeide standard fordelingsnøkler Sannsynlig oppbygging/struktur: –Andel av omsetning (inntekter) innenfor avgiftsområdet for: Hele NTNU Den eksternt finansierte virksomheten Den samlede virksomheten ved hvert fakultet/avdeling Den samlede virksomheten ved hvert institutt Hvis man mener en annen fordeling er mer korrekt for et bestemt tilfelle: –Må godkjennes av Regnskapsseksjonen –Krav til dokumentasjon av grunnlag for fordeling

19 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/19 Eks. fradragsrett, forholdsmessig fordeling Omsetning utenfor avgiftsområdet600 Omsetning innenfor avgiftsområdet300 Omsetning innenfor omr., fritatt (eksport) 90 Totalt omsetning: 990 Innenfor avg.området.: 390 Fradragsrett: (390/990*100) = 39,4%

20 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/20 Eksempel fordeling

21 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/21 Avgiftsgrunnlaget - ordinær omsetning SMITTEREGELEN: avgiftsgrunnlaget skal også omfatte a) omkostninger ved oppfyllelse av avtalen b) toll/særavgifter c) tilknytningsavgifter/gebyrer og lignende som påløper ved levering d) provisjoner/auksjonssalær og lignende e) betjeningsavgift/serveringstillegg og lignende kredittomkostninger medregnes normalt ikke i grunnlaget

22 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/22 Avgiftsgrunnlaget - ordinær omsetning, forts. Vederlaget for den avg.pl. ytelsen Dersom det samtidig leveres ytelser innenfor og utenfor avgiftsområdet oppstår ”smitteeffekt” med mindre: - særskilt er avtalt - særskilt fakturert - fremstår som selvstendige ytelser Eks. undervisning i sammenheng med oppdragsforskning.

23 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/23 Avgiftsgrunnlaget - eksempel Reparasjon av maskin: -10 timer à 2502 500 -Deler1 500 -Reisekostnader2 000 -Diett 500 -Sum6 500 -24% mva1 560 -Totalt8 060

24 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/24 Instruks for merverdiavgiftsområdet Ansvar –Den enkelte enhet er ansvarlig for at omsetning og kjøp, herunder utarbeiding av fakturagrunnlag og kontering av bilag, gjennomføres i overensstemmelse med Lov om merverdiavgift (mval) 19.06.1969 nr 66 og tilhørende forskrifter. –Egen veiledning vil bli lagt ut på våre nettsider og skal holdes løpende oppdatert –Skjønnsmessige vurderinger er enhetenes ansvar og skal dokumenteres med bilag –Dokumentasjon vedrørende avklaringer

25 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/25 Utgående faktura-krav til utforming Salgsdokumenter skal bl.a. inneholde: –klar beskrivelse av varen eller tjenesten –kvantum eller omfang Dokmentér tydelig at avgift ikke skal betales, for å unngå avgiftsplikt i ettertid (mval § 43)

26 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/26 Nærmere om utvalgte områder Salg av varer Bøker Tidsskrifter Kopiering, kopikort og lignende Utleievirksomhet Internasjonale transaksjoner Innførsel av varer Uttak Overgangsregler

27 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/27 Salg av varer Innkjøp av salgsvarer - fradrag for inngående mva. Suvenirer - avg.fri omsetning Dersom suveniren har en betydelig ”bruksverdi” på linje med tilsvarende varer i vanlig handel avg.pl.

28 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/28 Bøker Salg av bøker - inn under avgiftsområdet, men fritatt for mva i siste omsetningsledd (Mval § 16) salg til inst. som skal videreselge -> mva.pl. Bøker produsert med tanke på salg -> innenfor avgiftsområdet Bøker og andre skrifter anskaffet med tanke på gratis utdeling (kataloger, studiehåndbok, brosjyrer med mer) -> utenfor avgiftsområdet Trykksaker som delvis selges og delvis deles ut gratis (doktorgradsavhandlinger) -> skjønnsmessig fordeling

29 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/29 Tidsskrifter Generelt, innenfor avgiftsområdet Fritak for tidsskrifter i siste ledd (som bøker) dersom tidsskriftet i hovedsak omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer. Fritaket krever minst 2 nummer per år Dersom salg til inst. med sikte på videresalg mva.pl. Mval § 16, Forskrift nr 16

30 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/30 Kopiering, kopikort og lignende Tjenester som er innenfor reglene om mva. Kompendier som omsettes til studenter og andre eksterne sluttbrukere vurderes som en kopieringstjeneste og er innefor avg.området (NB! Internt salg er ikke omsetning) Utgifter til produksjon av kopikort er fradragsberettiget Fradrag gis for utgifter til kopieringspapir ved en fordeling av papirkostnadene mellom virksomhet innenfor og utenfor avg.området.

31 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/31 Utleievirksomhet Utleie av fast eiendom eller rettighet til fast eiendom faller ikke inn under avgiftsområdet, jfr. Mval § 5a Unntaket for utleie av fast eiendom gjelder også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien. Unntak som ikke gjelder er nevnt i mval § 5 Mulighet for frivillig reg. for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter mval. Oppføring, vedlikehold, drift og adm. omfattes av de nye reglene

32 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/32 Internasjonale transaksjoner Norsk MVA utløses ved: –innenlands omsetning –innførsel av varer –(og ved uttak) Innførsel av tjenester –blir sannsynligvis avgiftspliktig (forslag på høring) Eksport av tjenester –videreført fritak (revisjon av reglene er antydet)

33 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/33 Innførsel av varer I tillegg til ved omsetning utløser innførsel avgiftsplikt Avgiftspliktig er den som er ”vareeier” ved fortollingen Grunnlaget er tollverdien (inkl. frakt/forsikr.) + evt. særavgifter Tollvesenet krever inn denne avgiften Ved bruk innenfor avgiftsområdet -> fradragsberettiget

34 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/34 Uttak I tillegg til at det utløses avgiftsplikt ved omsetning og innførsel utløses det også avgiftsplikt ved uttak av varer/tjenester fra avg.pl. virksomhet til en bruk som ikke gir fradragsrett for inngående avgift Avgiftsgrunnlaget = ”omsetningsverdien”

35 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/35 Overgangsregler mv Det er ikke foreslått særskilte overgangsregler Investeringsavgift er vedtatt fjernet fra 01.04.2002 Finansdep./Skattedir. vil utarbeide forskrifter og retningslinjer for de nye avgrensningene

36 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/36 Konsekvenser for NTNU Beregne utgående mva Rett til fradrag for inngående mva Ved delt virksomhet (avg.pl./ikke pliktig) –forholdsmessig fradragsrett for fellesanskaffelser Ansvar påhviler den enkelte enhet –innhold i fakturagrunnlag (klart fremgå av tekst dersom ikke avg.pl. ytelse) –dokumentert fordeling, skjønn –evt. forhøyelse av avgift er i utg.pkt. den enkelte enhets ansvar

37 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/37 Avgiftskoder i OF (Oracle Financials)

38 Trondheim, 29.05.2001Internett: http:// www.ntnu.no/regnskap/38 Konteringsstempel Korrekt bruk av avgiftskode Avgiftskode - art Klar sammenheng og feltene i konteringen skal stå ved siden av hverandre Avtale med Trondhjem Stempelvarefabrikk –Tlf: 73 52 13 38, ny pris kr 375,- ekskl. mva


Laste ned ppt "Trondheim, 29.05.2001Internett: Orienteringsmøte - merverdiavgift Agenda –Innledning –Hva er mva og inv.avgift –Omsetning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google