Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSHJULAUGUST Til medbestemmelse/klubbmøte: Gjennomgang av Hovedavtalen KS del B, §§ 1- 1, 3-3, 3-4 vedrørende formål, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSHJULAUGUST Til medbestemmelse/klubbmøte: Gjennomgang av Hovedavtalen KS del B, §§ 1- 1, 3-3, 3-4 vedrørende formål, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSHJULAUGUST Til medbestemmelse/klubbmøte: Gjennomgang av Hovedavtalen KS del B, §§ 1- 1, 3-3, 3-4 vedrørende formål, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter og plikter og arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte. Gjennomgang av Hovedavtalen KS del B, §§ 1- 1, 3-3, 3-4 vedrørende formål, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter og plikter og arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte. Møteplan for medbestemmelsesmøtene. Møteplan for medbestemmelsesmøtene. Rutiner for medbestemmelsesmøtene: Rutiner for medbestemmelsesmøtene: Innkalling, saksliste, referat, deltakere Innkalling, saksliste, referat, deltakere Reaksjoner på de individuelle arbeidsplanene (timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, andre funksjoner/roller) Reaksjoner på de individuelle arbeidsplanene (timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, andre funksjoner/roller) Fordeling av ressurs til byrdefull undervisning.. Fordeling av ressurs til byrdefull undervisning..

2 ÅRSHJUL AUGUST (forts) Tillitsvalgtes bruk av kontorteknisk utstyr. Tillitsvalgtes bruk av kontorteknisk utstyr. Halvårsplan/årsplan for skolen. Halvårsplan/årsplan for skolen. Justering av prinsipper for spesialundervisning. Justering av prinsipper for spesialundervisning. Justering av prinsipper for bruk av fellestid. Justering av prinsipper for bruk av fellestid. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering. Disponering av eksterne midler til kompetanseheving” Disponering av eksterne midler til kompetanseheving”

3 ÅRSHJULSEPTEMBER Evt. justering av arbeidsplaner i forbindelse med arrangering av/tilstedeværelse på/godtgjøring av felles foreldremøter og konferanser. Evt. justering av arbeidsplaner i forbindelse med arrangering av/tilstedeværelse på/godtgjøring av felles foreldremøter og konferanser. Justering av avtaler om regulering av arbeidstid i forbind. med leirskoler/ekskursjoner mm Justering av avtaler om regulering av arbeidstid i forbind. med leirskoler/ekskursjoner mm (SGS 1010) temauker, aktivitetsdager. (SGS 1010) temauker, aktivitetsdager. Vikarordning for skolen. Vikarordning for skolen. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering. Tilrettelegging av funksjonelle arbeidsplasser. Tilrettelegging av funksjonelle arbeidsplasser.

4 ÅRSHJULOKTOBER Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering. Eventuell disponering av restposter på budsjettet. Eventuell disponering av restposter på budsjettet. Utarbeidelse/revisjon av stillingsplaner Utarbeidelse/revisjon av stillingsplaner

5 ÅRSHJULNOVEMBER Eventuell justering av arbeidsplaner Eventuell justering av arbeidsplaner Avtaler om godtgjøringer (delt dagsverk/overtid/ avspasering) i forbindelse med arrangementer til jul. Avtaler om godtgjøringer (delt dagsverk/overtid/ avspasering) i forbindelse med arrangementer til jul. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering. Oppstart av evaluering av arbeidstidsavtalen i inneværende skoleår. Oppstart av evaluering av arbeidstidsavtalen i inneværende skoleår.

6 ÅRSHJULDESEMBER Justering av de individuelle arbeidsplanene (timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, andre funksjoner/roller). Justering av de individuelle arbeidsplanene (timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, andre funksjoner/roller). Årsmelding for skolen. Årsmelding for skolen. Skolens halvårsplan for våren. Skolens halvårsplan for våren. Prinsipper for budsjettering. Prinsipper for budsjettering. Justering av fag- og timefordeling for vårhalvåret. Justering av fag- og timefordeling for vårhalvåret. Justering av vikarordning for skolen. Justering av vikarordning for skolen. Justering av prinsipper for bruk av fellestiden. Justering av prinsipper for bruk av fellestiden. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering.

