Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Reguleringsplaner – ny plandel Nye grep – nye plantyper Arealformål og bestemmelser Se: Opplæringsprogrammet Quality, Sarpsborg 17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Reguleringsplaner – ny plandel Nye grep – nye plantyper Arealformål og bestemmelser Se: Opplæringsprogrammet Quality, Sarpsborg 17."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Reguleringsplaner – ny plandel Nye grep – nye plantyper Arealformål og bestemmelser Se: www.planlegging.no Opplæringsprogrammet Quality, Sarpsborg 17. april 2009 Magnar Tveit - Østfold fylkeskommune

2 2 Reguleringsplaner – ny plandel § 1-1 Lovens formål § 3-1 Oppgaver og hensyn KAP 4 Generelle utredningskrav § 11-8 Hensynssoner KAP 12 Reguleringsplaner KAP 34 Overgangsbestemmelser Forskrift Kartforskriften

3 3 Reguleringsplaner – ny plandel Hva er det nye? 2 slags reguleringsplaner - Områderegulering - Detaljregulering Regler for utarbeiding av reg. plan Tidsbegrenset virkning Reguleringsformål Reguleringsbestemmelser

4 4 Reguleringsplaner – ny plandel Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel eller der det er stilt krav om detaljregulering i områderegulering Privat eller offentlig Kap. 12 To typer:

5 5 Reguleringsplaner – ny plandel Områderegulering Omhandler de store rammene i by- og steds-utvikling. f.eks: Funksjoner og utforming Høyder og vegsystem Kollektivtransport Grønnstruktur Avgrensing mot LNF(R) – omr. Erstatter ”flateregulering” Kan erstatte kommunedelplaner Kommunal oppgave, men kan overlates til andre

6 6 Reguleringsplaner – ny plandel Detaljregulering Følger opp kommuneplanens arealdel og ev. krav i områderegulering En plan for: Bruk og vern av mindre områder Utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg Gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak Vernetiltak og sikring av ulike typer verdier Erstatter - detaljert reguleringsplan - bebyggelsesplan

7 7 Reguleringsplaner – ny plandel Formål og hensyn §1-1, Lovens formål, 5. ledd: - bærekraftig utvikling - universell utforming - barn og unges oppvekstvilkår - estetisk utforming § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen b) sikre jordressurser, landskap og kulturmiljøer d) legge til rette for verdiskaping og næringsutøvelse e) god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer, gode oppvekst og levekår f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, bidra til å forebygge kriminalitet g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energibruk og transport h) fremme samfunnssikkerhet

8 8 Reguleringsplaner – utredningskrav KAP 4 Generelle utredningskrav § 4-2 Planbeskrivelse – Alle planer skal ha en planbeskrivelse § 4-1 Planprogram - Skal utarbeides for reg. planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. § 4-2 Konsekvensutredning - KU - Skal utarbeides for reg. planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. - Planprogram - Gjelder også for detaljplaner for konkrete utbyggingstiltak. § 4-3 Samfunnssikkerhet og ROS-analyse – Skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål.

9 9 Reguleringsplan som avviker fra overordnet plan (§12-2, § 4.2) Områderegulering som innebærer vesentlige endringer av kommuneplan skal konsekvensutredes på samme måte som ved revisjon av kommuneplan. Det skal lages planprogram. Vesentlig endring er for eksempel nye byggeområder eller endringer som vesentlig påvirker infrastruktur eller lignende. (§12-3, § 4.2) Detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplanens arealdel og områderegulering skal konsekvensutredes tilsvarende, med krav om planprogram. Reguleringsplaner – ny plandel

10 10 ”Foreldelsesfristen” 12-4, 5. ledd Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket. Er tiltaket ikke igangsatt innen fem år uten at det er gitt forlengelse kreves nytt planvedtak etter ordinær planprosess. Det kan ikke dispenseres fra foreldelsesregelen. §12-4 5. ledd Reguleringsplaner – ny plandel

11 11 Arealformål Arealformål For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål kan deles i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner Både hovedformål og underformål kan kombineres Arealformålene (”hovedformålene”) er gjennomgående med kommune- planens arealdel Formålene er angitt i § 12-5, Ytterligere underformål kan fastsettes ved forskrift (Kartforskriften vedl.1) Hensynssoner kan også brukes i reguleringsplaner (§ 12-6) Reguleringsplaner – ny plandel

12 12 Arealformål i reguleringsplan (hovedformål) 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur 4. Forsvaret 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone § 12-5 Reguleringsplaner – arealformål

