Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffoppgjøret 2016 U tdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffoppgjøret 2016 U tdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffoppgjøret 2016 U tdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv

2 Hovedtariffavtalen Lønns- og forhandlings bestemmelser Arbeidstid Sykelønn Pensjon - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere i kommunene / fylkeskommunene Partene: KS og 41 fagforeninger i forhandlingssammenslutningene: LO Kommune Unio YS-K Akademikerne-KL Partene: KS og 41 fagforeninger i forhandlingssammenslutningene: LO Kommune Unio YS-K Akademikerne-KL

3 KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest størst i Norge) Lønnsmasse - 230 mrd (inkl. sosiale kostnader) Ansatte - 419 000 personer / 332 000 årsverk Om lag 20 % av de sysselsatte i Norge En av ti får all lønn forhandlet lokalt Øvrige i kombinasjon av sentralt og lokalt oppgjør

4 Hovedtariffoppgjøret – forhandlingsforløp Medlemsdialog Mandat Dialog Forberedelser 12. til 30. april Forhandlinger Uravstemning Iverksetting Etterarbeid Ved et evt. forhandlingsbrudd, vil oppgjøret gå til mekling (2-3 uker i mai). -> mars/april april/mai mai/juni Uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner Vedtak i fylkesmøte/-styre Mandat i hst etter Landstinget

5 Lønnsoppgjøret Svakere reallønnsvekst og lavere økonomisk ramme Sektorens rekrutteringsbehov Utfordringsbildet foran hovedtariffoppgjøret 2,8 2,6

6 E24, januar 2016

7 Økonomi 2016 «Det legges til grunn at partene i kommunal sektor forholder seg til den økonomiske rammen i frontfaget ved lønnsoppgjøret 2016. Det relativt lave overhenget (foreløpig anslått til 0,6 prosent i HTA kapittel 4) vil gi et visst handlingsrom til ulike økonomiske elementer.»

8 Sentrale lønnstillegg vs. lokal pott Gir lønnsutvikling for alle Prioriteres av 3 av 4 sammenslutninger. Generelle tillegg Økt garantilønn Ivaretar lokal lønnspolitikk og egne prioriteringer Beholde og rekruttere Utilsiktede lønnsskjevheter Uttelling for kompetanse Over tid er ca 20% av disponible midler brukt lokalt (kap 4) Nødvendig med stor nok pott

9 Andre tema i oppgjøret

10 Tosporet system: rett til sykepenger etter folketrygdloven vs. rett til sykelønn etter HTA Rettighetene samsvarer ikke helt – F.eks gir HTA rett til full lønn og fulle feriepenger. Fremforhandlede ordninger som ikke skal endres. I dag: utfordrende å fortolke sammenheng mellom lov og avtale Mål: klargjøre og presisere sammenhengen slik: – At du har rett til sykepenger ligger i loven (vilkår) – Hva du vil få i lønn ved sykdom ligger i tariffavtalen

11 Pensjon

12 Pensjon: fra debatthefter og strategikonferanser Utfordringsbilde; økte pensjonsutgifter og ønskelig å bevare like offentlig ordninger  Stadfester behov for å endre offentlig tjenestepensjon Mål for endringer i tjenestepensjonsordning; – bygge på samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden – gi begrenset kostnadsvekst og forutsigbare kostnader – være tilpasset arbeidslinjen og «tillate» mobilitet

13 Dagens pensjonsordning for offentlig ansatte 62 65 Dagens modell Alderspensjon Folketrygd Tjenestepensjon AFP Lønn 67 TP bereg. AFP Mindre god for yngre årskull Så var det stammespråket, da…….. AFP betyr avtalefestet pensjon («tidligpensjon») og TP betyr tjenestepensjon

14 ASD rapporten ASD presenterte pensjonsrapport med forslag til ny offentlig pensjonsordning 18. desember 2015

15 Mulig ny pensjonsordning for offentlig ansatte 62 65 Ny modell Alderspensjon Folketrygd Tjenestepensjon - påslagsmodell AFP etter privat modell Lønn 67

16 Mulig ny pensjonsordning for offentlig ansatte 62 65 Ny modell Tjenestepensjon - påslagsmodell Lønn 67 Tjenestepensjon - påslagsmodell AFP etter privat modell Alderspensjon - folketrygd Jo senere man velger uttak av pensjon, jo større blir årlig utbetaling

17 ASD utredningen – ikke bare ny pensjonsordning Ny tjenestepensjon Tjenestepensjon påslagsordning AFP etter privat modell Overgangsregler Innfasing av ny ordning Dagens pensjoner Samordningsregler Grunnlovsvern

18 Videre prosess Partssammensatt utvalg pensjon nedsatt ASD har levert pensjonsutredning Pensjon – et viktig tema ved Hovedtariffoppgjøret og flere oppgjør fremover

19 Pensjon: fra debatthefte – KS spør – Tariff-16 KS’ målsetninger for tilpasningene er at de: gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne bidrar til å begrense kostnadsveksten gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen bygger på de samme prinsipper som alderpensjon i folketrygden legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor

20 Dagbladet, 19.1.2016 KS regiondirektør Trond Lesjø, Guldbrandsdølen 19.1

21 SFS 2201 – «Barnehageavtalen» Gjelder for barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere i barnehager og assistenter, fagarbeidere m.fl. i skoler og SFO. 1978: barnehagelærerne gis 4 timer «ubundet tid» -> 33,5 t/uke arbeidstid i barnehagen 2012: 4 timer ubundet arbeidstid endres til «minst» 4 timer. Tiden (helt eller delvis i barnehagen) skal brukes til brukes til planlegging, samarbeid, forberedelser under styrers ledelse

22 Forhandlingene i 2015 KS: Foreslår at avtalen videreføres uendret. -> minst 4 t/uke i gjennomsnitt til samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter o.l. Utdanningsforbundet brøt forhandlingene fordi KS avviste at minst 4 t/u disponeres av den enkelte barnehagelærer til for- og etterarbeid og minst 2/u til faglig samarbeid for alle pedagogene uavhengig det faktiske behovet, basert på antall barn og egenskaper ved barnegruppen og barnehagelærerens kompetanse og erfaring

23 Veien videre Medlemsdialog Mandat Dialog Forberedelser 12. til 30. april Forhandlinger Uravstemning Iverksetting Etterarbeid Ved et evt. forhandlingsbrudd, vil oppgjøret gå til mekling (2-3 uker i mai). -> mars april mai-juni Uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner Vedtak i fylkesmøte el-styre Mandat i hst etter Landstinget


Laste ned ppt "Hovedtariffoppgjøret 2016 U tdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google