7 ÅRSHJULJANUAR Stillingsplan for skolen/behov for pedagogisk personale neste skoleår. Stillingsplan for skolen/behov for pedagogisk personale neste skoleår. Diskusjon om prinsipper og mal for medarbeidersamtaler. Diskusjon om prinsipper og mal for medarbeidersamtaler. Evaluering av arbeidsplanen. Evaluering av arbeidsplanen. Månedlig økonomiorientering Månedlig økonomiorientering

8 ÅRSHJULFEBRUAR Skoleruten for neste år. Skoleruten for neste år. Langtidsbudsjettering. Langtidsbudsjettering. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Personalpolitisk handlingsplan. Personalpolitisk handlingsplan. Videre arbeid med lokale arbeidstidsavtaler /evaluering av arbeidstidsavtalen i inneværende skoleår. Videre arbeid med lokale arbeidstidsavtaler /evaluering av arbeidstidsavtalen i inneværende skoleår. Månedlig økonomiorientering Månedlig økonomiorientering

9 ÅRSHJULMARS Valg av utstyr og læremidler. Valg av utstyr og læremidler. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering. Prinsipper ved organisering av prøver og eksamener. Prinsipper ved organisering av prøver og eksamener. Gjennomgang av prosedyrer i forbindelse med overtallighet. Gjennomgang av prosedyrer i forbindelse med overtallighet. Gjennomgang av prosedyrer i forbindelse med tilsettinger Gjennomgang av prosedyrer i forbindelse med tilsettinger

10 ÅRSHJULAPRIL Avtaler om godtgjøring i forbindelse med avslutning av skoleåret/ekstraordinære arrangementer (delt dagsverk/overtid/avspasering). Avtaler om godtgjøring i forbindelse med avslutning av skoleåret/ekstraordinære arrangementer (delt dagsverk/overtid/avspasering). Gjennomgang av stillingsplan og stillingsbehovsplan. Gjennomgang av stillingsplan og stillingsbehovsplan. Evaluering av inneværende skoleår. Evaluering av inneværende skoleår. Månedlig økonomiorientering Månedlig økonomiorientering

11 ÅRSHJULMAI Planlegging av neste skoleår Planlegging av neste skoleår (obs. eventuelt ny lokal arbeidstidsavtale) Debatt om neste års virksomhetsplan/ justering av bemanningsbehov/fag - og Debatt om neste års virksomhetsplan/ justering av bemanningsbehov/fag - og timefordeling herunder timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, timefordeling herunder timepl., inspeksjonspl., fellesoppg., nasj. prøver, kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, byrdefullressursen, andre funksjoner/roller. kunnskapsløftet, kontaktlærer, seniortiltak, byrdefullressursen, andre funksjoner/roller. Innholdet i neste års planleggingsdager. Innholdet i neste års planleggingsdager.

12 ÅRSHJUL MAI ( forts) Plan for pedagogisk utviklingsarbeid og etterutdanning. Plan for pedagogisk utviklingsarbeid og etterutdanning. Plassering/disponering av personalet neste skolehalvår. Plassering/disponering av personalet neste skolehalvår. Diskusjon om oppgaver/som skal løses i fellestiden og tidsbruk. Diskusjon om oppgaver/som skal løses i fellestiden og tidsbruk. Prinsipper for utarbeidelse av individuelle arbeidsplaner. Prinsipper for utarbeidelse av individuelle arbeidsplaner. Tilsettinger av pedagogisk personale. Tilsettinger av pedagogisk personale. Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering.

13 ÅRSHJULJUNI Planleggingsarbeid for neste skoleår fortsetter. Planleggingsarbeid for neste skoleår fortsetter. Tilsettinger av pedagogisk personale fortsetter. (tillitsvalgtberedskap etter skoleslutt!) Tilsettinger av pedagogisk personale fortsetter. (tillitsvalgtberedskap etter skoleslutt!) Månedlig økonomiorientering. Månedlig økonomiorientering.