13 13 Reguleringsplaner – arealformål Hvor ble det av de gamle formålene? (forenklet oversikt!) Byggeområder ------------------ Bebyggelse og anlegg Landbruksområder -------------- LNFR Offentlige trafikkområder ------ Samferdselsanlegg+ bestemmelse Friområder ------------------------ Grønnstruktur, Bebyggelse og anl Fareområder --------------------- Hensynssone, Bebyggelse, Samf. Spesialområder ----------------- ulike formål og hensynssoner Fellesområder ------------------- Bebyggelse, Samferdsel + best 14 Fornyelsesområder ------------ hensynsone e) + reg. best. 13

14 14 Reguleringsplaner – arealformål 1 1. Bebyggelse og anlegg - herunder arealer for Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Kjøpesenter Forretninger Offentlig eller privat tjenesteyting Fritids- og turistformål Råstoffutvinning Næringsvirksomhet Idrettsanlegg Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (tekniske) Uteoppholdsareal Grav- og urnelund Kombinerte formål

15 15 Reguleringsplaner – arealformål 2 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – (forestås i utgangspunktet av det offentlige) herunder areal for: Veg Bane Lufthavn Havn Hovednett for sykkel Kollektivnett Kollektivknutepunkt Parkeringsplasser Trasè for teknisk infrastruktur Kombinerte formål NB Offentlige anlegg må framgå av reguleringsbestemmelse (14)

16 16 Reguleringsplaner – arealformål 3 3 Grønnstruktur – herunder arealer for: Naturområder Turdrag Friområde Park Kombinerte formål Nytt formål som til dels tilsvarer tidl. § 25 nr. 4 i pbl 85. Offentlige arealer må framgå av reguleringsbestemmelse (14) Regulering til grønnstruktur etter jordloven til side mens skogloven fortsatt vil gjelde

17 17 Reguleringsplaner – arealformål 4 4. Forsvaret Ulike typer militære formål Skytefelt / øvingsområde Forlegning / leir Kombinerte formål

18 18 Reguleringsplaner – arealformål 5 5 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift Landbruksformål Naturformål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv. Spredt boligbebyggesle Spredt fritidsbebyggelse Spredt næringsbebyggelse Naturvern Jordvern Særlig landskapshensyn Vern av kulturmiljø eller kulturminne LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål

19 19 Reguleringsplaner – arealformål 6 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Ferdsel Farleder Fiske Akvakultur Drikkevann Naturområde Friluftsområde Kombinerte formål

20 20 Bestemmelser til reguleringsplan Omfatter en oppregning i 14 punkter over hvilke forhold det kan gis bestemmelser om – (UTTØMMENDE!) Innskrenker ikke dagens muligheter til å gi bestemmelser Gir nye hjemler for å ivareta bl.a.: miljøhensyn og virkningene av planer tilrettelegging for vannbåren varme hensynet til universell utforming trafikkregulering ”urbant jordskifte” hva som skal være offentlig formål § 12-7 Reguleringsplaner – bestemmelser

21 21 Bestemmelser til reguleringsplan - § 12-7 1. utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, 2. vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 3. grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning, 4. funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, 5. antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, 6. bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur 7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering,

22 22 Bestemmelser til reguleringsplan § 12-7 8. krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, 9. retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak 10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, 11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan, 12. krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne, 13. krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven, 14. hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

23 23 Reguleringsplan – hensynssoner § 12-6 Hensynssoner: Et område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer arealbruken. Til hensynssonene angis Bestemmelser eller Retningslinjer Sonene kan kombineres Fareområder og bevarings- eller verneområder skal alltid vises med hensynssone i reguleringsplan Hensynssoner kan angis i regulerings- plan selv om det ikke er vist i kommuneplanens arealdel Arealformål: Angir framtidig bruk av et område.

24 24 Reguleringsplaner - Hensynssone - a a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone (§ 4-3) Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf. § 1–6, innenfor sonen

25 25 Reguleringsplaner - Hensynssone - b b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som forbud eller påbud med hjemmel i § 11–9 nr. 3 og nr. 4. - vannforsyning - avløp - veg og annen transport - vannbåren varme

26 26 Reguleringsplaner - Hensynssone - c c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø For denne sonen gjelder spesielt: For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning

27 27 Reguleringsplaner - Hensynssoner – d, e d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse

28 28 Overgangsbestemmeleser Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som var lagt ut til offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i denne lov. § 34-2 9.-12.ledd Reguleringsplaner – overgangsbestemmelser


Laste ned ppt "1 Reguleringsplaner – ny plandel Nye grep – nye plantyper Arealformål og bestemmelser Se: Opplæringsprogrammet Quality, Sarpsborg 17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google