14 Hva gjør jeg hvis jeg har problemer på skolen…. Drøftingsmøter med arbeidsgiver. Drøftingsmøter med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har styringsrett Arbeidsgiver har styringsrett Dersom du mener noe er urimelig, ta kontakt med den tillitsvalgte i (fylkes)kommunen (HTV) og diskuter saken Dersom du mener noe er urimelig, ta kontakt med den tillitsvalgte i (fylkes)kommunen (HTV) og diskuter saken Sørg for å ha referat Sørg for å ha referat Send over saken med mest mulig redegjørelse for ditt synspunkt Send over saken med mest mulig redegjørelse for ditt synspunkt

15 HOVEDAVTALEN Del A § 7 Hvis uenighet om forståelse av en avtale: HTV sender krav om forhandlinger til kommunen og § 7-1 i HA Del A trer i kraft Hvis uenighet om forståelse av en avtale: HTV sender krav om forhandlinger til kommunen og § 7-1 i HA Del A trer i kraft Tidspunkt avtales innen 14 dager Tidspunkt avtales innen 14 dager Forhandlingsmøtet avholdes innen en måned (eller avtale) Forhandlingsmøtet avholdes innen en måned (eller avtale) Uenighet: Kan fortsette med bistand fra sentralt hold eller sendes inn til sentrale parter. Uenighet: Kan fortsette med bistand fra sentralt hold eller sendes inn til sentrale parter. Uenighet sentralt: Arbeidsretten Uenighet sentralt: Arbeidsretten Protokoll Protokoll

16 Hvis prinsipiell sak, HTV kan ta den opp på drøftingsmøte med (fylkes)kommunen Hvis prinsipiell sak, HTV kan ta den opp på drøftingsmøte med (fylkes)kommunen Hvis spesiell sak, HTV prøver å ordne i minneligehet Hvis spesiell sak, HTV prøver å ordne i minneligehet HTV (eller du) kan også søke råd sentralt HTV (eller du) kan også søke råd sentralt

17 Hvis lov og avtale ikke gir svar- Hvis lov og avtale ikke gir svar- hvordan praktisere? hvordan praktisere?

18 CASE A Hva gjør vi når rektor ikke vil utbetale godtgjøring for kveldsarbeid og delt dagsverk? Eksempel: Kontaktlærer mener noen foreldrekonferanser må holdes til tider der dette er aktuelt, men rektor pålegger konferanser på dagtid.

19 CASE B Du trenger en dag ekstra fri i forbindelse med langhelg til Barcelona. Bytte timer med kollega og bare ”bli borte” den dagen? Du slipper unna bl.a. teammøte. Benytte overtid til å avspasere? Du blir enig med rektor om å ”glemme” utbetaling av tillegget og avspaserer heller litt mer oppsamlet tid. Hvilken måte er rett?

20 CASE C Foreldrene til 10. klassen ønsker å ta med elevene på tur til Paris i uken etter skriftlig eksamen, bl.a. som en hyggelig avslutning på 3 år sammen. Det er sterkt ønske om at kontaktlærer er med på turen. Skolen er fattig og har verken vikarbudsjett, ekskursjonsmidler eller penger til overtidsbetaling. Rektor er positiv og synes ikke at strikst avtaleverk skal stå i veien for gode initiativ. Kontaktlærer er også positiv, men vil gjerne få betalt. Hvis du var tillitsvalgt, hva ville du gjort?

21 Vi må kunne finne fram i teksten, men historien slutter ikke der.. Sunn fornuft og skjønn Sunn fornuft og skjønn Kollegialitet og samhold Kollegialitet og samhold Holdninger og prioriteringer Holdninger og prioriteringer Klubbmøte mener Klubbmøte mener Drøftingsresultat Drøftingsresultat Fylkeslaget mener Fylkeslaget mener SL mener SL mener

22 KLOKE ORD FRA KOLLEGA Fasthet i det sentrale, romslighet i detaljene, ” kjærlighet og sympati i alt”

23 Kollektive avtaler og fagforeningsbevissthet Hva skjer dersom vi velger i hytt og pine hvilke avtaler vi ønsker å følge på hver skole? Hva skjer dersom vi velger i hytt og pine hvilke avtaler vi ønsker å følge på hver skole? Hvor kommer de kollektive avtalene fra, og hva er de uttrykk for? Hvor kommer de kollektive avtalene fra, og hva er de uttrykk for? Hvem har hovedansvaret for å se til at reglene blir fulgt på arbeidsplassen? Hvem har hovedansvaret for å se til at reglene blir fulgt på arbeidsplassen?


Laste ned ppt "ÅRSHJULAUGUST Til medbestemmelse/klubbmøte: Gjennomgang av Hovedavtalen KS del B, §§ 1- 1, 3-3, 3-4 vedrørende formål, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google